Rummer 48. Donderdag 15 Juni 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Waalwijksche Stoomdrukkeri| Antoon Tielen Liefde Overwint. FEUILLETON. LANDBOUW. Gemeenteraad. UK OOK LOG. De toestand. IVaalwyksclie en Lingstrutseke Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs perS maanden f 0.75 Franco per post door het geheele ryk f 0.90 Brieven, ingezonden stukk Uitgever. engelden enz., franco te eenden aan den UITGAVE Telefoonnummer 38. Telegram-Ad es: ECHO. Prus dbr Advbrtbntiïn 10 cent per regel; minimnm 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale teer voordeelige contracten gesloten. Beclames 15 cent per rege BESOLJEN. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Dinsdag 13 Jani, des namid dags ten 5 nar. Voorzitter Edelachtbars Heer O. G. Ver- wiel. Ongeveer 5.15 uar opent de Voorzitter de vergadering en heet allen welkom aan wezig zijn alle leden. De notulen der vorige vergadering wor den na voorlezing onveranderd goedge keurd en vastgesteld. Aau de orde 1. Ingekomen stukken. s. Procesverbaal van kasopnemiog door B. en W, gedaan bij den gemeente-ontvan ger dd, 22 Maart. Bij onderzoek is geble ken dat f 1311,4-4V3 in kas aanwezig was en de boeken ordelijk en regelmatig zijn bijgehouden. b. Een schrijven van het Dag. Bestuur van het Alg. Groene Kruis inzake bet ont smetten van schoolbehoeften. Door het bestuur wordt er op gewezen dst reeds in de gemeente Bergeu-op-Zoom, Dinteluord, Stratum, Eindhoven, Oiaterwijk en WoenBel tot ontsmetting wordt overge- gaau. Voorzitter. Dus vau de 110 gemeenten in onze provincie hebben er nog slechts 6 loe besloten eu over geheel ous land now maar slechts 182 gemeenten. Bovendien heeft de raad vftvlednti i >ar on advies van het hoofd der school die van meening is dat daardoor juist eerder gevaar voor ontsmetting bestaat besta, en niet op het verzoek ia te gaan. c. Schrijven van de gemeente Nieuw— Leuzen, houdende mededeeliog dat zij aan H. M. de Koningin een adrea heeft ge zonden met het verzoek in de onderwijswet een artikel te wiilen opnemen waarin be paald wordt dat een onderwijzer 2 jaar in dienst moet zijn in een gemeente vooraleer hy naar e n andere gemeente mag sollici- teeren. Voor het belang van het onderwijs i» zulks gewenscht, zelfs ook voor den onderwijzer met het oog op zijn studie, zegt het adres. Groenen. Aan onze school komen geeD herhaalde veranderingen in het peisoneel voor. Klerks, Het gaat m.i. ook lastig om de onderwijzers aan banden te gaan leggeD. Van »DE EUHO VAN HET ZUIDEN." Voorzitter. Ik gevoel er ook niets voor. Men heeft zouwat overal het adres voor kennisgeving aangenomen. Groenen. Het is ook een veel te groote inbreuk op de vrijheid. Both. Jadien iemand een beter salaris zou kunnen verkrijgen, zou men moeten zeggenneeD, dat gaat nu niet. Dat kan toch oiet en daarom zou ik het adres voor keonisgeving aannemen. Aldus wordt besloten. d. Schrijven vau Ged. Staïen houdende mededeehng dat de salarissen zijn verhoogd van den Burgemeester, Secretaris en Ont vanger resp. met i 150, f 100 en f50 en dat dit ingaat 1 Januari 1916. Both. Indien het weer voorkomt dat G?d, Staten in dergelijke zaken om vdvies vragen, dau zou ik dat eenvoudig niet be handelen, Er wordt toch nimmer eenige notitie van genomeD. Voorzitter. Het is wet, ze moeten den raad eerst hooren. Both. Wat helpt dat eerst den raad hooreD. e. Adres van d« Kermis-vakgenooten, afdeeling Bergen-op-Zoom, houdende het verzoek de kermis dit j»ar weer op den ge wonen tijd te laten plaats hebben. Voorzitter. Ik zou daar niet op ingaan. B. en W. stellen voor de kermis ook du ja*r, gezien de tijdsomstandigheden, niette doen plaats hebben. Naar ik hoor gaat in Waalwijk da kermis wel door en wie wil k.n i— - Both. Het is nu misschien wel een goede gelegenheid om de kermis voor goed «t te schaffen, de menschen zijn er nu toch