Nummer Donderdag 13 Juli 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwipiiche Stoomdrukkerij Antoen Tielen VERSLAG FEUILLETON. DE OORLOG. Telefoonnummer 88. Telegram-AdECHO. Eene geschiedenis uit de Kngelsche rechtspleging. 7) iv. Waalwijksche en liangstraalsche Courant, Dit Blad versclijjnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs perS maanden f0.75 Frsneo per post door het geheele rnk f 0.96. Brieven! ingezonden stokken, gelden ent., franco te senden aan den Uitgever. UITGAVE Prijs die AjjvbxtintiIn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 3 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speoialeseer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 eent per rege' der Kamer van Koophandel en Fa brieken te WAAL WIJK, betreffende den toestand van den handel, en nijver heid, de scheepvaart en van den land en tuinbouw over het jaar 191s- IV En de N. V. E. Jf. Klijbetg-Pernot's Stoomschoenfabriek *Holla?tdia" alhier Het jaar 1915 Is voor onze industrie niet onvoordeelig geweest. Lag bij den aanvang van den Oorlog alles stil, al spoedig konden, dank zij de krachtige medewerking van het Legerbestuur, dat zeer groote orders bij verschillende Schoenfabrikanten plaatste, de zaken weer op gang gebracht worden. Langzamerhand kwamen ook de orders van de gewone klanten weder in, terwijl méde voor het buitenland meer vraag begon te komen. De prijzen van leer en andere grond stoffen gingen echter ongekend de hoogto in, zoo dat het aanvankelijk wel moeite kostte, de prijzen van het schoeisel daarmede in evenredigheid te brengen. Gelukkig dat door eenige ondernemende importeurs belangrijke partijen Amerikaansch zoolleer werden aangevoerd. Nu kwam er stilstand in de schromelijke opdrijving der prijzen van In het binnenland gefabriceerd zoolleer. Gedurende de zomermaanden, en zelfs in het najaar, heerschte e. meet drukte dan in vorige jaren. Vooral de mode der damescostumes was onze industrie zeer bevorderlijk. Door weinig invoer uit het buitenland, was het publiek aangewezen op het Hollandsche schoeisel, dat gerust met het buiten- landsche kan concureeren. Vooral in damesschoenen werden zeer mooie en zeer hooge laarzen in diverse kleuren geleverd, en gelooven wij wel, dat het Hollandsche schoeisel thans weder die belangstelling geniet, welke het waarlijk toekomt en voortaan dus niet meer bij bultenlandsch schoeisel zal achtergesteld worden. Zeer goed werkt in deze richting de in het vorige jaar opgerichte Vereeniging „Het Nederlandsch Fabri kaat", die eene zeer krachtige propa ganda maakt voor alle in Nederland gefabriceerde artikelen* De betalingen der afnemers gingen in 1915 vrij geregeld. Ook den wiokellersstand schijnt het goed gegaan te zijn. Op het einde van het jaar kwam plotseling het uitvoerverbod op heeren schoenen, wat enkele fabrikanten al direct schade berokkende, doch dat in zijne gevolgen voor de geheele industrie nadeellg zal wezen. Tegelijk met het schrijven van dit verslag moeten wij vermelden dat de moeielijkheden zoowel wat betreft den Invoer van leer en andere grondstoffen, alsden uitvoer van damesschoenen, dusdanig zijn, dat het te vreezen is, tenzij daarin verandering kome, dat de schoenindustrie niet zal kunnen door werken. Fijn gekleurd overleer en lakleer een speciaal Duitsch artikel, waarvan, bij gebrek aan vellen en de noodige Ingrediënten, den invoer zoo goed als stilstaat, moet voor zooverre nog verkrijgbaar, aan zeer hooge prijzen betaald worden. Worden daarbij voor den aanvoer van Amerikaansch overleer, dat de schoenmakerij in zoo groote quantums steeds noodig heeft, geen consenten tot invoer meer verleend, dan kan absoluut niet meer doorge werkt worden. Het is dus te hopen, dat ia deze maatregelen kunnen ge troffen worden, waarvoor stopzetten van zulk een belangrijke tak van industrie, waarin zooveel werklieden betrokken zijn, voorkome moge worden. Zoo schrijft b.v. de Koninklijke Stoom- schoenenfabriek A. H. van Schijndel alhier De verslagen, die door de verschil lende fabrikanten