Nummer 59. Zondag 23 Juli 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Waal«foelie Sfoomdrulshril Antoon Tielen Eerste Blad. aaaa&EEatSEk Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. Bond van Nederlandsche Lederfabrikan ten Telefoonnummer 38. Telegram-Ad es: ECHO. Eene geschiedenis uil de Engelsche rechtspleging. v.i Waalwyksclic en Langstraalsclie Courant nnliiini W n n J - rr x 1 - Dit Blad verschynt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0.90 Franco per post door het geheele rijk 1.05 Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te «enden aan den Uitgever. UITGAVE Dinsdagmiddag hield de Bond van Ned. Lederfabrikanten in Maison Boes te Tilburg een zeer druk bezochte ver gadering onder voorzitterschap van den heer G. Reerink te Locbem. Na opening en lezing der notulen werd voorlezing gedaan van ingekomen stukken. Inzake de schorscampagne was een verzoek gericht tot den Minister om de gemobiliseerde arbeiders vrij te geven aan welk verzoek de Ned. Helde Mij. adhaesie betuigde. Er is evenwel eene afwijzende be- schikkiog gekomen op het adres. Van de Nederl- Lederimporteurs is een schrijven ingekomen waarbij zij me- dedeeling doen van de oprichting hunner vereeniging. Aan de maatschappijen Rott. Lloyd en »Nederland< was het verzoek gericht om uit enkele Afrikaansche steden goe deren voor de looiers te VPrsrhf mfn Wegens gebrek aan laadruimte konden genoemde maatschappijen evenwel aan het verzoek niet voldoen. Vervolgens werd door den secretaris, den heer W. J Verbunt te Dongen, een keurig en uitgebreid jaar verslag uit gebracht, waarin hij op de groote moei lijkheden wees, waarmede de looier in het afgeloopen jaar heeft te kampen gehad. Al was het bedrijf winstgevend, toch werd met verlangen naar het einde van den oorlog uitgezien. In December 1914 werd door eenige leden den wensch tc kennen gegeven om voor gezamen lijke rekening looistoffen en huiden aan te koopen. Hoewel door het Bestuur op de groote moeilijkheden daarvan werd gewezen, is ia Januari daarna te 's Bosch toch eene vergadering gehouden. De belangstelling was echter zoo gering dat van verdere stappen in die richting werd afgezien. Vaa „DE EOHO VAN HET ZUIDEN/' 10) Bjj het volle daglicht kon men nog beter dan dea avonds bij het flikkerende, onzekere licht van het vnnr, zien, hoe vreealyk de on- gelnkkige moeit hebben geladen. Hare schoon heid waa verwoeat; het was alsof de voorma lige Elisabeth Canning gestorven en thans na eenige dagen in het graf gelegen te hebben, teruggekeerd was naar de plaats, waar zy vroeger had rondgewandeld. B|jna nog meer in het oog vallend dan de verandering van haar uiterlyk voorkomen, waa die vnn baar gemoed Wel was zy altijd van •en gesloten, in zichaelf gekoerd karakter ge weest, maar zij had aan alles, wat om haar keen gebeurde het levendigste aandeel genomen, vaa onvermoeibaar ijverig geweest en had op iedere vraag, die men haar deed, een kort en lipast antwoord gehad. Na iat zij ineengehurkt, met het hoofd op borat gezonken, in een hoek van de keaken, en aoheen van alles wat er voorviel, niets te zien of te hooren. Zij bad des avonds toegela- <in dat Kate baar ontkleedde, wieach en te bed bracht; gewillig als een kind liet «ij sich toen sg zich eindelijk had lateB overhalen om op te staan, door de meid aankleeden; alleen het terugzien der voor haar bewaarde klee- dingitukken scheen haar een vluchtig glimlach je te ontlokken. Werktuigelijk gebruikte zij de spijzen, die baar worden voorgezet, en sloeg niet de minste echt noch op d9 nieuwsgierige blikken en vra gen der huisgonooten, nooh op de liefderijke Vervolgeus gaf de secretaris een breedvoerig overzicht van de onver kwikkelijke 100,000 huidengeschiedenis en wat door het bestuur toen is gedaan om de zaken zooveel mogelijk in rechte banen te houden. Spreker vond daarbij gelegenheid de N. O. T. te huldigen. Wel is er