Nummer 60. Donderdag 27 Juli 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. I IVadlwijkscbe Stoomdrukkerij Antoon Tielen DE OORLOG VERSLAG FEUILLETON. De wijziging in het brievenport. Telefoonnummer 88. Telegram-Ad es: ECHO. 25—32 5 5 k 63 koe 1420 50 a 58 20—25 50 k 58 1915 60 k 70 hooger 10 ct. 65 k 72 9 60 k 70 12 60 a 70 12 De Echo van het Zuiden Waalwijksclie en Langstraatsche Courant Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0.90. Franco per poit door het geheele rijk f 3.06- Brieveningezonden stukkengelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Prijs dbr AdyirtkttiIn 10 cent per regel; minimum 6 regela; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en tdvertenties bij abonnement worden speciale teer voordeelige contracten gesloten. Reclames 16 cent per rege der Kamer van Koophandel en Fa brieken te WAAL WIJK, betreffende den toestand van denhandel, en nijver heid, de scheepvaart en van den land en tuinbouw over het jaar 1915- IV Handel in West-Indische Huidenhoofd zakelijk La Plata huiden. Het jaar 1915 is voor den handel in bovengenoemde huiden buitengewoon moeilijk geweest. In ons vorig jaarverslag merkten wij reeds op, dat tegen het einde van 1914 de prijzen van alle soorten belangrijk opliepen, doordat eerstens de oorlogvoerende landen op alle in hun Rijk aanwezige voorraden beslag legden, tweedens wijl Amerika, tengevolge van reusachtige bestellingen aan leder en schoeisel voor het Êuropeesch continent, te La Plata ongekend hooge prijzen be steedde, ten derde wijl allerlei belem merende bepalingen op in- en uitvoer, gapaard aan hooge scheepsvrachten en assurantiekosteo, niet tot groote inkoo- pen verlokten. Dientengevolge waren begin 1915 de voorraden op de voor naamste marktplaatsen alsHavre, Liverpool, Londen Hamburg enz. zeer gering, zoo niet geheel uitgeput en was het te voorzien, dat in 1915 voor deze hulden, zooverre nog verkrijgbaar, recordprijzen besteed zouden moeten worden. De pogingingen om te Rotter dam eene La Plata markt te vestigen, -welke raar mos met grond zou mogen verwachten alle kans van slagen moes ten hebben, werden slechts gedeeltelijk met goeden uitslag bekroond. Op de veiling van 26 Mei, van ongeveer 11.000 droge en 11.000 gezouten huiden, bleken de looiers niet geneigd de vereischte prijzen te beste den, zoodat een betrekkelijk klein deel van den voorraad opruimde en de lust tot nieuwe invoeren aanmerkelijk be koelde. Het feit. dat vele looiers tot de verwerking van inlandsche huiden waren overgegaan, of wel hun bedrijf geheel of gedeeltelijk gewijzigd hadden, was mede van invloed op de trage luste- looze stemming op genoemde veiling. Toen de importeurs echter van lieverleden eenige concessis deden, ruimden de partijen, vooral van gezou- Vsb »DE ECHO VAN HET ZUIDEN." Eene geschiedenis uil de Engelsche rechtspleging. li) VI. Toen ik mij verweerde sloeg zij mij mat de vuiBt ia bet aangezicht en dreigde my met een mes, dat zij uit den zak baalde daarop opende zij eene dear, ik zag een oude trap. dien zij optrok, en dicht by den trap was de kamer, waariD zij mij opsloot. Hoe zag die kamer er uit vroeg de aldermaB. Elisabeth huiverde. O, zij was akelig lang. smal en donker, waB met planken dicht gespijkerd, zooals ik later zag, en door de reten viel slechts zooveel licht, dat men, als men zich eerst aan de dnisterais had gewend, zien kon wat er in was. En wat was er in Niet veel een oade boaten tafsl, een stroomatras. eene kraik water, een paar stakken roggebrood en een tinnen waschkom. Anders niets Eerst zag ik niets anders lator bemerkte ik ook nog een schoorsteen een bonten kist, waarin oude kleedingstnkken en andere lompen lagen in een boek ontdekte in ook nog een ond zadel. En in deze kamer sloot de onde n op Ja 0, het was vreeselijk. Vijf weken bob ik in dniBternis gezeten ik weet nn eerst hoelang bet was, want ik bad 't begrip van tijd verloren. Waarvan leefdet gij Van water en brood. Wfe bracht a dat? Dat weet ik niet, waarschijnlijk de onde, ten hulden, allengs op. Ook gelukte het verscheidene aanzienlijke partijen op levering te verkoopen, maar deze wer den helaas, bij aankomst te Rotterdam meestal vastgehouden. 