Nummer 54. Donderdag 6 Juli 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. lVadlwi|ksche Stoomdrakken'l Antoon Tielen *1 FEUILLETON. u De nieuwe belastingen DE OORLOG. Telefoonnummer 88. Telegram-Ad es: ECHO. 5) 100 150 200 300 400 500 750 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 f 6,000 7,000 8,000 9,000 f 10,000 f 11,000 f 12.000 f13,000 f14,000 f15,000 dui- L-i'ag der be lasting. 37,50 112.50 225 525 900 1,350 2,662,50 4.162,50 7,412,50 10 937.50 18 937.50 f 27,937,50 1 37,937,57 f 48,937.50 f 60,937,50 f 73,937,50 f 87,937.50 f 102,937,50 f 118,937,50 f 135,937,50 f 153,937,50 t 172,937,50 f192,937,50 Waalwpscbe en Liitslriatsrhe Courant UITG JvK Dit Blad verschynt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0.75. Franco per post door het geheele rijk f 0.90. Brieven, ingezonden stokken, gelden enz., franco te eenden aan den Uitgever. Pru8 dbr Aj)vnnT«in:iÏN 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege Hier volgt het een en ander over de beide verdedlgingsbelaatingen, die de Kamer heeft aangenomen. Vooreerst het tarief der buitengewone i?ikomsienbelasting. Belastbare som of meer doch minder dan Belasting f1200 f1250 f3,- f1250 f 1300 f3.25 f1300 f 1350 f3.50 f 1350 f1400 f3,75 f1400 f1450 f4,— f1450 f1500 f4,50, f 1500 f1550 f5, f 1550 f1600 f5,50 Is de belastbare som f1600 of meer, doch minder dan f 2000, dan is verschul digd f 6, benevens f 0,75 voor elk geheel bedrag van f 100, waarmee zij de som van f 1600 te boven gaat. Is de belastbare som f 2000 of meer, doch minder dan f 4000, dan is verschul digd f9, benevens f 1,20 voor elk geheel bedrag van f 100, waarmee zij de som van f 2000 te boven gaat. Is de belastbare som f 4000 of meer, doch minder dan f 10,000, dan is ver schuldigd f33, benevens f 1,50 voor elk geheel bedrag van f 100, waarmee zij de som van f 4000 te boven gaat. In de belastbare som f 10,000 of meer, doch minder dan f 15,000, dan is ver schuldigd f 123, benevens f 1,80 voor dk geheel bedrag van f 1000, waarmee zij de som van f 10,000 te bo en gaat. Is de belastbare som f 15,000 of meer doch minder dan f20,000 dan is ver schuldigd f213, benevens f 2,20 voor elk geheel bed'ag van f 100, waarmee zij de som van f 15,000 te boven gaat. Is de belastbare som f 20,000 of meer, doch minder dan f 25.000 dan is ver schuldigd f 373, beneveos f 2,50 voor elk geheel bedrag van f 100, waarmee zij de som van f20,000 te boven gaat. Is de belastbare som f 25,000 of meer, doch minder dan f 30,000 dan is ver schuldigd f 448, benevens f 2,80 voor elk geheel bedrag van f 100, waarmee zij de som van f25,000 te boven gaat. Is de belastbare som f 30.000 of meer, doch minder dan f 35.000, dan i9 verschuldigd f 588, benevens f 3.30 Van «.DE ECHO YAN HET ZUIDEN.' Eene geschiedenis uil de Engelsche rechtspleging. van f 100, f 30.000 te III Neen, neen, ik moet weder weg en baar zoeken, riep Charles woest, en wilde oogen- blikkelijk weder voortsnellen, toen zijn vader net groote schreden kwam aanioopeo, die op de timmerwerf de Btem van zyn zooo en diens laatste woorden zeker geboord had, want bij vroeg terstond: Waar wilt gij heen? Gij tolt baar alleen, in weerwil van al uw zoeken, toch niet vinden. Wij moeten er terstond bet gereoht kennis van geven, dat is de eenige wegeen enkel persoon kan kier niets uit voeren. Dan zal ik heengaan en de politie te hnlp roepen; eo Charles deed. alsof hy hieraan onmiddellijk gevolg geven wilde. Gij blijft biergij ziet er evenwel ellendig genoeg uit. Ik zal zelf naar den vredereobter, den beer Wintlebuiy, gaan en gij kont eerst behoorlek uitrusten, uwe moeder beeft gelijk En de woorden van den anders zoo zacbtaar- digen man klonken zoo vastberaden en be paald, dat de zoon geen verdere tegenspraak waagde; bovendien begon bij ook zelf te ge voelen, hos zwak bij was en kon zioh nauwe