aan gewoon. Voorzitter. Het is beter dat men gelijk met Waalwijk kermis houdt. Het is wel geen één gemeente, maar ééa volk wel. Botb, Als anti-kermis uao ben ik er sterk voor. Van der Heijden. Om de kermis met Waalwijk te honden is alles voor. Voorzitte\ Daar kannen we dan een volgend jaar weer eens over spreken. Met algemeene stemmen wordt hierna besloten de kermis niet te doen laten door gaan' f. Verslag van de Commissie tot wering van schoolverzuim. Absoluut schoolverzuim is niet voor.e- komsn. g. Verslag over hetgeen is verricht tot verbetering van de volkshuisvesting, h. Veislag toestand gemeente. Daaruit stippen we aan, dat rinds 1901 Keen brand meer in de gemeente is gewee«», dat het zielental 1782 bedraagt tegen 1705 in 1914, in 1905 1725, in 1895 1603, in 1885 1618, in 1875 1466 en in 1865 1065 zieleD. 2. Wijziging begrooting. Couform het voorstel van B. en W. wordt besloten. Niemand meer het woord verlangende sluit de Voorzitter de openbare vergadering en gaat de raad over in geheim Comité ter behsndeliug van 8. Vaststelling kohier Hoofd. Omslag. •ïwiuueMHaBMiaaMVUBMosuHMMHwsjuaBMi 31) VIJFTIENDE HOOFDSTUK. Bet Chilisalpeter en Nor ge salpeter. Het Norgesalpeter, F >roduct uit den laatsten tijd is nog nier lerfectionneerd en heeft nog altijd de,majjderaangenarae eigenschap, dat het^ g,.^ygroscopisch is. Het wordt dan oi' een touwen ver zonden. w!r Niettegenstaande dat begint het reeds langzamerhand zijn weg te maken. Ik vermoed, omdat het met Chilisalpeter hierin overeenkomt,, dat het de stikstof in salpetervorm bevat en dus na korten tijd zijn uitwerking vertoont. Natuurlijk van de slechte dagen van het chilisal peter. Als concureurende meststof ging het omhoog in prijs. Vooreerst zal het echtur wel niet aan de markt komen in Nederland, daar Noorwegen veel min der produceert dan vroeger en het ge deeltelijk ook in ruil voor andere arti kelen naar de oorlogvoerende landen wordt uitgevoerd. Nu ook het chilisal peter op zich laat wachten, is dat voor den landbouw wel te betreuren. Geluk kig is echter nog kans, dat de schepen met chilisalpeter beladen en bestemd voor de Nederlandsche Regeering, zul len worden doorgelaten. Het zou inder daad een ramp zijn voor ons vaderland, als de boeren de rogge, de suikerbieten de aardappelen de tarwe en zooveel andere producten Diet met chilisalpeter konden bemesten. Het zou zeer waar schijnlijk ten gevolge hebben, dat de oogst beneden het middelmatige bleef en er een tekort ontstond aan de meest noodige levensmiddelen. In deze dagen komt de groote waarde ja de onmisbaarheid van het chilisalpe ter ten duidelijkste uit en de landbou wers zullen den tijd zegenen, waarin deze kostbare meststof weer in voldoende mate zal aanwezig zijn. Dubno en Buczacz in Russische handen, Czernowitz zueer bedreigd. Het Russische offensief op het oostelijk frout is eeu nieuw verschijnsel in den po- sitip-oorlog, die zich steeds kenmerkt door een dageD, weken, maanden lang zelfs da- renden strijd om een enkele sterkte, om een enkel stok loopgraaf. Langs de heele linie is het OoBtenrykscbe front binnen een week over afstanden van 40 h 50 K.M. ingedeukt, de eene plaats is nog niet ge nomen of weer rolt de Russische stoomwals voort naar het Westen, de vluchtende Oostenrijkets opjagende wat |n deze phase ran den oorlog nog evenmin is vertoond met cavulerie Zoo groot is de voortvarend heid van geDera«l Broessilnw met zijn tager van l'/a millioen, dat Ljetejk (Loc''), waarvan we nog maar enkele d »gen geleden de overgave meldden, thans reeds een 10- tal kilometers achter de Russische linies moet liggen. kers op 't heele 850 K.M. lange frout van Kolki tot aan de Roeineensche grens, trek ken de g oote verliezen, die zij lijden, de aandacht: i 13,000 man met 1700 officie ren aau gevangenen alleen is de laatste op gave nit Petersburg. Eu de buit wordt in