Nummer 57. Zondag 16 Juli 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwi|hcl)B Stoomdrukkerij Antoon lieten Eerste Blad. DE OORLOG. aaaa&saaaai "bekendmakIngT Dit nummer bestaat nit TWEE bladen. ^FÊUiLLETON. Abonneert O op en Adverteert dit bJad. Telefoonnummer 38. Telegram-Ad es: ECHO. Eene geschiedenis uil de Engelsche rechtspleging. 8) iv. V. De Echo van het Zuiden, CI1 Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden f0.90 Franco per post door het geheele ryk f1.05 Brieveningebonden stukkengelden enz., franco te eenden aan den Uitgever. UITGAVE Paus okr AdvmïbntiIn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal tor plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regel» en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten geslotenReclames 15 cent per rege Beslissende dagen. Onder den titel van „Beslissende da gen" schrijft majoor Moraht iu het Berl. Tagebl. het volgendeDe wereld ver wacht veel van de tegenwoordige zware gevechten aan het westelijke en het oos telijke front. De tegenstanders hebben zich gedurende de aanvallen van de Midden-Europeesche mogendheden te gen Verdun eu tusschen Etsch en Brenta tot de hoogste prestaties opgewerkt. Men is vaak de meening toegedaan dat deze krachtsinspanning van onze tegen standers de laatste is en moet zijn en men grondt deze zienswijze op het weg smelten hunner krachten bij het ver schrikkelijke oorlogsvuur. Wat Frankrijk aangaat ben ik dezelfde meening toege daan. In het gebied van Verdun heeft het van Februari tot nu toe blijkens overeenstemmende schatting van onzij dige stemmen rond 400,000 man verloren. De verliezen tusschen Somme en Ancre zijn ook niet gering en over noemens waardige reserveu beschikt Joffre niet meer. Het jöngstë dèel ban Frankrijk dat de wapens kan dragen wordt reeds als laatste troef uitgespeld. Ten aanzien van 't wegsmelten van de Russische krachten kan ik mij slechts voorwaardelijk uitspreken, want het jon gere geslacht levert aan het leger van tijd tot tijd wederom eenige millioenen aan menschenmaterlaal. Het is wel moge lijk dat wanneer de nieuwe Russische stoomwals wederom zal zijn verni-.ld en tot oud ijzer zal zijn terug gebracht, een nieuwe en lange strijdpauze in het oosten zal intreden en dat gedurende deze pauze de vredesgedachten, welke overal aan wezig zijn, vasteren vorm zullen vorm zullen aannemen. Het wegsmelten van de Engelsche strijdkrachten in wel denk baar, maar voorloopig ontbreekt de Engelsche wil om alles er op te zetten, 7 a* „DE ECHO VAK HÉT ZUIDEN." Hy bon zich niet terstond verklaren, waar door hij zioh dezen plotaelingen haat van den graaf had op den hals gehaaldeindelijk vial hem i'GDB gedachte in. Ha de edele graaf streeft missohien naar de gonst van Mary en is jaloersch hij kan gernBt zyn, wij zallen elkaar niet in den weg Btaau, mompelde hij en zonder, sooala gewoonlijk, eerst nog naar de gesondbeid van zijne moederlijke vriendin, mevrouw Wintlebnry te vernemen, verliet by door een aohterdeortje de Abdij- Meer dan vier weken waren er sedert den den noodlottigen St. Michielsdag (19 December) en het verdwijnen van Elisabeth Canning verloopen. De winter begon te naderen, en een koud», scherpe wind beroofde de boomen van hnn laatston tooi. Op snib een avond in don laten herfst, terwijl daarbuiten de storm over den kalen straatweg loeide en iedereen een beschermend dak dobbel aangenaam maakte, zat de timmerman Lyon met zyne vronw, zyn zoon en de overige bnisgenooten in de keuken aan het avondmaal. By hen kad zioh, als gast op wien men niet veel aandacht meer sloeg, William Davistown gevoegd. Met algemeens verloochening van het spreekwoord „Men