meermalen over dit lichaam getoornd, doch, zoo vraagt spreker zich af, wat zou wel van onze industrie zijn terecht gekomen, indien deze maat schappij er niet were geweest. De heer J. L. van Gijn, Voorzitter van het distributie-bureau voor huiden en looistoffen huldigde spr. als de vraag baak van den Bond en den goeden pleit bezorger voor de belangen der Leder industrie. Nog bracht spr. in herinnering de in trekking der consenten voor drijfriemen- leer, het verbod van invoer van Ame- rikaansch zoolleer en de moeiten, ver bonden aan de voorziening in looistoffen. Ondanks de bezwaren en lasten echter, die in het afgeloopen jaar steeds toe namen, beleefde de industrie toch geen slechten tijd. De algemeene prijsstijging zorgde voor behoorlijke finantleele re sultaten. Alsou deed de heer J. L. van Gijn, Voorzitter van het distributie-bureau voor hulden- en looistoffen eenige me- dedeelingen over de werking en resul- tnl— J -- De oprichting is noodzakelijk gewor den wegens de groote moeilijkheden, welke zich in de industrie voordeden, voornamelijk door den ongeregelden aanvoer van huiden en looistoffen. Er moest gezorgd worden, dat het verbruik van leer in ons land zijn regelmatigen gang kon gaan en ook dat de kleinere looiers steeds een behoorlijken voorraad konden opdoen. Tea dien einde vertrok de heer Van Vollenhoven met spr. als adviseur naar Engeland om met de Eng. Regeeriag te onderhandelen. Alvorens echter daartoe kon worden overgegaan, moest men betrouwbare gegevens hebben van het verbruik hier te lande. Het prin ciep, waarvan het bureau is uitgegaan, was te zorgen, dat de normale toestand zooveel mogelijk moest bestendigd blijven. Ia April werd het opgericht en sindsdien is er al heel wat gedaan. Gedurende het le kwartaal 1916 wer- deelneming vac haar meester, noch op het stroave, donkere gelaat van de huisvrouw. Ondanks de scherpe wacht, die syne moeder hield, ondanks bara bedreigingen dat aij de deerne onmiddellijk op straat soa'setten, zoo dra haar aoon baar slechts 6éo woord van liefda toesprak, vond CharleB biertoe toch gelegen heid. Elisabeth zag hem eon poos stgf aan, alsof zij z:ch moest beginnen, waarvan gespro ken werd; toen schoot er als een straal van herinnering over het gelaat, en met afweren de beweging fluisterde eg: laat iny. laat rag Elisabeth sprak hy op den toon der in nigste liefde, ik wachtte op n dien bewasten avond, gij zondt my antwoord gevsn. Ik kon niet komen, ay wilden mij niet laten gaan, zeide si) eentoonig alain zichzelvd Gy kondet niet koman, herhaalde by; hoe heb ik om n gejammerd en nuarn gozoobil O, het was verschrikkelijk Verschrikkelijk, verschrikkelijk, zuchtte Na zyt ge echter weer terng, Elisabeth, geef my nu antwoord, smeekte hy, en wilde zyn arm om haar middel slaan. Maar zij weerde hem af. - Da Elisabeth van vroeger is dood zeide ty dof. Zy zal weer herleven, als gij'maar eerst van al nw doorgestaan lijdon zult hersteld zijn hernam hij vroolyk. Doder lijn liefdevollentronwan blikken scheen de ijskorst om baar hart eecigains te smelten; haar oog werd sacbter en met een levendige item vroeg ay verlangt gij niet te weten waar ik geweest ben? Uit deze vraag klonk zooveel angst en ont zetting, dat de goede jongen het bevestigend antwoord, dat hem reeds op de lippen zweef de, terstond weder terugdrong. Neen, Neen, kwel n daarmede niet, zeide hij, ik zal alles wel vernemen; ge moet immers bet voorgeval lene nog beden aan den cqaire Wintlebary mededeelen, Sqnire Wintlebary? vrosg zij, ziohtbaar verschrikt, waarom? Wel, by is de vrederechter; hü heeft al laten vragen, wanneer gij komen kant; deal- derman Cbitty zal er ook by tegenwoordig zyn. Elisabeth kromp ineen. Zy willen my ver- booren! mompelde zy. Prijs OKK ADYBiïKfnfiN 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven wornen 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en I advertenties by abonnement