Nummer 49. Zondag 18 Juni 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. WadJwi'/hclie Stoomdrul(l[eri| Antoon Tielen Eerste Blad. Gemeenteraadsvefgadefngen. sa»=r St-ytt&sh Liefde Overwint. MStV"" blu"het bU-,oegde *u transt «u»r^a Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. LANDBOUW. Zij die zich thans voor het volgende kwar taal op dit blad abon neren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers GRATIS. irschjjnt Woensdag- on Zaterdagavond. I ÏÏ7 T G A V F Dit Blad vemhynt Woensdag- on Zaterdagavond Abonnementsprijs per 8 maanden f0.75. Franco per post door het geheele ryk f 0.90- BUirtg.,T.r1|fMOnd"' ge,d°" eUZ- '',nco deu Telefoonnunimar 88. Telegram-Ad ei: ECHO. dussen. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Woensdag 14 Juni des namiddags ten 5 uur. Voorzitter. Edelachtb. heer Snijders. Klokslag 5 uur opent de Voorzitter de vergadering; afwezig is de heer A. van Hoosewijk. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE 1. Ingekomen stukken en mededee- llogèn. a. Schrijven van Ged. Staten, hou dende goedkeuring van het raadsbesluit tot af- en overschrijving. b. Idem goedkeuring van het supple toir Kohier Hoofd. Omslag op een be drag van f2411,3j. c. Schrijven van Spiegels en Heijinans respectievelijk veldwachter te Dussen en Hank, houdende dankbetuiging voor de verleende duurtetoeslag ad. f 1,50 per week. d. Schrijven van den heer van Mierlo, waarin hij onder dankzegging voor het in hem gestelde vertrouwen zijne benoeming tot gemeente-ontvanger aan neemt. Door een nauwgezette plichts vervulling hoopt hij steeds het vertrouwen waardig te blijven. e. Schrijven van den heer Broeders houdende dankbetuiging voor het bij zijn zilveren jubilé gevoteerde bedrag. f. Schrijven van de.vereenigiug Alg. Groene Kruis houdende verzoek de schoolboeken te willen doen ontsmetten en de vereeniging daarvoor f 5,— per jaar voor te geven. Wordt voor kennisgeving aangenomen. g. Schrijven van Ged. Staten, hou dende mededeeling dat het beroep van Hoepalt inzake aanslag van den Hoofd. Omslag nietig is verklaard wijl hij ten onrechte is aangeslaan op een belastbaar inkomen van f 4800. Van Beurden. Dus daar hebben wij niets meer aan. Voorzitter. Daar is van Rooij uit Ca- pelle nu voor in de plaats gekomen. Hoepalt heeft verklaard dat alles niet voor hem was maar voor zijn principaal, daarom hebben wij deze nu aangeslaan op een bedrag van f2400. h Wordt verder besloten aan de houders van het telefoon- en telegraaf kantoor te Dussen en te Hank f25 ver- hooglng van salaris toe te kennen. i. Wijziging begrooting. Conform het voorstel van B. en W. wordt besloten. Voorzitter. Van den Minister heb ik een circulaire ontvangen over de levens middelen voorziening. Nu het derde cri sisjaar gaat intreden wenscht men een van te voren georganiseerde regeling te treflen voor de maanden September Mei. Leemans. Buiten de gemeente wor den vele artikelen goedkooper verkocht dan hier. Voorzitter. Boonen en erwten toch niet. Leemans. Neen, die niet en deze waren zoo ik heb hooren omgaan, zeer goed. Voorzitter. Bij het brood wordt zoowat f 700 bijgepast en als wij daar ou een vierde van moeten betalen wordt het voor onze financien nogal erg. Van Beurden. Voor de gemeentenaren is het een groot voordeel dat goedkoop brood. Leemans. De menschen moeten slecht brood eten en de goede tarwe die hier groeit moet aan de beesten gevoederd worden. Van de Koppel. Het is een snert- regeling. Menschen moeten rot slecht brood eten en goede tarwe heb ik moeten veikoopen die aan de kippen en beesten gevoederd wordt. Voorziter Op het oogenblik profitee- ren de menschen van het goedkoope brood. Later zal. ^de Hoofd. Omslag daardoor wel een eetje verhoogd moeten worden, hellis alles slechts nog voorloopig. Ik J- het maar mede gedeeld opdat u gallen eens over kunt nadenken. De heer van Be; over de geraamde voor de verbeterin ziening. De Voorzitter me^_ niet aan de orde is en ook dat hij nog niet geheel gereed is gekomen met de werkzaamheden. Over eenige te ver richten zaken, o. a. over de Peus dbr ADYi!iT«i»TrSn 10 cent per regel; min.mnn. 6 regel.