moet zyn vrienden niet ontloopen", kon men hem by na dagelijks te Aldermansbury vinden. Te vergeefs liet hem meester Lyon, en nog duidelijker zijne om met eigen kracht te overwinnen. Daarom geloof ik eerder dat Engeland evenals op Gallipoii te juister tijd een aanzienlijk deel zijner krachten uit den grooten brand in het westen zal redden. De Italiaansche kracht is reeds lang een smeulend vuur. Indien het offensief der Oostenrijkers binnen afzlenbaren tijd even krachtig voortgezet zou worden als het begonnen is, zou het wel kunnen gebeu ren, dat de tegenstand van Italië uit politieke en militaire overwegingen ge broken zal zijn. Dergelijke gevolgtrekkingen mag men uit den tegenwoordigen stand van de groote worsteling wel maken, maar dan ook niet verder gaan. En teneinde oos, die liever in vrede dan in een oorlogs toestand leyen, niet aan teleurstellingen bloot te stellen, moet er tegen gewaar schuwd worden om zich over te geven aan de tegenwoordig op groote schaal verspreide vredesvooispellicgen. Noch in Engeland noch in Frankrijk heerscht een juist inzicht in de oorlogs- ea vredesdoel einden en mag wel aannemen dat de Russische oorlogpolitiek even vervaagd is. Dit blijkt zonder meer uit de on loochenbare waarheid, dat een beslis sende overwioning van een der strijd machten nog altijd uitblijft. Daarom blij ven in de eerste plaats de wapens aan het woord. Uit het gedonder der kanon nen zal het antwoord op alle oorlogs- en vredeskwesties veel sneller te voor schijn komen dan uit breedvoerige con ferenties, die gehouden zullen worden op een basis die in de lucht hangt Oa- ze dagen zullen de beslissende moeten zijn. Tegenover dit resultaat schijnt mij een gezegde van den Basler Aozelger waard om ter harte te worden genomen Het Zwitschersche blad schrijft dat de volkeren der Entente de nutteloosheid van verder bloedvergieten zouden inzien, indien de Midden-Europeesche mogend heden thans standhouden. Het groote offensief. De geweldige aanvallen, welke de Duitschers Woensdag op den rechter oever van de Maas bij de forten Souville en Laufée uitvoerden en hun een twee duizend gevangenen in handen deden vallen, worden met groote kracht hervat. Nu zij de hooge batterij van Damloup vastberaden bnisvronw, merken dat s^jae veelvuldige bezoeken geenszins welkom warenby kon niet wegblijven. Als door toovermacht werd hy tnsschen Londen, de abdjj en Aldermanbury rondgejaagd hij kon Charles Lyon geen dag nit het oog verliezen. Wilt gij meedoen, mr. Davistown? vroeg de timmerman, wiens begrip van gastvrijheid niet toeliet, iemand, aanzienlijk of gering, bij een maaltijd achteraf te laten zitten. —Dank n, dank n 1 antwoordde William ik heb nog niet den minsten eetlust, en ben slechts gekomen om te vragen of Charles nog niets vernomen heeft. Dat doet gij immers eiken dag, hornarn de timmerman, half schertsend, half wrevelig. En gy moest weten dat toch alles vergeefs is, voegde zyne vronw er seer ernstig by. Charles sal voor die dwaze geschiedenis ook gsen schrede meer buiten bet huis zetten. Maar, moeder, wilde de zoon in bet midden brengen zy viel hem echter in de rede en beval, terwijl zij van baar stoel opstond Doe het avondgebed Al de bnisgenooten volgden haar voorbeeld, en toen bet gebed gedaan was, gaf zjj baar man een wenk, met haar naar de huiskamer te gaan. Ook William en Charles volgden haar. Ala gy uwe moeder volstrekt tegen spreken wilt, doe bet dan ten minste niet in, tegenwoordigheid van de laerjoDgens en de meiden, zeide zij, terwijl zij met hare breedo krachtige gestalte voor baar zoon ging staan, en noch beter zou het zyn, als gij dit geheel achterwege liet. Maar moeder, gij kunt