lijks meer op de been houden. Pas was hij de kamer binnengetreden, of bij zakte geheel uitgeput op de sofa neer en sloot de oogen Elisabeth, stamelde by nog en viel toen opoiettw in eene diepe flauwte. O mijn arme goede jongenjammerde de moeder, en van dat alles Is dat schandelijke schepsel de oorzaak mompelde zij vol toorn en met innige moederliefde wreef sy de slapen Vermogen in zendtallen voor elk geheel bedrag waarmee zij de som van boven gaat. Is de belastbare som 35.000 of meer, doch minder dan f 40 000, dan is ver schuldigd f 753, benevens f 4 voor elk geheel bedrag van f 100, waarmee zij de som van f 35.000 te boven gaat. Is de belastbare som f 40 000 of meer, doch minder dan f 45.000 dan is verschuldigd f 953, benevens f 4.70 voor elk geheel bedrag van f 100, waarmee zij de som van f 40.000 te boven gaat. Is de belastbare som f 45.000 of meer, doch minder dan f 50.000 dan is verschuldigd f 1188, benevens f 5.40 voor elk geheel bedrag van f 100, waarmee zij de som van f 45.000 te boven gaat. Is de belastbare som f 50.000, of meer, doch minder dan f 60.000. dan is verschuldigd f 1458, benevens f 6.10 voor elk geheel bedrag van f 100, waarmee zij de som van f 50.000 te boven gaat. Is de de belastbare som f 60.000 of meer, doch minder dan f70.000, dan is verschuldigd f 2068, benevens f 6.80 voor elk geheel bedrag van f 100, waarmee zij de som van f 60.000 te boven gaat. Is de belastbare som f 70.000 of meer, doch minder dan 85.000, dan Is verschuldigd f 2748, benevens f 7,5(3 voor elk geheel bedrag van f 1Ö0, 9'999 waarmee zij de som van f 70.000 te boven gaat. Is de belastbare som f 85.000 of meer, dan is verschuldigd f 3873, benevens t 8 voor elk geheel bedrag van f 100, waarmee zij de som van f 85.000 te boven gaat. Tot grondslag voor de hefting strekt het volgens de gewone wet op inkom stenbelasting vastgesteld zuiver inkomen verminderd overeenkomstig de bepa lingen dier wet Ook eenzelfde kinder aftrek als in de inkomstenbelasting kan in rekening worden gebracht. (Van het belastbaar inkomen kan men dus f 50 aftrekken voor deder minderjarig kind, dat niet zelf n de belasting wordt aangeslagen. Deze bepaling geldt alleen voor personen, wier belastbaar inkomen niet meer dan f 5000 bedraagt. De regeling der r vermogensbehxsting. zooals die is aangenomen, komt hierop neer, dat de aangeslagenen in de ver mogensbelasting deze bplastiog geduren de 3 jaar tot het dubbele bedrag moeten betalen. Bovendien echter zal gedurënde 3 jaar nog eetf progressieve extra-ver mogensbelasting moeten worden voldaan. Het aangenomen Regeëringstarief loopt van 7 1/2 hooderste tot 2 percent. Ver mogens tot f 50,000 worden vrijgesteld. Hier volgt een lijstje van een aantal vermogens, met daarachter 't bedrag, dat men in deze extra-belasting per jaar te betalen heeft (oogereken< de verdubbe ling der gewone vermot sbelasting). Ook deze belasting vë Jt 3 jaar achter een geheven. |ff f f f f f DE TOESTAND. De langverwachte aanval van de En- gelschen en de Franschen aan beide zij den van de Somrtie is Zaterdagochtend losgebarsten, en daarmee is de groote worsteling een kritiek stadium ingetre den. De organisatie van de oorlogvoering is in den loop van den oorlog aan de zijde van de entente verbeterd. De groote hoeveelheid Jfeld en het schier onuitputtelijk aantal menschen, waarover zij beschikt, is meer en meer aan den oorlog dienstbaar gemaakt en geweldig is er gewerkt om de voort brenging van munhie te verhoogen. Voor het eerst is het offensief der bond- genooten vrijwel algemeen en gelijktijdig. In het Oosten, in het Zuiden en in het Westen, overal zijn zij in het offen sief. De Oostenrijkers hebben hun han den vol met het afs'aan der aanvallen van de Italianen en worden door de Rus sen bi} de Boekowlna leelijk in het nauw gezet. De Duitschers hebben hen moeten helpen om