- groote 'i spreekt thans 'Sten a f20.000 de watervoor op dat dit thans Vbh »DE CÜHO VAN HET ZUIDEN." 32) VIJFTIENDE HOOFDSTUK. overname van den tnolen is hij nog in mee den polder. 2. Benoeming van een onderwijzer aan de O. L. school in wijk B. Voorzitter. Er zijn 7 sollcitanten. Het hoofd der school heeft 3 daarvan aanbevolen n 1. Teuns van Ossendrecbt en Janssen van Bergen-op-Zoom welke beiden hunne opleidioghebben genoten aan de R. K. kweekschool voor onder wijzers te Bergen-op-Zoom. No. 3 is Llnders te Dlnteloord welke zijn opleiding genoot aan de Rijksnormaal school aldaar. De Voorzitter deelt mede dat Teuns intusschen is benoemd en Janssen te kennen heeft gegeven dat hij zeer waarschijnlijk elders be noemd zal worden. Hierna wordt de heer Linders te Dln teloord benoemd, die vrij is van militairen dienst en aanstonds in dienst kan treden. 3. Eervol ontslag wegwerker. Voorzitter. Fr. Meijers heeft als zoo danig ontslag gevraagd en ik stel voor hem dit ook te verleenen, Daartoe wordt besloten. 4. Benoeming van een wegwerker. De Voorzitter schorst hierna de open bare vergadering om in comité-generaal over de sollicitanten te spreken. Na heropening deelt de Voorzitter mede, dat het salaris is vastgesteld op f7,— per week. Voor het jaar 1916 wordt een duurtetoeslag toegekend van f 1,50 per week. Hierna wordt benoemd A. van Mierlo met 9 stemmen. Van Beurden verkreeg' één stem. 5. Tijdelijke geldleening ter voorzie ning in kasgeld. Voorzitter. De gelden van den Hoofd. Omslag komen Iets later binnen dan gewoonlijk en zoo komt het dat wij zonder kasgeld zitten. Aangezleo de salarissen moeten worden betaald stellen B en W. voor een tijdelijke geldleening aan te gaan groot f2000 tegen 5% rente. Het is maar voor een maand of drie, langer niet. Van Beurden. Wordt de leening pu bliek uitgeschreven. Voorzitter. Ik wil dat, om de onkosten te voorkomen van uitschrijven, maar onderhands doen bij wethouder Van Steen. Dat is de goedkoopste manier. Aldus wordt besloten. Hierna gaat de Raad over In geheim Comité ter behandeling van O. Vaststelling Iloofd. Omslag. Het Chilisalpeter en de Zwavelzure Ammoniak. Zooals algemeen bekend mag ver ondersteld worden, is één der voor naamste voedingsstoffen voor alle cultuurgewassen, d.w. z. voor alle land en tuinbouwgewassen de stikstof. Het Is voornamelijk ln drie vormen dat de stikstof in den bodem wordt gebracht n.l. lo. in den organischen vorm van Stalmest, Peru Guano e. d. 2o. ln den ammoniakalen vorm b. v. door middel van zwavelzuren ammoniak en 3o in den salpetervorm, b. v. door chilisalpeter. ^cvens mogen we tegenwoordig als aI ,?it :e,r0,!de"tel,en' dat de planten de stikstof slechts in den salpetervorm tot zich nemen en dat de beide andere vormen eerst omgezet moeten worden, 7in°reDv Za V°0r °Pnem,°g vatbaar j* Va°daar dat chilisalpeter en andere sa Ipeterbevattende meststoffen direct werkendat bij deze de minste kans bestaat voor verliezen |Q den bodem. Vandaar dat chilisalpeter in kleine hoeveelheden gegeven kan worden, juist op het oogenblik dat de planten de stikstof noodig hebben. En vandaar ook dat ten allen tijde \°L stikstof, ln chilisalpeter hooger aange slagen is dan in ammoniak of organi- 8SL ?f, me,stsJof!en - waarin nog geen vltriflcatie heeft plaats gehad -. Er zijn wel eens