Mummer 63. Zondag 6 Augustus 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. IVadlwi|kscbe Stoomdrukken] Antoon Tieten Eerste Blad. Gemeenteraadsvergaderingen. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. Bekendmaking. Adverteert in dit Blad. Eene geschiedenis uil de Engclsche rechtspleging. De Echo van het Zuiden, WaalwQkücke en Laagntraatseke Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f 0.S0 l'ranfo per poat door het geheele r\jk f 1.05 Brieveningebonden «tukkengelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Telefoonnummer 88. Telegram-Ad es: ECHO. Prijs der AdvkrtentiKn 10 cent per regel; minimum 6 regel»; groote lettere naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regel a en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclame* 15 eent per rege op neer zaak er KAATSHEUVEL. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Maandag 31 Juli des voormiddags ten 10 uur. Voorzitter Edelachtb. heer v. Besouw. Klokslag 10 uur opent de Voorzitter de vergadering; afwezig zijn de heereo Zacht en van den Heuvel. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE: 1 Schrijven Gedeputeerde Staten inzake verkoop onderwijzer^woning te Kaats heuvel. Uit het schrijven, dat wordt voorge lezen, blijkt, dat de schoolopziener zich niet kan vereenigen om nog een gedeelte voor bouwterrein te verkoopen, wijl de tuin toch reeds niet te groot zal zijn. Overigens kaD genoemde schoolopziener zich wel met het voorstel vereenigen. Verder deelen Ged. Staten mede dat het geld van het oude schoolhuis aan het Rijk moet worden gerestitueerd wijl dit vroeger door Rijk en Ged. Staten is gezet. Voorzitter.. Ged. Staten geven in overweging een adres te richten aan H. M. de Koningin. De heer Roestenberg vraagt of er genoeg terrein overblijft. De Voorzitter merkt op dat de heeren zelf een onderzoek hebben ingesteld. De heer de Btesser zegt dat het ook nog veel zal kosten om het terrein waar nu de oude school staat, in orde te maken voor tuin. Roestenberg. De groote vraag is maar, kan het dan nog. Voorzitter. Het best is eerst af te wachten wat op het adres zal wordeu beschikt. Bovendien-metk ik op dat zoo'n perceel nooit zal worden aangekocht om daar iets mooi's of flinks te zetten, zoodat eigenlijk de door zou worden ontsierd. De Bresser. Het beste is dat het zoolang wordt aangehouden tot dat er antwoord is gekomen op het adres. Voorzitter. In verband hiermede is nog een adres ingekomen n.l. om het school huis en school te verkoopen voor f 8500. Het schoolhuis en deel van de school voor f 7500 en het schoolhuis en de helft van de school voor f 6000. Een en ander zou dan worden ingericht voor fabriek. Dat is zeker niet ter verfraaiing daar. Rijken. Onderhands zou ik het nooit verkoopen. Voorzitter. Dat mag niet. Iedereen moet de gelegenheid worden gegeven. Wordt besloten af te wachten wat het antwoord zal zijn op het aan H. M. de Koningin te richten adres. 2 Schrijven van den Minister van Bin- nenlandsche Zaken betreffende voorschot en bijdrage bouwvereeniging te Kaats heuvel. Wordt een jaarlijksche bijdrage ver eend van f 149,65. Na vijf jaar de helft van dit bedrag en na 10 jaar niets meer. De inschrijving voor de woningen te ^oon-op-Zand was f2000 boven de Degrootin£. Het Rijk heeft alsnog dit bedrag toegezegd. 3 Aanbieding gemeenterekening dienst 1915. Voorzitter. Ik stel voor evenals vorige jaren daarvoor eene commissie te be noemen. Daartoe wordt besloten en benoemd de heeren Rijken, de Bresser en Roes tenberg. 