Nummer 62. Donderdag 3 Augustus 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. IYad!wi|kscbe Stoomdrukken] Antoon Tieten Gemeenteraadsvergaderingen. FEUILLETON. Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0.90. Franco per post door het geheele ryk f 1.05 Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Telefoonnummer 88. Telegram-Ad. ECHO. Prijs dbr Ad vbitiktiIn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden Smaal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale sser voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege CAPELLF.. Openbare vergadering van den rad dezer gemeente op Vrijdag 28 Juli des middags ten 2'/i uur. Voorzitter Edelachtb. heer de Valter. Ongeveer kwart voor drie uur opent de Voorzitter de vergaderingafwezig Is de heer Rijken. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE: 1. Ingekomen stukken. a. Verzoek van mej. Rijenders om eervol ontslag als onderwijzeres, belast met het herhalingsondeiwijs. Wordt besloten eervol ontslag te ver- leenen. b. Schrijven van de Ver. Groene Kruis, houdende raededeeling dat hare uitgaven die der inkomsten verre over treffen, dat zulks vooral is gekomen door het aanstellen van een pleegzuster. Redenen waarom zij eene bijdrage ver zoekt. Voorzitter. Ik heb eens geïnformeerd wat of Sprang doet. Doch deze geeft niets, wijl ook nooit daarom Is verzocht. Oerlemans. Deze aanvraag is nu alleen aan Capelle gevraagd. Later zal ook aan Sprang gevraagd worden. Sneep. Men heeft niet tiaar aadère gemeenten te kijken. Iedt r moet vveteD wat of hij doet. Is het de b^doellDg jaarlijks eene bijdrage te verleeneu. Oerlemans. Ja, voorlooplg wel. Verheijden. De inkomsten der veree- nigiog zijn tocb ook toegenomen. Oerlemans. Niet in evenredigheid van de uitgaven die nu komen. Sneep. De pleegzuster komt die overal gratis. Oerlemans. Ja. dat kost niets. Sneep. Dan voel ik er ook wel wat voor. Wordt besloten in handen van B. en W. te stellen. c. Schrijven van het Hoofdbestuur van den Ned. Politiebond, houdende verzoek het salaris van de politie te willen herzien. liet salaris bedraagt f 550 en f 50 Van »DE ECHO VAN HET ZUIDEN." Eene geschiedenis uit de Engelsche rechtspleging. 13) VII. En ik wenaohte, dat gij ona nooit wear to siou hsdt gekregen, antwoorde de jooge heiden toornig, ik beb terstond aan moeder geaagd, dat het niet goed waa weder in den «Lintworm" onsen intrek te nemeB. De boo beslissende verzekering van moeder en soon, dat x|j op den avond toen het mis drijf Aan Elisabeth Canning gepleegd was, op •ene verwijderde plaats waren geweest, en de nauwkeurige opgave daarvan, maakten den commissaris toch besluiteloos. Weet gij wel heel zeker, dat het Mary Sqairea geweest is, die n bier soo'n sleohte ontvangst heeft bereid vroeg hij zacht aan het meisje. Zij «egt het immers zelve wie haar geaicht eenmaal gezien heeft, vergeet het nooit wter ik vergis my niet, zij is het geweest, antwoordde Elisabeth halfluid. Het •cherpe oor der heidin had bet evenwel g hoord. De almachtige God Beige nw hart, dat gij dit niet bexweert, dat ion my kosten mijn ellendig lenen riep sjj. De jonge heiden balde dreigend de vniit. De politie-beambten waren in verlegenheid, en om deze te verbergen dnbbel barsch en grof. Men bad immers maar met heidensch volk te doen, met wie men niet sooveel omslag behoefde te maken. Hond den mond, onde blonk het, nw alibi bewyit nieta, gy verstaat duivelskunsten en daardoor knnt gy zeer goed op twee plaatB6n tegelyk zijn maar het sal voor bovenkleedlng. Dit bedrag heeft hij echter beslist noodig. Het salaris is m. i. beslist onvoldoende. De beide wet houders dachten daar anders over. Ik voor mij zeg dat de veldwachter een zuiver inkomen heeft van f 11 