Nummer 61. Zondag 30 Juli 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. 1¥adlwl|kscbe Stoomdrukkerij Antoon Tielen Eerste Blad. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Reeiame. Dank uw nieren. Dit Blad versohynt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs perS maanden f 0.90. Franco per poet door het gekeele rijk f 1.05 Brieven, ingezonden «tukken, gelden enr., franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Telefoonnummer 88. Telegram-Ad* ECHO. Prii8 dbr AdvkrvsntiSn 10 cent per regel; minimam 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maai berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege Openbare vergadering op Vrijdag 28 Juli, des avonds 63/4 uur. Afwezig: de heeren P. Verwiel, wet houder Timmermans, H. G. van Ever- dingen, allen met kennisgeving. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. I. Ingekomen stukken. Goedkeuring door Ged. Staten van 't 2e supl. kohier H, O., onderhandsche verhuring van een stukje grond aan Konst, wijziging begrooting '15 en be richt van ontvangst 5 jaarlijksche her ziening strafverordening. II. Voorstel van B. en W. om over te gaan tot den bouw van 28 woningen en in verband daarmee aan te gaan eene geidleening en terreinen aan te koopen. Het rapport der commissie onlangs door den raad benoemd, wordt door den secretaris voorgelezen en 'luidt in zijn geheel als volgt Gevolg gevende aan Uwe opdracht tot assumeerlng van een lid Id onze Commissie vertegenwoordigende den arbeidersstand, hebben wij dea Heer M Beerens, alhier verzocht als zoodanig» zitting te nemen, aan welk verzoek door hem is voldaan. De Heer M. A f. vio Llempt heeft zich bereid verkl iard het Secretariaat der Commissie waar tc nemen. Wij ontvingen van Burgemeester en Wethouders de plannen, die aan Uwen Raad inde vergadering van 20Juni 1916 werden voorgelegd bij de behandeling van het voorstel van het Dagelijksch Bestuur om In beginsel te besluiten over te gaan tot den bouw van arbeiders woningen. Wij hebben deze plannen nader bestu deerd en tegelijkertijd overwogen welke maatregelen thans zijn te treffen om ook verder dan de naaste toekomst te voor zien in de volkshuisvesting. In het prae- advies van Burgemeester en Wethouders werd reeds de waarschijnlijkheid te ken- nen gegeven, dat de gemeente, eenmaal de eerste schrede gezet voor eigen woningbouw, v van terugkeeren weinig sprake meer zal kunnen zijn, omdat door het beschikbaar stellen van woningen tegen zelfkostenden prijs, het particulier Initiatief, dat op de eerste plaats winst beoogt en tweedens niet op zoo voor deelige conditiën over geld kan beschik ken als de gemeente, zich niet meer in die mate zal opdoen als voorheen. Bij de bestudeering der kwestie is ons dit weer eens te meer duidelijk geworden. Wij hebben ons kunnen verzekeren dat de gemeente de beschikking zal kunnen krijgen over terreinen tegen niet te hoogen prijs wij nemen aan, dat, zooals zulks ook elders geschiedt, het Rijk voor onze gemeente geld zal be schikbaar stellen tegen eene rente van 3 7/8 en dan toch nog is het ook ons niet kunnen gelukken woningen te ont werpen die zouden kunnen worden ver huurd tegen een prijs, overeenkomende met betgeen thans voor een goede woning wordt bedongen. Dit nu is wel een gevolg van de ongekende duurte der bouwmaterialen, doch wij durven ons niet vleien met de hoop, dat in de naaste toekomst de bouwkosten weer zullen dalen tot de cijfers in den tijd vóór den oorlog. De woningen, ook die in de volgende jaren zullen worden gebouwd, zullen dan ook, n&ar wij vermoeden, iets duurder zijn dan men tot dusver gewend is. Daartegenover kan dan echter worden