4 Adres Kaatsheuvelsche Omnibus Maatschappij om verhoogde gemeente subsidie. Van het bestuur der N. V. Kaats- aeuvelsche Omnibus Mij. is een schrijven ingekomen, houdende mededeeling' dat door het bestuur aan de posterijen het verzoek is gedaan om een verhoogde bijdrage van f 500 voor het vervoer van de brieven en paketpost. Het bestuur der posterijen heeft echter afwijzend beschikt en nu werkt de Mij. met een verlies. Gezien het groote nut verzoekt de Mij. of de Raad behalve de subsidie het jaarlijksch tekort ook nog wenscht te dragen. Vaa »DE ECHO VAN HET ZUIDEN/' Q> 13) VII. Wat i« er voor een oproer, Robert Ik hoop niet dat de pretentent weder geland ie? Neen, papa, wij zijn thans in Engeland besoheiden lieden geworden en laten one reeds door kleinigheden opwinden Ouze Maria S nart en Jeanne Gray heet nn Elisabeth Canning. De eqnire fronste het voorhoofd. Ja, die geechiedems zal nog veel te doen geven Men heeft moeder Wells in hechtenis geno men, benevens een oude hc-idin, die van den roof aan het meisje gepleegd, beschuldigd wordtmaar men zegt dat de oude haar alibi kaD bewyzeD. Waarvoor zou zij ook anders een heidin zyn spotte Robert. Hebt gij gehoord, dat Fielding met het voorloopig onderzoek belast is, papa Dat is mede op myne aanbeveling geschied antwoordde mr. Wmtlebury, er «yn in die zaak zooveel tegenstrijdigheden, dat eene uiterst nauwkeurige voorloopige instructie noodig zal zyn. Is dat ook niet uw gevoelen waarde lord i Graaf Waversford had zich met mevrouw Wintlebury en hare dochter onderhouden en ziob schijnbaar geheel niet om het gesprek tusschen den squire en zfju zoon bekommerd toch kwam het Hetty, die eene stille toe hoorderes geweest was, voor, dat hg er geen woord van had verloren. Op deze rechtstreeks tot hem geriobte Voorzitter. Van Burg. en Wetb. is geen advies te wachten. Rijken. Is het wel een groot belang voor de gemeente. Roestenberg. Ik en wel zoo zeer overtuigd dat het verkeerswezen voor een zoo belangrijke industrieplaats als onze gemeente, zeer treurig is, als er iemand is. Toen dan ook de K. O. M. werd geboren heb ik deze met vreugde begroet en het initiatief van de aandeel houders geprezen. Doch veler verwach ting is leelijk teleurgesteld en dat de Maatschappij zich niet meer kan bedruipen komt doordat ze van de zijde der inwoners geen belangstelling mag ondervinden en allerminst steun. Ik stel dan ook voor op het verzoek niet in te gaan, te meer daar het treurig voort bestaan nog een sta-lo-den-weg is voor het scheppen van een nieuw en beter verkeersmiddel. Want zeker is het dat, wanneer daar eens bij een of ander gelegenheid op werd aangedrongen, gezegd zou worden er is al een Omnibus. Het is trouwens ook bewezen dat de Mij. geen reden van bestaan heefAlleen op bet vervoer van brieven is ze aan gewezen. Passagiers gingen er zoo goed als nooit mede. Er was absoluut geen belangstelling voor. Ik voor mij geloof dat, hoe eerder de maatschappij verdwijnt, hoe beter het voor verkrijging van een beter verkeers middel is. Voorzitter. In het Dag. Bestuur is er ook over gesproken in dien geest.Voor 2 jaar geleden heeft het zelfs een punt van overweging uitgemaakt of nog de gewone subsidie zou worden verleend. En nu een subsidie te gaan verleenen en niet weten waarmede men af is, is wel een beetje al te gek. - De Bresser. 't Is jammer. Voorzitter. Het is jammer dat de ingezetenen er geen gebruik van gemaakt hebben. Pols. Er wordt nu in de laatste dagen nog gereden. Roestenberg. Ik ben vaak mede ge reden om het goede doel te steunen en nu gooi ik het geld toch ook zoo maar niet uit mijn zak. Maar de fabrikanten zag jein Waalwijk afstappen en met de fiets hierheen komen ofwel je zag ze naast de wagen loopen. Voorzitter. Het is met het verkeer slecht gesteld en daarom moet de raad naar een andere wijze uitzien. Dit Is echter, om mij zoo maar eens uit te drukken, een prulritje, en daar jaarlijks een 400 a 500 gulden voor te gaan bij passen is onverantwoordelijk. Waarom iets voort slepen dat blijkt van geen nut te zijn. Verster. Toen ons het adres bereikte heb ik dikwijls staan kijken maar telkens, zoowel bij het heengaan als bij het terugkomen, was de wagen leeg. Waar nu de inwoners zelf geen blijk geven van waardeering, ben ik er voor om niet op het verzoek ie te gaan. Met algemeene stemmen wordt hierna besloten op het verzoek afwijzend te beschikken. 