per week. Dit is onvoldoende. Nu zegt men wel, dat hij vrij wonen heeft, doch dat ver dient zijn vrouw met het schoonhouden van het raadhuis. Moest men dit laten doen zooals het nu gebeurt, dan was men daar zeker meer dan f 100 per jaar aan kwijt. Neemt men nu in aanmerking dat een machinist aan de boterfabriek f15 per week heeft, dan voelt men toch al direct dat het veel te weinig is. Sneep. Verval, is er dat niet. Voorzitter. Dat mag hij niet volgens zijn instructie. Middelkoop. De huur moet toch bij zijn inkomsten worden gerekend, ook al doet zijn vrouw het. Voorzitter. Dit ben Ik niet met u eens. Stel dat zijn vrouw het raadhuis niet behoeft schoon te houden en dan wasschen aan huis neemt, dan kan men toch niet zeggeu, de veldwachter heeft zooveel inkomsten met die wasschen er bij. Sneep. Dat moet men wel, want met de belastic g rekent het rijk dat er ook bij. Voorzitter. Dat is geheel anders. ZijD salaris is beslist onvoldoende, daar ben ik van ovettulgd en daarom dring ik met alle kracht aan op verbetering. Meer dan 10 jaar is hij reeds in dienst?" Ia vele plaatsen Is het gewoonte dan reeds eene verhooging te geven. J. v. d. Hoeven. Het komt mij ook voor dat zijn salaris te laag Is. Hij is niet te vergelijken met een gewone werk man en diens loon is in den laatsten tijd ook veel omhoog gegaan. Middelkoop. Als we hem een duurte- tocslag verleenen, moeten wij het ook den wegwerker en den bode geven. Oerlemans. De een kan werkelijk meer waard zijn dan een ander. Middelkoop. Dan kan men den duurte- toeslag bepalen volgens het loon. Voorzitter. Ik zou zijn salaris ver- hoogen. Oerlemans. Ik ook en stel voor dit met f 50 te doen. Voorzitter. U zal waarschijnlijk geen rekening houden dat hij dan f22 pen- n alles niets helpen bengelen aalt gij met nw zoon en het gansohe gebroed. Hei, wie zyt gjj daar? Da laatste woorden waren gericht tot de overige personen in de gelagkamer van den Lintworm. Er waren nog twee beidenen, een echtpaar de man heet Fortnne Natas, en verklaarde dat hy ketellapper was an zich met ayae vronw sedert het begin van Angnstns in den Lintworm bad opgebonden, vanwaar ay met bnnne kraam in de omstreken rondtrokken. Een tweede jongere vronw heette VirtnoHall, en waa logementsbediende, keukenmeid, ens. kortom eene soort van factotum bij moeder Wells. De commissaris liet twee politiedienaren tot bewaking van de bewoners san den Li tworm, waartoe nog een knecht en eene meid be hoorden, in de gelagkamer achter, beval moeder Wells en da heidin de handen te binden, en ging. door banr vergeaeld, met Elisabeth en met de overige beambten bet huis rond. Zy onderzoohten alle kamers, daarop klom men de trap op, en kwam op de lelderkamer. Hier, hier ben ik geweest 1 riep Elisa beth zonder zich slechts een oogenblik te bedenken, maar er ligt nn meer hooi dan msn mti gegeven had. Dit «eggende stiet «y met den voet eenig booi ter syde, dat, als tot een leger uitgespreid, dicht by den schoorsteen op den grond lag. Daarop richtte ay «ich naar den donkersten hoek van de kamer, an seide daar moet het «adel liggen. Werkelijk lag er ook een, maar by nader onderzoek vond men er nog twee. Die twee andere heb ik niet gezien, zeide zy terstond', en dat kan ook wel mogelyk syn, daar de onde rommel dioht op elkuder lag. Wanneer zon «ij in de*e kamer geweest «yn vroeg moeder Wells haastig aan den oopimisearis. Dat snit gij «elve wel het beste weten van den 29 September tot eergisteren. Moeder Wells barstte in een spottend gelach nit. Eo sedert den 20an September slapen Natas en zyne vronw eiken nacht in deia kamer Heeft'sjj die misschien tot ge- aalachap gehad f sloen moet betalen. Nuf doet zulks de gemeente, omdat hij beneden de f 600 blijft. Komt hij echter