verhoudingscijfers gegeven, doch bet komt me voor, dat deze niet gegeven kunnen worden zonder een groote mate van willekeur. Maar waar is, dat èn langs theoretlschen en langs empirlschen weg vastgesteld is dat één K.G. stikstof in chilisalpeter meer effect sorteert dan 1 K.G. stikstof ln zwavelzuren ammoniak. Intusschen kunnen ze elkander gedeeltelijk vervangen. Eu io tijd van nood gebruikt men ammoniak inplaats van salpeter. Als er door omstandigheden zooals tegenwoordig - „|et genoeg chjlisal. peter is, profiteert daarvan de vervan gende en concurreerende meststof in casu de zwavelzure ammonniak. a9flnat,bn me*j tegenwoordig merken aan de exorbitante prijzen, die men durft te vragen voor 100 K.G. zwavel zuren ammoniak, die tegenwoordig f40 a f 42 kost, dat is meer dan f 2 per K.G. stikstof. H normale tijden was de prijs van I K.G. stikstof in chilisalpeter ongeveer 7o ets. Het is daarom te wenschen, dat er maatregelen genomen kunnen worden, die tengevolge hebben dat er meer chilisalpeter in het land komt, want de landbouw kan het chilisalpeter niet missen. De oogst van 1916 verkeert in gevaar, als er geen chili salpeter is, of niet meer kan worden doorgelaten. Dit blad kost slechts 6 Cent per week. IHmwmi.»-i, i„ I,..,. De Echo van hef Zuiden Waalwytsche cd Lan^straatschc Courant uilüAVIS Ik heb intusschen van de kruideniers handelaars reeds eene opgave gevraagd wat zij dan denken noodig te hebben. Verleden jaar hebben die goedkoope artikelen ons betrekkelijk weinig gekost Nu wil men de gemeenten een '/4 in de kosten laten betalen. Enfin, het is nog maar een ontwerp. Mocht het echter een wet worden, dan zou het een leelijke schadepost voor onze gemeente worden, Eo van den anderen kant moet men weer het belang der gemeentenaren in het oog houden. - Gy, heeren der schepping, zyt toch alien groote egoïsten, vervolgde zq sohertsend, maar ik kan er niets aan veranderen, wtf moeten een paar maanden op reis. KoeBraad gaat dien tyd naar Zeokta dm dakpannen en steenen te bakken en gq vriend.... Ja» wat wordt mjj opgelegd vroeg Lageman half sohertsend, half treurig. Gq troost n met het bewnstayn, dat men een goed werk nooit ten halve mag doen om het goede werk te voltooien, staat ge mij een poosje af. Verder vindt ge troost in de tele brieven, die ik n sal aenden en eindelijk in het voornitsioht op de vaoantie der reobt- banken. Dan moogt ge mq aan de oevers ran bet Vierwaldstiidter of Thfloer meer komen opzoeken. - Mag ik dan meekomen vroeg Koenraad. - Daar sollen wy nog eens over denken. Nietwaar Valentine Deze zonk in mevrouw Von Beeren's armen en aside snikkend- Oh Agnes, het is to jeel, bet is te veel 1 Wilt ge dat ook nog Wat ge reeds voor me «edaan ebt i Wilt ge nu reeds scheiden van uw pas verworven gelnk J,.®B D08 gelukkiger terng te keeren, antwoordde mevrouw Von Beeren en sloot naar den mond met een kas Ik heb het ZESTIENDE HOOFDSTUK. Er was een jaar varlooptn weer was het Mei, m Riohling's tnin geurde de vlier en bloeiden de voorjaarsbloemen, de ooftboomen spreidden hno sneeuwwitte bloesems over de aardo. Zwaluwen en ooievaars waren terug gekeerd, evenals de werklieden nit Silezie en uit de Lippe vorstendommen. Als een nooit falend teeken van bestendig goed weder stegen de rookwolken der steen ovens loodrecht naar bovenmaar in de kleigroeren en in de werkplaatsen der fabriek beerschte een stilte als op Zondag, hoowel het een werkdag was. Niemand werkte geen kar, die steenen vervoerde naar de schepen, die in het kanaal op lading lagen te wachten. En die schepen waren roet vlaggen versierd, evenals het boerenhuis, dat bovendien in een feestkleed van bloemen en planten was gedost, zoo scbooD als de tuinman slechts byeen had