Nummer 50. Donderdag 22 Juni 1916 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwiptsclie Stoomdrukken'! Antoon Tielen Aan onze abonné's. DE OORLOG "feuilleton. BINNENLAND. Zij die ^ich thans voor het volgende kwar taal op dit blad abon- neeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers GRATIS. Telefoonnummer 38. Telegram-Ad es: ECHO. Met ingang van 1 Juli a.s. zijn wij genoodzaakt den prijs van 'fc abonnement por week te brengen op f 0 71), cent, per drie maanden op f0,90 lr. p. post op fl.05. Lang hebben wij de verhooging tegengehouden, maar nu de prijs van het papier met 250°|0 is ge stegen, mogen wij niet langer meer uitstellen. De bedoeling is dezen prijs slechts te handhaven zoolang de prijs van het papier zoo abnor maal hoog blijtt. DE ADMINISTRATIE Eene geschiedenis uil de Engelsche rechtspleging. n—II na»». I I IIWIIIIHW—JMIfl llll I III II.IIMI ui gil I Ill II HI li Ml III U__l Waalwpsclie «ii Langstraatscbe Courant, Dit Blad verschgnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f 0.75. Franco per post door het geheele ryk f 0.90 Brieven, ingezonden stukken Uitgever. gelden enz., franco te zenden aan den UITGAVE Fkijs Dnn ADVsnTiimSiT 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote etters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven vorden Smaal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten resloten. Reclame* 15 cent per rege Czernowitz door de Russen genomen Verbitterde gevechten van de Dnjestr tot de Pripet. Czernowitz, de hoofstad vau de Boeco- wlna, stad van belang om haar ligging tusschen Bessarabië, waar Rusland zijn reserves concentreeren kan, Roeme nië met zijn weifelende houding en het hart van Hongarije aan gene zijde der Karpathen - is weei in Russischehanden. Even onverwachts als het heele Rus sische offensief geweest is - en nog onverwachter was het succes dat het had - bereid generaal Broessilof der Entente deze verrassing. Het leek er naar, of de Duitschers, die in allerijl aan alle fronten, zelfs van dc Fransche grens, naar het communiqué uit Petersburg beweert, naar het bedreig de Oostenrijksche gevechtsterrein tus- Van al)E ECHO VAN HET ZUIDEN." 1) Reeds lang heerschte er diepe rust in de ruime werkplaats van den timmerman Lyon. 't Was Zaterdagavond de zagen en bylen waren ter tijde gelegd, en de diepste stilte op de anders soo levendige werf moest een eigen- oardigen indrnk maken op hen, die gewoon waren aan bet hameren en kloppen, dat men daar andera onophoudelijk hoorde. Een jong meisje had van den rnsttyd gebrnik gemaakt om op de verlaten werf zich aan hare gedaohten over te geven. Zy zat onder een afdak op een stapel planken, en terwijl bare voeten rustten op een voor baar liggenden blok, lennde zy mat het verhitte hoofd op bare rechterhand, en staarde mat eene uitdrukking vau afgetrok ken mijmering voor ziob. De ondergaande zon ichoot hare laatste stralen onder het open afdak, en verspreidde een gonden glans over bet ryke blonde haar van bat meiaje, waaruit bet lieve aanvallige gezicht nog beminnelijker te voorschijn kwam. Wist het meisje hoe schoon zy was en hoe joist dese bonding hare op bet voor- deeligst deed nitkomen En bemerkte zjj in bare jeugdige droomen niet, dat zy sedert gernimen tijd door iemand nit de verte werd bespied Het was een breedgeschouderd jongmenaoh. mat sen gelaat, waarop de eerlijkheid en goed hartigheid voor ieder te lezen stonden reeds lang hield hij zijne groote gryze oogen vol Stille bewondering op het meisje gevestigd Vooriishtig, op do teenen, trachtte de jonk- schen de Pripet en de Roemeensche grens waren gezonden, de Oostenrijksche legers den noodigen ruggesteun gegeven hadden om den geweldigen Russischen stormloop te kunnen tegenhouden. In 1 het Styr- en