toch niet van my verlangen dat ik alle casporingon naar Elisabeth zal opgeven hernam de zood deemoedig en fier tevens. Vader Lyon, die weder een onaangenamen twist tasBcben moeder en zoon zag aanko men, trad bemiddelend tussohej beide en zeide Die dienen nergens toe. Ea als zy ergens toe dienden, zon bet toch eerst reoht nw ongelnk zyn, als de deerne weder te voorscbyn kwam. Denk aan hebben veroverd, breiden zij het terrein naar Verdun toe langzaam maar zeker uit, en bezetten thans reeds het kruispunt van de wegen van Vaux en Fleury, van welk kruispunt de weg in zuid-westelijke richting naar Verdun loopt over een afstand van ongeveer 5 K. M. De ge heele streek van Chenols, Souville en Laufée wordt thans gebombardeerd en de aandacht wordt onwillekeurig, nu aan de Somme geen nieuwe vorderingen worden gemaakt, getrokken naar de »hel van Verdun.4 Al worden echter aan de Somme geen vorderingen gemaakt, dit beteekent vol strekt niet, dat er niet wordt gevochten. De strijd is echter blijkbaar op het doode punt gekomen beide partijen schijnen elkaar in evenwicht te houden. Nog altijd is Péronne dan toch het doelpunt der Fransche legers, in bande* der Duit schers en de aanvankelijke voordeelen der Franschen bij Blaches en Barleux zijn tot nu toe njet bekroond met den val van Péronne. Thans is het, volgens de laatste berichten, rustig aan het Fransch-Duitsche front. Op het Engelsch-Duijscbe froDt is nog steeds het Troncs-Bosdb het tooneel van den strijd, waarvan dt' Duitschers weer een deel hebben heroverd, zij het ten koste van enorme verliezen aan men- schenlevens. Dat echter ook de Engel- schen geen inenschen gespaard hebben en het tusschen Duitschers en Engelschen tot een formeele moor,dyartij is gekomeD, daarvan getuigt deDonJ^scorrespondent van de >Voss. Ztg.4, de bekende Max Osborn, die schrijft: De Engelschen behoeven ditmaal niet voor het verwijt te vreezen, dat zij geen troepen hebben gevraagd. Zy hebben daadwerkelijk massa's troepen, die niet te overzien waren,' in steeds opnieuw aanstroomende golven aan den wedloop doen deelnemen. Wij moesten ten noor den van de Somme, tegen een reusach tige overmacht vechten. Gevechten van man tegen man Men weet niet, welk een ellende deze woorden in zich sluiten. De Fransche en Engelsche verliezen moeten zeer aanzienlijk zijn, aangezien de soldaten in gesloten massa voor onze machine-geweren kwamen. Gewonnen hebben onze tegenstanders in deze dagen van bloed zoo goed als niets; Hun aan mij, uwe moeder, hervatte juffrouw Lyon. Hoe zoadt gy zoo wreed kunnen zyu, te wenschea dat het meisje niet teruggevonden werd? riep William en zyne bleske wangen werden rood van toom. Ja, soo wreed ben ik, bornam zij zich tot hem keerendeik wenBchte dat zy nooit over onzen drempel gekomen ware haar is bet te wijten, dat myn arme brave jongen zoo veranderd is, voegde zij er met groote bitterheid by. Dat wensohte ik ook, want dan was ajj bfj mevrouw Wintlebnry gebleven, antwoordde William mokkend. Zoo riep de vrouw toornig, meent gy' dat hot baar daar niet gebeurd zou zyu Maar wat praat ik ook met u Wat hebt gij u hiermede te bemoeien mr. Davistown Ik zoek naar Elisabeth en ik zal niet opbonden naar baar te zoeken, hernam /William. Zoek naar haar Zoek naar haar tot den jongsten dag Ik heb er niets tegen, zeide juffrouw Lyon spottend maar het zon a mooi staan, als gij, voortaan ons hnis van awe nasporingeu vriendelijk wilde verschoonen.' Maar moeder i viel de man bevredigend iD. Laat my, vader, seida zij, en baar toon was thanz niet meer spottend of toornig, maar badaard en ernstig, en maakte juist daardoor een des te beslissender indrakbet moet eindelijk eens