5 Aangaan tijdelijke geldleening voor electrische netten, af te lossen met de finitieve geldleening. Wordt besloten bij de Hanze-bank telkens eene tijdelijke geldleening aan te gaan tegen 4% rente. 6 Schrijven Gemeentebestuur van Capelle betreffende Electrlficeerlng 2e Loonschen Dijk. Uit het schrijven dat wordt voorge lezen,- blijkt dat de kosten van aanleg op f 3500 worden geschat en dat de gemeente moet garandeeren dat jaarlijks voor f 200 stroom wordt verbruikt. De inwoners hebben dan dezelfde voordeelen als die van Capelle. Voorzitter. Wat er dus mioder dan f200 wordt verbruikt, moet de gemeente bijbetalen. Wat dunkt u er van, mijnheer Rijken, zouden ze allemaal aansluiten. Rijken. Mettertijd wel, dat geloot Ik wel. Maar kunnen wij zelf het niet beter exploitceren. Voorzitter. Dat gaat niet, dan wordt het veel te duur. Rijken. De kosten zijn nogal hoog geraamd op f 3500. Die hoekhuizen, die op Capelsch grondgebied staan, zullen toch ook wel worden aangesloten. Voorzitter. Nu alles zoo duur is valt alles tegen. Te hoog is het echter niet. Roestenberg. De boeren 'hebben mis schien voor hun bediijf ook wel wat stroom noodig. Rijken. Dat zal bij ons nooit veel wor den, aangezien alles meer welland is. Er wordt niet verbouwd. vraag keerde hij zich om, trok de schouders op, on seide lk moet bekennen, dat ik zelfs in werkelijk zoogenoemde rcanses célèbres» geen belang stel en das nog veel minder in dingen, die men er kunstmatig toe gemaakt beeft. Vindt gij dan dit geval niet zeer belangrijk Da graaf knipte even met zijn vingers over zijn gebordonrd overhemd, waarin kostbare diamanten knoopsn schitterden, alsof hij een stofje wilde verwijderen, dat er evenwel niet te zien was en zeide, terwijl hij het hoofd met zijn sprekende, maar cenigszins afgeleefde trekken in den nek wierp Het is mg van den beginne af bespottelijk voorgekomen, dat men znlk een ophef gemaakt beeft van het verdwijnen van eene dienstmaagd. Verschoon mij, w aarde lord, of bet eene dienstmaagd of iemand anders betreft, zal hierbij toob wel niet in aanmerking komen, antwoordde de eqnira met waardig heid, terwijl de dames elkander ontbotst aanzagen, en Robert een zacht gesis tuBsehen de taDden liet hooren. Lord Waversford bemerkte den kwaden indruk die zyoe woorden gemaakt hadden, en deed il. bert f'isr weder uit te wisscheD, terwijl hij lachend zeide versta mij niet verkeerd bij mij weegt eene misdaad, die tegen een bedelaar begaan wordt, even zwaar alsof tij tegen een hertog was gepleegdik kan echter in dit geval aan geen misdaad gelooven. Gij meent vroeg Hetty snel. O, vergeef mij, miss Davistown, ik vergat, dat gij in die snak partij trekt, hernam de graaf en boog zich met een golaDten glimlach. Overal waar ik meen de onscbnld verdrukt te zien antwoordde Hetty met stralende oogen. Het bericht, dat de tafel gereed was, sneed het gesprek af, dat onaangenaam dreig de te worden. Lord Waversford en Hetty stonden met elkander op voet van oorlog, en daar beiden zeer gewenschte gasten in de Abdy waren, en men niet gaarne de eene om den wil van den andere zon missen, wendde de gastvrouw al haar taot aan om te Verster. Hoeveel huizen staan er. Rijken. 