Nummer 64. Donderdag 10 Augustus 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. 1Vadlwi|ksche Stoomdrukken] Antoon ïielen a&as&aaosk VERSLAG FEUILLETON. feKtafcïi-WtmtC' '4' DE OORLOG. Telefoonnummer 38. Telegram-AdreiECHO. Bene geschiedenis uit de Engelsche rechtspleging. ^'5^. 'fiJfAyafhlAVï W'a De Echo van het Zuiden, Waahijksclie en Laugstraatschc Courant Dit Blad versohynt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs perS maanden f0.90. franco per post door het geheele rijk f 1.06 Brieven, ingexondan stokken, gelden enz,, franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Paus die AnvntTiifTiïiï 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege der Kamer van Koophandel en Fa brieken te WAAL WIJK betreffende den toestand van denhandel, en nijver heid, de scheepvaart en van den land en tuinbouw over het jaar igiS' V. Inlandsche huiden en vellen. Voor den handel in bovengenoemd artikel is 1915 een jaar geweest, dat lang heugen zal. Dat de hooge prijzen, waar mede deze markt in December 1914 sloot, gehandhaafd zouden blijven, en eerder nog opwaarts dan omlaag zouden loopen, was voor ieder, die maar eenigs- zins met de tijdsomstandigheden op de hoogte was, vrij duidelijk. Doordat de meestelooiers, wegens het gebrek aan West-Indische hulden, op deze soort thans aangewezen waren, moet men zich haast verwonderen, dat de prijzen nog niet meer rezen. Uitvoerverbod, gemis aan Buitenlandsche concurrentie, vooral van Dultschland: hooge loolstofprijzen, invoer van Amerikaansch zoolleer, e.m.a. omstandigheden, deden de noteeringen ongeveer op hetzelfde niveau blijven. Wat de gevolgen geweest zouden zijD, bij aldien de Regeering niet bijtijds den uitvoer aan banden gelegd hadde, laat zich nauwelijks vermoeden. Doordat de lederprijzen, vooral van zoolleer, in de tweede helft des jaars terugliepen, toon den vele looiers geen of slechts weinig belangstelling tot net bewerken van in landsche huiden, waarvan het rendement al heel middelmatig moet heeten. Dien tengevolge hoopten de inlandsche huiden zich op. Toch bleken de huidenclubs niet tot concessle's van eeuige beteekeuis bereid. Toen de terughoudendheid der iooiers eindelijk een débacle voor deze clubs dreigde te worden, werd het voor stel der 100,000 huiden op het tapijt gebracht. Wij zullen bij deze zaak, ge noegzaam bij allen bekend en besproken, niet langer stilstaan en liever de prijzen vergelijken, zooals die bij het einde van 1914 en 1915 waren. Einde 1914. Gezouten inl. koe 1820 KG. 44 a 46 ets. 24-26 id. 26—30 id. Einde 1915. Van »DE ECHO VAN HET ZUIDEN." Gezouten inl. koe 46 a 48 ets. hooger 2 ct. ld. id. Alles per '/a KG. Men ziet het de rijzing bedroeg over het geheel voor alle soorten slechts 2 ct. per '/i K.G. Hetzelfde verschil valt bij de ossen- en stlerhuiden te consta- teeren. Men vergelijke Einde 1914. Gezouten inl. ossen 45 k 47 ets. 40 a 42 Einde 1915. Gez. inl. ossen 45 k 47 ets. hooger 2 ets. 43 a 44 De gezouten inl. Pink en grasvellen, welke einde 1914 recordprijzen haalden, bleven vrijwel constant nl. 50 k 52 ets. per !/a KG. in de wichten van 610 KG. De gezouten inlandsche vellen lie pen eerder iets terug. Van 60 a 62 ets. einde Dec. '14, daalden zij tot 56 a 58 ets. op einde 1915. Dezelfde soort, maar zonder kop en klauwen, bracht het echter van 70 tot 72 op einde Dec. '14 tot 74 k 76 ets. op einde '15. De nuchtere kalfsvellen liepen weer terug, zij daalden van 50 a 52 ets. in '14 tot 40 a 43 in '15. De paardenhuiden bleken ook niet in staat de noteering van 1914 te handha- ven. op eïn f 17. In deze moeielijke tijden echter, nu tal van bedrijfsomstandigheden abnor maal moeten heeten, kan van eene vaste huidenmarkt haast geen sprake zijn. Spe culatie van de eene zijde, terughoudend heid en vrees voor de toekomst van de andere zijde, zijn factoren die den toe stand geheel beheerschen. Normale toe standen kunnen slechts terugkeeren na den vrede, dien wij hopen, dat niet lang meer op zich zal laten wachten. Oost- Indische Huiden. Was 1914 voor bovengenoemde hul den een moeilijk jaar, 1915 was het in nog meerdere mate. De prijzen waren bij het einde van 1914 abnormaal hoog gestegen, zoodat de fabrikanten slechts weinig en alleen voor directe