znllen worden over den toestand in de schoenenindustrie gedurende 1915, zullen zeer uiteenloo pend zijn. En geen wonder. Door de moeilijkheden, verbonden aan den invoer van grondstoffen en den uitvoer van 't fabrikaat, tengevolge van den oorlog, zijn de bedrijfsresultaten der meeste schoenfabrikanten dermate uiteenloopend dat het zeer moeielijk is een algemeen overzicht te geven. Wat onze onderneming betreft 't vol gende Door de groote vraag naar schoeisel, Van «DE ECHO VAN HET ZUIDEN.1 Toen hü nog te Oxford waa, deelde bij baar in lange brieven den loop cijner stadiën mede na bij weder te Chesney-Wood woonde, ver liep er nauwelijks een dag. waarop hij niet in de abdij geweest was, en sedert hij siob met bjjsondere ingenomenheid op astronomi- ■ohe stadiën had toegelegd, en dikwijls ver scheidene nren van den nacht doorbracht op de sterrewacht, die zijn vader reeds te Chesney- Wood bad opgericht, wist ook Mary aan den sterrenhemel xeer goed den weg, en maakte lij berekeningen, die in nanwkenrigheid en sekerbeid die van William overtroffen. Dat moet ik aan Mary vertellen, dat moet ik met Mary overleggen, was by alles water in het leven van den jongen baronet voorviel, ijjne eerste en natuurlijke gedachte. Met het naïve egoïsme van die karakters, die zich van iets eene voorstelling scheppen en deseeigen- sinnig tot in het avontuurlijke vervolgen, vroeg hij nooit, of datgene wat hem interres- •eerde, ook van belang was voor zijne vriendin of zij niet, terwijl sjj zich steeds naar zijne wensohen en neigingen sohikte, baar eigene tan offer bracht. Daar Mary nooit andere wensohen, nooit andere belangen te kennen gaf, kwam bet Williams zelfs niet in de gedaohte, dat ay die voeden kon. Ook voor syn zoo onverwacht ontstanen hartstocht voor Elisabeth Caoning hij bij zijne «goede gezellin" de onde deelne- asming voorgesteld en met Mary alle maat regelen breedvoerig besproken die bij tot niet alleen iu eigen land, doch ook van het buitenland konden wij aanvankelijk met het niet gemobiliseerde personeel zoo goed mogelijk doorwerken. Door de uitvaardiging van het verbod tot uitvoer van heerenschoeisel kwam hierin echter een aanmerkelijke kentering. Vele orders, welke reeds óf in bewerking waren of gedeeltelijk gereed stonden, mochten niet meer worden uitgevoerd, hetgeen voor ons, zoo-vel als voor de meeste andere fabrieken (vooral voor die, welke fijn schoeisel fabrlceeren) een gevoelige strop moest heeten. De meeste voor het buitenland gevraagde modellen waren hier niet te verkoopen ran met een aanmerkelijk verlies, wat een zeer groot nadeel aan de schoenindustrie be rokkende. Gelukkig nam de vraag naar luxe damesartikelen (vooral ook door 't groote aantal vreemdelingen hier te lande) aanmerkelijk toe, zoodat wij later, zoo door blnnenlandsche orders, als door bultenlandsche in dames en kinderarti kelen ons bedrijf konden gaande houden. De aanvoer der grondstoften werd even eens zeer bemoeilijkt door de uiterst bezwarende N. O. T. bepalingen en de bijna algeheele stopzetting van uitvoer van overleder uit Dultschland. De prijzen der grondstoffen stegen daardoor reusachtig, waardoor de schoen prijzen ook meermalen moesten worden verhoogd. Wegens .schaarschte aan schoeisel en den bijna ge&eel opgehouden invoer van schoeisel uit het buitenland, konden de prijsverhoogingen worden doorgevoerd, zoodat in dit opzicht met een niet ongunstig resultaat kon worden doorgewerkt. Door de steeds aanhoudendeschaarschte van alle soorten schoeisel waren de orders voor 1916 grooter dan gewoonlijk en openden zich ook voor dit jaar goede vooruitzichten. En de firma N. V. /os Groenen te Besoijen Het jaar 1915 was voor ons bedrijf, de tijdsomstandigheden in aanmerking genomen, niet ongunstig te noemen. Hoewel de eerste maanden, door gedeeltelijken stilstand van de Export zaken slechts met halve kracht kon worden gewerkt, kwam in Mei daarin verandering doordat het buitenland ontdekking van de vermiste wilde in hot werk ■tellen. Zjj luisterde dan, als altijd, aandachtig toe, zeide