kannen krygen. De opzichter en de meoster- kneohts bodden han werklieden in Zondagschc- kleeren wel reeds tienmaal beduid waar ze staan moesten, hoe zy met bun mats moeBten zwaaien en wanneer ze hoera moesten roepen Al was de vreugde en dealneming by die lieden, het was toch wenschelijk dot zy op ordelijke en indrukwekkende wyze hunne gevoelers tponden by het groote feest. Dat groote feest gold den intocht van Koenraad Keobling en zyn jonge vrouw. Niet voor slechts weinige maandeD, doch voor goed kwamen zy noh in het hserenhms te Zeckta vestigen. Met de nieuwe meubelen, die het reeds aanwezige ameublement moesten aan vullen, waren ook Lonlae, Mina en H«ndrik, de vroegere bedienden van mevrouw Kecbling naar Z^ekta gekomen om hun dienstbetrekking by het jonge paar te aanvaarden Met hoog- roode wangen stond Louise in de keuken en maakte voor de jonggehuwden het eerste maal gereed, dat zy in hun eigen hnis zoaden ge bruiken. Mina liep aanbondead in de kamers rond om te zien of nergens iets vergeten was en Hendrik was by den koetsier op den bok geklommen om zyn jonge meester en meesteres aan het spoorwegstation te gaan afhalen. Koenraad ion beden z|jn Valentine in bnnne ond«rhand«lJag woning binnenvoeren. Agnes had haar reisplan ten uitvoer gelegd. Reeds don volgenden dag waren de dames afgereisd, zoodat Valentino eerst veel later vernam op welke wyze Adolf Bauerlicb zich aan den aardschen reohter bad onttrokken. Ook vernam zy eerst later, dat Rechling voor tante Constance had gezorgd door haar in een gesticht voor onde dambB een plaats te koopen doch het onde menech had daar niet lang genot van. De spanning en de aandoeningen der laatste maanden hadden haar staande gebonden toen zy tot de vrede terugkeerde, bezweek zy Men vond haar on zekeren dag dood ïb haar lenustoel sitter. Mevrouw Von Beeren voerde haar besober- meling eerst naar het Lago Maggiore en het meer van Como, en toen het verblyf door de toenemende warmte daar minder aangenaam werd, trokken de dames naar de bergen van Zwitserland. Het stille leven, de aanblik der schoone natnar, de frioache locht en de zoohte invloed, die de nabyheid vau Agnes op baar uitoefende, hadden een weldadige werking op Valentine's zenuwgeste). Meer en meer verdwenen de schrikbeelden, die haar ziel vervuld bedden, de herinneringen aan al haar lyden verzwak ten allengs, zy begon weer last ia het leven te krijgen en als Agnes over baar eigen tor- komst sprak en daarbjj ook op haar gelnk zinspeelde, bood zy weinig tegenstand meer. Eindelijk dnrfde Agnes aan Koenraad sohry ven: Kom bier en tracht de laatste schaduwen te verdryven, die nw gelnk verduisteren. In een hotel aan het Tbiiner meer, waar sleohtB weinig toeristen logeerden, trof Lege- man omstreeks het midden van «Jalt zyn ge liefde Agnes aan. Deze verloofden hadden elkander natuurlijk zooveel te vertellen, dat bet andere paar, Valentine en Koenraad, bijna geheel aan elkander overgelaten wcs. Valentine kon aan Koenraads smeeken, aan Lageman's beredeneerd aandringen en aan Agnee' liefkozende woorden niet lang weerstand bieden, te meer daar haar eigen hart ook ten gunste van ban wsnsoben sprak. Het werd weer licht in haar gemoed, dat met vrengde MM. UJUk en, ,P 0P een n'enw levensgeluk werd ver vuld. 