Nummer 55. Zondag 9 Juli 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. iVaalwijksche Stoomdrukkerii Antoon Tielen Eerste Blad. Gemeenteiaadsvergaderngen. a&as&QsatKik Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. UE OORï OG. Telefoonnummer 38. Telegram-Ad ECHO. Bene geschiedenis uit de Eogelsche rechtspleging. iv. De Echo van het Zuiden, Waalwykscbe en Langstraatsche Courant, Dit Blad vereohijnt Woensdag- en Zaterdagavond Abonnementsprijs perS maanden f0.76. Franco per post door het geheele rijk f 0.90. Brieveningezonden stukken f gelden enz., franco ts zenden aan den Uitgever. UITGAVE Prijs Dia AdvbetiktiIn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van eei groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege HEUSDEN. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Maandag 3 Juli des avonds ten 7 '/2 uur. Voorzittter Edelachtb. heer Honcoop. Ongeveer kwart voor acht uur opent de Voorzitter de vergadering aanwezig zijn alle leden. De notulen de vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE: 1. Mededeeling van ingekomen stuk ken. a. Schrijven van den heer A. v. Dijk Mzn., waarin deze te kennen geeft dat hij perceel 878 ruim 20 jaar in huur heeft, en hij au tot zijn spijt vernomen heeft dat de firma De Haan en Oerle- mans dit perceel voor f 950 heeft ge kocht. Bij gemis van dat pand zal hij zijn affaire zien verloopen en wijl er er geen andere bergplaats is te bekomen doet hij noodgedwongen den raad thans een bod van f 1000. b. Schrijven van den heer A. Metx om een bod te mogen doen voor het door hem gehuurde perceel. Voorzitter. Burg. en Weth. stellen, naar aanleiding van dit schrijven, voor deze panden publiek te verkoopen. Van Andel. Mijnheer de Voorzitter, wij maken nu toch een gek figuur. Eerst gaan verkoopen en dan later weer zeggen je krijgt het niet. Dat mag toch niet. Voorzitter. Het gaat hier om het voordeel van de gemeente en eene on- derhandscbe aankoop is iets dat alleen bij zeer hooge uitzondering door Ged. Staten wordt goedgekeurd. En in dit geval zouden Ged. Staten nooit goed keuring hebben verleend, dat moet u niet gelooven. Van Andel. Is het ter goedkeuring Van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN." 6) De openbare bladen meenden, dat bet jonge, beeldsohoone meisje door den eenen of anderen voornamen en rijken man moest ont voerd sijn. Er verspreidde Bich een gerncht, dat eenige vrouwen in den bewasten nacht een kreet geboord badden, die voortgekomen was uit eene huurkoets, die sij in de Bisbops- gate— straat badden ontmoet maar alle na- sporingen naar den daarin betrokken koetsier waren vergeefs hij werd evenmin ontdekt als de ongelukkige zelve. wier lot aich in steeds diepere duisternis scheen te bollen, boe meer iedereen trachtte het op te kelderen. William DaviBtown bad sijn gegeven woord geBtand gedaan met een jjver, die ieder ander dan den argeloozeB Charles verdocht had moeten voorkomen. Met al de volharding van een jongen Eogelscbman, die eindelyk een geschikt veld voor syne werkiaamheden beeft gevonden, bracht hg alle hefboomen in bewe ging om de vermiste te ontdekken. Hy was bet, die van iga zakgeld de bovenvermelde beloo ning bad uitgeloofd, en daarna, toe de eerste oproeping Bonder gevolg bleef, die som nog had verhoogd, om de deelneming in het lot van Elisabeth levendig te honden. In den beginne trachtte de jonge baronet zich selve nog te doen gelooven, dat z^jn ijver geheel belangeloos was maar toen bij op ■eheren dag weder levendig aan sijn vriend Robert WiDtlebury uiteen sette, welke nieuwe schreden hg voornemens was te doen om het ongelukkige meisje nog te redden, Beide deze aan Ged. Staten opgezonden. Er is eenmaal besloten tot verkoop en als eerlijk en goed koopman moeten wij dan leveren. Voorzitter. Het is niet opgezonden, dat is maar een uitstel van excusie Ged. Staten letten op de eerste plaats of de financiën niet