worden speciale teer voordeelige contracten (gesloten. Reclames 15 cent per rege den ingevoerd 127.000 hulden, daarvan werden vrijgegeven 19000 hulden ge durende het 2e kwartaal Ingevoerd 35,000 huiden en sinds 1 full Ingevoerd 25,000, totaal 187.000 hulden. Aan looistoffen werden ingevoerd le kwartaal 4000 ton, 2e kwartaal 2000 ton, .waarvan totaal werd vrijgegeven 5500 ton. De oprichting van het distributie-bu reau was verder nog noodzakelijk, wijl zorS gedragen raoct worden en controle daarop uitgeoefend, dat het gefabriceerde leer niet wordt opgeslagen, maar in handen komt van Nederlandsche ver bruikers. Tegen afwijking van deze be paling zal streng worden gewaakt en bij overtreding gevoelig worden gestraft. En eindelijk behoorde tot de taak van het Instituut de afwikkeling van het verlies op de bekende 100,000 huiden. Tot he den werd met succes gewerkt door het bureau en ook voor de toekomst riep spr. den bijstand der leden in. De heer F. Kuijpers te Hilvarenbeek zegt bulten het consortium te staan, wijl hij bang was voor de schuld, doch niettemin als looier In deze zaak veel belang stelt. Met genoegen heeft hij den heer van Gijn gehoord, want nu Is hij wat te weten gekomen over de werking iets wat hij in Delft of Dongen niet kon. Het consortium is een landelszaak als de heffing,^ middel van het distribüf/è-D ureau iets wil betrekken. Daarop geeft spr. in overweging ook buitenstaanders gelegen heid te geven door middel van 't bureau te koopen mits tegen betaling van alle kosten. De heer C. Polak te Tilburg zegt namens alle huidenimporteurs te spreken en betoogt dan de wenschelijkheid dat niet langer aan een firma consent voor invoer van hulden zal gegevea worden. Concurrentie daarin komt de looierij ten goede. Hij stelt voor dat het bestuur bij de Regeering pogingen in het werk zal stellen om aan die maatregel een einde te maken. De Voorzitter merkt op, dat de heer Polak als donateur geen voorstel kan doen. De heer Van Rlel te Waalwijk zegt het voorstel van den heer Polak gaarne geheel over te nemen en dringt er op Wces niet bevreesd, Beide hy geruststel lend, gij behoeft immers slechts te verhalen, wat n overkomen is. Zij sloeg de banden voor de oogen, huiverde en zat eenige minnten sprakeloos; daarop riep zij snel Breng my naar den vredereohter ik wil alios vertellen; maar spoedig/spoedig, opdat het my van myn bart afkome.' Zoodra gy daartoe in staat syt, kant gy gaar; vader is beden in den vroegen morgen al in de Abdjj geweest, en miss Wintlebary en miss DavidBtown zyn ook al hier geweest voegde bij er eenigzine aarzelend by. Wat wilden die? U naar Nancy Forbes brengen, wy hebben n daar een onderkomen bezorgd, want want U we moeder wil me niet langer hier bonden, vnlde «ij den zin aan, dien by niet dnrfdenit spreken; ik zal maken, dat ik wegkom, voegde zij er, opstuand8 by: eerst naar den vredereohter dan naar Nancy Forbes, maar ik zal daar ook niet lang blij vod. Noen, dat zult gij ook niet, verzekerde Charles, gy snit spoedig weer bierkomsn. Zij echndde ontkennend het hoofd. Weinige ur6n later reed Elisabeth in ge zelschap van den timmerman naar de abdy, waarheen zich op aituoodiging van den Sqnire ook de alderman Cbitty. begeven had. De Sqaire liet het jong3 meisje met haar geleider in zyn kantoor komen en verzocht haar met ernstige, vriendelijke woorden te vertellen, was er met haar gebeurd was, zonder iets te verzwygen. Ga zitten, Elisabeth, zeide hy en wees haar een stoel tegenover zyn schrijftafel, terwyl hy zelf daarachter naast alderman Chitly plaats nam. Gij zyt ontsteld en moogt niet big ven staan. Spreek nu, wat is u over komen En zeg de waarheid. Gij zyt altyd goed voor my geweest, rar. Wintlebary, ik heb geen reden iets voor ute verzwygen, antwoordde zij met een zaobte, aarzelende stem en neergeslagen oogen. Goed, spreek dan of nog betar, ik zal u ondervragen, antwoord slechts. Waar