17 hulzen. Voorzitter. De kosten zijn nogal hoog en toch is het jammer die buurt te moeten uitsluiten, Roestenberg. Ik denk dat die men- schen spoedig zullen aansluiten omdat ze geen gas hebben. Voorzitter Als wij de kosten van aanleg eens voor onze rekening nemen ea Capelle vragen om stroom te leveren. Verster. Dat daar ter plaatse wordt gevraagd wie er aansluiten, dat is in Loonopzand ook gedaan. Rijken. Dat kan, maar dat moet toch langzamerhand komen. Wordt besloten aan de gemeente Capelle te vragen of ze genegen Is stroom te leveren en Kaatsheuvel de netten aanleggen. 7. Benoeming college van zetters. Aan de beurt van aftreden zijn de heeren Vester en C. v. d. Wee. Worden gekozen als le candldaten de heeren Verster en C. v. d. Wee en als 2e. candidaten Roestenberg en Puls. Hierna gaat de taad over in geheim comité ter behandeling van 8. Reclames Hoofd. Omslag. MILITIE. Inlijving van dienstplichtigen voor de lichting 1917. Ter kennis Tan belanghebbenden wordt ge bracht, dat de loting voor de lichting 1917 niet wordt gehouden en dat ter inlijving lijn bestemd alle ing'schrevenen voor die lichting, altgezon- derd zij: le. die voor den dienst bij de militie onge schikt zijn bevonden 2e. die bij onherroepelijk geworden uitspraak voorgoed of tijdelijk van den dieost zijn vrij gesteld 3e. die bij onherroepelijk geworden uitspraak hetzij voorgoed, hetzij voorloopig van den dienst zijn uitgesloten. Het korps, waarbij ieder ingeschrevene zal worden ingelijld, en het tijdstip van inlijving zullen nader worden bekend gemaakt. Waalwijk, 2 Augustus 1916. De Burgemeester van Waalwijk, Tu de SURMONT de BAS SMEELE. bemiddelen en te bevredigen. Da eigenlyke eetzaal in de Abdy was het oude refectorium, waar de groote maaltijden de tafel met ond zwaar zilveren vaatwerk bezet, een prachtig gezicht opleverde; zy was echter veel te groot om voor ean kleinen kring behaaglijk te zijn. Als de familie alleen was, of eleohts een paar gasten »t\ la fortune du pot« had, dau werd aangericht in de bibliotheek, een ovale zaal, die een zeer baiselyken indrak maakte, met heie diep in dep muur ingelaten kasten, die tot aan de besoboten zoldering reikten, en voorzien waren van kunstig gesneden deuren van bijna «wart geworden eikenhout met hare ronde in lood gevatte vensterruiten, en met hare vele nissen, waarin tafiels en fauteuils stonden om te kunneB lezen of schrijven. De graaf eet mede in de bibliotheek, bg wordt dus al half en half tot de familie gerekend, flaisterde Hatty Robert Witlebnry toe, die aan hare linkerzyde zat. terwgl de sqnire aan hare rechterzijde had plaats genomen Lord Waversford zat tusschen mevrouw Witlebnry en Mary zoodat de laatste aan hare ao dere zijde baar broeder tot buurman had, en gastheer en gastvrouw naast elkander zaten. Een zeer gesohikte plaats voor hem, let maar op, zoo aanstonds zal hjj niet als één maar als een dosyn boeken gaan spreken, gaf de jonge man schertsend en even zacht ten antwoord. Kant gg dan inderdaad wensohen Myqe zuster als gravin Waversford te zien? viel Robert hear in de tede nu waarom niet Men zegt dat ik in de bos3chen van Indtë mjjne beschaving verloren heb, maar zooveel is mg tooh nog van een vrijen Engelschman overgebleven, dat ik het zwager schap met een werkelgk echten graaf weet op prijs te stellen. Gij «\)t onverbeterlyk, berispte bem Hetty, die onwillekeurig lachen moest, nooit kan men van U een ernstig woord verkrygen. Ach, Hetty, als ik met u ook nog ernstig moet zyn, dan hondt alle scherts in deze vreeseHjke wereld op 1 zuchtte Robert in kluchtige wanhoop. Gy zyt immers nog de eenige, die schertst tu lacht. En er niat de mioBte redeu to* heeft viel zy treurig in. Robert