benadeeld worden en dan hoor en zij nog. Van Andel. Het is toch niet eerlijk eerst verkoopen en dan weer te gaan zeggen je krijgt het niet we gaan het publiek verkoopen. Voorzitter. Ik zou maar van geen eerlijkheid spreken. Prins. Er is toch gezegd dat de Godshuizen het eerst moeten goedkeu ren. Van Andel. Dat heb ik ook gehoord en dat is een andere zaak. Voorzitter. Er is niets gekocht door de firma de Haan en Oerlemans, alleen heeft zij een bod gedaan en nog voorwaarde gesteld, Werd op die voorwaarde niet ingegaan, dan be schouwde zij zich nog niet eens als kooper. Het bod van de firma bevat daarom niets positiefs. De Jong. Het voorstel is toeu gedaan met het idee er arbeiderswoningen neer te zetten. Indien dit nu niet het geval is, wenscht de raad het dan nog te ver koopen. Veerman. Men kan dan de koop nog altijd ophouden. Van Andel. Die menschen zullen er natuurlijk geen arbeiderwoningen neerzetten. Voorzitter. De zaak is zoo Door de firma de Haan en Oerlemans is f 950 geboden. De huurders die er al jaren en jaren hun zaak in hebben uitge oefend brachten veel meer rente op, en nu wordt er ineens gezegd omdat er een vreemde komt, jullie moeten er uit. Dat is onbillijk als men praat van onbillijk. Men kan de firma de Haan en Oerlemans wel tegemoet komen maar dan moet men daardoor andere en oude inwoners geen moeielijkheden in den weg leggen. Van Andel. Dan vervalt het initiafief van arbeiderswoningen toch. Voorzitter. Wat geeft dat ook. Door geheel de stad door staan aibeiders- woningen wel om het andere huls. droogjes Waarom geeft gy u voor dit meisje toch zooveel moeite Dat doet men immers slechts, wanneer men doodelgk verliefd is Dit woord was voor William beslissend hg Bweeg ontsteld stil en riep na eenigen tijd nadenkens plotseling nit Waarom zou ik het langer loochenen Ja, ik gevoel het thans, dat ik Elisabeth innig en hartstochtelijk bemin Kobert schudde bedenkelyk hot hoofd, maar hg hield er niet van tegen andere sedepreken te houden, en bezat levenBwysbeid genoeg, om te weten hoe vergeefs dit meestal is. Voor William daarentegen was na de baanverbroken; het geheim, dat hg zoolaDg verborgen rond gedragen had, eenmaal over de lippen gekomen, vond na gemakkelijker den weg om aan anderen medegedeeld te worden, en zelfs tegenover Charles veriweeg bij niet meer, hoe dierbaar nu en aanlokkelijk bem bet beeld geworden was van baar, die sgne verbeelding tbana met alle bekoorlijkheden van vrouwelijke schoon heden kon opsieren. Charles was wel iB waar niet weinig verrast, maar bij toonde den plotseling te voorschijn tredenden mededinger geen vijandig gelaat. Laten wy alle krachten inspannen om haar te vinden, en dan moge zij beslissen, aan wien zij de voorkenr geeft, zeide bij rnstig, in de vaste overtuiging, dat Elisabeth bem onder alle omstandigheden getronw zon blijven. De jonge baronet was met deze verklaring tevreden, en beiden wedijverden tbaos in hnune pogingen om de vermiste terng te vinden ja zij waren eerlijk genoeg elkander alles mede te deelen, wat zy badden kannen nitvorscheD. Dit was belaas zooveel als niets, Williams argwaan vestigde zich op de tante van Elisa beth by was by baar geweest en had nauw keurig onderzoek gedaan naar alles, wat voorgevallen was op dien avond, toen hare nicht haar bezocht had, en kon sedert dien tgd de gedachte niet van zich afzetten, dat de oude vrouw van de vermiste meer wist dan zij zeggen wilde. Zg had op al zijne vragen ontwijkende antwoorden gegeven, maar met een grooten vloed van woorden baar vermoeden uitgedrnkt, dat hare nicht niet meer in leven, maar in moordenaarshanden Wou je die allemaal apart gaan bren gen dan zou je nog al wat mogen gaan onteigenen. Zoo groot behoeft ge hier de zaak niet op te zetten. Bovendien het zou tegenover Merx en Van Dijk een immoreele handeling zijn, 22 jaar hebben die menschen hun zaken daarin gedreven en steeds heeft het meer rente opgebracht