Mummer 52. Donderdag 29 Juni 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Waa!wi|ksche StoomdfukkeriJ Antoon Helen Gemeenteraadsvergaderngen. FEUILLETON. DE OORLOG. Telefoonnummer 38. Telegram-Ad ei: ECHO. Bene geschiedenis uit de Eigelsche rechtspleging. IVaalwyksclie en Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0.75. Franco per post door het geheele rijk f 0.90- Brieveningezonden stukken f gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Prijs due AdvmtbntiIn 10 cent per regel; minimum 0 regels; groots letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden t maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speoialeseer voordeelige contraeten gesloten. Reclame» 16 eent per rege KAATSHEUVEL. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Zaterdag 24 Juni des morgens ten 10 uur. Voorzitter Edelachtb- heer Van Besouw. Ongeveer 10,15 uur opent de Voor zitter de vergaderingaanwezig alle leden. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. Aan de orde 1. Rapport inzake schoolhuis. Bij monde van den heer Roestenberg wordt rapport uitgebracht. De Commissie is na onderzoek tot de conclusie gekomen, dat er veel in het thans bestaande schoolhuis is te veran- andereo, zoodat volgens raming daarvoor f 4000 noodig is. Beter acht zij het der halve op het voorstel van B. en W. in te gaan en het schoolhuis te verkoopen. De commissie gaat echter verder en stelt voor een gedeelte van den tuin te verkoo pen voor bouwgrond. Voorzitter. Dus de commissie stelt ook voor het oude schoolhuis te ver koopen en dan ook nog een stuk <uln voor bouwgrond. De Bresser. De oppervlakte van den tuin is dan nog groot n.l. 58 M. Voorzitter Burg. en Weth. stellen voor den Notaris het huis en perceel »»rocd te laten verkoopen; bij is een inwoner en brengt dus ook zijn belasting op. Wij moeten echter eerst de goedkeuing hebben van Ged Staten. Aldus wordt zonder hoofdelijke stem ming besloten. 2. Benoeming van een onderwijzer aan .de openbare lagere school te Berkdijk. De Voorzitter deelt mede, dat er 14 sollicitanten zijn en dat in overleg met het hoofd der school de voordracht is opgemaakt. Deze bestaat uit de heeren Schellekcns, Dongen. Schoenmakers, Raamsdonksveer. Willing, Amsterdam. Ia een schrijven zegt het hoofd der school dat de heer Schellekens hem het meest geschikt voorkomt voor zijn school. Wat betreft de heer Schoenmakers, daar kan hij niet veel van zeggen omdat deze sedert jaren niet meer bij het onderwijs is geweest. Vroeger was bij werkzaam x Va» »DE ECHO VAN HET ZUIDEN." 3) li Tot uu toa baddon blgdo hoop en verlangen ■jjn hart vervuld hij bed bet uur, dat bem nog van zgn geluk scheidde, wel vleugels willen geven nn was het voorby en de ge liefd* was er nog niet. Onrast maakte aioh van bem meester en da angst sloeg sjjn gie renklauwen in zyo hart. Wat was haar overkomen Wat hield haar terug Hij trachtte sich weder gerust te stellen. By een afstand van een psar oren is hat niet mogelgk soo nauwkeurig den klokslag te berekenen er ban. aooveel gebeuren, wat bet vertrek vertraagt de bloedverwanten, die haar vergezellen, hebben misschien langsaam geloopan. Nogmaals dwong hg aioh om kalm te sga en waohtte. Wederom sloeg het kwartier, halt uur, drie kwartier. Met steeds kortere tossehenpoosen liep Charles bet pad van de werf naar da tuindeur en terug steeds verder ging bij den weg naar Londen op. langs welken sjj komen moest, en altijd weder keerde hg om. Toen bet tien nar sloeg ontmoette hij sya vader aan de tmndear, die meester Lyon voornemens was te slaiteD. Laat haar nog open, vader, Elisabath is er nog niet. Ie zij er nog niet vroeg de oude ver wonderd ik dacht, dat ag bg u buiten was, en dat gij nw tijd had verpraat; men weet immers wel boa bat de jeugd gaat, voSgde hij er glimlaohend bij. Ztf beloofde om negen s«r bier te zijn, te Loonopzand. Het oud-hoofd der school te Loon