Nummer 51. Zondag 25 Juni 1916. 3Be Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. IVadlwijksche Stoomdrukken] Antoon Tieten Eerste Blad. Aan onze abonné;s. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. a Zij die zich thans voor het volgende kwar taal op dit blad abon- neeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers GRATIS. Telefoonnummer 38. Telegram-Ad ós: ECHO. Met ingang van 1 Juli a.s. zijn wij genoodzaakt den prijs van 't abonnement per week te brengen op f 0.7l|a cent, per drie maanden op f0,90 lr. p. post op fl.05._ Lang hebben wij de verhooging tegengehouden, maar nu de prijs van het papier met 250% is ge stegen, mogen wij niet langer meer uitstellen. De bedoeling is dezen prijs slechts te handhaven zoolang de prijs van het papier zoo abnor maal hoog blijft. DE ADMINISTRATIE. e Echo van het Zuiden, Waalwljksclie en Langslraalsclie Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterd sgarond. Abonnementsprijs per 3 maanden f0.75. Franco per post door het geheele ryk f 0.90. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Prijs dir AdvrrtrntiIn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote etters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en sdvertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten eealoten. Reclames 15 cent per rege Vervolg. 7. Bespreking der plannen voor wo ningbouw van gemeentewege. De Voorzitter Gevolg gevende aan Uwe opdracht om plannen te ontwerpen voor den bouw van gemeentewege van woningen voor den arbeidersstand, hebben we diverse woningtypen in teekening doen brengen en nauwkeutig de bouwkosten geraamd. Het heeft bij ons een punt van ern stige overweging uitgemaakt of wij bij Van «DE ECHO VAN HET ZUIDEN." Eene geschiedenis uil de Ëngelsche rechtspleging. 2) I Bespaar u bet verdere, viel zij hem in de redeik weet wel wat awe moeder gezegd heeftzij wil geen arm dienstmeisje tot schoondochter hebben, zij zal nooit ja en amen zeggen tot mik eon huwelijk. Neen, zoo was het niet, verzekerde Charles; zij had wal is waar nog bezwaren, maar die zal Bij spoedig opgeven. Dat zal zij niet Charles, ik ken mijne meesteres zeer nauwkeurig. Toch niet beter dan ik mijne moeder Wie weet hernam zij, de schouders optrekkende, een dienstbode leert hare meesteres van meer zijden kennen, dan een cenige toon zijne moeder. Spreek toch niet altijd van de dienst- bode, riep hy zoo driftig als de zachtmoedige jongen Blechts worden kon van heden af zijt ge het niet meer. Het zou wel kunnen zijn, dat uwe moeder my heden nog mijn loon betaalde, met bijvoeging dat ik morgen niet behoefde terng te komen, hernam zij droevig, doch zonder eanige bitterheid, erger had ik het haar toch niet kunnen maken. Neen, noen, dat gebeurt nooit. Gij zijt de dochter des huizes, zoodra gij slechts wilt. Niet zonder de toestemming uwer moeder 1 Die zal ons geworden, verlaat u daarop. Elisabeth, geef mij de hand, beloof mij dat gij mijn vrouw wilt worden ik zweer u, dat ik nooit of nimmer een audere zul toebehooreD. de enorme stijging der bouwmaterialen wel tot het besluit om tot het bouwen over te gaan konden advlseeren. De stijging der materialen noodig voor den bouw is van dien aard, dat de wo ning thans ongeveer duurder zal kos ten dan In normale tijdsomstandigheden. Het is on? daarom niet kunnen geluk ken een plan te omwerpen, waarmede bij een matige huur een woning voor den arbeidersstand kon worden aan geboden, die geheel voldoet aan de eischen die men tegenwoordig daaraan meent te moeten stellen. Vooropstellende dat met woningbouw van gemeentewegen ook wordt bedoeld verbetering der volkshuisvesting, dan is het een eerste vereischte dat kan worden aangeboden een wonlg