eirljjk en ronduit gezegd worden, want alle wenken helpen niets mr. Davistown, het zal beter zijn, dat gy niet meer bier komt Gy wijst my de deur vroeg William, meer verb&aBd dan beleedigd, is dat ook uw verlangen, meester Lyon Niemand wijst u de deur mr. Davistown, maar ziet gij, wy zyn geringe lieden, hot zou beter zyn onze zoon stamelde de goede moester in groote verlegenheid. Onze zoon moat bij zijn werk blyven, het is beter dat gy hem niat daarvan afhoudt hoe minder bier nog van die deerna gespro ken wordt, hoe liever het mij zal zijn. Die „deerne* is mijn bruid, de toe komstige Lady Davistown zeide William stormloop, die nog altijd van groote kracht en taaiheid getuigt, zal nog wel een tijd laug onverminderd sterk voort duren, maar van een opdringend offensief is vqorloopig geen sprake meer. Op het Westelijk front bleef de toe stand aan de Somme en bij Verdun odveranderd. Alleen het Engelsche avondcommuoiqué maakt melding van het >belangrijk vooruitbrengen van onze linies op verschillende punten4, waarbij echter niet wordt aangegeven, welke punten dat zijn, zoodat wij deze bijzon derheid laten voor wat ze _is. Het laatste Dultsche communiqué ver melde omtrent de vordering, die de Dultsche troepen blijkens het Fransche avondcommuniqué van eergisteravond op het Verdunfront gemaakt zouden hebben geen nadere bijzonderheden. Zoodat inderdaad die vordering wel als van zeer weinig 1 efeekenis kan beschouwd wor den. Alleen werd een vermeerdering van het toch reeds vrij belangrijk aantal gevangenen gemeld. In het Oosten hebben de Russen bij Buczacz ten Westen van de Strypa een succes behaald, dat echter slechts van zeer tijdelijken dqur was. Zie latere telegrammen. Een fhensc hen slachting. Alleen in Duitschland een millioen gesneuvelden. Hier volgens de Engelsche verliescij fers voor het geheele Duitsche leger, waarbij met.de verbeteringen4 Is reke ning gehouden Gesneuveld en aan wouden overleden 710,882 Gestorven tengevolge van ziekte 46,435 Vermist 189.880 Gevangen genomen 152.793 Zwaar gewond 409,215 Gewond 263,379 Licht gewond 1,102,388 Gewond, doch bij den troep gebleven 137,755 Totaal 3,012,637 Hieruit blijkt dus, dat er tot en met Juni jl. ten minste 757,000 jonge mannen in de kracht van hun leven gestorven zijn tengevolge van den barbaarschen oorlog. Onder de 189,880 vermisten zijn natuurlijk ook nog een groot aantal trotsob. Elisabeth is my sa bruid, riep Charles 6n sprong vooruit. De timmerman barste in een luid gelach uit. Lnch niet, vader t vermaande zyne vronw, het is uw eigen kind, dat sich soo dwaas aanstelt. Maak u niet ongerust, mr. Davistown, vervolgde zy, zich tot dezen wendende, niemand zal u owe lady betwizten, ik wil mot zulk eene sohoondoohter Diet onder ééa dak wonen- - Dan sal ik elders gaen woneD, beet Charles haar toe. Met mijn vl—Hot woord bleef haar in in de keel steken. Waarom zou ik my boos maken over dingen, die niet zijn en niet zullen zyn, zeide zy. de dperne zol ons niet weder onder de oogen komen. Dat zal zij wel, wij sollen niet ophou den haar te zoeken, riepen William en Charles nit éénen mond. Da medeminnaars waren weder bongenooten geworden Charles, Charles, begon roeester Lyon, bedenk tooh Hij kwam niet verder daar buiten in de keuken ontstond plotseling een groot rumoer. Da meiden, de leerjongens, allez schreeuwde door elkander men hoorde ook mannenstem men de knechts, die op de werf waren, moesten ook naar binnen geloopen syo. Wat is daar te doen vroeg juffrouw Lyon, en wilde naar de keuken snellen, maar reeds werd de deur opengerukt, en Cate, de dienstmeid verscheen op den drem- pel. Daar is zy bracht zij hijgend uit. Wie vroegeü de de