dan waar voor men het zou willen verkoopen. Is dit Biet onbillijk om te zeggen je moet er uit je kan voor vrouw en kinderen je brood hierin niet meer verdie nen want wij verkoopen het onderhands aan anderen. Dat mag de raad nooit doen en ik zal daai; dan ook nooit in geen geval toe mede werken. En indien de raad daartoe onverhoopt mocht besluiten, dan zal het besluit wel nooit van kracht worden. Veerman. Ik geloof dat we het allen t eens zijn doch dat het verschil maar een kwestie van woordenkeus is. Mij dunkt, mijnheer de Voorzitter, dat de zaak genoegzaam is b?sproken en daarom zou ik het voorstel van Burg. en Weth. maar in rondvraag breDgeo. Het voorstel van Burg. en Weth., om de genoemde panden publiek te ver koopen, wordt met algemeene stemmen aangenomen. 3. Aankoop van een paard voor de gemeente-relnigiDg. Voorzitter. Zooals de he«ren weten is ons een ongelukje overkomen. Het paard van de gemeèTlfe-relniglng Is ge storven. Mol. Een geluk moet u zeggen want we hebben er nog 1125 voor gekregen. Voorzitter. Het was gelukkiger ge weest als het beest het nog wat had kunnen houden want de paarden zijn nu duur. We weten er een te koop een joDg en mak paard voor f750. Het andere paard heeft f250 gekost wel een groot verschil. Maar tegenwoordig is alles duur en voor 't oogenblik geloof ik niet dat we een betere koop kunnen doen. Veerman. Hebben B. en W. een fonds waaruit alles kan worden betaald. Voorzitter. Neen, dat weet de heer Veerman ook wel, want ik meen dat hij zelf lid is geweest voor onderzoek van de begiootiDg. Veerman. Ik weet wel dat er geen post op voorkomt maar het zou kunnen gevallen was, en daarbij een stroom van tranen vergoten, die den jongen baronet alles behalve oprecht toegeschenen haddeD. Terder had de taote van Elisabeth beweerd, dat haar nicht gezegd bad naar bet kerkhof van Whitefield te gaan, terwgl de doodgraver verzekerde, dat hg bet joDge meisje reeds des morgens op den godsakker had gesien. Toen William haar deed opmerken, hoezeer deze verzekering in tegenspraak was met hare bewering, bleef zij hardnekkig volhouden, dat Elisabeth van haar vertrokken was met het voornamen, nog bet kerkhof te bezoeken, terwgl de oom daarvan volstrokt niets wist, en thans verklaarde, dat hg dit eerst van zijne vronw bad vemomeD. Was dit nu slecbts door de tante gezegd om de menschen op een dwaalspoor te leiden De geheele houding van vronw Colley kwam William Davistown verdacht voor maar alle pogiBgen om baar nit te vragen en in het nsnw te brengen bleven zonder gevolg. De oude vronw werd eindelyk zeer onaangenaam eD weigerde iets meer te zeggen. Wat ik weet, heb ik reeds aan de politie medegedeeld, en de overigen konnen mg wel met rast laten, sprak zij opscherpen toon en wees met eene niet te miskennen be weging naar de dear. Wilde de jonge baronet zioh niet aan nog grootere grofheden van den eerlijken haven arbeider, den oom van Elisabeth blootstellen, dan moest by zijn pogingen opgeven en sich verwydereD. William Davistown was gewoon alles, wat bem door het hoofd maalde, aan de vriendin zgner jeugd, Mary Wintlebory, mede te deelen. Dit ernBtige, stille meisje begreep hem beter dan zgne eigene znster Hetty, wier vroolgk, luchtig karakter de zaken lichter opnam en die met hare levendigheid invloed op baar broeder wenBöhte uit te oefenen en hem som tijds op andere wegen te leiden. Ook zijn plot seling ontstane hartstocht voor Elisabeth Canning was Hetiy niet naar den zin zg trachtte bem het dwaze van zgne neiging onder het oog te brengen en bem oawederleg- baar te bewijzen, dat hij zich omtrent zyne eigene gevoelens misleidde, en het meisje volstrekt niet beminde en nooit bemind had. Boe slim bedaobt bare redeneeriogen ook zijn dat er op enkele posten overschot was of van de post onvoorziene uitgaven. Voorzitter. Ja, die bedraagt f 28. Neen, er moet geleend worden. Mol. De Voorzitter en ook mijnheer van Everdingen zijn deskundig genoeg om het daaraan over te laten. Daartoe wordt met algemeene stemmen besloten. Voorzitter. De sollicitanten voor hoofd der M.U.L.O. school hebben vrije reiskosten gehad Een declareert f3.50 en de ander f 5 .05. Deze bedragen kunnen worden genomen van de post onvoorziene uitgaven. Vos. Wanneer komt het nieuwe hoofd in functie. Voorzitter. 