tegen eene huur ongeveer overeenkomende met die, wel ke de arbeidersstand normaal gewend is te betaler, om juist te kunnen berei ken diegeneD, die nog zijn gehuisvest in minderwaardige woningen. Wanneer we thans Uw College voor leg^11 de plannen voor een diletal wo ningtypen en U voorstellen tot den bouw daarvan over te gaan, dan beoog- en wij daarmede alleen eene proefneming eene demonstratie, omdat de huurprijs voor de ontworpen woningen toch wel wat duur gesteld moet worden, wil men voorkomen, dat de exploitatie jaarlijks eene bijdrage uit de gemeentekas zal vorderen. Men moet hierbij niet uit het oog verliezen, dat, is eenmaal door de gemeente de eerste schrede gezet met gemeentelijken woningbouw, daD, het spreekt vanzelf, is van terugkeeren geen sprake meer, omdat verwacht mag wor- worden, dat het particulier initiatief zich niet meer in die mate als voorheen zal opdoen, waar de gemeente is begonnen tegen zelfkostenden prijs de woningen beschikbaar te stellen. Zou daarom thans op ruime schaal tot woningbouw worden overgegaan, hoe gewenscht zulks bij de huidige woningschaarschte ook zou zijn, dan zou voor de toekomst, wanneer voor het bouwen gunstiger tijdsomstandighe den zijn aangebroken, het woningbedrijf door de dure woningen van thans der mate worden gedrukt, dat ook de later gebouwde woningen tegen te hooge prijzen zouden moeten worden verhuurd om niet voor aanzienlijke tekorten te Wederom greep hij hare hand, en ditmaal liet zij hom die, maar voegde ar hoofdschud dend tnet een zachte smeekende atem bij Dring niet by my aan, Charleagij weet dat ik morgen, op Sr. Michiei, een ernatigen gang te doen heb; het betaamt daarom niet heden ista te beloven, wat tegen den wil nwer moeder ia. Dan zal ik tot morgenavond wachten snit gy my dan ow besluit mededeelen Zij aarzelde eenige oogenblikken an ant woordde toen m^t een aaobtja Hij lachte in zalige verrukking. Half en half hebt gy my immera daarmede nw woord reeds gegeven, Eliaabeth Geenazina, hervatte zy. Goed, goed, gy znlt nw zin hebben, ik zal wachten tot morgenavond maar ik zal my immers dien tijd wel megen verkorten door n morgen naar de stad te vergezellen, en u des avonds weer af te halen Neen I riep zy, en bare stam klonk scherp, dat znlt gy niet doen zachter zy er by ik moet den gebeelen weg zynmen moet niet kannen dat ik met een jongen knaap naar de atad gekomen beo. Overmorgen aal men myce bruid zyt. Misschien sooder de toestemming nwer moeder Die zal ik morgen wel wetan te verkrij gen. Mnar gy hebt wellicht gelyk, Eliaabeth, dat het beter ia dat ik hier blyf, en gebrnik maak van den Zondag, om, als moeder nitda kerk komt, oen aanval op haar hart te wagen. Maar 's avonds kom ik u toch afhalen. Niet naar de atad, hoort ge Niet naar da atadbeval het meisje. Elisabeth 1 kwel me toch niet zoo smeekte Charles. Goede Charles, aeide ay aangedaan, ik zon 11 immers zoo gaarne genoegen geven, maar het kan niet anders, waobt my 's avonds om negen nar op deze plaats. Hy zag er zeer treurig, zaer ontmoedigd uit. Op deze plaats Mag ik u dan geen schrede tegemoet gaan Neen, antwoordde zy vastberadenen voegde alleen zeggen. vernamen dat gy komen. Voor bouwterreinen hebben wij een zeer aannemelijke aanbieding gekregen van den Heer J. Timmermans Wz. te Waalwijk, die te koop heeft aangeboden een gedeelte van zijne terreinen aan de St. Antoniusstraat, Oostzijde vanaf de 2e Zeine Noordwaarts over eene lengte van een oogeveer 158, M. tegen den prijs van f 50, per strekkenden meter, in totaal dus f 7900. Deze terreinen ver dienen om de ligging wei voorkeur omdat zij gelegen zijn aan dea verharden weg, die reeds is gedoleerd-en voorzien van gas- en waterleiding. Om een goed