evenredigheid daarmee opgegeven. Kanonuen, machinegeweren, munitie, zoeklicnten, prikkeldraad, steenkolen, ont zaglijke voorraden van alles wat een mo dern leger beboeft, vielen den Russen in handen. En Dnitsche hulp, die ou door af leidende aanvallen op het noordelijk gedeelte van het front bij Krewo vooral doch ook bij Riga en in het merengebied, èo door directen stenn in de bedreigde Oosteniijksche sectoren gebeden wordt, vermag evenmin den Russischen tegenstand te breken. Dat maatregelen echter beraan d worden spreekt vanzelf. Zoo wordt berich», dat Hiodeubuig en Mtckeusen te Weenen zijn aangekomen ten deelneuiirg asn een krijgsraad en dat dagelijks groote tioepenafdeelingen door Duitscbland been hou weg naar het oosten «inden. Gaan we thans van Kolki af waar aartshertog Jozef Ferdinand in aansluiting aan de Dnitsche legers het commsndo voert de frontlinie na. De Oostenrijkera melden Ten oosten van Kolki heeft de vijand met 3 regimenten den linkeroever van de Stjr bereikt. Hy is door eeo omvattenden tegenaanval der Oosten- rijksch-Hongaarsche troepen weder over de rivier geworpen, waarbij 8 Rnaaische offic e- ren, 15UQ man en 18 machinegeweien in onze handen vielen. - De Russen spreken dit bericht niet tegen, doch zeggen wel, d*t zij de verdere ont wikkeling van dit offensief hebben geatnit. Zuidelijker is Dnbno in Rntsiiche han den gevallen, zoodat de heele vesting drie hoek LoetsjkiDubno-— Rowuo thans weer in Ras8isch bezit is. Aan de Stjr en de lkwa, de riviertjes, die door het door deze drie vestingen behet-rrebte gebied stroomen, zijn de Russen daardoor weer heer en meester. N.-W, van Tarnopol is eveneens hevig gevochten, 6 achtereenvolgende aanvallen de den de Oostenrijkers bij Gladki en Woro bief les, echter zonder re-ultaat. Ten slotte verdreven de Ru*S'-n hen ook hier. Aan de St'jpa weid Buczacz genomen een noord» Wenleliik van I\»7a nlo-ta nn/to.nnm.n D'j"~ rijkers namen bier hel ee*>ige succes dat ze melden kunnen 1800 Rassen gevan gen. Zuidelijker werden over al de verde digers over de Stiypa geworpen. Aan den Dniestr is de strijd weer begounen bij Zs- lesczcycki en in de Boekowina nadert de Russische opmarsch Czernowitz. Om de voorsteden der vesting, die al zoo herhaal delijk door het grove genchat geteisterd werd. is reeds slag geleverd. Geen wonder, dat waar de toestand zoo is, geruchten omtrent het verlaten vau de stad Lemberg door de bewoners, die wat te verliezen of van de Russen wat te vreezen hebben, reeds de ronde doen. In het Westen is de toestand niet veranderd; noch .bij Yperen, noch bi) Verdun meldeo de Eogelsche en dé Fransche berichten infanteriegevechten Valentine en uit haar stem klonk grievende smart, en daarom is het 't beste, dat wij elkaar nooit, nooit wederzien. Gij schuldig vroeg Agnee. Ge zijt toch niet verantwoordelijk voor den dood zijner moeder, omdat ge haar den vergiftigden drank gegeven hebt Op die manier badt ge even goad nw vader kunnen vergiftigen. Gedurende het gerechtelijk onderzoek hebt ge laten doorschemeren, dat ge n niet vry van schnld gevoelt, en daardoor hebt gij de rechters en mij op oen dwaalspoor gebrucht, sprak Lagaman ernstig. Ge moet aan zulk een ziekelijke inbeelding oiet toegeveD. Stort nw hart voor uwe vrienden uit, dan kuunen ze iets doan om u dien verkeerden waan te ont- En ow verdienste is nog veel grooter, want van die aanwijzing hebt ge op geniale wijze gebruik gemaakt, zeide mevrouw Vod Beeren met warme overtniging. Uw geloof heeft ons geholpen en de liefde heeft wonderen gewerkt, antwoordde Lagemun en hij bedekte de hand von Agnes met vntige kassei). Kleurende en in verwarring trok zy haar hand weg en zeiWij. moeten ook een zeker iemand niet vergeten. Valentine, ofschoon ge onbegrijpelijk genoeg den naam van Koenraad Rochling Diet kunt hooren, moetik het toch zeggen. Koenraad heeft aan nw onBchnld