't Is raoeielijk, zoo niet ondoenbaar te zeggen, hoeveel in 1915 aan huiden in Nederland werd ingevoerd. Naar matige schatting meenen wij echter het quantum te mogen stellen op ongeveer 25.000.000 K.G. zoo gezouten als droge hulden. Vergelijken wij de prijzen van sommige soorten op einde December 1914 met die op gelijk tijdstip van 1915, dan krijgen wij ongeveer het volgonde tableau te aanschouwen. Buenos Ayres. Montevideo's en Uruguay's 1914 Gezouten ossen 2025 K.G. 50a60ct. Alles per halve K.G. Dezelfde gedroogd (droge hulden) golden 1914 1915 Ossen 8-10 Kg. 90 a 95 100 a 110 h. 15 ct 10-12 id. ld. 15 12-15 id. id. 15 Alles per halve K.G. Dat deze prijzen eer nog stijgen dan dalen zullen, laat zich door de toestan den van het oogenblik voldoende verklaren. Daarbij is het ditmaal vast staand feit, dat de slachtingen in 1915 verre beneden die van vorige jaren zijn. Reeds in Juli viel een deficit van ruim 100.000 stuks tegenover 1914 en van bijna 500.000 stuks tegenover 191: te constateeren. Verder kunnen wij er verzekerd van zijn, dat ook na het sluiten van den vrede Amerika gelooid zooileder in ons land zal blijven invoe ren. zij het dan ook in mindere mate dan zulks in 1915 het geval was. 't Is geenszins voor niemendal, dat Noord zij bracht bet altjjd als ik sliep. Hoeveel moeite ik mij gaf om op te passen, wanneer zij kwam, zij nam baar tyd al te goed waar, het brood en .het water Btonden er altyd als ik wakker werd. Eo beeft men n anders geen kwaad gedaan vroeg alderman Chitty. Wederom kromp bet meisje ineen de bijzitter van den Sqnire maakte bepaald een schrikwekkf nd-in indruk op haar. Eerst toen de laatBte de vraag herhaalde, herstelde zij zich en antwoordde Neen, ik heb de onde niet weder gezien, En hebt gij anders ook niemand gezien of geboord Gezien heb ik niemand, maar des nachts boorde ik dikwijls menscben de trap naast mijne kamer op— en afgaan en met elkander sprebeD- Kondt gij onderscheiden wat zij zeiden Meestal niet, bet kwam mij ook voor, alsof zij gesn Engelscb, maar een andere vreemde taal sprakeD, slfchts een paar malen boorde ik Moeder Wells of Wills roepen. En dat bracht n op bet vermoeden, dat gij bij moeder Wells waart vroeg de alderman. Elisabeth knikte. Kendet bij moeder Wells lladt gij ooit van haar gehoord ondervroeg de vrede rechter verder. Nooit, Sqnire Wintlebnry, nooit in mjjn geheele leven 1 verzekerde zij, en legde de band op de borst. Goed, wij znllen daarop terngkomen, verbaal nn maar verder boe zyt gij ontkomen In bet begin schreeuwde en weende ik, na een paar dagen werd ik stilik dacht, dat ik daar ion moeten sterven, en schikte mjj in mijn lot. Eindelijk viel bet mij toch in, of ik misschien niet zon kannen ontkomen, ik nam een haarspeld van bet hoofd en boorde daarmede om een der spijkers, die de planken voor het venster vasthielden. Met groote moeite maakte ik bem los toen kwam de tweede, vervolgens de derde. Ik brak daarbij al mijn haarspelden, zoodat ik mijn baar Diet meer bon opstekeD, en de laatste spijkers maakte ik met mijne vingers los. Zij stak bij deze woorden de banden op, waaraan de sporen van den hopigen arbeid duidelijk te zien waren. Amerika op de productieplaatsen zulke hooge prijzen aanlegt en belangrijke orders voor de nieuwe champagne heeft afgesloten. Op