gesteld op de eerste plaats de betere kwaliteit der woningen, op de tweede plaats, en- niet het minst, de omstandig heid dat door de gewijzigde omstandig heden de huurprijzen overal moeten stijgen en dus de huurprijzen die later zullen moeten worden bedongen, in ver vergelijking met de thans nog geldende, iets hooger schijnen, doch zeer spoedig niet anders dan normaal zullen kunnen worden genoemd. Want dit blijft ook voor de toekomst zeker, dat niemand voordeeliger een gelijkwaardige woning zal kunnen bouwen dan de gemeente dit met Rijkssteun kan doen. Zal dus in de toekomst de gemeente niet kuuoen bou wen tegen huurprijzen van voorheen, de particulier kan het zeker niet. De cenige vraag die te dezen opzichte naar onze meening is te stellen is slech s deze is het te voorzien dat in dc komende jaren regelmatig zal inoeter. worden voorzien in de behoefte aan woningen, d. w. z. kan men aannemen dat eener- zijds de bevolking zal toenemen en an derzijds door opschuiving de vraag naar betere woningen zal blijden aanhouden. Wij voor ons hebben gemeend dat deze vraag bevestigend moet worden beant woord wij ziju van oordeel dat de groote en zoo ingrijpende omkeer ia onze plaatselijke industriën, de omzetting van het oude haudbedrijf in het moderne bedrijf eu 'den invloed daarvan op den loop der bevolking die U bekend is, thans geheel zijn beslag heeft gekregen, zoodat men kan aannemen da. het keer punt is gekomen. Wij zijn hier wat uitvoeriger geworden omda men allicht geneigd zou zijn de plannen en cijfers die wij U thans voor- leggen te beoordeelen naar de bestaande toestanden, zonder rekening te houden met de door deu wereldcrisis zich r^eds duidelijk afteekenende wijziging ia ons economisch leven. Wij deelen het gevoelen van Burge meester en Wethouders dat de terreinen, oostelijk van de St. Antonlusstraat, voor het beoogde doel het meest geschikt zijn en de voorkeur verdieuen boven andere, de motleven daarvoor zijn U bekend uit het prae-advies van Burge meester en Wethouders. Waar wij de vraag, of in de toekomst voortdurend zal zijn te voorzien in de behoefte aan woningen, bevestigend meenden ïe moeten beantwoorden, zijn wij verder gegaan dan hetgeen door Burgemeester en Wethouders is opgezet. Het kwam ons gewenscht voor. thans reeds beslag te leggen op het geheele terrein dat Oostelijk van de St. Anto nlusstraat nog .onbebouwd is, ruimte gevend voor ongeveer 130 woningen. Nemen wij aan dat die in elk geval binnen een tiental jaren worden gebouwd en rekent men per woning een gezin op het doorsneecijfer vao 5, dan zou jaarlijks een bevolking van 65 zielen zijn onder te brengen en dit cijfer is toch zeker zeer beschejden. Wij hebben ons in verbinding gesteld met den Heer J. Timmermans Wz. en Mej. F. van Tilburg.de eigenaren van de door ons beoogde terreinen en wij kuuuen U thans mededeeleu dat de Heer J. Timmermans bereid is zijn terrein over eeo lengte van ongeveer 360 M. af te staan tegen f70, per strekkenden meter en Mej. van Tilburg het hare tegen f 12,50 per strekxenden meter eene koopsom respectievelijk van f25,200, en f 4,500, totaal f 29,700. Het geheele terrein is diep ongeveer 61 M., zoodat de oppervlakte beloopt oogeveer 21,960 M* en het terrein met inbegrip der kosten van overdracht komt op weinig meer dan f 1,35 per M1. Op dit terrein zouden 130 vvoniDgen zijn te bouwen. Bij den huldigen prijs der bouwma terialen is per woning te rekeaen op aan bouwkosten. De prijs zal echter na het eindigen van den oorlog verminderen, al zal hij naar het gevoelen van velen niet spoedig tot den vroegeren terugkeeren. Veilig kan worden aange nomen dat de bouwkosten na den oorlog zullen