op f600, dan moet hij het zelf betalen. Zou u het bedrag daarom niet op f75 kunnen be palen. Oerlemans. Ja. J. v. d. Hoeven. Ik ondersteun dit voorstel. Middelkoop. Ik zou er niet toe over gaan het salaris te'verhoogen. Liever zou ik een duurtetoeslag verleenen. La ter, als alles weer normaal is geworden, dan krijgt men een beteren kijk op de zaken en kan men beter zeggen zoo en zooveel salaris moet hij 'hebben. Verheijden. Men klaagt wel over amb tenaren, maar menschen die van hun rente moeten leven, hebben het nu ook niet zoo breed. Stel Iemand anders f 2000 heeft, dan moet hij zich toch ook be perken. Voorzitter. Zeker, maar zoo iemand kan zich beperken op luxe zaken, ter wijl iemand met een inkomen van f 11 alleen het allernoodzakelijkste zich kan aanschaffen en dus van zich beperken geen sprake is. Het voorstel, om zijn salaris met f 75 te verhoogen, In omvraag gebracht, wordt verworpen met 4 tegen 2 stemmen. Tegen verhooging stemden de heeren Middelkoop, Sneep, A. v. d. Hoeven en Verheijden, voor verhooging de heeren Oerlemans en L y. d. Hoeven. Voorzitter. Heëft der Fëeren nu een voorstel om duurtetoeslag te ver leenen. J. v. d. Hoeven. Dan zou ik f 100 geven. Voorzitter. Ingaande 1 Jan. 1916. Middelkoop. Dat zou ik niet doen. Ik zou hem f 2 per week duurte-toeslag geven ingaande vanaf nu. Sneep. Als een knecht opslag krijgt, dan krijgt hij het ook niet van maanden terug. Met algemeene stemmen wordt nu be sloten f 2 duurtetoeslag te verleenen. Middelkoop. Als de toestanden nor maal zijn geworden, kan zijn salaris her zien worden. Tevens kan dan bepaald worden periodieke verhoogingen te ver leenen. Voorzitter. Van de Heemaf is een schrijven ingekomen om de lampen te Elisabeth list «ioh niet van haar stak brengen ay jrees op de kist, w&arait sy de lompen genomen had, op de waterkruik en op de tinnen waschkom, die sy bad gebruikt, en eindelyk op het venster, waardoor sy was ontvlocht. Hst was weder met planken dicht gespijkerd, maar by nauwkeuriger beschouwing koD men tien, dat dit esrst «eer kort geleden opeienw moest geiohied syn, want de spijkers waren nog blank, en de planken vertoonden sporen van vroegers spijkers. Tosn een der politiemannen de planken airakte, sag men by een blik nit het venster joist hst uitlicht, sooals Elisabeth het bad beschreven. Daar hebben wy nn het bewijs, no «alt gy het verder liegen tocb wel ashterwege laten I ■eide de commissaris lachende- Wy liegen niet, wy de waarheid spreken, kermde de heidin. Om Christas wil, meisje, breng ons niet in het oogelnk 1 smeekte moeder Wells, tot Elisabeth gekeerdwaarom in Gods naam son men a dan hier aolke gruwelijke dingen aangedaan hebben Dat aal wel blijken, daarover «nit gij a voor den rechter moeten verantwoorden. Hiermede sneed de commissaris alle verder gesprek af, en riep Marsoh Vooruit Moeder Wells liet «ioh echter nog niet nit het veld slaan het gold hier vrijheid, eigen dom, misschien het leven 't sij verdedigde hare hoid. Zegt tij niet dat «y hier opgesloten geweest is Besohonwt dan, bid ik n, de denr De dear der kamer was inderdaad «onder slot, maar had slechts van bniten en van binnen een kram en een grendel, die door een ingestoken pin werd vastgezet. Ik was toch opgesloten, hield Elisabeth vol. Da commissaris voelde «ioh bij de vele tegenstrijdigheden niet op sijn gemak. Ik heb n Biet te verbooren, maar sleohts naar de gevangenis te brengen, riep hij voort, met de geheele bende. Zonder verder verwijl moesten allen, die xioh in bet hnis bevonden hem naar de naaste politiewacht volgen de hoofdbeambte aldaar vond echter geen aanleiding het geheele ge— «elsobap gevangen te honden alleen Mary veranderen in lampen met hangende armen. De kosten zullen f 300 meer