den Russischen opmarsch in Wolhynië te stuiten, Voor het offensief op het Westelijk front kon dus moeilijk een guustiger oogenblik uitgekozen worden. Immers is het waarschijnlijk, dat de Duitschers niet veel troepen van andere deelen van het front naar het aangevallen gedeelte zul len kunnen aanvoeren. Alleen het Noor delijk gedeelte van hun front in Rusland wordt op het oogenblik niet aangeval len, maar het zal zeer gevaarlijk zijn, dit eene frontdeel op dit oogenblik te ont- blooten, vooral, daar waarschijnlijk alles, wat zij daar konden missen, reeds naar de Oostenrijkers als versterking is ge stuurd. Men kan dus wel aannemen, dat de Duitschers öp het aangevallen vak in het Westen niet zoo heel veel sterker kunnen worden, dan zij op dit oogen blik zijn. De troepenmacht, die zij van andere frontdeelen kunnen halen, is door de algemeenheid van den aanval der bondgenooten in alle geval zeer beperkt zoodat zij voor de verhoogiDg van hun kracht op de bedreigde punten voor namelijk van de bestaande reserves af hangen. Het oogenblik voor het nu aangevan gen offensief is dus goed gekozen en dat het degelijk en lang is voorbereid, daar van kunnen wij ons overtuigd houden. Een heele week lang duurde de in leiding; een verrassing is dus niet een9 beproefd. De Duitschers zullen wel een aanmerkelijken tijd van te voren hebben geweten, dat er iets op komst was, zij van haar zooo, om hem weder tot bewustzyn te breDgeo- Hoe is by tocb in dezen elleodigen toe stand gtkomen? vroeg zij aan William maar het is geeo wonder, by was immers den ge- heeleu Ducht buiten, en dut alles om die licht vaardige de.-rne, voegde zij br wrokkend by. Dj jonge Duvistown verüaalde, hoe R >bert Wintlebary en by Charles gevonden hadden en wat hy ban Van zyne nachtelijke omzwer ving bad medegedeeld. Haar oom bad baar das tot Hoandsditcb vergezeldwat kwarfds kan het schepsel daarna bejegend zyn Eo waarom is zy toen niet naar hnis gekomen? Maar ik beb betochoone masker reeds lang niet meer vertrouwd, zij bad beel andere gedachten in het hoofd, en zon gaarne hoogsr op gewild hebben. Wy zullen wel hooren wat ervan haar ge worden is, let maar op, tnr. Duvistown en terwyl zy zoo driftig sprak, hield zij niet op, den oomacbtige hare zorg te vrrleenir. Meester Lyon bad ziob intusachen in zijne kamer reeds verkleed, en vertoonde zich uu in zijn Zondagstooi. Eerst verschrikte hij niet weinig over den toestand van zyn zoon, maar toen William hem gemat had gest-ld met de verzekering dut het slechts een flunwte was, en hy weldra weer bykomen zoo, trachtte by moed ta acbeppeD. lk ga nu naar den tquirs Wi&tlebury, Charles, zeide hy bemoe digend, in de hoop dat deze woorden bom hst spoedigste uit zyne onmacht' zouden doen ontwaken, en wees overtuigd dat al het no- gelyke zal gedaan worden om Elisabeth terug te viudeu, en ylinga ging hy heeo zonder de uitwerking van zyn toespraak af te wachten wellicht vreesde bij ook deo opwellenden toorn van zyn vrouw, wier aangezicht reeds begon rood te worden, en die Beker een heftige tegenspraak op de lippen bad. Werkelijk pruttelde ook moeder Lyon mis noegd in zich zelve Welk een dwaasheid om voor znlk een deerne sleohts een schrede te doen Maar dat nietswaardige vrouwspersoon beeft jong en ond betooverd. Mevrouw Wintlebury zal wel geweten hebben, waarom zfj toen ter tijde bare mooie dienstmeid weggezonden heeft, en ik was met blindheid geslagen, toen ik baar opnamen zy sloeg zich met hare gebalde rechterband voor het voorhoofd. Was zy dan zoo lichtzinnig? vroeg William. Dat kan ik juist niet zeggen; zij was ordelijk en vlijtigmaar eene waarzegster moet haar voorspeld bobben, dat zij nog een maal eene groote voorname dame zou worden, en dat moet baar in bet hoofd gsslagon zyn, want sedert dien tyd hield zy zicb voor heel wat bijzonders, en wanneer zij meende, dut