dalen tot per woning. Aannemende dat het Rijk bereid zou worden gevonden een voorschot te geven op denzelfden rentevoet als door andere gemeenten is verkregen, dat is 3 7/8 °/o voor bouwkosten en 4 3/8 °/o voor de terreinen, terug te betalen in annuïteiten van 50 jaren voor de bouwkosten tegen 4,566 °/o en van 75 jaren voor de koop som tegen 4,559 °/o, zou de volgends rentablliteitsrekening worden verkregen Jaarlijksche uitgaven f17113,29 Rekent men het huurjaar op 50 weken, zoodat 2 weken per jaar en per woning voor onverhuurd worden afgetrokken, dan komt de gemiddelde huurprijs per wooing op f 2,60 zouden de bouwkosten kinnen worden teruggebracht tot per woning, dat is hooger dan voor den oorlog, dan zou de wekelijksche huur prijs gemiddeld bedragen f2,50 'per week; wij denkea ons1 de bebouwing dus een woning van f2,70 tegen een van f 2,30, of een wonir.g van f 2,90 te gen twee van 2,30, enz.' De exploitatie zou nog een weinig voordeeliger kunnen worden door tegen over de St. Antoniuskerk over een breedte van 60 M. eenblok te vormen, dat om zijn gunstige ligging bij een zelfde bouwwij e iels- meer huur zou kunnen opbrengju en daarenboven daar ter plaatse ook wlnkelwonlngen zijn te bouwen, dl de huurwaarde weer ver- hoogeo, dc door ons ia de^ea zin ge dachte bebouwing is in situatie gebracht en wordt hierbij overgelegd. Met deze cijfers voor oogen durft de Commissie met gerustheid adviseeren de beschreven terreinen aan te koopen. Voor wat betre't dc van het daar voor beschikbaar te stellen kapitaal be hoeft dat geen bezwaar te ontmoeten. Zijn wij juist ingelicht xl in zou het Rijk bereid worden gevonden de rente van het kapitaal, uitgelegd voor nog Diet ia exploitatie genomen terreinen, bij de eerstvolgende bebouwing aan het voor schot der bouwkosten willen toevoegen, zoodat die rente weer ia 50 jaarlijksche annuïteiten kan worden afbetaald, en de rente dus de exploitatie niet noemens waardig drukt. Wij denken ons het geval dus als volgtHet bedrag der koopsom wordt geleend, openbaar of onderhands, de daarvoor verschuldigde rente wordt jaarlijks eveneens opgenomen en bij hét in exploitatie nemen vau het geheele of een gedeelte van het terrein ineens terug betaald uit het Rijksvoorschot. Wat wij hiervoor echter mededeelden, geldt voor de toekomst, laat ons hopen voor de naaste toekomst. De becijfering is slechts gegeven om aan te toonen, dat het volstrekt niet gewaagd is thans reeds een belangrijk bedrag beschikbaar te stellen voor terreinen, die wellicht straks eerst noodlg zijn. Ons rest echter U te adviseeren omtrent de voorziening In de huidige behoefte. Door Burge meester ea Wethouders is in haar prae- advies reeds gedoeld op de huidige schaarschte aan arbeiderswoningen en op de wenschelijkheid om tot woning bouw op ruime schaal over te gaau, ware het niet dat de tot ongekende hoogte gestegen prijzen der bouwmate rialen zulks bezwaarlijk verdedigbaar maakt. De Kamer van Koophandel en Fabriek-n alhier, in haar jongste jaar- verslagwijzende op de woningschiarschte zegt o.m. dat die schaarste eene belem mering is~ geworden voor de zich uit breidende industriën, zoo werden haar gevallen bekend, datzeer nuttige krachten niet konden worden geëngageerd, omdat voor het gezin geen huivesting is te vinden. Ook wij zijn van gevoelen dat nu ter stond en zonder eenig uitstel iets moet worden gedaan tot verbetering van den toestand, en wij stellen U daarom voor ten spoedigste over te gaan tot den bouw van 20 arbeiderswoningen (in blokken van 4 woningen) langs de St. Antonlusstraat in de Typen, genoemd in het prae-advies van Burgemeester en Wethouders als Typen I, II en III, vol gens