1 October. Niets meer aan de orde zijnde en niemand het woord verlangende sluit de Voorzitter de vergadering. De Russen drijven de centalen 16 K.M. acktcr de Strypa. Verbitterde gevechten op het geheele front. De legergroep Hindenburg heeft aanvallen der Russen af te slaan gehad ten Z.O. van Riga en op vele plaatsen van het front tusschen Postawy en Wisjnlef Z.O. van Riga namen de Duitschers bij een tegenaanval zelfs 50 man gevangen. De Russische staf meldt op dit front Duitsche tegenaanvallen en eischt het succes van de gevechten voor zlchzelven op. Bij Boyare aan de Duna boven Friedrlchstadt zou een lichte Duitsche batterij buiten gevecht gesteld zijn. Alle pogingen van de Duitschers om hun stukken mee te voeren mislukten. Of de Russen daarna de batterij verover den, zeggen ze er niet bij. Om Baranowltsjl zijn gevechten geleverd, waarvan het succes door de Duitschers wordt opgegeven als te zijn aan Duitschen kant door de Russen aan Russlschen kant. Vooral bij Gorodisjtsje en Darowo is de strijd hevig geweest. Tusschen 3 en 5 Juli werden hier van de legergroep Leopold van Beieren 74 officlereo 4 vleugelad judanten 3040 man gevangen genomen. Een Russisch avond-communiqué stelt nog eens duidelijk in 't licht, hoe fel in dit gebied gevochten is. Het meldt hevige tegenaanvallen ten Z O. van Baranowltsjl, die. naar het zegt, alle afgeslagen werden. Van nog meer belang ls de worste ling op het Wolhynlsche gevechtsterrein. Heel kort maken Weenen en Berlijn zich af van hun berichten hieromtrent. De Russen zijn uitvoeriger, ze spreken van nieuwe voordeelen, behaald zuidelijk van de moerassen van Pinsk. Bij Kostioechnofka veroverden ze o. a. een heele batterij eD namen ze 22 officieren en 350 man gevangen. Noordelijk van Kolki, Raznitsji aan de Styr, vielen hun 2300 man in handen en namen ze 2 kanonnen en 3 machinegeweren. Naar men weet is dit het frontgedeelte, waar de Russen hun troepen over de Styr hadden geschoven. Waarschijnlijk slaat de opgaaf der Russen, die als resultaat der gevechten van 4 en 5 Juli een totaal vaan 3000 officieren, en 7415 man aan gevangenen en een groote hoeveelheid oorlogsmateriaa 1 noemen, op dezelfde wapenfeiten van gisteren. Bij Groezlatyn, zuidelijk van Kolki, geven de Russen nog een succes op, dat hun 300 man en 1 machinegeweer opleverde. Daar dit dorp in hetzelfde Styrgebled moet liggen, bestaat de moegelijkheid, dat ook deze 300 reeds in de 7415 der Russen begrepen zijD. Van het front zuidelijk' van de Gallcisch Russische grens komen be richten, die er op wijzeo, dat ook aan de Strypa de Centralen in het gedrang komen. Reeds geruimen tijd werd hier verbitterd gevochten, met bet gevolg dat zuidelijk van Buczacz de Duitschers en Oostenrijkers naar het westen teruggedrongen werden en een stelling innamen bij Banjsz. Thans heeft een felle Russische I stormloop er toe geleid, dat de Cen tralen nog verder achteruit moesten en positie namen langs de Koropiec (een rievlertje 16 K.M. westelijk evenwijdig met de Strypa loopende). De gevechten hier leverden den Russen 5000 gevan genen op en 11 machinegeweren. Aan de zuidzijde van de Dojester was het leger van Bothmar reeds lang door de Russen zoover naar het westen gedreven, dat het bij Tlumacz, een plaats ver voorbij het pun', waar de warsn, zg verkreeg er niets anders door dan de kwade luim van haar broeder op te wekken, die met echt Eogelsche stijfhoofdigheid steeds meer behagen vond in de rol van een ongelak- kigen minnaar, boe meer zijne zuster bet valsche van «ijn gevoel zocht aan te