zij Diet gadegeslagen werd, liep zij rond als in een droom. De zorgen van moeder Lyon, waarmede zy niettegenstaande baar levendig spreken voort gegaan waB, begonnen thans «enig gevolg te vertooneD. Cbatles sloeg opnieuw de oogeD opeen gelukkige glimlach speelde om zyne lippen, die plotseling weder verdween, toeD by zyne omgeving nauwkeuriger waarnam. Ik droomde, dat ik Elisabeth wedergevonden had, zeide hij zacht en met diepe treurigheid zij was ontvoerd eu gevangen, maar ik had haar gelukkig bevrijd, ofschoon myn leven daarby op bet Bpel stond. Charles, gy waart altyd mijn goede en verstandige zoon, en dat zult gij ook weder worden, be^on zyne moeder, die thans zeer wijs een sacbteren toon wilde aanslaan, omdat zy wist, dat zy tot dasverre by den in den grond zoo goedhartigen en volgzamen zoon daarmede alleB verkregen bad nu zal ik maar Bpoedig naar de keuken gaan en u een be hoorlijk ontbijt gereed makeD; dat zal u het meeste goeddoen, myn arme jongen En zonder zyn antwoord af te wachten, liep zij, met een vluobtigen groet aan den jongen Davietown, de kamer uit, CharleB zag zijne moeder met een verstrooi den blik na, en toen bet gebogen boofd op richtende, zeide bij met een bijzonder vaste stem Zy dwaalt; ik zal Elisabeth zoeken, al moest ik de geheele wereld rondloopen, en ik Bal niet rusten, eer ik baar ternggevonden heb. Wat ik zooeven droomde zal vervuld worden, ging hy nadenkend voortik zal slechts onder duizend gevaren mijn doel be reiken, misschien daarbij mijn dood vinden maar ik zal reeds gelakkig zijn, indien ik nog slechts eenmaal hare aohoone oogen mag spreken dan ook in hun officieel bericht van >het maandenlang met onbeperkte middelen voorbereide groote Fransch- Engelsche" offensief. Dit is dus het of fensief, waarvan de Duitsche aanvallen bij Verdun de voorbereiding moesten belemmeren en naar alle waarschijn lijkheid ook belemmerd hebben. Die aanval op Verdun kan ook, zooals van Fransche zijde te kenneu gegeven, den bondgenooten aanleiding hebben gege ven, spoediger van leer te trekken, dan zij aanvankelijk zich hadden voorgeno men; ook dat zij een soort van belem mering van de voorbereiding, in zoover re overhaasting bij de voorbereiding van een groot plan een ongunstige uitwer king op de uitvoering kaq hebben. Wat de ontzaglijke aanmaak van muni tie, door de bondgenooten aangaat, de centralen, een aanval, als nu is losge broken, voorziende, hebben in dat opzicht evenmin stilgezeten en zullen ook in an dere opzichten naar krachten wel maat regelen hebben genomen, om hem zoo goed mogelijk te weerstaan. De oorlog is dus een nieuw en zeer kritiek stadium getreden. Voor het eerst is het initiatief geheel en bijna op alle fronten aan de zijde der bondgenooten. Aan beide zijden vergat men in een wor steling, waarin het er om te doen is, nu toch eindelijk iets als een beslissing te bevechten, het uiterste van zijn krachten. De spanning, waarmede wij deze wor steling zullen volgeD, zal natuurlijkerwijze niet gering zijn. De strijdende partijen zijn beide geducht en zullen met onge kende vinnigheid elkaar bevechten. Me nigvuldige wisseling van de kansen is dus niet onwaarschijnlijk, en dit alles moet ons een aansporing zijn, bij beoor- deeling van de gebeurtenissen het hoofd koel te houden en geen voorbarige ge volgtrekkingen te maken. Wij overzien op het'oogenblik nog slechts het resultaat van twee dagen vechtens en wanneer wij nagaan, hoe groot dat resultaat is, dan moeten wij niet uit het oog verliezen, dat we naar alle waarschijnlijkheid nog slechts met het allereerste begin van den strijd heb ben te doen. Het Noordelijkste punt van het front, dat aangevallen wordt, is Gommecourt, aanschouwen. En ik zal n in nwe pogingen ondersteu nen, en ieder gevaar gaarne met o deelen, riep na William levendig nit. Charles zag verwonderd den joDgen