zag haar medelijdend aan, alle spot was van zgn gelaat verdwenen. Baart William u zooveel zorg? vroeg hg. Zij knikte. Bemint hij die deerne dan werkelgk Dat geloof ik thans minder dan ooit, maar ik vreee tocb, dat hy haar zal huwen. Maar Hetfy, welk een onzin Er «yn wel mensohen, die de dochter van een hertog, of eene rijke erfgename huwen zonder haar te beminnen, maar een bedelares, een meisje van geringe afkomst, ongelooflijk 1 Hg meent zgn woord te hebben gegeven, Robert trok de schouders op Een wonderlijke kerel, mompelde hij, en zioh tot Hetty richtende, voegde hg er bg Houd moed, kleine Hetty, hg heeft haar immers nog nietZoolang een mensch nog ademt en de trouwgelofte niet heeft afgelegd, is er nog altyd hoop bem in het leven en by z^jn verstand te honden Hetty voelde bg deze scherts een steek door het hart, maar zich moedig bedwingende, knikte »y toestemmend en zeide BÜralaotaend Dns zou er nog hoop voor Masy over blijven De zeven landgoederen van den graaf hebben haar nog niet ingeslikt, zoools ik met dit stukje palmgpastei zal doen, ant woordde Robert, terwgl bg het van den schotel nam, dien de bodiende hem aanbood, maar zeg my eens, wat u in hem mishaagt Dat weet ik zelve niet, zuchtte Heity Is hy niet een gentleman van top tot teen P En hoe weet bij te spreken Hetly zag naar den graaf, die den squire, mevrouw Witlebnry en Mary in snik een levendig gesprek gewikkeld hBd, dat de flaisterende Bame spraak tosschen Hetty en Robert geheel onopgemerkt was gebleven, en zg moest met het oordeel van haar vriend instemmen. Lord Waversford was niet beel jong meer, hö kon wel diep in de dertig zyn, maar zgn niterlgk was echt arietooratisoh, van de fraaie, wel onderhonden band, en den kleinen vo^t, tot het Bohoon gevormde hoofd, met de fgne maar toch soherp sprekende trekken. Naar de Parysche mode gekleed, bedekte eene pruik zyne reeds taraelyk dun geworden haren zyne trekken krogen onder het spreken eene innemende nitdrnkking; hy verloor zelfs iu het levendigste debat zgn voorname kalmte nietalleen flikkerde somtyds ofsohoon voor een oogenblik, oen heilloos vuur in zijne donkere oogen. en deed bet trekken van de mondhoeken en het opensperren der neus vleagels veronderstellen dat in den boezem van dezen man een gloeiende hartstocht bad gewoed, of missobien nog woedde. Deze' verschijnselen vertoonden zich eohter zelden en gingen zoo snel voorby als een bliksemstraal, die een diepliggend, stil meer eene seconde verlicht, om het daarna in nog dikker duisternis aobter te latenen er hoorde wel een zeer opmerkzaam en geoefend oog toe, om die teekenen op te merken en te bearypen. Lord Waversford was vau zyne geboorte af bestemd geweest voor den hoogen reng, dien bij thans bekleeddede dood van een oom en van een ouderen broeder hadden mr. James Rowland eerst deB weg gebaand tot don tilel van graaf en pair. Hem was als jongere soon van voornamen buiae slechts een «eer matig inkomen ten desl gevallenhij bad een goede opvoeding genoten, daar hy voor de diplomatische loopbaan was opgeleid. Als attaoké en later raad van legatie was hg in byna alle Enropeeiche hoofdsteden geweest, en kon, naar den kring «yner toehoorders, pikante geschiedenissen verhalen van bet hof van keizerin Elisabeth te St. Petersburg, of van dat van Lodewyk XV en de markiesin de Pompadonr te Versaillesof eene schets van het huiselyk leven van keizerin Maria Tber»sia te WesceD, of van het geestige tafelgezelschap van den gekroonden pbilos>of te Potsdam. Aan welk land. waarin gij achtereen volgens hebt verto.fi. geeft uwe lordschap de voorkenr hoorde Hetly op dit oogenblik mevrouw Witlebnry vragen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1