zyt gy op St. Micbiel, 29 September, geweest By myn oom Colley te Londen, Silpetre Bank, met goedvinden van myne meesteres. Zyt gy des morgens rechtstreeks van aan dat spoedig In dien geest maatre gelen zullen worden genomen. De Secretaris merkt op, dat Iedere Importeur vrij kan invoeren, mits hij voor elke exotische huid die Inkomt een binnenlandsche huid uitvoert. De heer Polak zegt dat daarin juist de groote moeilijkheid Is gelegen. Hij heeft wel eens getracht dat te doen, doch kon aan geen binnenlandsche hulden komen. Is hij echter goed inge licht, dan Is de overeenkomst met de firma Grlsar bijna geexpireerd. De heer Polak wijst verder op den ongekend hoogen prijs der Nederlandsche huiden, een prijs die Amerika of Enge land nooit zal betalen. Het gevolg zal daarvan zijn, dat andermaal een droevige huidengeschiedenis komt, maar dan nog erger dan een vorige maal. De Voorzitter zegt dat het bestuur over deze zaak reeds heeft gesproken en aan de Ned. Overzeetrust Mij. reeds een dergelijk verzoek heeft gericht, waarop echter afwijzend is beschikt. Een gelijk verzoek Is gericht aan den Minister doch daarop Is nog geen antwoord ge komen. De heer Polak wijst op het groote belang dat daarin is gelegen voor de geheele looierij en zou daarom nogmaals bij den Minister op spoedige intrekking van..de bepaling aandringen. De inl. pond. Waar moet het heen,.V,' De looier zal er de dupe van worden en blijven, zoolang de inl. huid geen huid maar een betaalmiddel blijft. De heer Roes te Delft zegt dat het moeilijk is de speculatie in binnenland sche hulden tegen te gaan. Wel is hij voor vrije invoer van exotische huiden doch zou nu in deze kwestie eerst liever het antwoord van den Minister afwachten. De heer Verbunt zegt dat de prijzen der inlandsche huiden ook omhoog zijn gegaan door het meerdere verbruik daarvan door de vache looierij, de min dere slachting en het opkoopen. Niette min ls het bestuur er steeds op uit geweest in deze richting werkzaam te zijn. De heer Polak zegt dat 't opkoopen alleen door speculanten gebeurt. De heer Verhagen bepleit de ophef fing van belasting op exotische huiden en zegt dat deze hulden naarmate de Aldermanbnry naar de Solpetre Bank gegaan Het meisje ontstelde by dese vraag, die baar naar allen schijn onverwacht voorkwam, maar antwoordde daarna sonder bedenken. Neen, ik ben eerst naar Wbitffield ge weest om bat graf mijns vaders te beaoeke n En toen Heb ik rayo weg vervolgd, ben ik te Londen gekomen, ben met myn oom en zijne vronw naar bet graf myner moeder en naar de kerk geweest en des avonds hebbsn sy my een eind weegs teruggebracht. Hoe ver? Tot aan Hondsditcb. En van daar syt gy alleen gegaan. Ja, tot Mooifisld En daar vroeg de sqaire toen zy bleef steken. Het was reeds doaker, vervolgde zy, want de maan ging eerst lat r op en alles was doodstil. Plotseling hoorde ik een geflnit, een groote zwarte man sprong van achter een boom te voorschijn en eer ik wist wat my overkwam, bad by mij een doek over het boofd geworpen. Ik boerde dat er een tweede by kwam, zy wierpen my op den grond, een zware knnppal viel een paar malen op myn hoofd, en toen geraakte ik buiten kennis. Hoe lang hebt gy beffnstelooB gelegen Dat weet ik niet, maar het moet vry lang geweest syn, want toen ik woer tot my zelve kwam, soheeo de maan helder. Hoe weet ge dat. daar gy immers een doek over bet boofd hadt Dien hadden ay my afgenomen sy badde.i my op een kar geworpen en daarover een laken gespannen, zoodat ik niet om mü heen kon zien, maar het maanlicht drong toch door eene reet en later ook het licht van den aanbrekenden dag. Bleven zy zoo lang met u onderweg Ja, de een trok de kar, de ander schoof er aobter het girg langzaam misschien was bet vier uur in den morgen, toen zy eindelijk met my stil hielden voor een huis aan den straatweg nsar Hertfordshire.