opzand, de heer van der Meeren, schnjtt dat de heer Schoenmakers steeds In alle opzichten heeftvoldaan en hij nooit een beter onderwijzer heeft gehad, zoo'n onderwijzer komt de school waaraan hij wordt verbondeo, steeds ten goede. Rijken. Zegt het hoofd der school niet, dat hij al sinds jaren van de school is. Voorzitter. Een jaar of 10 geleden was hij onderwijzer te Loonopzand doch Is toen wegens ziekte van het onderwijs weggegaan. Da Bresser 10 jaar ia het niet geledeu, 't Zal nu zoowat 7 jaar zijn geleden. Van den Heurel. Hij verkeert nu in heel andere conditie dan toeo. Hij ziet er du zeer robust en sterk ui'. Hij is toen direc» weggegaan omdat hij de gemeente niet tot 1 a«t wilde s'rekken. Ik meeo dit allea te mogen zeggen zonder {ets op de goede hoe danigheden van de andere heeren af te dingen. Bj stemming verkiygt de heer Schoen makers te Raamsdonksveer 7 en de heer Schellekens te Dongen 5 stemmen, zoodat de heer Schoenmakers is benoemd, 3. Adres van «de onderwyaers met het verzoek om verbetering van salaris, Adressanten wijzen er op dat de bestaande salaris-regeling da'eert van 1907 en thans niet meer in overeenstemming is met den tegenwoordigen le/ertsstand »*rd. Het aanvangssalaris is uu f 600 en na 20 dienstjaren bedraagt het f 1.100, In de memorie van toelichting wijzen de onderwijzers er op, dat eeu kantoorbe diende bij de posterijen, die alleen maar de lagere school behoeft te hebben doorloopen, tot f 1400 komt. Voorzitter, Op het oogenblik kannen B. en W. geen advies g®ven, wel sou ik 'oor willeu stellen bij de samenstelling van de begrooting voor 1917 te zien hoe het met de finanoiëa staat. Nu is het niet mu- gelyk nog zoo'n bedrag te vinden. Roestenberg. Ds motieven die de onder wijzers te berde brengen zijn volkomen waar. Het is toch niet te veel na 2D dienstjaren f 22 voor een onderwijzer en besluiten in de •oekomst, daar hebben ze nu niet veel aan. Heeft een werkman onder den tegenwoordigen duren levensstandaard te kampen, in Dog veel erger mate is dit het geval met een ambtenaar en kantoor-personeel. Deze categorie van personen hebben van zelf meerdere uitgaven en toch is het loon ik heb reeds twee smartvolle uren op haar gewaobt. Aripe jongen, bromde meester Lyon met goedb&rtigen spot, dat is een harde proaf voor uw geduldwie weet waardoor sy opgehou den is. Er zal haar iets overkomen zgn, sprak Charles driftig. Dwaze jongen wie zou haar iets do m antwoordde de oude; de Colley's sollen haar ook niet alleen hebben laten neengaae. Maar ■ij had zioh niet moeten laten opbonden bet iz mij heden zeer onaangenaam om der wille van mosder, die baar sleobts tot negen nar verlof gegeven heeft, en gy weet dat sy daar aeer op staat. Dankt u niet, dat ik baar tegemoet moest gaan 7 vroeg Charles Jongen, wat sgt gij eigenlijk voor een minnaar? seide vader Lyon lachende; moet g\j dat nog vragen Op awe jaren whs ik al lang over alle bergen geweestwaarom bebt gij bier zoo lang gewacht Elisabeth wilde niet, dat ik baar tegemoet ion komen, stamelde Charles. Meester Lyon kn<kte goedkeurend. Da kleine heeft gelyk zoo schoon sg is, even verstandig en zedig is zij Zg wil niet weer met n aan het praten komen, eer zg van rechtswege uwe bruid is. Na is zij bet echter met goedvinden van my en van nwa moeder, loop haar das maar spoedig tegemoet. Hy schoof zgn zoon de dear uit, sloot ze achter h m diobt, en riep hem nog na ik ■al op u wachten, klop maar, dan zal ik het wel booren en u terstond opendoen Ik dnrf de tnindenr niet langer te laten openstaan. Meester Lyon zat tot lang na midderoaoht te wachten, doch geen kloppen liet zich hoorei). Hij hegon^baangzt te wordenzijne vroaw sch ld op de plichtvrgeten deeroe, die over haar tyd mtbleef, en nu ook nog haar zoon verle dde de nach'rast van sga ouders te verstoren. Gij syt onrechtvaardig, moeder, voerde de oade baar tegen kant gij zeggen, dat .Elisabeth