geheel te- verkrijgen ware het evenwel wenschelijk, dat ook de beschikking werd werd verkregen over het daarachter gelegen terrein, In eigendom behoorende aan Mej. F. J. van Tilburg te Waalwijk, die bereid is een gedeelte van het perceel Sectie B 1902, aansluitende aan het voormelde bouwterrein, over eene lengte van 160 M. af te staan' tegen den prijs van f15 per strekkenden meter, zoodat de aankoop van dit terrein zou kosten f 2400. Op bijvoegde situade-teekening zijn drie woningblokken uitgezet elk van vier woningen aangeduid als Type I, II en III Aannemende, dat de bouwsommen bij voorschot van hel Rijk worden verkregen, dan kan worden volstpan voor rente, aflossing en onderhoud met 6°/q. De woning naar Ty; e I zou an kun- weken te houden, de verschillende be sluiten vast te stellen. Zooals wij hiervoor reeds opmerkten, is een eventueel besluit om tot woning bouw door de gemeente over te gaao voor de toekomst van vérstrekkende beteekenls om het precedent dat daardoor gesteld wordt. Wij zouden het daarom op prijs stellen, dat zich uit Uw College een Commissie vormde, om In samen werking met ons College, plannen te ontwerpen om te voorzien in de behoef te aan woningen ook verder dan in de meest naaste toekomst. Een sltuatietee- kenlng voor een zestigtal woningen heb ben wij reeds doen ontwerpen en woidt mede hierbij overgelegd. Van Schijudel. Is de diepte der beide perceelen even groot. Voorzitter. Neen, dat van mijnheer Timmermans is 43 Meter en dat van Mej- A. Tilburg 18 Meter. Van Schijndel. Dan scheelt het te veel en moeten-wij dat voor mijnheer Tim mermans nemen. Wethouder Timmermans. Dat is de bedoeling niet. Wij moeten belde per ceelen hebbeD, om voldoende diepte te krijgen. Timmermans-Verschure. Als ik de si tuatie goed heb begrepen, dan is het 't plan een dubbele rij hulzen te bouwen met het front naar de St Antoniusstraat. j L .-ai ...jurtx-ir, T- Het andere plan heb ik niet goed be- n" wordeD verlv-n rd i I2J0, Typï-j Rrepea ,tut B. ca W. het- meest voor Bij een .dubbele rij worden de achterstaande woningen meer beschouwd als minderwaardig en toch zullen dezé in huurprijs met de voor staande nift zooveel schelen. Voorzitter. Ofschoon dit een zaak is die alvorens daarover te discussieereD, eerst door eene commissie dient te worden bestudeerd, wil ik een cn ander er over zeggeo. B en W. hebben de plannen van alle kanten bekeken en besproken wat het goedkoopste en beste is. Onz te voor komen wat u zegt zou men in 't mid den een dwarsstraat moeten aanleggen, dus alleen wat terugzetten, doch doordat er dan gas- en waterleiding moet worden aangelegd, zal het aanmerkelijk duurder worden. Ik ben het ook met u eens dat bij het eene plan de achter gelegen wo- een de- prijs II ad f 2,90, Type III ad 1 2,70. Het laat zich begrijpen, dat bij normalen prijs der bouwmaterialen zefde woningen tegen minderen zouden zijn te verhuren. Wij zijn daarom van gevoelen, dat het wenschelijk is thans niet meer te bouwen dan de drie ontworpen blokken, doch reeds nu beslag te leggen op een terrein voor den bouw van een zestigtal wo ningen zoodra de tijdsomtandigheden het toelaten. Wanneer wij kennis hebben genomen van Uwe zienswijze in deze aangelegen heid zullen wij de noodige ontwerp besluiten en verdere plannen in gereed heid brengen, hier overeenkomstig de Gezondheidswet het advies vragen der Gezondheidscommissie om io de eerst volgende vergadering binnen enkele om alle tegenwerping af te snijden, voegde zy er by, terwijl «ij hem de band reikte, goeden nacht, Caarlss, het is tijd om naar hais te gaan. Hy wilde haar nog tegenhouden, maar ving ontsnapte zy hem en was spoedig in do schemering, die op de werf gevallen was, verdwenen. II. Op