timmerman en zyne vrouw, terwijl Charles en William tegelijk riepen „Elisabeth" en naar de keuken ijlden. Als dat soo doorgaat, worden zy nog gek, stj booren, zien en droomen van nieta anders ion van die die deerne zeide juffrouw Lyon verdrietig. Zeg, wie is daar i sprak aij op gebiedenden toon tot Kate, terwijl zy haar, die haastig Daar de keuken wilde tarugkeeren. bij den arm vasthield. Het is werkelijk Elisabeth, vrouw, ola het haar geest niet is verzekerde de meid. gesneuvelden verborgen. Ook de ver liezen, door de marine geleden, zijn In deze opgaven niet vermeld. Men kan dus, de hopeloos verminkten medegerekend, gerust 't gansche verlies op ecu miljoen man stellen. En dat in Duitschland alléén. 't Is walgelijk. Vredes%eruch ten LONDEN, 14 Juli. (Reuter.) De Mor ning Post verneemt uit St. Petersburg Het vertrek van den ministerraad naar het keizerlijke hoofdkwartier wordt druk besproken. Er is hier in Invloedrijke kringen een sterke overtuiging, dat als Oostenrijk weer over een afzonderlijken vrede een balletje mocht opgooien, dit door de geallieerden gunstig ontvangen zou worden. Verder dat de tijd is ge komen voor de geallieerden, om zich over de toekomstige vredesvoorwaarden te verstaan. Brand op een bezitting van den koning va?i Griekenland. ATHENE, 13 Juli. (Reuter.) Een telegram meldt dat het bosch van Tamoi sedert verscheidene uren in brand staat en dat de brand in den avond naar het koninklijk kasteel is overgeslagen dat met de aangrenzende kazerne vernield is. Er moeten verscheidene menschen, onder wie officieren, omgekomen zijn. De koning, de koningin en hun familie hebben naar Kaphissla, de wijk genomen. Militie. De Burgemeester der Gemeente Waalwijk maakt bekend, dat de militieplichtigen voor de lichting 1917 ait deze gemeeDte, die bij den Kenringsraad hunne wenschen met betrekking tot de inlijving hebben kenbaar gemaakt, alsnog op de Secretarie dezer gemeente «óór 1 Augnetna aanstuaudevan bedoelde wenschen kunnen doen blijken. Waalwijk, den 10 Jali 1916. De Burgemeester voornoemd, Th. di Surmont Dl Bas Smkele. Elisabeth God beware my riep de timmerman, boe ib sy in buis gekomen Scarrat heeft haar van do werf binnen gebracht, zij ziet er verschrikkelijk nit antwoordde Kate, die reeda weder bij de deur was om naar da keaken te gaan. waarheen hare meesteres baar reads wna voormtgelooopen. De onde volgdn. In de keuken deed aioh aan hunne oogen een jammerlijk tooneel voor. Noby den haard, waar nog een goed voor brandde, waardoor da hoofden dergenen, die in deze kleine ruimte opgedrongeB stonden, byna spookachtig beschenen werden, sat eene gedaante noergehurkt, in welke men sleobts met mosite de voor weinige weken nog zoo schoone, bevallige Elisabeth, in hare Weeding steeds even rein ala zedig kon herkennen. Op het uitgeteerde, misvormd# gejaat lug een vale, gealaohtig bleeke kleur de blauwe, vroeger zoo levendige oogen lagen als verzonken in hunne kassen en staarden dof en wezeloos voor zich bare kaken klapper den op alkander hare honden trokken krampochtig samen, en deden vergeefs moeite om een gelapt en vuil beddelaken, dat aij als een mantel omgeslagen bad, zoo tot zioh te trekken, dot het bare naaktheid bedekte. Hare verdere kleeding bestond slechts nit een hemd, een kleinen ellendigen onderrok, en sohoenen met gapendo sobearen, waardoor da insgelijks gescheurde kousoD en de doorgeloopen teenen zichtbaar waren. Om het hoofd had zij een stuk aaklinnen geknoopt, dat aan da eene zijde een worde aan het oor deed veronderstellen hat langa blonde haar hing haar in natta lokken van onder den groven doek naar beneden. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1