hierbij gevoegde sltuatleteekening; nl. 4 woningen van Type I, 8 van Type II en 8 van Type III. Naar de bouw kosten zouden de woningen moeten worden verhuurd tegen resp. f 2,20, f 2,90 en f 2,70. Nu echter de bouwkosten zoover boven het normale cijfer komen, zou ook de huur hooger dan normaal moeten worden gesteld en zou die ook hooger moeten zijn dan voor de later te bouwen woningen. Waar voor de toe komst de huur gemiddeld per week kan worden gesteld op f2,50, komt het ons gewenscht voor dat ook thans reeds dit gemiddeld cijfer wordt aangehouden en zou in dat verband de woning van f 2,20 zijn te verhuren voor f 2,10, die van f2.90 voor f2,80 en die van f 2,70 voor f 2,60. Het verschil zou voor de 20 wo- ningeu per jaar bedragen f300. Dit verschil zou dan voor rekening der ge meente moeien worden genomen. De mogelijkheid is echter niet uitgesloten dat van het Rijk een bijdrage tot 'de helft van dat verschil zou kunnen wor den verkregeo, zoodat door de gemeente slechts f 150 per jaar zou zijn bij te dragen. Niet alleen echter is de behoefte groot aan arbeiderswoningen in de hiervoor genoemde prijzen, van vele zijden is en o. i. zeer terecht, reeds bij herhaling gewezen ook op een tekort aan zg. amb tenaarswoningen. Aanbouw ook van een dergelijk soort woningen, achten ook wij dringend nood zakelijk. En nu ons is gebleken, dat in eeu plaats, vallende in dezelfde klasse der Personeele Belasting als Waalwijk, dus met ongeveer gelijke huurwaarde der woningen, Rijksvoorschot wordt ge geven voor den bouw van woningen met een maximum huurwaarde van f 3,50 per week, aarzelen wij geen oogenblik U met den meesten aandrang te advi seeren, terstond tot den aanbouw ook van dergelijke woningen over te gaan. Door den gemeente-opzichter is een ontwerp gemaakt voor een woning die tot dien prijs zou kunneri worden ver huurd, gebouwd op dc smalle terreinen aan de Mr. van Coothstraat tegenover het station. Deze terreinen zijn door de N. V. Bouwgrond-Maatschappij Waalwijk aangeboden tegen f 50 den stcekkenden Meter. De woningen naar dit ontwerp gebouwd, zullen sieraad zijn voor deu nieuwen weg. Wij geven U in overwe ging van deze woningsoort twee blokken van 4 woningen aan te bouwen, ter weerszijden van den weg een blok; wel komt het ons echter gewenscht voor ook hier echter het Beschikbare smalle terrein aan te koopen ter lengte van 32 M. oostelijk van den weg en ter lengte van 53 M. westelijk van den weg, totaal 85 M., zoodat de koopsom voor de beide terreinen in totaal zou bedra gen f 4250. In de vergaderingen onzer Commissie werd nog besproken de wenschelijkheid in de huurcontracten voor de woningen bepalingen op te nemen, die bevorderlijk zouden zijn aan een ordelijke bewoning en het voorkomen van hinder door den eenen buur den anderen te veroorzaken. Wij meenen echter, dat ons voldoende tijd rest om hierover nader van gedachten te wisselen en stellen wij ons voor te zijner tijd hierop terug te komen, temeer omdat alles moet worden vermeden wat vertraging kan meebrengen in de afwik keling van hetgeen wij voorstelden. Wij kunnen dan ook niet genoeg op spoed aandringen, want de tijd die vóór den winter nog tot bouwen rest, wordt zeer kort. Resumeerende hebben wij de eer Uwen Raad te adviseeren le. van J. Timmermans Wz. te Waal wijk aan te koopen het gedeelte van bet perceel bouwland, kadastraal bekend Sectie B, Nos. 2083 en 2085 langs de St. Antonlusstraat ter lengte van onge veer 360 meter, gemeten vanaf de 2e Zeine Noordwaarts voor de som van f 70 per strekkenden meter, makende een koopsom van f 25,200. ^]2e. Van Mej. F. van Tilburg te Waal wijk aan te koopen het gedeelte van het perceel bouwland, kadastraal bekend Sectie B, No. 1902, gelegen achter of ten oosten van het voormelde perceel, eveneens over een lengte van 360 me ter, gemeten vanaf de 2e Zeine, Neord- waarts. 