geloofd, ofschoon aan den zoon niet envel geduid hsd kunnen worden, wonneer ontsteltenis en droefheid over den verscbrik- kelyken dood zijner moeder «ijn oordeel hadden beneveld. Wy durfden hem niet mwyden in he„ plan, dat wij ontwierpen om u te redden, sprak Lagemao, want wy vreesden, dat hij te kwader ure Banerlicb zon aanvallen en daar door alles bederven zou. Immers, gedurende de terechtzitting was by nauwelyk terug te houdeD bij wilde dan ellendeling telyfgaan, en hem met zyn vuisten bewerken. Bij de her innering hieraan kon de advocaat niet nalo?en te lachen. Wat die ongelukkige mevrouw Recbling n ook heeft aangedaan, zei Agnes, daar is Koenraad niet aan schuldig- Maar ik ben icknldig tegenover hem, nep nemeD. Het is geen verkeerden wuan, maar ik kan het nu niet zeggoD. Later, later zalt Re alles vernemen, bracht Val nt»ne met moeite uithet arme kind werd werr zoo bleek als een doode, het koude zweet parelde op haar voorhoofd. Agnes wenkte Lageman toe de kamer te verlaten. Uren lag Valentine stil, onb weeglyk, met gesloten oogen. nchynba&r slnimerend, doch zij was bij haar voile bewnst- zyD. Zelfs het minste gedrmacb ontging haar niet en ondertusschen hielden haar gedachten haar bezig. Toen Agnes weer bijna onhoorbaar in de kamer kwam om naar haar te zien, riobttezy zich op en wenkte haar om nader bij te komen. Agnes, flaisterde zy, Koenraad is hier in hniz, ik w«et het. Mevrouw Von Beeren knikte. Hij wil niet heengaan voordat bij my gesproken heeft. Weet ge dat ook al 7 Ja, door de stilte van den kerker wordt bet gehoor gescherpt, zuobtte zij. Toen richtt«> zij zich op en zeide vast besloten De kelk moet geledigd worden, het zy zoo. By boet vaardigheid is de bekentenis der zonden een onmisbare vereischte, alzoo geschiede wat toch eenB geschieden moet. Het zal u te zwaar vallen, stel bet uit tot later als ge meer krachten hebt. Het vleesob is altijd zwak al is de geest gewillig, zei Valentine treurig, laat het mij nu dosD. Schuif de gordijnen open, help me een beetje om myn haar en myu kleeding in orde te brengen en roep hem dan. Ge moet ook komen want ge moet ook mijn sohnldbekentems hooren. Zy stond op. Agnes voldeed aan haar verlangen. De fraai gemeubileerde kamer lag tegen het WesteD, een stroom van licht en goud kwam door de hooge vensters toen Agnes de gordynen had opengeschoven. In dat tchoone betooverende licht vond Koenraad zijn geliefde in een leunstoel zitten. Als verblmd bleef hy een oogenblik verbaasd op den drempel staan, toen Bnelde hij naar haar toe, zoolt aan hare voeten neer en greep bi»&r slanke hand, om die met kassen te be dekken. Zy trok echter haar hand terng en sprak Raak mij niet aan, Koenraad 1 Daarmee zond» ge tegen uw overleden moeder zondigen Gy behoort niet uan myn voeten, ik moest aan de awe liggen om u mijn zware schuld te belydeD. Lief, dwaas kind, antwoordde hy zonder op te slaan, die langdurige gevangensobap heeft u ziek gemaakt, anders zoudt ge znlke gedachten niet hebben. Hat is de waarheid. Ge acht nzelve schuldig omdat ge aan Koenraads moeder den vergiitigden drank hebt toegediend, maar dat is ziekelyke inbeelding, ik heb u dal al meermalen gezegd, zeide Agnes, nn nader tredende. Dat alleen is het niet, sprak Valentine hoofdschuddend. Sta op. Koenraad, ga hierop den stoel zitten Agn-s, zet u hier op de sofa neer en laat mij aan uw voeten zitten, zooals een bobtvaardige past. 1 Io angstige spanning voldeden beiden aan haar verlangen. Valentine zweeg eenige oogen- blikken, zij haalde diep adem. als wilde rij kracht putten door da zware taak, die zy ilde vervulleD, en begon toen metneergeslagen oogen Toen Bauerlich voor de rechters ver klaarde dat ik te gelyk met het ontvangbewijs van den juwelier een fleBcbje met atropine in handen kreeg.... Dat wae een ellendige leugen, waarvoor ik hem gaarne geworgd zou hebben, viel