toooen en boe meer ook Robert haar hier ter zyde stond. Mot des te meer vertrouwen sloot William zich bg zijne vriendin aaD hij luisterde opmerkzaam naar zgne verliefde klachten met haar besprak bg de maatregelen, die hy voor het terngvinden van het hem zoo dierbare meisje verder wilde in het werk stellen, zonder te vermoeden, dat bg daardoor bet hart ver scheurde van haar, in wie hg thans niets meer zag dan eene goede gezellin, tot wie zijn geprikkeld gemoed te allen tyde zyo toevlucht kon nemen. De arme Mary Wintlebury ontdekte thans eerst boe diep en innig zg den speelgenoot barer kinderjaren beminde zonder hoop zich ooit de sgne te kunnen noemen. Eer zg bet selve wist, had zij William baar bart geschon ken en er was niemand die hare ontkiemende neiging tegenging, integendeel scheen oil'-s deze te begunstigen. Hare anders zoo verstan dige en bfdaebteame moeder liet niet ondnidt- lgk doorschemeren, dat zg bare dochter goarne eenmaal als de vronw van William ion zien, en dat zg met zekerheid verwachtte, dat de zaken dien geweneebten loop zonden nemen. Tnsschen de beide famihën bestond sedert meer dan eene eenw eene vriendschap, die zich steeds van de onders op de kinderen bad voortgeplant en ofschoon de oode baronet xich in zgne zonderlinge laimen gaarne van de geheele wereld torngtrok. om in zyn eernaam laboratorium den steen der wgzen te zoeken, bleef hg toch met het buis van den sqnire steeds op vriendschappelgken voetwant zgn bnorman had hem bg verschillende gelegen heden belangrgke diensten bewezen, en de kinderen groeiden op als broeders en zusters. Robert Wintlebnry, die thans reeds zgn dertigste jaar had bereikt, lang op de zee was geweest, in Indië en Amerika allerlei avonturen en gevaren bad doorgestaan, en als een bezadigd en bekwaam man in het vaderlgk bnis was teruggekomen, toonde jegens den vyf en-twintigjarigen droomenden William Davistown nog deselfde goedhartige, balf nederbnigende, half spotachtige vriendelijkheid die bg bad bewezen aan dan knaap, over wien bem niet alleen de vgf jaren, die hy onder waB, maar ook zijne lichamelijke volkomenheid en practisohe degelgkheid een groot overwicht badden gegeven. Met de kleine Hetly daaren tegen had de knunp en de jongeling als roet een allerliefst speelgoed gedarteld en gekoosd, haar vogelnestjes, veldbloemen en zeldzame vrachten gebraobt, voor baar poppen, hnisj is en scheepjes gebonwd, de kleine ook wel eens tot gevaarlijke klimpartijen en dergelyke kinderlijke avonturen verleid, en zioh verlustigd in baar vroolgk gekenvel en bare schrandere, koddige invall-n. Hg bad een vriendelgke, broederlijke, her innering van het lieve kind medegenomen, en toen bg bg zgne terugkomst haar tot ee i schooce, bloeiende jonkvrouw vond opgewassen, zag by evenwel nog steeds in baar het kird, door welks geestig, friscb gelaat hg zich evenals vroeger voelde aangetrokken, tot welks be schermer hg zich gaarne opwierp, maar voor wie bg echter geen teerderder gevoel koesterde. Hg had aodere vronwen leeren kennen,vronwen nit wier donkere oogen bet vnnr van den hartstocht straalde, die hem in hare znidelgke levendigheid eenig en alleen de vronwelyke wezens toeschenen, die in staat waren liefde in te boezemen en te gevoelen. De zaster van Robert daarentegen was van een fyDgevoelige, meer melankoliek karakter, zij liet aioh niet gaarne beheerscben of leiden, zooals de vroolyke luchtige Hetty, Haar broeder die ar nn eenmaal van hield den beschermer te spelen, had aich da&rom altijd meer aan Betty dan aan haar gehecht terwgl William Davistown tot Mary opzag als de verper— Boon lij king van alle goedheid en verstand. Mary leerde alle tAlen, benevens wisknnde, niet omdat sy eene geleerde wilde worden, maar omdat William het liefst met baar zyn studiewerk doorliep, en zich alles veel beter eigen maakte, als bg 't met baar kon bespreken. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1