lage huidenprijzen valt dus allerminst te rekenen. Geringe voorraden te Rotlerdam, b.v. op einde December ruim 30.000 stuks droge en gezouten La Plata's, enorme lederbe hoeften, toenemende vraag straks van alle zijden naar huiden en looistoffen, zijn factoren, die voorzien doen, dat de huidenprijzen nog lang hun culminatie punt niet bereikt hebben. Ook ditmaal werd op de kwaliteit niet bijzonder acht geslagen, wijl men blijde was iets te kunnen betrekken, Sluiten we ditmaal ons kort apercQ met de hoop dat weldra de vrede gesloten moge worden, waardoor weer normale toestanden op de huidenmarkt kunnen Intreden. De verandering in de Posterijenwet, zoo o.a. als de Tweede Kamer ze thans heeft goedgekeurd, is drieledig Briefkaarten. Vooreerst is het porto van de brief kaarten met een halven cent verhoogd, zoowel van de locale als de Interlocale. Het porto voor stadsbrlefkaarten zal dus 2 cent bedragen en dat voor bln- nenlandsche 3 cent. Daartegenover staat, dat de briefkaartforafclieres in bet ver volg gratis worden gegevenvroeger werd daarvoor een halve cent in rekening gebracht. Evenwel blijft het gebruik van andere formulieren toegestaan. Natuurlijk moet hierop het nieuwe porto worden geplakt. Brieven. Het porto bedraagt volgens het nieuwe tarief voor interlocale brieven van een gewicht tot en met 20 gram 5 cent, boven 20 gram tot en met 100 gram 10 cent en verder 5 cent per 100 gram of gedeelte van 100 gram. Voor locale brieven bedraagt het port in het nieuwe tarief tot 20 gram 3 cent, van 20 tot 100 gram 6 cent en verder 3 cent per 100 gram of gedeelte van 100 gram. Gedrukte stukken. Het nieuwe porto voor gedrukte stuk Het is zonderling, dat nwe bewaakster daarvan niets heeft gemarkt, sprak de alder- man. Ik drnkte iedere spijker, dien ik bad losgemaakt, er weder in; ook zal zy wel nooit lang in de kamer gebleven zijn, omdat zy niet door mij wilde gezien worden. Welke reden kao zij daarvoor gehad hebben vroeg de Sqnire. Dat weet ik niet. Weet gij misschien ook wat men met n voor had Zij wilden my laten omkomen. Wie, meisje, wie Hebt gij vijanden, die bij uwen ondergang eenig balang kannen hebben Zou uw dood of aw verdwijnen iemand eenig voordeel aangebracht hebben riep alderman Chitty. het hoofd schuddende Wie zon voor of nadeeJ kannen hebben van het leven of sterven van zulk een arm gering meisje als ik ben zuchtte Elisabeth De beide boeren knikten elkander toe de waarheid van deze tegenwerping was onbetwist baar. En toen gij alle spijkers losgemaakt hadt hebt gij toen de plank weggerukt vroeg de Sqnire verder. In een stormaohtigen nacht schepte ik moed, rokte de planken af en zag nit bet venster. Tot mijne blijdschap bemerkte ik, dat ik nit bet venster op een maar kon komen en vso daar op den grond springen maar nn eerst viel mjj in boe ellendig ik gekleed was, en dat ik m$ zoo niet onder de menschen kon wagen. Ik gmg naar de kist en zocht, en daar vond ik een beddelaken, waarin ik mij wikkelde, en een stnk zaklinnen, waarin ik bet brood bond, dat nog op tafel lag. Nn kwam bet ergste bbd. Het venster was klein en smal, en boe mager ik ook geworden was, kwam ik er slechts met moeite door ik heb mij daarbij aan het hoofd en aan de henp gekwetst. Zjj wees op haar nog verbonden hoofd. Gij raaktet er evenwel uit Ja. En kwaamt ongehinderd weg Ik klom op den mnnr, sprong van daar op deD grond, en snelde heeo. Wist gy den weg Neen het was mü vooreerst ook geheel ken bedraagt 1 cent voor elke 50 gram. Quitantietarief. De derde verandering betreft het qui tantietarief. Het bedrag, dat men bij de aanbieding der quitantie vooruit te betalen heeft, iet zoogenaamde aanbiedingsrecht, be droeg tot dusver 5 cent voor elke qui tantie, ongeacht de grootte van