Stochodgebied, in den sector van Kremenetsj en aan de Strypa stelde het Duitsch-Oostenrijksche leger zich verbitterd te weer en aan de Proeth klemden de verdedigers zich zoo kramp achtig vast, dat men geneigd was de geruststellende berichten, die in Duitsche en Oostenrijksche bladen de laatste dagen, den 14en uit Czernowitz zelf nog, verschenen, te gelooven. Ten tweeden male is, ondanks het vaste geloof, dat de stad nooit meer in Russische handen zon vallen, de Oostenrijksche bezetting er uit moeten trekken en waait er de Wit-blauw-roode vlag. Den eersten keer schoof grootvorst Nicolaas den l5en September 1914 er zijn troepen in en bleef de stad Russisch tot 17 Februari 1915, toen de vereenlgde Duitsch-Oostenrijksche aandrang de Rus sen uit de geheele Boekowina terugdreef. Bij elk volgend offensief was Czernowitz begeerde bult, doch op de verdedigings linies voor de stad beet de Russische beer zijn tanden stomp. Directen invloed op den loop der oorlogsgebeurtenissen, zelfs der aller- naastbij liggende, heeft de val van een stad als Czernowitz niet. Maar in de Hongaars:he laagvlak'e zal de herinne ring aan den eersten inval der Russen wel wat opgeirlscht worden. Omtrent Roemenië's houding zal men zich waar schijnlijk te Petersburg wel geen illusies maken. De neutralen hebben te veel van de verschrikkingen van den oorlog, van de wisselvallige kansen van den strijd en van de financieele en andere voordeelen die neutraal-blijven brengen kan, gezien, om zich door een enkel succes te laten verleiden om zich aan de zijde van den overwinnaar - mis schien van een enkelen dag - te scharen. Omtrent de inneming der stad meldt Petersburg, dat Zaterdagmiddag om vier uur de strijdkrachten van generaal Letsjisky het bruggehoofd van Czernowitz op den noordelijken oever van de Proeth genomen hadden. Daarop volgde een verwoed gevecht aan de overgangen van den Proethde Oostenrijkers lieten man nog naderbij ta sluipen, maar bij was zoo groot en zwaar, en daarby zoo onbeholpen, dzt hem dit niet zooder gerucht te maken gelukte. Het meisje bewoog zich echter niet zy staarde, in droomen verzonken, op de weg stervende zon, alsof bare oogen de dagvorstin wilde volgen en eene ver verwijderde onbekende wereld zoeken. De bespieder stond eindelijk in de onmid dellijke nabijheid van de droomster verschei dene minnten wachtte hij nog geduldig en liet zyn trouwe, vriendelijke oogen in stille ver rukking op baar rosten daar zy echter niet opsag. scheen het dat bij moed schepte, om zyne tegenwoordigheid te doen opmerken. Hy knchte eerst bijna onhoorbaar, vervolgens luider en begon daarop zacht te hoesteD. Het meisje sprong op en keerde zich half om. Een oogenblik behield haar gelaat nog de nitdrukkiDg van zalige vergetelheid alsof haar geest nog niet teruggekeerd was uit de oorden, waarheen by in stonte vlocht was opgestegen hos meer zy eohttr in werkelijkheid terug trad, des te meer verdonkerden hare trekken er lag iets in van teleurstelling, van bedwongen wrevel. Een bedwongen wrevel sprak ook nit bet enkele woord nNeen", dat zij op de hartelijke vraag van deD jongeling «Sloor ik u, Elisa beth ten antwoord gaf. Zijt gij zoo moede, Elisabeth voegde bij er by, toen zij zweeg en niet voornemens scheen bare plaats te verlaten. Eq al ware ik dat, wat doet er dat toe hernam Elisabeth Canning, bet is immers Zaterdag en rosttyd WD hebben beden all«n met ijver gearbeid, ging by voort, ook ik heb mij duchtig ge weerd eu eeu schoon stnk werk afgemaakt, waarover vader bijsonder tevreden was. Zy knikte glimlaobend maar luisterde blijk baar slechts half naar zyn woorden. Vader meende dat het nu voor my tyd werd om zelf baas te worden en een jonge vrouw in huis te brengen bij wilde mij den winkel en de huishouding overgeven, verhaalde