kalm baar gevoelen, en slechts een •oherper oog dan bet zijne bad kannen be merken, hoeveel het Mary kostte desa uiterlijke kalmte te bewaren, en hoe grenzeloos bare smart was, onder de folteringen, die de dier bare, zoo vorig beminde jonge mar, zonder dit xelfe te vermoeden, baar aandeed. Hg mocht es zon nooit vernemeB, boe haar hart ineenkromp als baar vriend haar van Elisabeth voordweepte en door geen andere gedachte besield scheen, dan bet meisje, dat op zulk een raadselachtige wijxe was verdwenen, eindelijk nog terng te vinder. Hetty, die niettegenstaande haar sorgeloozeu aard, in het hart der geliefde vriendin had g» lesen, trachtte haar wel is waar te troosten over die plotse linge liefde van William en daze te doen voorkomen als eene onbeduidende, oogenblik- kelyke afdwaling, die bij bet dweepsieke karakter van haar broeder nauwelijks ver wondering kon baren, en van zelf zon verdwijnen, toodra Elisabeth weer te voorschijn kwam maar Mary kon deso hoop niet deelen. Zij geloofde niet, dat William's liefdevoorde vermiste slechts een spel zy ner pbantasie was, zooals Hetty Bteeds beweerde, zy kends de halsstarrigheid der Davistowns. In trenriger, smartelijker gedachten dan ooit zat heden Mary Wintlebary in haar lievelingshoekje, een venaternis in de groote zaal der Abdij, dat prachtige aloude verblijf, waarin de Wintlabnrys met den zelfden trots konden wonen, als menig hoog ondadelijk geslacht op zijn kasteel. De anders zoo vlijtige banden van het meisje rustten werkeloos in den schoot, een boek lag achteloos naast haar steeds treuriger eu smartelijker moesten de gedachten syn, die haar heden bezig bielden, want tnsschen de fijne lange wimpers parelde traan op traaD. Haar jong hart was overvol, zy mosst het ten minste in de diepste een zaamheid eens ontlasten, of bat zon barsteD. Het streed tegen haar in zich self gebeerd karakter, iemand deelgenoot te maken van haar leed; zelfs haar lieve, dierbare moeder mocht niets vernemen, hoe gegriefd en gewond haar hart was baar kon immers niemand helpen. behoefte begon te krijgen aan schoeisel. Toen kon vooral in damesschoeisel met behulp van consenten een gedeelte van het fabrikaat naar bulten woeden afgezet, wat de productie weder op normaal peil bracht. De groote moele lijkheden, welke echter den aanvoer der grondstoffen in den weg staan, de schaarschheid en duurte van de meest noodige fournituren, gevoegd bij den steeds moeieliiker wordenden uitvoer, zullen tengevolge hebben, dat ons bedrijf, hetwelk ook in vredestijd voor twee derden op expoit was aangewezen, in de toekomst groote stoornis zal ondervinden- En de firma Gebr. de Graaff alhier: Alhoewel de prijzen der grondstoffen regelmatig oploopen, konden deze meerdere kosten worden gecompenseerd door hoogere verkoopprijzen. De fabriek werkte geregeld met volle capaciteit doordat we geen moelelijk heden ondervonden met het bekomen van orders- De vraag naar fijn en elegant schoei sel werd steeds grooter. zoodat we In deze branche onzen omzet geregeld zagen stijgen Met voldoening kunnen we terugzien op het afgeloopen tijdperk, ondanks de vele moeielijkheden, welke zich geregeld voordeden om aan de gestelde eischen der clientèle te voldoen. Men ziet dus, al Zijn de fabrieken pok tevreden over de bedrijfsresultaten van 1915, zij voor 1916 niet al te optimis tisch gestemd zijn. De fabelachtige prijzen, die voor onmisbare beooodigd- heden, voor zooverre nog verkrijgbaar, besteed moeten worden, wettigen maar al te zeer de vrees, dat niet het gebrek aan orders, maar het volslagen gemis aan sommige materialen, de schpenenlndustrie een spaak in het wiel zal steken, zoo niet geheel tot stilstand zal doemen. Moge deze vrees ongegrond blijken. Mocht, wat de hoop ons doet zeggen, de vurig vetlangde vrede dit jaar tot stand komen, zonder dat ons vaderland den gruwel der verwoesting binnen zijn grenzen gekend heeft, dan is er menschelijker wijze gesproken voor onze schoenindustrie .een tijdperk van bloei te voorspellen. De factoren daar voor Immers zijn ruimschoots