be dragen. De adviseurs stellen voor op dit schrijven in te gaan. De heer Sneep zegt bij ondervinding te hebben dat de lampen als nu voor gesteld, de beste zijn. Met op een na algemeene stemmen, de heer Oerlemans stemde tegen, werd besloten op het voorstel in te gaan. Van de Prov. Electr. Centrale Is een verzoek Ingekomen om op eenige percee- len grond palen te mogen plaatsen tegen eene vergoeding van f 2,50. Voor draad over het perceel te laten spannen wordt f0,50 vergoeding verleend. J. v. cL Hoeven. In Waspik was men algemeen van gevoelen dat de vergoeding te laag Is. Sneep. De vergoeding is niet te laag, maar dat Is altijd, men Is er wel voor, doch dan ziet mea te plukken wat te plukken Is. Laat men de z-.ken niet te genwerken. Met algemeene stemmen wordt hierna besloten op het verzoek in te gaan. 2. Aanbieding gemeenterekening dienst 1916 en van de rekening over 1915 en de begrooting voor 1916 van het Bur gerlijk Armbestuur. Worden in handen gesteld van een commissie bestaande uit de heeren J. v. d. Hoeven, A. v. d. Hoeven en Oerle mans. 3. Vaststelling verordening bedoeld In art. 178. Conform het voorstel van B. en W. wordt besloteu. 4. Voorstel tot bet aangaan van een tijdelijke geldleening groot f 41.000. Wordt zonder discussie besloten bij de Centrale Bank te Utrecht eene tijdelijke geldleening aan te gaan van f 41.000, rentende 4®/i. 5. Benoeming van een onderwijzeres aan de openbare school io de kom en bij het harhallngsonderwijs aan den meisjescursus. De raad gaat hierna, ter bespreking van de voordracht, in geheime verga dering over. Na heropening der vergadering deelt de Voorzitter mede, dat de voordracht bestaat uit: 1. mej. W. Ottenhoven, Dordrecht. 2. mej. K.W. de Jonge, Lage Zwaluwe. Squires en moeder Wells werden naar de gevangenis gebracht de overigen werden vrijgelaten, doch onder bedreiging van strenge straf, ingeval ay niet b\j de eerste oproeping vbd het gerecht in verhoor versehenen. Wees geroet, heer, ik aal my niet verwijderen, eer de onschuld van tnyne arme moeder be weien ie, aeide George aomber. Wy syn immers maar heidens, ons mag men ieder* sohanddaad ten laste leggen, ons mag men jagen als wilde dieren, voegde hy er. «ich tot Natas wendend, verbitterd b|j. Waarom wilt g|j dan geen menschen als andere mensehen zijn siste Virtne Hall tas sohen de tanden, terwyl ay den hoog opge schoten, flinken beiden een half teederen blik uit hare kleine groenachtige oogen toewierp. Had hij die woorden niet gehoord, of wilde by er geen acht op sloan Zonder naar do deerne om te «ien, stapte hy het vertrek nit; Natas en diens vronw volgden hom. Toen Elisabeth kort daarna ook de politie kamer verliet, vond sy daar bniten William Davistown op haar wachten. Zyn aanblik deed haar ontstellen. Zyt gij daar ook weder, mr. Davistown Wat wilt gy van my vroeg «|j misnoegd. U besohormen, Elisabeth. Laat my l Neen, neen, het is myn plicht Op dit oogenblik werd van de andere sjjda van den weg Charles Lyon siobtbaar, en als door instinct gedreven ijlde sy op hem toe. William wilde haar nasnellen, maar na eenige sobreden bleef hy attfan. Ik beb Mary beloofd niets in bet opeD baar te xnllen doen, eer de duisternis, die over het lot van het arme kind verspreid ligt, volkomen opgehelderd «al a|jB. Ik ben «eker dat ay zoo rein en sniver daaruit aan het lioht aal komen als een engel, en dan, dan in myn huis De laatste nitroep klonk minder blyde dan men verwachten mocht van een minnaar, die na lang soeken eindelyk de verloren geliefde had ternggevonden. - VIII. God schenkt den drinker den w|jn en den 3 mej. A. M. Bol, Nieuwe Tonge. Met algemeene stemmen wordt mej. Ottenhoven benoemd. 