Charles Lyon verder. Men kon het den goeden jongen aanzien, dat veel praten juist zijn zaak niet was, en het kostte hem heel wat inspanning, te uiten zooveel mogelijk alle bruggen springen, doch de Russen wisten aan den overkant te komen eu nainen de stad. All-en aan het bruggehoofd werden 1000 man gevangen genomen. Het Oostenrijksche hoofdkwartier erkende gisteren reeds den val der stad. Het zegt, dat het garnizoen aan het bruggehoofd voor het concentrische artillerie-vuur der Russen moest wijkea en dat 's nachts de vijand den overgang over de rivier forceerde. Op het overige frontgedeelte blijft de strijd verwoed aanhouden, zonder dat de Russische légers successen van be- teekenis behalen. De Duitschers geven zelfs een aantal gevangenen van 3446 man op, die ze in he' gebied tusscheu de Stochod en de Turija namen. Tusschen Proeth en Dnjestr zijn de Oostenrijkers op den weg van Smiatijn naar Kolomea over de Tsjerna geworpen. Aan de Strypa duurt de strijd voort. Uit het feit echter, dat Weeneu meldt, dat de Russen ten noorden van Niezwiska trachtten den overgang over de Dnjestr te forceereo, zou men besluiten, dat ze aan de beneden Strypa vorderingen naar het westen hebben gemaakt. Aan den middenloop van de Strypa blijft het leger van generaal Bothmer hardnekkig volhouder. Van razende tegenaanvallen tusschen Halworonko en Kurdwanowka maakt le Russische staf zelfs gewag, die d: verder zonder plaatsaanduiding een beschrijving van een overwinning geeft. Van het front bij Tarnopol zwijgen de legerberichten van beide zijden, van dat wes'elijk van Kre- menetsj zeggen de Russische, dat de vijand in de richting van Brody wordt teruggeworpen, oud en nieuw Potsjatef en het klooster Potsjajef werden door de Russen bezet. Fel woedt de strijd in 't gebied tus schen Styr, Stjchod en Turza. Hier eischt Berlijn voor de Duitschers het boven reeds aangehaalde succes op. Be slist zijn de hier geleverde gevech'en nog niet. De Russen zeggen, dat ze het dorp Swydniki genomen hebben, waar tegen de Duitschers tegenaanvallen rich ten noordelijker dan Sokoel nog, bij Hadomitsjy aan de Styr zegt Petersburg, werden weer 2000 man Duitschers en Oostenrijkers met 70 officieren gevan- wat hem op bet hart lag. Eenige aanmoediging zou hem goed gedaan babben, maar die kreeg by van zijne gezellin niet want zij bleef sprakeloos en knikte sleo'its nu en dan, tot een teeken dat zy naar hem luisterde. Wat zegt ge daarvan, Elisabeth vroeg hy, toen zy nog steeds bleef zwijgen. Uw vader heeft groot gelyk hy zal ook wel reeds eene bruid voor u uitgekozen hebben, zeide zy eindelijk. Neen, dat heb ik zelf gedaan. Des te beter, er zyn in de nabuurschap schoone ep ryke meisjes in menigte. Zy wendde ziob om, alsof er nu harersyds genoeg over de zaak gezegd en bet gesprek teu einde was. Elisabeth riep hy getroffen, kunt gy dat van my denken t Gjj weet dat ik u lief beb en nooit eene andere tot vrouw zal nemen. Zy zag verschrikt op. Charles, dat hebt gy toob niet aan uw vader gezegd vroeg zy snei. Zeker beb ik dat gedaan, antwoordde by opgetogen. Zonder my vooraf te vragen vroeg zy verwijtend. Elisabeth, antwoordde hy smeekend. zeg ik het u dan niet sedert een half jaar eiken dag. ieder uur, zoo dikwyls ik u zie Spreekt niet uit myne blikken, uit elk mijner woorden, de bede: «Wordt myne vrouw?" Opdien avond, toen gij uit de abdij van Wintlebnry tot ods kwaamt toen ik u voor het eeret zag. Zy was opgesprongen en strekte afwerend de banden uit Zwyg, Charles, zwijg 1 Geen woord daar van 1 Waarom niet? zeide by "lachend, ik hoop dat wij nog dikwyls aan dien avond znllen denken, want toen begon myn geluk. Zij loosde een diepe zucht, stond op en trad op Charles toe. Gy doet niet wel my uit uw buis te ver dry ven, Charles, zeide «ij treurig het