aanwezig, nl.uitmuntend ingerichte groote fa brieken, die dan weer meerendeels voor het buitenland zullen fabriceeren, kleinere en toch degelijke bedrijven, die ln hoofd zaak de binnenlaodsche markt zullen voor zien, en dank zij de Rijksvakschool, straks een groote schaar uitmuntende arbeiders, die voor privé behoeften volop kunnen produceeren. Voor deze laatsten opent zich een nieuw arbeidsveld en daarom kunnen wij, geleerd door het verleden en het oog gericht op de toekomst, arbeiders als toekomstige patroons of bedrijfsleiders niet sterk genoeg op het hart drukken, te profiteeren van het onderwijs op onze Vakschool, dat het mogelijk zal maken ln den grooten concurentiestrijd, dlo eer lang op het gebied der schoenindustrie weer geleverd zal worden, de overwin ning te behalen. DE TOESTAND. De meest belangrijke bijzonderheid, die omtrent de ontwikkeling van het groote entente-offensief in het Oosten en Westen ln de officleele iegercommu- niqué's gemeld wordt, is wel, dat de Russen hun overtocht over de Stochod op verschillende punten voortzetten. Door den terugtocht van de Duitsch- Oostenrijksche troepen van de beneden Styr in de richting van de Stochod zijn de legermassa's op dit deel van 't front ln volle actie gekomen een bewegings oorlog wordt hier gevoerd, in het klein weliswaar en in den meer beperkten zin van het woord, maar toch met de moge lijkheid op al de verrassingen en al de ongedachte wendingen, die de krijg in zulk een phase met zich brengen kan. En zulk een verrassing Is het forceeren van de Stochod »op verschillende pun ten*, zooals het Russisch middagcom muniqué meldt, ongetwijfeld Het Russische legerberlcht van eer gisteren had reeds melding gemaakt van het overtrekken der Russische troepen bij Ugli. Uit de nadere bijzonderheden die het laatste communiqué der Russen brengt blijkt, dat Russische afdeellngen ooder leiding van een met eere genoem den aanvoerder, met groote energie van En baar vader had haar bovendien reeds zoo aangedaan gemoed nog meer verontrust. Graaf Waverford, een der rykste en voor naamste grondbesitters, bad sjju hernieuwd bezoek in de Abdy aangekondigd en de aqnire had er met eenigen ophef bijgevoegd, boa de edele graaf niet onduidelijk bad laten door schemeren, dat Mary bem geenssin» onver— ■obillig was, ja dat by trachten son bare genegenheid, en als by die verkregen bad, bare band te verwerven. Mary kon aan de waarheid van desa woorden niet twyfelen, want soo dikwijls sy in den lautsten tyd met den graaf in aanraking was gekomen, was bet haar niet ontgaan, dat syne scherpe donkere oogen met siohtbare bewon dering op baar hadden gerost en haar overal hadden gevolgd. Hoe trots en selfbewnst ook haar vader gaarne zyn eigen weg ging, wist zy toch wel, dat dit hoogs aanxoek om bare band syne eerzucht vleide en dat bet hem gelukkig maken sou, »i)ne Mary eenmaal ale lady Waversford te begroeten. Hare moeder dacht er anders over sy gevoelde tegen den graaf een onverklaarbaar wantrouwen, en boe ook do fijn beschaafde man syu best bad gedaan sicb eveneens in bare gunst te dringen, 2(j had hem tot dusverre de grootste terug houding getooDd, en niet onduidelijk te verstaan gegeven, dat sy bem als toekomstig schoonsoon geenszin» zoo welkom kon henten al» haar gemaal. Zy koesterde nog altijd hear lieve— lingswensob, dat Mary een» de vrouw van William Davistown mocht worden. Hare kinderen door huwelijk met elkander te verbinden, wa» steeds de droom geweest van haar en hare vroeg gestorven vriendin, en zy hield aan dit denkbeeld met de grootste volharding vast. Zelfs het tegenwoordige streven van William kon haar daarin niet doen wankelen zij beschouwde dit ale een voorbijgaande afdwaling, en hoopte, dat de goede, overigens zoo brave en beminnens waardige jongeling weldra tot reden sou komen, Aob dat hoopten zij allen, alleen Mary niet. Haar levensgeluk was voor altyd verwoest; zelf» wanneer xy den aandrang boars vaders volgde en den graaf bare hand schonk, en baar lot benijdenswaardig zon achten, gevoelde ■jj.tooh, dat de ware zonneschijn uit haar hart verdwenen was, en daarenboven, sy wist zelve niet waarom, maar het karakter van den graaf kwam baar verdaoht voor, se schrikte terug by de gedacht» voor altijd as zijne z'jds verbonden te zyn, en tocb Uit haar eomber, smartelijk gepeins werd Mary plotseling opgewekt door de stem van William. Nauwelijks had by tegenover syne vriendin plaat» genomen, of by begon alweder te spreken over syne onafgebroken pogingen, om een spoor van de afwezige te ontdekken. Ik sal niet ruiten, eer ik het dierbare meisje heb gevonden, riep hij uitde arme Charles most haar maar uit ayn hoofd stellen sulk een schoon wesen als Elisabsth is niet bestemd om de vrouw van eeu timmerman te worden zy zal ale mijne echtgeooote allen overschaduwen, riep hy met onztuimigen hartstocht, dunkt u dat ook niet Mary sloeg hare wonderschoons, prachtige oogen tot bem op, en indien de syne niet met een dichten sluier waren bedekt geweest, sou bij gesien hebben, dat het edel, regelmatig gelaat, dat hij voor siob had, de vergelijking niet behoefde te vreesen met bet sehoone beeld, dat zijne fantasie bem van de vermiste had voorgetooverd, en bier was een vrouwelijk, aanminnig wesen, getooid met al de bekoor lijkheden van beschaving en verstand, terwijl dat meisje verder niets besat dan bare sohoon- heid, die wel is waar thans door allen al» onvergelijkelijk werd geroemd, maar ook thans, nu ieder haar lot en haar verdwijnen beklaagde. Ik hoop dat haar bezit n gelakkig aal maken, seide Mary, en trachtte te glimlachen, terwijl ay moeite had de tranen te weerhouden, die met onweerstaanbaar geweld wilden uit- breken- Dat is de vraag niet meer, antwoordde William met groot selfvertrouwen. Ik moet zeker baar besit moeielyk genoeg verwerven, maar als ik baar vind, ben ik voor al mijne inspanningen ook rykelyk be loond. Immers Robert zegt, dat zelfs de oogen van graaf Waversford hadden geschitterd, toen bij vroeger in uw hui» Elisabeth had gezien en de graaf heeft verstand van vrou- welyke sohoonheid, dat moet men bem toe geven. By deae woorden gevoelde Mary een pijn lijken schokhaar overviel te veel in eene Bij kon sioh niet langer bedwingen, hare oogen vulden sicb met tranen, die te overvloediger etroomdeu, hoe meer William sijne ver basing over hare plotselinge droefheid te kennen gaf. Waarom weent gij, Mary? Dat moet gij my seggen Weet gij niet meer, de» wij altyd de beste vrienden siju geweest Ik kan uniet bedroefd sien, dat emart mij l Hy aette sioh diobt bij haar, vatte bare bevende hand ei streelde baar liefkoslnd over de dikke, rijke haren, alsof hij een snikkend kind tot bedaren moeit brengen. Zy mkte sich plotseling mal een snelle beweging van bem lo», en terwijl zij bare tranen met geweld terugdrong, ieid# zij met een krampaohtigen lacb Bet ie alweer over, lieve William wij meisjes hebben dik wijls snlke aanvallen, maar nu moet ik weg, wjj verwachten bezoek, vaarwel I Zij sag tot afscheid nog eenmaal naar hem om, beproefde te glimlachen en verliet toen met haastige, lichte schreden de saai. De jonge baronet staarde aijne vriendin seer verwonderd na soo bad bij baar nog nimmer gezien. - Wat kan baar tooh gescheeld hebben mompelde by in siohselven. Als bet Hetty geweest ware, die kan lachen en schreien tegelijk, maar Mary van haar bad by nooit gedacht, dat sij ook zulke April- buien kon hebben. Hij kon dat ongewone gedrag van Mary maar niet verklaren. Daar werd hij door den hoefslag van paardan uit aijn gepeins opgeschrikt, by sag naar beneden, eenige ruiters draafden naar de poort der Abdy, vooraan een seer rijk gekleed heer op een edel ros; het was graaf Waversford. De donkere oogen van den graaf richtten sicb juist naar het venster, waar William stond De lord moest eene heel andere gedaante gesoebt hebben, want toen bij den jongen baronet sag, betrok sijn sooeven nog opge ruimd gelaat en uit zijne ocgen schoot een aoo koude, vijandige blik naar boven, dat William onwillekeurig huiverde. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1