ooit hare plichten verzuimd heeft Dat juist niet, stemde da vrouw gemelijk toa thans schijnt zg echter reeds te denken, dat zg de meesteres is, en niet meer naar mij niet evenredig. Ik zou daarom gaarne zien dat zoo vlug mogelyk aan de billijke eischen van de onderwijzers we'd voldaan. Voorzitter. Ik zie er beu9ch greQ kan» voor het eerder te doen dan bij de behan deling van de begrootinu voor 1917. Het Dag. Bestuur iz er ten zeerste voor om de salaris-regeling te herzien en men zal o ook niet kunnen beschuldigen van de sa larissen te drukken, m*ar wij moeten ver der kijken eo ook zien waar ws het van daan kunnen halen. Op het oogenblik weten we dat niet, weet u mizschien een weg, wij zuilen dat dan dmkbaar aanvaarden. Van den Heuvel. Zou het geen over weging verdienen een commissie te be- noemeo, die de zaak eens onderzoekt. Voorzitter. Het Dag. bestuur kan zich daarmede wel vereenigen want het is e^n ingrijpende maatregel. Wij kunnen maar niet hcL 4* bolder besluiten, want dan loop:|^. - ;1 spaak. Er moet ook nagegaan waar dat bedrag vandaao zal k üe Hoofd. Omslag is 2'/j °/o, wa^p r werd verwacht en dan f 300 aft .ken voor noodzakelijk levensonderhoud is ook te weinig. Voorts wijst de Voorzitter er op, dat hij steeds voor verbetering v;.a salaris is maar momenteel ziet hij ei; geen kans voor, althans zonder de biel in de war te sturen. Van den Heuvel. Men zal wel weten, dat bij ons de beste .il voor heèft ge zeten. *- De heer Roestenberg acht het noodza kelijk dat de salarissen] worden verbeterd en nu is het wel waar wat de Voorzitter zegt van den Hoofd. Omslag, doch dit mag niet beletten, dat een groep ambte naren zou lijden. Zacht. Het is hoog tijd, dat de sala rissen flink worden herzien, want ver gelijkt men de salarissen met die van de werklieden, dan staan de onderwijzers er ver onder. Dat verschil is tegen woordig groot, ontzaggelijk groot.Daarom ben ik er voor om zoo spoedig mogelijk de regeling te herzien en niet op de lange baan te schulveo. Voorzitter. Wij schuiven het niet op de lange baan. Bij de begrooting komt het al in behandeling. De heer Roestenberg acht het on- noodig een commissie te benoemen. De Bresser. De Commissie die be noemd wordt voor het nazien der be- bèhoeft ta luisteren. Ik heb baar gelaat om negen nar te bnis te zgn, en na ia het bijna één uar God geve dat haar geen ongeluk over komen is. da wegen zgn helaas onveilig genoeg, xuobtte de oade. Daarom beval ik baar immeri om negen nnr terug te syn, toen was bet nog licht maar Een geklop op de huisdeur, dat luide door den stillen nacht weerklonk, brak bare rede af. Daar zgn zij immers, heb ik het niet teretond gezegd P riep tij zegevierend. Maar de man hoorde baar reeds niet meer ■nel had hg den sleutel van dsn haak gegrepen, en liep naar de denr. Hij deed open. en trad met een vroolyk Goeden avood kinderen, God zg dank, dat gij daar eindelijk sgt. op den drempelmaar alleen Caarlez kwam bem tegemoet. Het gelaat van deo fristcben jongen man xag in den munesotjyn zoo bleek alz een geest. Is Elisabeth gekomen, vader vroeg hg met 6pd bevende, heescbe stem. Neen. b.'engt gij haar niet mede? Ik heb haar niet gezien, zjj is verdwenen, ik moet weder weg. Hg keerde zich om, zgn veder ijlde hem na en greep hem bg den arm. Maar jongen, hoor toch eens, wat is er gebeord Waar wilt gij heen Elisabeth zoeken, zg iz verloren, hond mij niet op, vader Maar bedenk n toch eans het iz immers oattelooi in den nacht naar buiten te stormen wacht tot morgen, vermaande de oude. Wachten wachten riep Charles, wachten wanneer zij ODtvoerd, verdwaald, -misschien in levensgevaar is Ga naar bed, vader ik kan niet 6lapen, ik kan niet rasten ik moet Elisabeth vinden, levend of dood 1 Hij rukte zich los en vloog weg de aBders zoo rnstige eo bedaarde knaap was geheel veranderd. Hoofdschuddend en met bexwaard hart zag zijn vader hem na met langzame sohreden keerde hg naar het hais terug, om zijne vrouw de nieuwe onwelkome tijding te brengen. grooting kan deze zaak te gelijk onder de oogen zien. Voorzitter. Wij voelen er anders wel wat voor, dan kan men eens zien, hoe het er bij staat. Hierna wordt besloten het verzoek Id behandeling te nemen bij de begrooting vo r 1917. 