Koenraad in, ofschoon Agnes hem met een gebaar tot zwijgen vermaande. Hy loog, maar toch klonken my zyn woorden als een vreeselyke aanklacht in de de ooren want, als ik op dat oogenbhk zoo een flescbje in handen had gekregen, wie weet, of ik niet gedaan had wat bij zei. Valentine 1 riepen beiden te gelyk vol medelijden, zacht verwytend uit. Ge wilt me niet gelooven, ge houdt die aanklacht voor overdreven, ge knnt van ray zoo iets afschuwelijks niet gelooven. Ge hebt gelijk. Zoo hebt ge my rooit gezien, als ik toen was. Ik was woedend, ik dorstte naar wraak, voor alles wat myn vroegere meesteres mij bad aangedaan. Ik dacht er op dat oogen- blik niet aan, dat zy uw moeder was, Koen- raad nK Zij sloeg even de oogon naar hem op. uy wilde spreken, doch zy wenkte met de hand. Laat me voortgaan, zei ze met matte stem. Ik was zoo God vergeten, dat ik op bet punt stond haar den dronk te weigeren, waar sij om vroeg, en toen ik dieD toch gaf, vloog mij de gedaohte door het hoofd hé, ik wou dat het in vergift veranderde. Onwillekeurig liet Agnes een kreet hooren. Koenraad kromp ontsteld ineen. Zondsr myn toedoen is die wensch ver vuld, en ofschoon ik dadelijk berouw had over dien wensch, ik heb hem toch gehad en voor dezen misslag moet ik mijn leven lang boeten I Daar hebt ge reeds voor geboet, riep ABrNeeD, neen. Daardoor word ik voor altijd van Koenraad gescheiden by zal en moet mij van zich stooten. Ach, vloek my met, vergiffenis, vergiffenis Daar lag zy geknield voor hem, de handen smeakend naar hem Koenraad aarzelde slechla een oogenbhk. toen sloot by baar in de armen, richtte baar op, legde haar hoofd ondanks haar tegenkanting aan zyn* borst en zeide - Hier aan myn borst is uw plaats, geliefde Valentine, met aan mijn voeten. Als wtf gestraft moesten worden voor elke gedachte, die one in een oogenbhk van drift door bet hoofd vliegt, wie zon dan ongestraft moeten blijven? Maar wanneer zoo'o booze gedachte een daad wordt vroeg ay terwijl trachtte van hem los te komen. Dsd is dat een noodlottig toeval; viel Lageman in, die zacht waa binnen gekomen en achter de portière had staan luisteren. Hy trad nader en vervolgde Een advocaat beeit even als een dokter en een geeatelyke, dikwijls gelegenheid een diepen blik in het mensohelijk hart te slaan, en daarom kan ik n verzekeren, Valentine, dat er alechta weinig menschen zijn, die in gedachte nooit gezondigd hebben. Gedachten zyn als gasten, gnnoodigda en ongenoodigde, welkome en onwelkome. Het ie de vraag slechts of men booze gedachten bestrydt of dat men er mep instemt. Bestreden heb ik die gedaohte niet, ant woordde Valentine, wie het intossohen gelukt was zich van Koenraad los te maken eindalyk liepen langzaam de tranen uit haar oogen. Maar er mee ingestemd bebt ge toon ook niet, aei Lageman. Zooeven hebt ge gezegd, dat ge dadelyk berouw had over die boozi HEn^aTwas dat niet aoo geweest, dan hebt ce daarvoor reeda genoeg geboet met alles wat He geleden hebt, zei' Koenraad en greep weer naar baar band, Valentine wilt ge en knnt ge nzelve een straf opleggen, die my ook treft en mijn leven verwoest Ben ik dan voor u nists meer? Oh Kosnraad, Koenraad, boe kunt ge dat vragen kreet ay en strekte onwillekeurig de armen naar bem uit. Doch toen bij haar aan sjjn bart wilde drukken, week zy terug en mompelde Het mag niet zijB Naar goddelijke en roenzohelyka wetten mag bet wel zyn t «prak Lageman, doch n« mem/de Agnee aicb weer in het gesprek. Dring niet aan, zei se, tuasohen Valentine en Koenraad tredende, behandel baar als een zieke, die weer aan de vrye lucht en aan sonneacbijD gewoon moet worden. Hoor eeM wat ik bedacht heb morgen laat ik dn kofiara pakken en ga met Valentine naar het Zoidsn.. Ken uitroep der beide beeren bewees, dat dit plan hun niet zeer gelegen kwam. (Slot volgt.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1