'loen men afscheid nam, vertrok Tr' Koen raad met de belofte dat zy hem wilde toebe- booren om 's levens lief en leed met bem te dealen. Z'j beerde niet met Agnes naar Berlijn terng. Het was baar onmogelijk weer in ds stad te vertoeven, waar zy onverdiend zooveel geledeD bad en waar de sohrikbeelden van het verleden haar zonden aangrijnzen. Zjj nam baar intrek in een damespensionaat te Dresden, waar Koenraad haar dikwyls kon komen bezoeken In stilt# werden Koenraad on Valentin- ook te Dresden in het hnwelyk verbonden, waarbij Lageman en Agnes tegenwoordig waren. Dit paar was reeds in den vorigen herfst door den band des hnwelyks vereenigd. Na een bnwelyksreis door Italië keerde Koenraad met zyn jonge vroaw thans naar eigen haard terug. Nog altyd bad Valentine baar afkeer van Berlyn niet overwonnen, gaarne voldeed Koenraad daarom aan baar veriaogen en vrs- tigde zich op bet heerenbnis te Zeckta. Door aankoop van verschillende landerijen bad by zyn grondbezit aaos anlyk vermeerderd, zoodat bet nn de nitgestiektheid van een vroot riddergoed bad, waaruan by den naam fLcb- lingsbofen bad gegeven. Aan bet station waobtten Agnes en Lageman het jonge paar op en reden toen moe naar Raohliogsbofen. Snel vloog de fraaie landauer over den straatweg en daar men elkaar veel te vertellen bad. sloegen allen weing aoht op de omgeving. Doch plotseling riep Koenraad Kom kyk nn eens rond, wij komen op het grondgebied van Reoblingshofen. Ziet ge daar de witte zeilen van die schepen in het kanaal Daar ginder komen de ovens ia het gesicht, vulde Agnes aan. Wat zijn dat voor waterplassen daar midden in de weidftD vroeg Lageman. Die plassen zyn ontstaan door het nit- graven der kleiaarde, die wy in den vorm van steenen en dakpannen afleveren, antwoord de Koenraad. Zoo, zoo, das ge vorandert de oppervlakte der aarde in water, schertste Logeman. Aan zolke landverwoesting diende paal en perk gesteld te worden. Weina, doe dan maar een wetsvoorstel als ge zitting neemt als afgevaardigde dat ge *"ko*en wordt is toch zoo Roed ais zeker. Maar komaan, spoediR gyn we in odb eigen hnis, voogde by er met bewogen stem by, terwyl by de band zijner vronw greep. Het rytuig kwam nn door een dorp.'dat in feestdos gebold was. Opgeschoten knapen en meiejes liepan een eind met bet rytn-g mee om bet paar door hoera geroep welkom te heeten. Ozeral zog men froolyke gezichten. Koenraad Btond in het rytnig met zyn hoed te zwaaien eo boog telkens om zyn dank te betoigen, terwyl Valentine beschroomd knikte. ^BBr Rroet dan toch wat vriendelyker, Valentine. De menschen zullen anderB denken dat ge hoogmoedig zyt en gy, Agnes, zit recht, dat pust als gs naast een vorstin door de rijen van haar onderdanen rydt, plaagde Lageman, die byzooder vroolyk gestemd zyn was, doch hy zweeg toen by Valentine in het gelaat k« ek. Zy had baar reiaslnier, naar aobter Re- alagen en do zag by de tranen, die in haar oogen parelden. Daar boorde men geweerschoten, de paarden begonnen van schrik te steigeren, maar de onde Lorenz hield zyn diereD goed in bedwang. De uitkijkposten hadden het rjjtnig bemerkt; het zwenkte en rolde voort op de groote laan naar het beerenhuis die met een prarhtige eerepoort was versierd. Hier bleef het rytmg stilstaan de opzichter Lehnert, de onde machinist König en de mef-sterknpobts der verschillende werkplaatsen stonden daar ge schaard om het paar te begroeteD. Stapvoets reed men verder tnnsoben twee ryen werklieden, die aanhoudend hoera riepen tot aan bet voorplein, waar een tweede eerepoort was opa-richt. Hier stond een groep in het wit gekleede meisjes opgesteld. Snel hielp Koen raad thans zijn vronw sit bet rytnig en arm in arm staande namen zy de fraaie rnikers aan, die boD werden aangeboden onder bet opzeggen van eenige verzen. Na zyn hartelyken dank betnigd te hebben voor de feestejyke ontvangst, noodigde Koen raad alle werklieken en verder personeel aan een grooten feestmaaltijd, welke dien avond zon worden gegevee. Gevolgd door Lageman en diens vrouw voerde hy" daarop zyne echt- genoote harr nienwe woning bmnen. Aan bet middagmaal, dat in een kleine

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1