baronet in bet opgezette gelaatmaar argeloos als by was, vatte by geen wantrouwen op in de hem zoo onverwacht aangeboden bulp integendeel vroeg hij, met alle teekenen van blyde ver rassing Zoudt gij dat waarlyk willen doen Hoe zon ik dat van u kannen vergen Dat kant gy gerost, hernam William, en vervolgde met schitterende oogen Ha tbans beb ik eindelijk eene taak dit ledige rondzwerven beeft mij reeds lang verveeld boe dikwijls beb ik Robert benyd om zyn avontnnrlyk leven, en om de gevaren, die hy in verre laoden beeft doorgestaan, en bij heeft slechts jucbt gemaakt op wilde dieren. Is bet niet veel aohooner een jong. onschuldig meisje ait de banden harer vervolgers te bevrijden, en daarvoor zijn kracht en zijn leven ten beste te geven Eo by keerde vragend den andere zijn gloeiend gelaat toe. Het gezond, maar eenvoedig verstand van den jongen timmerman soa vroeger zalk een taal nauwelijks verstaan hebben, docb d« innige, grenzelooze liefde voor Elisabeth bad een geheel ander zieleleven in hem opgewekt, en aan zyn aanzijn een hoogere vlucht gegeven by sprong van de sofa op. en den baronet beide handen toestekende, zeide by volvaur Ja, dat zullen wy Gy zyt een edel mensoh en ik had nooit gedacht, dat gy voor ons geringe lieden zooveel deelneming noodt toonenmaar, niet waar, Elisabeth verdient bet, Hat men haar redt, en indien het gelukt zal ik n eenwig dankbaar zyn. William antwoordde slechts ontwijkend op deze hartelijke woorden, bij begreep z«lfs nie wat plotseling in zyn binnenste omging, maar het lot van bet schoone meisje, dat hem vroe ger geheel onverschillig geweest was, boezemde hem reeds veel meer belang in. dan bij zicb- eelven nog bekeDneD wilde Op «ijn overspannen gevoelens en zijn uiterst gemakkelijk ont - vlambare verbeelding hadden de schilderingen van den joDgen Lyon van deachoonheid zijner Elisabeth, een diepen indrnk gemaakthaar beeld rees thans verrukkelijker en betoove— render voor hem op, dan wanneer hy haar in levenden lyve had voor zioh gezien en wnt zyn verbeelding niet geheel verraoeht, dat hielp de herinnering hem voltooieD. Charles had gelijk het meisje wuo verblindend soboon Elisabeth verdiende, dat William zich tot haar ridder opwierp, en wanneer hij zoo ge lakkig waB haar te vinden, dan neen, hij wilde dezen loop zijner gedachten nog niet verder volgen, en zeide daarom slechts Rekea op mijne hnlp, eD indien zy heden niet ge vonden wordt, don spreken wy elkander morgen nader. Hy stak den jongen Lyon de hand toe, en de beide jonge mannen die tot hiertoe zoo ver van elkander geBtaan hadden, en die door geboorte en stand voor dien tijd zoo ver van elkander verwijderd waren, gaven elkander de hand als oudq vrienden. 1Y. Het raodselachtigs verdwijnen van Elisabeth Canning baarde een ongehoord opzien, dat in andere, staatkundige me» r bewogen tyden, g»heel onmogelijk zou geweest zyn maar na de ongelakkigo onderrirokking van den opstand door den pretendent Korel Stuart verwekt, die een einde maakte aan den veeljarigen oorlog in Europa en Az tegen Spanje en Frankrijk gevoerd, was voor Engeland een tijdperk van uitwendige rust aangebroken. Zoo was dan bet geheimzinnige lot van een jong meisje voldoende, om de uitgebreidste kringen bezig te houden, en geheel Engeland in beweging te brengen. Het publiek, belust op opzienbarende voorvallen, greep begeerig nnar d« nieuwe merkwaardige stof tot onder- boud en werkte die op zijne wijze uit. Weliswaar hadden vele bijkomende om Htandigbeden de belangstelling in bet lot van Llisabeth verhoogd. De dagbladen verhieven hare groote schoonheid zij bevatten aaokon digingen, waarin eene belooning van honderd pond aterling werd uitgeloofd aan dengene, die omtrent de vermiste eenia naricht kon gev*P en de londêrlmgste geraohten kwamen 'in omloop. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1