4. Verzoek van het gemeentebestuur van Vrijh.-Capelle. Cooform het voorstel van B. en W. wordt besloten ontheffing te veileenen van concessie, om op de Hoogevaart, Labbegat eo Winterdijk electricitelt te gebruiken. Rijken. Hoe staat het met den Loon- schendijk inzake de electrlciteit-aan- sluiting. Voorzitter. Daaromtrent hebben wij aan het gemeentebestuur van Capelle een schrijven gericht verzoekende of zij het willen aansluiten. Tot heden is er echter nog geen antwoord ingekomen. De heeren Heuer en Van Rooij vragen om verbetering van buitenwegen. De Voorzitter zegt dat daatin spoedig zal worden voorzien en dat zulks door het natte weer niet eerder kon ge schieden. Voorzitter. Heden kwam ik ter oore, dat het vandaag juist 25 jaar Is geleden waarop wethouder Teurlings tot lid van dea raad weid benoemd. Ik feliciteer hem daar van harte mede en spreek den wensch uit dat hij nog meerdere jaren zijne krachten zal mogen wijden aan de belangen dezer gemeente. Alle leden sluiten zich bij deze woor den aan. Hierna gaat de raad over ter behan deling van. 5. Hoofd Omslag. De geheele Boekowina in Russische handen. Verbitterde strijd in Wolhynië. De gevechten op het noordelijk ge deelte van het oostelijk front tot aan de Pripet treden iets meer op den voorgrond, hoewel daar van een groot offensief nog geen sprake is. Wat Hindenburg aan troepen onder zijn bevelen heeft, Is zooveel mogelijk in actie en tracht zoo veel mogelijk de Russen vast te houden. De artillerie is voortdurend in de weer, de vliegers zijn onophoudelijk in de I1L Ik wenschte, dat ik weer in Indië wars, daar kon ik ten minsts leeuwen en tygers bevechten, in plaats van hisr op een paar ellendige patrijzen te mikken William, ik begin mg hier sohromelyk te vervelen en een ■wakke zacht ontsnapte dsn krachtvollan hoog opgeschoten jongen manzijne gebruinde en gespannen gelaatstrekken toonden dnideljjk aan, dat iyn wensch hem ernst was. Gy hebt echter al deze gevaren en avonturen opgesoobt, Robert, hernam zgn metgezel, die een paar jaar jonger zgn kon. en wiens ranke, sierlgke gestalte bij die zijns vriends merkelijk afstak, en ik benijd n daarom. En wat belet u ae eveneens op te zoeken antwoordde Robert kortaf. Gij weet wel dat ik niet weg kan, mijn vader zon daartoe nooit xijne toestemming geven. Ran Hetty dat niet bewerken Zg ver mag immers zoo veel op hem Mijne anster heeft bet wel op rayn verzoek beproefd, maar mijn vader wil, als een ijverig astroloog, altgd eerst de sterren raadplegen, sn dan vergeet bg het weer onder al zgn andere plannen. Mgn eenvoudig verstand heeft een afkeer van alle dweperij, hervatte Robert; bet was evenwel niet goed van mg nw vader te be spotten, omdat bg soo hardnekkig den steen der wijzen zoekt, somtjjda denk ik dat wjj alle snlke dwaten ago, en de eene of andere her- ■eoBObim najagen wij zoeken thani ons ver maak met op patrijzen te loeren, ging hij lachend voort, en wellicht maar wat zcbeelt n. Hector Eensklaps afbrekende, wendde bij zich met deze woorden tot zijn grooten prachtigen hond, die plotseling hevig aansloeg, en naar de kleine poort van hst kerkhof toesprong, in welker nabijheid de beide vrienden onder dit gesprek warm gekomen. Hij zal daar ergens eenig wild ontdekt hebben, meende William, Wij snllen terstond zien, hernam Robert, en trad met laslls sohreden naar den godsakker lucht en telkens Is sprake van plaatse lijke gevechtenBij Uxkull en Uluxt, in de omgeving van Riga aan de Duna tusschen Dunaburg en Jacobstadt en aan de Bereslna, oostelijk van het vlek Bog- danof hadden eveneens zulke