den kerktoren van Aldermanbnry sloeg het acht nnr. Op dezelfde planken, onder hetselfde afdak, waar den vorigea avond Elisubetb gezeten bad, zat nn Charles Lyon. Ook hy zag naar de ondergaande zon, maar met een geheel andere uildrnkking op het gelaat dan Elisabeth den vorigen avond op dezelfde plaats. Op zyn eerlijk, door de zon verbrand gelaat, blonk de rein6te vrengde niet naar verre werelden zweefde zyn ver langen op deze aarde, in zyn onmiddellijke nabijheid vond hy r-ijn volkomen gelnk reeds moest zy, die dit geheel in zich besloot, op weg zyn naar de plaats, waar by boar wachten moest, om ait haren mond zyn lot te verneraeD. Hoe die beslissing zon uitvallen, was hem niet twijfelachtig meerde laatste hinderpaal tegen de ver valling zijner wenschen was weggeruimd hij had in den loop van den dag ook de toestemming zijner moeder tot bet hnwelijk verkregen. Het was voor Charles èene zelfvoldoening, dat hij zijne moeder toch beter gekend had dan Elisabeth de teleurgestelde maar toob liefdevolle vronw had uau de beden van haar zoon niet langer weerstand knunen bieden. Gemakkelijk was het baar wel is wuar niet gevallenzij bad laDg volgehouden, en en eindelijk sleohts schoorvoetend ingewilligd, ofschoon haar man haar voórgehondon bad, dat niettegenstaande de armoede van het meisje, die bij ban ei^en welstand niet in aanmerking behoefde te komen, Elisabeth eene zeer geschikte vronw voor Charles was Zij was vlytig, ordelijk en bekwaamin weerwil van do vele bewonderaars, die bare schoonheid aantrok, kon zich niemand op bet nlngen voor minderwaardig zullen wor den gehouden. Ook verscheidene ge zondheidscommissies waarschuwen meer malen tegen het zoo bouwen. De beide wethouders meenden dat het eerste plan te duur zou worden en voelden voor het laatste plan, ik niet. Dit laatste phn is aldusEen gedeelte met het front naar de St. Antoniusstraat en daar achter een tuintje en het andere gedeelte woningen met het front naar een nieuw daarachter aan te leggen straat, zoodat de tuintjes van beide zijden tegen elkaar aankomen. Ik ben het echter met den heer Timmermans-Verschure eens, dat men dan een gedeelte krijgt waarvan de woningen voor minderwaardig worden aangezien. En daar het een kwestie van het grootste belang is, er over jaren loopt zou ik een commissie willen benoemen om de zaak ook eens te bestudeeren. Alvorens wij nu een besluit nemen,moet de geheele zaak goed onder de oogen zijn gezien, want zooals we beginnen, dienen wij voort te gaan. Het plan moet daarom nu in zijn geheel worden vastgelegd en de te benoemen commissie moet het in goede banen lelden want het geheel is werkelijk een grootsche opzet. B. en W. hebben gemeend voor deze commissie te benoemen de heeren Klij- berg, Timmermans-Verschure, secretaris van Liempr, die zich nu reeds veel voor j de zaak heeft geïnteresseerd en als Voorzitter een vertegenwoordiger van 't Dag. Bestunr, n.l. Wethouder Timmer mans. Deze commissie kan zich dan nog een werkman lid assumeereo. Van Schijndel. Is dat laatste wel noodig. De Commissie- leden mogen geacht worden wel goed op de hoogte te zijn en de Wethouder Timmermans ook wel geloof Ik. Ik ben maar bang dat, hoe meer personen er ingehaald worden, hoe langer het aan de draai wordt gehouden. Wethouder Timmermans. Dat het te laag aan den draai wordt geboudeD, daarvoor kunDen wii zelf waken. Wat betreft het op de hoogte zijn: dat zijn we wel en zeker de gemeenteopzichter die verschillende typen van woningen heeft bezichtigd, doch wat nu heel prac- tisch is, weet iemand onder die klasse geringste gunstbewijs van haar beroemen en wat hare afkomst betreft, daarin stonden de jongelieden volkomen gelijk: Elisabeth's vader was