het jedrag. Dit aanbiedingsrecht bedraagt in de nieuwe regeling 5 cents voor quitantles tot een gulden, 7 1/2 cent van 1 tot 25 gulden en 15 cents daarboven. Voorts wordt tot dusverre het recht, verschuldigd bij de uitbetaling, het zoo genaamde postwlsselrecht, berekend over hettotaal ingevorderde bedrag dat op den borderel vermeld is, de som der bedragen van de verschillende qultanties. In de nieuwe regeling wordt het post- wisselrecht berekend per kantoor, waar de invordering geschiedt. Een voorbeeld Iemand heeft 3 quitantles: één voor Zwolle a f 2.50 j één voor Groningen er o a f 10 en één voor Assen k f 14. Totaalstaande f 26.50. Tegenwoordig Is hierop een schers, postwisselrecht verschuldigd van 15 cents. In de nieuwe regeling zal het recht voor de 3 quitantles bedragen respectievelijk f 0.02 1/2, f 0.05 en fO.10. Samen f 0.17 1/2. Duitsche overwinning aan de Somme De Duitschers Spreken van een groote overwinning aan de Somme en van een Fransch-Engelsche nederlaag. Die over winning zou echter bestaan hebben in h*t afslaan van een sterken aanvalde Franschen en Engelschen zijn daarbij niet achterultgedreveo, er zijn geen ge- vangeneu in noemenswaardig aantal ge maakt eu ei' is geen buit behaald. De terminologie der Duitschers is dus eenigszlns gewijzigd, als zij nu van een overwinning spreken en dat wel hoofd zakelijk uit erkentenis, dat zij van aan vallers aangevallenen zijn geworden, Ziedaar dus een zijdelingsche erkenning van het feit, dat hun het Initiatief voor het oogenblik ontnomen is. Intusschen mag men het den Duit- onverschillig waar ik heenging het kwam er ▼oor mij slechts op aan weg te komen. Ik erliet den straatweg, waaraan het bnis stond, kwam door akkers over een kleiue brng voorbij een landhoeve, daarna door een dorp, en toen weer op den straatweg. Tegen den morgen ontmoette ik een man, wien ik den wegnaar Londen vroeg. Hij beschreef mjj dien zeer nanw- kmrig en nn wist ik dat ik nog vier of vijf mylen van Aldermanbnry verwijderd was. De man had iay echter zoo verschrikt en verwonderd aangezien, dat ik, toen het lioht word, bet niet meer waagde mij op den weg te vertoonen. Ik verborg mij ondei een hoop koren in het veld, en stond den gebeelen dag doodsangst nit, dat er menscben komon en my vinden raochteD. Tot mijn galak wbB bet regeoncbtig weder, op bet veld kon niets gedaan worden en zoo bleef ik ongestoord Toen bet donker geworden was, kroop ik er uit en ging naar Aldermanbnry ik geloof dat mijne voeten mjj geen schrede verder zonden gedragen hebben. Afgemat zonk zij in haar stool achterover bet lange verhaal scheen bare kraobten gebee) te hebben nitgepnt. - De sqnire liet baar tot versterking wijn brengen, en verzocht baar op eene canapé, die tegen een der zijwanden van de kamer stond, te gaan nitrnsten, onderwijl bjj diegene ondervroeg, die bij bare komst te Alderman bnry haar het eerst ontmoet badden, en ge— tnigen van bare eerste openbaringen waren Zij konden weinig modedeelen nit datgene wat zij vertelden, bleek toch dat Elisabeth in den toestand der grootste lichamelijke zwakte in afgebroken woorden hetzelfde bad gezegd wat zij na geregelder en breedvoeriger had verhaald. Alleen Soarrat was onzeker of bij niet, toon hg haar naar binnen droeg en zij van bet bnis aan den straatweg naar Hert fordshire bad gesproken, den naam vaD moeder Wells had genoemd, waartegen Charles en en Kate verklaarden, dat zy dien nnam als in de koorts bad gemompeld, en ook de timmermao opmerkte, dat zijn knecht h*m bet eerst sgn vermoeden bad toegtfloisterd Gij we«t das niet zeker of gij het eerst tegen Elisabeth den naam van moeder Wells genoemd hebt vroeg de vrederechter aan den schers toch wel als een succes aanre kenen, dat zij de krachtige