gevechten plaats. Over het laatste wijdt het Peterburgschn communiqué uit. Deze strijd werd In gezet met artillerievuur, daarop volgde een gasaanval, waarna de Duitsche in fanterie loskwam. Het kwam hierbij tot een bajonet gevecht, waarin de Duit- schers de nederlaag leden. Met groote verliezen moesten zij terugtrekken. Op het onmiddellijk zuidelijk van de Pripet liggende Wolhynische front is nog weinig teekening in den strijd ge komen. Het is een over en weer aan vallen waarin de Russen, dank zij hun enorme sterkte in aantal, hun reusachtige voorraad munitie, maar ook dank zij hun gewijzigde intanterie-tactiek en hun vuurleiding, die men van Duitsche zijde aan Fransche stafofficieren toeschrijft, zich tegen de Duitsch-Oostenrijksche legers opgewassen toonen. Doch in de Boekowina breidt het Russische succes zich uit. Kuty, een stad in 't noordwesten, westelijk van Czernowltz, aan den voet der Karpathen schijnt voor een Oostenrijkschen tegen aanval gezwicht te zijn doch daarna meldt Weenen alweer de ontruiming van stellingen zuidelijk en westelijk van de stad. De Oostenrijksche staf geeft ook de Russische mededeeling toe, dat Kim* polung, de stad in het zuiden van de Boekowina aan de Moldau. midden in de Karpathen, in Russische handen is. De jongste Duitsche vorderingen bij Verdun. Van den linker Maasoever worden slechts gevechten van minder belang gerapporteerd op heuvel 303 en den Mort Homme en hevig geschutvuur in verschillende afdeelin- gen van dezen sector. Fel daarentegen is weer de strijd op den rechter Maasoever geweest. Zoo men weet hebben de Dnit- schers daar voortgang gemaakt op den hen- velrug Froide Terre (Koude Aarde) en ten oosten daarvan, d.w.z. ten zuiden van Thiau- mont. Vlak ten zuiden van Thiaumont de schans van Thiaumont, die de Fransche» verloren hebben. Nog tuidelgker komt men aa» het dorp Fleury. Aanvankelijk meldde» terwyl zijn vriend hem langsaam volgde. Het wal nog zeer vroeg in den morgen, toen eich de beide jongelieden op weg begeve» hadden om van het jaohtvermaak te geniete». Eigenlijk was alleen Robert Wintlebuty een hartetochtelyk jeer; William Daviatown. had zich bij bem aangesloten, omdat hjj niet geheel wilde achterstaan bg den ouderen vriend, die» hij in itilte benijdde om al de eigenschappen, die hij zelf niet bezet, en die hem aoatjjda soo zeer zijne minderheid dedea gevoelen. Squire Wintlebnry en baronet Davietow» waren bnren, en ofschoon de vadere zelden met elkander in aanraking kwamen, om de zonderlinge neigingen van den baronet, die eiken vertronwelijken omgang uitsloten, be stond er tassoben de kinderen eene dei te inniger betrekking. William en Hetty Davie- town waren bijna dagelijksehe gaste» in de oude abdij, die den squire al* een prachtig familie«ood toebehoorde, en de beide kinderen van dezen, Robert en Mary beschouwden de Devietown'e als ban broeder en zoster. De bond wae t baas met groote eprongen bij een grafheuvel gekomen, en het seberpe je- geraoog van Robert ontdekte reeds op verre» afstand de gedaante ven een men die deer nitgeitrekt lag, eo wiens gelaat met bloed bevlekt waz, dat Hector reedi voornemens scheen voorzichtig af te likken. William, bier ie eene misdaad gepleegd, Heotor heeft een vermoorde ontdekt, nep Robert zijn vriend toe, die nn haastig naderby kwam Neen, hg leeft nog, voegde ds jongs Wintlebnry er bg, want bg bad thans ee» lichte beweging waargenomen bg de» ma», die door het likken van de» bood uit s(jM doodelijkd verstijving begon fs ontwaken, s» na reeds flauw de oogen opsloeg, to»» Robert, nadat hij >jjn geweer aan een grkrols ge hangen bad, sich over de» onseWDkige been- boog om zijn wooden te onderzo#**#». Ia dat niet de toon van den timmerme» Lyon vreeg William, die nn insgelijks dea grafheuvel genaderd was, en de» jongen me» opmerkzaam beschoawd had. (Wordt varvolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1