* Boe kondet gy weten, waar bet huis lag vroeg hier alderman Cbitty gaven zy u tijd om rond te zien. Elisabeth, wier verhaal allengs vryer en inlandsche huiden duurder worden ook van zelfs duurder worden. De Engelsch- man bepaalt de prijs naar gelang hij onze inlandsche huid moet koopen. Spr. geeft daarom In overweging de belasting niet langer op de exotische huiden te laten drukken. De Voorzitter zegt dat het bestuur, waarbij ook de heef Verhagen zich schaarde, bij de Ned. Overzee Trust maatschappij er op aangedrongen heeft de belasting er op te houden, omdat 't niet billijk was tegenover de huiden- koopers die in 't begin betaald hebben. Nu de schade van de 100.000 huiden zal zijn ingehaald, moeten er nog enkele kosten op blijven. Later kan dat bedrag pondsgewijze worden verdeeld. De heer Verhagen zegt van zienswijze te zijn veranderd en acht het beter geen spaarpotje te gaan maken. Na eenige bespreking zegt de Voor zitter dat de vergadering door aan den Minister een telegram te zenden nogmaals en krachtiger kan aandringen. Besloten wordt onderstaand telegram te verzenden Aan Zijne Excellentie den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, te 's-Gravenhage De Bond van Nederlandsche Lederfa brikanten in vergadering bijeen te Til burg, constateert de geweldige rijzing ^}er_inlandsche huiden en a}s een gevolg in "terua.Ar AM-.iüdniT *Ynti4che ruil, waardoor onafwijsbaar zeker een beduidend hoogere leermarkt te wachten staat, spreekt met algemeene stemmen den wensch uit, dat vanaf heden de vrije import van exotische huiden zonder ruil met inlandsche zal worden toegestaan. G. REERINK, voorzitter. W. J. M. VERBUNT, secretaris. De heer Adr. Verheijden te Capelle zegt te hebben gehoord dat er op 250,000 huiden verlies is geleden inplaats van op 100,000. Gaarne zou hij vernemen hoe de vork aan den steel zit. De heer Roes te Delft (lid van het distributiebureau) zegt dat aan Engeland 100,000 huiden zijn .geleverd met f 5 verlies op elke huid. 82,000 huiden zijn reeds verzonden. Aan Amerika zijn reeds 40,000 hulden verzonden, waarop geen verlies is en 10,000 huiden moeten nog vlottender was geworden, kromp by deze vraag verschrikt ineen. De inmenging van dien, baar geheel vreemden heer, sobeen baar in ver warring te bréngen zy bleef eenige oogen— blikken het antwoord zchnldig. Squire Wintlebary herbaalde de vraag, eu nu hernam ay Ik kon niets zien, zy hadden my dan doek weer over het hoofd geworpen, ik merkte eerat veel later, dat het buia aan den straat weg naar Hertfordshire moest liggeD. Waaraan? Er was aan plank gespijkerd voor hst venstar dar kamer, waarin men my gebracht had toen ik die plank had losgemaakt, sag ik eens door den reet den postwagen voor bijkomen, die altyd naar Hertford rydt. Hoe wist gy dat bet die wagen was Ik kende den koetaier, want ik had kern dikwyls pakjes gebracht voor meester Lyon, die mee naar Hartford moesten. Gij werdt dns in een donkera kamer opgesloten Door wicn Doch verhaal nu liever geregeld verder. De mannen sleepten u dns naar een bais Ja in een kleiu donker portaal namen zy my den doek van bet hoofd, en toen zag ik een onde, groote, donkerbruine vrouw, met gryse haren en scherpe, zwarte oogen, voor mij ataan. Zy bad een lamp in de band; daarmede lichtte zy my in het gelaat, lachte en zeide Hebt gy daar het poppetje N« aal zij nuar myn pijpen leeren dansen Ik schreeuwde luid, en riep dat a|) my loslaten zouden toen begonnen sy alle drie te laohea en leiden, dat ik een kostbare waar waa, die ay op prys zouden houden. De mannen gingen toen naar eene kamer, waarin ik by het openen van de deur nog twee jongere vrouwen iag zit'en, die siob evenwel om my niet be kommerden, verhaalde Elisabeth verder met een toonloose stem. De oude scheurde my de kleederen van het lyf, ontnam my de paar schellingen, die ik in den aak had, en liet my nieta dan een hemd en een rok. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1