6. Voorstel tot het doen van af- en overschrijving op posten der gemeente- begrooting dienst 1916. Conform het voorstel van B. en W. wordt besloten een bedrag van 1122,50 over te schrijven en voor verbetering van meubelen op de secretarie f 150. Middelkoop. Nu aan den veldwachter een duurtetoeslag Is verleend, moeten wij het de andere vaste beambten ook geven, anders komen ze toch. Sneep. Ik zou het ze geven voor ze er om vragen. De wegwerker heeft nu f 6 en mag voor zlchzelven werken. Dit is na wel een bepaling die zeer rek baar is, doch f 6,is in ieder geval ook veel te weinig. Wordt besloten aan beiden fl,— per week te verleeneD. Sneep, Meermalen ia er reeds over ge. sproken om in onze gemeente een fietspad aan te leggen, telkens is er al gezegd daar over te zollen denken. No er toch zooveel wordt uitgegeven kan er dat nog wel by. Het is bovendien noodig ook. Nergens is de w>g zoo slecht als joist in onze ge meente. Voorzitter. Kan een van de heeren niet met een voorstel komen, want ik heb ket reeds zoo volhaodig. Middelkoop. Ei is reeds al eens een be grooting gemaakt, maar dat is toen ook af gestuit omdat ze toch bet pad sollen stik rijden by bet voar elkaar mijden. Oerlemans. Dat komt dat er hier geen zandlaag onder de keien lit. Dat alles kan gemakkelyk woiden verbeterd. Besloten wordt dat de heeren Sneep en Oerlemans in een volgende vergadering met een voorstel daaromtrent tillen komen. Hierna gaat de raad op verzoek van den heer Verheijden in een vergadering met ge. sloten deoren over, DRUNEN. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Vrijdag 28 Juli des avonds ten 7 uur. Voorzitter Edelachtb. heer G. van Hutten. Ongeveer half acht opent de Voorzitter de vergadering aanwezig zijn alle leden. De notulen der vorige vergadering spinner zijn vlas. Met dese woorden trad Robert Wintlebnry laobend in het salon «yner moeder, waar behalve deae ook ayne anster Mary en Hetty Davistown tegenwoordig waren, die xaten te wachten op de heeren, en op bet bericht, dat het middagmaal opgedragen wat. Wat wilt gy met die Br&bmieenwysheid «eggen vroeg me vronw WiBtlebnry, terwyl «y baar lieveling met den vinger dreigde knnt gy dan nooit eens ernstig spreken Ik spreek «eer ernstig waartoe aoiden de spreekwoorden dienen, als men se niet gebruiken mooht Ook is dit, b|j uitsondering, seer gepast. Verbeeld n eens, een beroemd romanschrijver krjjgt van ambtswege de stof voor den sonderlingsten roman. Van wien spreekt gy dan, Robert vroeg Hetty, die opmerksaam werd. Van denscbrijTer van den voortreffelgkei Tom Jones. Van Fielding riep Mary, de arme aan moet seer verzwakt xyn, Geen wonder, wanneer men tegelijk het beroep van rechterlijk ambtenaar en roman schrijver uitoefent, hernam Robert. Man beeft hem bet voorloopig ondersoek in de aaakvan Canning contra Wells opgedragen. Denkt g|j niet lieve dames, dat dit stof oplevert voor een pikanten roman? Vooral wanneer gy nog de goedheid -wildet hebben hem daartoo eenige .gegevens te verschaffen. By dese woorden werd Mary bleek, Hetty hoogroodmevrouw Wintlebury wierp op deu oubedaohtsameu spreker een verwijtenden blik en vroeg, om aen het gesprek een andero wending te geven Het beveetigt aioh das dat Elisabeth by moeder Wells opgesloten gebonden is Msn beeft by de onde een heel nest vol heidenen gevonden, er moeten'grnwelijke ge scbiedenissen aan het licht gekomen syn Londen en zijne omstreken zyn weer in oproer. Op dit oogenblik ging de dear open, ra squire Wintlebnry, vergeseld door Carl Waversford. verscheen op den drempel. Beiden hadden de laatste woorden gehoord, en terwijl de graaf de dames begroette, zeide de iquire in vroolyken luim (Wordt vervolgd.) De Echo van het Zuiden, Ivaalwpsclie en Langstraatsclie Courant

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1