ook timmman geweest, maor door de ongelukken van huis en bof beroofd gewor den hy en syne vronw waren kort na elkander gestorvenverscheidene kinderen hadden «y reeds vroeger verloren de eenig overgebleven dochter Elisabeth was naar bloetverwunten gegaan, daarbij by Squire Wintlebury, wieis bezittiug^elechts weinige mijlen van Aldermanbmy verwijderd was, in dienst gstreden, en vaa daar mot de beBte getuigschriften by hen gekomen. Timmermanszoon en timmermansdoohter assen uitmuntend bij elkander, had meester yon gezegd of het meisje dienstbaar was, kwam daarbij ni6t in aanmerking. Zooals voor een lord de dochter van een lord onder alle omstandigheden oen lady blijft, zoo scheen hem de dochter van zijn vourmaligon gildebroeder Canning voor xyo soon van gelijke geboorte en was zij hem liever dan een ryk meisje uit sen, naar zyn begrippen, goringor stand. De Eogalschman onderscheidt zich nog tegenwoordig door een bijzonderen trots op zyn standvoor meer dan honderd jaren was dit in nog grootere mate'bet g«valmen schreef in don tjjd van ons verbaal 1?53 koniog George II de tweede heerschar van Groot-Brittanie en Ierland uit het Brunswijk- Lonmburgsch buis, droeg de kroon van het eilandenrijk. Moeder Lyon had de redenen van haren man kunnen wederleggen zij had bet meisje alle gerechtigheid doen wedervaren zy wi»rp ook de gedachte verre van zich dat zij voor haar zoon juist een rijke braid wenschteen evenwel had zij zleohtz aarzelend hare toestemming gegeven. Maar zij had ia gege ven, dat was de hoofdzaak. Elisabeth's voorwaarde was vervuld, nog heden mocht Cbarlei haar als bruid begroeten, en vol verlangen zag hy hare terugkomst tegemoet. Een nor voor den bepaalden tyd zat hy reeds op de plaats, waar hy baar afwachten moest. Langzaam Bleepte de tijd z>ch voort, de minuten rekten zioh tot orpn Toen da klok het eerste kwsrtier aankondigde, sprong by op, en bleef verbaasd staan kijken, dat er op den ner8ten slag geen tweede volgdeby bad verwacht reeds het vollo nnr te zullen hooren. Hij liep een eind den weg op van waar zy komen moest, met 't voornemen baar toch te gerneet te gaan; maar-by keerde weder terug, want hij bedacht, dat zy hem streng bevolen bad op de plea's onder het afdak te wachten. Gistoren dacht zy niet, dat ik haar reeds heden de toestemming mijner moeder sou kannan brengen, sprak bij bij zicbzelve, zy meende misschien dat baar oom en tante Colley baar een eiod weegs zouden vergezel, len, en vreesde by ben in eon kwaad daglicht te komen, indien ik baar tege moet ging. Heden mag ik eohter aan bare bloedverwanten zeggen, dat zij mijne breid is, dat verandert de zaak. Andermaal ging hij een eind den weg op en andermaal keerde hij terag Er behoeft niemand by te sijn, wanneer ik voor de eerste maal mijn bruid, ont moet dacht bij Elisabeth ie verstandig, tij zal wel geweten bebbeo. waarom zij my bevai hier te wachten. Ik kan niet beter doen, dan baar bevel op te volgen. Hy zette zioh neder en wachtte gsdnldig. Hat sloeg half negen, kwartior voor negau. Nu kon by het niet langer uithouden bij sprong op. liep heen en weer, ging tot aan de tuindeur en keek oni den hoek, met het oogmerk, zoodra bij haar zag aankomen, naar de timmerwerf terng te snellen, opdat zy bem op da afgesproken plaats zon vinden. Eindelijk slorg het negen uur. Alsof het gnlaid der klok macht had de verwachte door da looht te voeren en op de bepaalde plaats neer te zetten, vloog Cnarles derwaarts, half en half verwachtende, dat by baar daar zou vinden,en was smartelijk teleur gesteld, toen bij de plaats onder bet afdak ledig vond. Hij nam haar in en wachtte maar wachtte geheel anders dan tevoren. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1