3e. van de N. V. Bouwgrond-Maat schappij Waalwijk aan te koopen twee perceeltjes bouwterrein gelegen aan de Mr. van Coothstraat, gedeelten van de kadastrale perceelen Sectie B, Nos. 2128 en 2182 en wel een gedeelte van het perceel Sectie B, No. 2128 ter lengte van 27 meter tegen f 50 per M en een gedeelte van het perceel Sectie B, No. 2182 ter lengte van 39 meter, eveneem tegeu f 50 per M, makende een koop som van f 3300. 4e. Onmiddellijk over te gaan tot den bouw van 20 woningen aan de St. An tonlusstraat, tegen een gemiddelden huurprijs van f 2,50 per week beschikbaar te stellen. 5e. Onmiddellijk over te gaan tot den bouw van 8 woningen aan de Mr. van Coothstraat tegen een huurprijs van f 3,50 per week beschikbaar te stellen. De noodige bouwplannen en sltuatle- teekeningen gaan hierbij. (Zie vervolg Tweede Blad.) Kostwinnersvergoeding. Bijalag. Voor verdere inlichtingen melde men ttch ter gemeente secretarie. Dank u«v nieren voor uw goede gezond heid. Zij zijn da veiligheidskleppen, die het bloed filtreereu en de vergiften eruit ver wijderen. Opwekkende drauken als bier, al cohol, thee cn koffie verzwaren het regel matig filtruereude werk der nieren. Evenzoo te veel eleu, voornamelijk van vleescb. Ka ook overspanning, zorgen eu gebrek aan lichaamsoefening. Als de nieren verzwakken, kom haar dan onmiddellijk te hulp. Rugpijn, waterstooruissen, duizeligheid, zenuwachtigheid of verlies aan gewicht toonen, dr.t uriuaire vergiften zich ophoopen eu dat gij rust moet nemen en de nieren verzorgen, anders loopt gij gevaar rheuuaa- liek, niersteeo, waterzucht of misschien chro nische uieroutsteking te krijgen. Verminder zoo mogelijk uw werk. Neem dagelijks eenvoudige lichaamsoefening (wan deling), gebruik minder zwaar voedsel of geestrijke dranken, rust en slaap meer, en versterkt de nieren met Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Urioaire eu nierstoornissen zijn een be paalde ziekte en behandeliag dient bepaal delijk op deze organen geriebtte zijn. Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen dienen alleen voor de dieren en nrioewegeD, eu voor niets anders. Wanneer met dit geneesmiddel wordt begonnen voor de nieren ernstig aangetast ziju, zullen goede resultaten volgen, maar bet is niet verstaedig om uw maren lang te verwaarloozen. Te Waalwijk verkrijgbaar by Wed. Orle- Dumoulin, Markt. Toezchdiug gedbhiedt fran co na ontv. v.postwissel k f 1.75 voor één, of f 10- voor zes doozen. Eischt de echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen, weigert elke doos, die niet voor zien is van nevenstaand handelsmerk. 9059 Waalwfikstlie e Courant. De Burgemeester der gemeeute WAALWIJK bieugt lei openbare kennis vau belanghebbenden 1. d .t het maximum vergoedingsbedrag tijden» den vei deren (lnur der heeruchende buitengewone omstandigheden ia gebracht op 12-per dag. 2. dat de gelegenheid ia geopend, daar waar reed:) vergoeding wordt genoten tot het volle bedrag van hetgeen door opkomst van den dienstplichtige aan het gesin zuiver ia onttrokken, UlJöLAO te ontvangen. Deze bijalag kun ten hoogste 16 procent be dragen van het bedrog, nat als vergoeding volgens de bestaande besluitenen aanachriivingeu kan wordeB, toegekend, terwijl met inbegrip van den bijalag de vergoeding nimmer hooger mag zijn dan net wettelijk maximum van f2.per dag. Waalwijk, den 23 Jnli 1916. De Burgemeester voornoemd, TH db SUHMOHT dk BAS SilEELE.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1