is voor eeu arm meiaje dat eerlyk wil blyvon, niet altijd gemakkelijk een goed onderkomea te vinden. Ik u verdryveu, Elisabeth riep by op een toon alsof by uit de wolkeu viel, boe kelijk binnengebracht. Voor 't overige verliest 't Russische communiqué zich in uitwijdingen over 't aantal gevangenen, (70.000 man met 1310 officieren) door een legercorps onder generaal Kaledin behaald, terwijl van het noordelijk deel van 't oostelijk front slechts artillerie-gevechten meldt. Van het westelijke front geen nieuws van beteekenis, redenen waarom wij de eentonige communiqués maar achter wege laten. Het Duitsche legerbericht zegt, dat in de gevechten bij Thlaumont de Duitschers 100 Franscben gevangen namen. Op de Engelsche en Belgische fronten verliep de dag vau gisteren kalm. Het Oostenrijksche legerbericht om trent het Italiaansche oorlogsterrein maakt melding van verschillende door de Oostenrijkers afgeslagen Italiaansche aanvallen. Bij Buslbollo namen de Oostenrijkers meer dan 700 Italianen gevangen. Het Italiaansche legerbericht zegt dat het Italiaansch oftenslef ten noord oosten van Asiago wordt voortgezet. Verders niets van belang. Het Italiaansche ministerie Salandra is vervangen door het ministerie Boselli. De portefeuille van bultenlandsche zaken heeft Sonnloo behouden, die ook in afgetreden kabinet minister van bulten landsche zaken was. Minister Moronoe. admiraal Corsl is minister van marine gebleven. De nieuwe premlër Boselli, die reeds vijfmaal minister is geweest, behoort evenals Salandra en Sonnino tot de liberale partij en is een der vurigste voorstanders van het voortzetten van den oorlog. Zijn eerste daad als premier was een telegram te zenden aan den Itallaanschen opperbevelhebber Cadorna, waarin hij „vol vertrouwen ean groet bracht aan den eminenten aanvoerder, die de Italiaansche soldaten ter over winning leidt." De vrede heeft dus ook van dit kabinet niets te verwachten. komt ity op die gedachte Gelooft gy dan, dat nwa ouders mij nog als dienstmeid znllen bonden, nadat gij nw vader zulk eene bekentenis bebt gedaan vroeg zy lnid. en voegde er toen zaobt, on hoorbaar bjjMijn onde vloek 1 Als dienstmeid niet, maar als dochter, hernam de joDge man met sobitterend gelaat, myn vader beeft toegestemd Wat? keurt uw vader hét goed riep zy er klonk echter meer sobrik dan blyde verrassing nit de vraag. Dat doet hy. bevestigde Charles zege vierend toen hy heden met my over trouwen sprak en ook meende dat ik in de boort rondsien moest, sohepte ik moed en zeide, dat dit joist niet noodig was, want dat ik bier reeds gevonden bad wat ik behoefde. En toen noemdet gy myn naam vroeg zij bijna ademloos. Ik zeide bem dat ik n lief bad en nooit eene andere vrouw zoo willen hebben. En by werd niet boos en begeerde geen ryk bnwelyk voor zyn eenigen zoon? Omdat ik zijn eenige zoon beD, behoeft hij dat immers niet te begeeren, antwoordde Charles lachende by zeideJongen, ik kzn hel je niet ten kwade duiden, het meisje is zoo schoon als een engelbet verkwikt mijn onde oogen als ik baar aanzie braaf en vlijtig is zij ook; op geld behoeven wy niet te zien; neem baar dos in Gods naam met mijn zegen er by. Charles had snel in e. nen adam gesproken, alsof hij niet spoedig genoeg van zijne woorden kon komen alsof bem een zware last van bet bart was gevallen zuchtte hy, toen by geëindigd had, en Elisabeth diep in de oogen ziende, voegde hy er by Wat zegt ge nn, meisje Meester Lyon is goed, snehtte zy, dat verdien ik niet. Nog doizendmaal meer juichte hy. Kom, Elisabeth, laten wij tot hem gaan en zeg hem dat gij zyne dochter wilt worden Hy trachtte hare band te grijpen en haar mede te trekken, maar zij weerde hem af en zag zwijgend voor zicb. Wederom vertoonde ziob in bare oogen die droomerige