aanvallen der geallieerden (nog krachtiger dan in het begin Juli, zeggen de Duitschers, hoewel de andere partij dat ontkent) dank zij de aangebrachte reserves heb ben weten te stuiten. De door de ge allieerden gemaakte terreinwinst is on beduidend, al konden de Franscheq hun linies ook tot den lokaalspoorweg van Combles naar Cleiy, ten noorden van de Somme, vooruitbrengen en zuidelijk van deze rivier de basis van de weg, die in de Duitsche stellingen vooruitge schoven is, bij Vermandovillers verbree- den. Men weet bovendien, dat er door de geallieerden in deze gevechten 3000 ongewonde gevangenen werden gemaakt. De gevechten, waar het hierom gaaf, eindigden Vrijdag en dien dag, alsmede het grootste gedeelte van den Zaterdag schijnt er betrekkelijke ru*t aan het Sommefront geheerscht te hebben, wat de Duitschers reeds deed juichen, dat het eerste voorbij was. Alleen hadden deze b-ide dagen op zichzelf aanvallen plaats, die de Duit- naar zij zeggen, zonder moeite afsloegen, en bleef het geschut druk in de weer, ook het Duitsche geschut, dat weer met gas- en traan verwekkende bommen werkte. In het Foureaux-bosch werden eenige dozijnen Eogelschen met 9 machinegeweren door de Duitschers gevangen genomen die daar blijkbaar waren achtergebleven. Zaterdagavond Is het lieve leven echter opnieuw begonnen, speciaal op het west oost loopende en door de Engelschen bezette frontgedeelte tu«schen Thiepval en Gulllemont, en op dat gedeelte weer het hevigst tusschen Pozières en Gullle mont. De Duitschers, die meenden dat de crisis voorbij was, moeten erkennen, dat de Engelsche aanvallen bijzonder krachtig waren, doch zij vinden het van Engelsche kant een roekelooze opoffe ring van het menschenmaterlaal. De nieuwe slag duurde Zaterdagnacht en Zondag voort, en bereikte gisteren naar de Engelschen melden, een graad van de uiterste heftigheid. Bij Pozières boden de Duitschers met een zeer groot aantal machinegeweren hevlgen tegenstand, wat niet belette, dat de Engelschen nieuwe vorderingen en gevangenen knsebt. Neen, genadige beer, win kan als by zoo verschrikt is aan allei danken, antwoordde Scarrat als ik my eebter goed bezin, dan zal hut wel zyn zooals de meester zegt. Kent gy moeder Wells 8jdert vele jaren. Hoe ziet zij er nit Zy is een kleine blonde vronw van mid delbaren leeftijd - Elinabeth Canning heeft een onde don kerbruine vronw met grjjzo baren en soberpe oogen gezien. Dan is zy bet niet geweest, riep Soarrat terstond. Eo Elisabeth is toch in dat befaamd* bnis geweest, dat gespais moet ten strengste gestraft worden I viel Willmm Davietown in, di« ook tot bet verhoor was opgero p n. Sqnire Wiutlabnrj richtt* zich met waardig heid op. M'. Davistown, gij staat bier voor den vrederechter van aw district ik verzoek slechte te spreken als gy gevraagd wordt. V*rsohooD mij, rqmre Wintlebnry, sta melde William verlegen, maar ik neem zooveel deel in d**ze Baak. - Dat komt hier niet te pas viel de zq»ira bem in de rede. Op «ijn verzoek werd Elisa beth nopmaals voorgebracht. Elisabeth Canning, begon hij op pbcb tigeo toon. ik vraag u voor God en deze getnigen, is datgene wut gy ons verhaald hebt, de cnivere volle waarheid Elisabeth zag eenige oogenblikken voor zioh aleof zij nadacht over ieder woord. dat. zy gesproken had daarop haalde zy diep adem. atak de r-ebterband op als tot een eed, en zeide - het is de zuivere waarheid. B ijft gii er ook by, dot gij in het hnis van moeder Wells geweest zijt Ik beb slechts ge* gd, dat ik dien nnam bad booren noemen. Gelooft gy bet bnis. waarin gy opgesloten waart, te kannen herkennen Zeer zeker Goed, vo T bod»B is bet verhoor afgeloopen hernam de vrederechter en bief de sittiag op. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1