uitdrukking, waarmede zy vroeger de zon bad nagestaard, wier laatste stralen inmiddels waren verdwenen. Het 20 millioen ontwerp. Blijkens het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over het 20 millioen- ontwerp (beschikbaarstelling van levens middelen) werd scherpe critiek geoefend op den in Mei j. 1. plotseling toegelaten uitvoer van melkvee. Dat de uitvoer van omstreeks 10.000 stuks vee tot een be langrijke stijging van de reeds hooge vleeschprijzen moest lijden, had, naar velen meenden, kunnen worden voorzien. Ook indien al wegens den aard van bet uit te voeren vee en den stand van de veemarkt deze maatregel economisch was te verdedigen, had daaraan meer geleidelijke uitvoering moeten zijn ge geven. Dat er soms zeer onbillijk wordt in gegrepen, bewees, naar eenige leden op merkten, de grenssluitlng die op 29 April j. 1. was geproclameerd ten aanzien van de gewassen, die naar 's ministers oor deel voor de volksvoeding van minder belang waren; tal van landbouwers, wier land reeds voor dien datum met die ge wassen was bezaaid, werden hierdoor geschaad. Deze maatregel van den mi nister om de teelt van zekere producten niet loonend te maken, kwam onbillijk voor, en men vroeg hoe de minister zich daartoe gerechtigd achtte. Is hier omtrent overleg gepleegd met de land bouworganisaties? Omtrent de graanpolitiek der regee ring, quaestlevan het Rijksgraanbureau, wenschte men volledig te worden inge licht. Duidelijke inlichtingen zouden, naar men meende, de nog steeds in omvang zijnde geruchten omtrent adviseurs, die bij den aankoop groote belangen heb ben den kop Indrukken. Ook omtrent de vraag of niet te veel tarwe wordt ingevoerd ten koste van de meelinvoer, zou men gaarne worden In gelicht. De meening werd geuit, dat de bruinbrood-regeling van de laatste we ken niet noodig ware geweest, indien in dit opzicht anders ware te werk ge- gaan. Gewezen werd op de prijsstijging van wollenkleeren en van schoenen. Indien geen bijzondere maatregelen worden ge nomen en voor den herfst geen andere Elisabeth, ik bid n, spreek aeide bq. Z\j zweeg nog steede en staarde voor ziob nit. Een dieps wolk lzg op baar voor hoofd zwaar ademde zy bare lippen waren vast op elkander geklemd, als vreesde tg. dat baar een onbedacht woord mocht ontsnappen* Hondt gy niet van my, Elisabeth? Ben ik n onaangenaam vroeg by met bsvanda stem. Zy sohndde het hoofd. Hoezee.' juichte by, gij zegt ja Hij wilde zyn arm om haar middel slaan, maar bijna onsaebt stiet zy bem terug. ilalt zoover zijn w(j nog niet. Waarom niet Maak er een einde aan, gy kwelt my, smeekte bij. Ik kan niet, znebtte zij. Maar alsof sty aieh beducht, voegde zij er op rachteren toon byhoe knnt gij verwachten, dat ik mg ter stond in des* d ongedachten toestand sal schikken en gelooven. dat awe ondera werkelijk een arm meisje, tooala ik, tot soboondoobter zonden begeeren Maar kind, ik beb immers baar ftya verteld, wat myn vader gezegd beeftwilt gij bet nog eens booren vroeg Cbarlea met eenigen sohrik by de inspanning, die sijn eerste rede hem gekost bad. Uw vader, gij spreekt altyd van nw vader, riep Elisabeth, en baar oog halderda op als dat van een strijder, die, door zijn tegenstander in de engte gedreven, eensklaps bij dezen een zwak pont ontdektbeeft meester Lyon den altqd te beslissen Van uwe moeder h*b ik nog geen woord geboord, wet zegt die er vaD, hebt gij ook reeds bare toestemming Nn was de benrt aan Charles om het ant woord schuldig te blijven. Verlegen zag bij voor zich en krabte zich achter de ooren. Zy las in zyn gelaat als in een opengeslagen boek. Hebt ge reeds met nwe moeder gesproken r vroeg zy. Ja I vol vreugde ging tk tot baer, toe» ik het woord myns vaders bad, en, en stamelde bij. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1