behoefte kochten. De importeurs waren eveneens niet tot concessies bereid, zoodat in Jan uari en Februari de handel in deze huiden traag en lusteloos was. De in schrijvingen uit de hand in Februari en Maart leverden eveniJiln het gewensch- te resultaat, wat overigens door het niet ter markt komen van buitenlandsche coopers, eenigszlns te voorspellen was. Toch scheen de toestand tegen het einde van Maart beter te worden, daar van lieverleden meer gekocht werd; zulks viel ten deele toe te schrijven aan den gemakkelijken uitvoer van riem- en tuig leer naar het buitenland, en de toene mende vraag naar dit artikel binnen el- gen grenzen. Toen echter de consenten werden ingetrokken, de benoodlgde chroom- of minerale zouten moeilijk en slechts schaars verkrijgbaar waren, be gonnen de handel weer te verflauwen en de prijzen af te brbkkelen. De voor raden hoopten zich nu langzamerhand op, zoodat b.v. te Amsterdam bij een der voornaamste importeurs op 31 Dec. ruim 40000 Java Runderhuiden en circa 68000 Buffelhuiden in magazijn waren. Naar matige schatting werden in Amsterdam, behalve de afsluitingen per contract, in 1915 verkocht ruim 220000 stuks wat in ieder geval, gezien de moeielijke tijdsomstandigheden, uitvoer verbod enz. een respéctabel cijfer mag De aanvoeren in de eerste haod te Rotterdam gedurende 1915 bedroegen, met inbegrip van alle soorten, onge veer 141000 stuks. 'Stellen wij dezen import op 25 a 30 pCt. van den totalen invoer, dan heeft deze bedragen circa 490000 stuks tegen hoogstens 425000 stuks in 1914 en 460000 stuks in 1913. Hier volgt een vergelijking van de prijzen van enkele soorten Op einde Decembir 1914'15. Runderhuiden 1914 1915. 100 110 ct. 110 èt 120 ct. 10 ct. hooger. Padang 2'/2 il 4 KG. (gevleesd) 80 it 100 ct. 115 b. 120 ct. 20 ct hooger. Alles per !/i KG. Bij de runderhuiden valt das op te merken, dat de zware Samarangs en bovenal de lichte Pzdangs, een flinken sprong maakten. 1915 85 ct. 7 ct. 72 ct. 2 ct. Boffelhoiden. 1914 Batavia 57 KG. gevleesd 85 b. 95 ct. 85 a 95 ct. Soerabaya 912 KG* gevleesd 80 92 ct. 75 lager Ssmarang 1215 KG. gevleesd 65 70 ct. 6S b. hooger Padang 912 KG. gevleesd 50 b. 65 ct. 60 70 ct. hooger 5 ct. Alles per 1/3 KG. De aftrek van buffelhuiden, e«n artikel hoofdzakelijk voor het buitenland waarvoor geen consent verleend werd, was ditmaal zeer gering. Ware het niet, dat de lichte boffölhoiden nog al ter bereiding vaD zool leder gekocht werden, dan zou de voorraad op einde 1915 waarvan wy boven spraken, nog veel grooter geweest zijn. De zg. ChinahuideD, die jarenlang hier geen attentie genoteD, beginnen steeds meer in trek te komen, wat behalve aan de zal zijn toe 'te schrijven. 1 I""" Het spijt ons wel, dat we niet in staat zijn thans nog meerdere statistische gege vens hier te vermelden. Merken wij tot besluit nog op, dat al moge vooral de handel in Oost-Indische huiden gedurende 1915 zwaar beproefd zijn geweest, de importeurs zoo in Rotterdam niet, de zesde maal, dat de Italianen op het front van de Isonzo een groote aanvalsbeweglng ondernemen. Dat front lmm:rs biedt voor deltali anen de beste gelegenheid en de betrek kelijk beste kansen om op te rukken, terwijl Triest hen daar als een vlak bij gelegen, maar door een, met den afstand in omgekeerde evenredigheid staande reeks moeilijkheden gescheiden aas steeds blijft aanlokken. t Is daarom niet te verwonderen, dat de Italianen, na het Oostenrijksch offen sief van Zuid-Tirol uit, door den weer stand op hun vleugels tot staan gebracht te hebben en na ten slotte hun tegen standers daar zoover te hebben terug gedrongen, dat het gevaar voor een in val in de Venetiaansche laagvlakte als geweken beschouwd kan worden, hun voornaamste krachten aan de Isonzo weer hebben geconcentreerd. Het Itall- aansche offensief is op dat front den 4den dezer ingezet en het jongste Itali- aaosche communiqué vermeldt er het eerste meest belangrijke succes van. Aan de beneden Isonzo hebben de Italianen zlcb weten meester te maken van >bijna geheel* de hoogte 85 in de streek van Monfalcone, waarb.ij zij 3600 gevangenen en een >rijkenbult* maakten. De bedoelde hoogte 85. maakte deel uit van de uiterst krachtig versterkte berg- stelling Monte dei S. Busi, ten N. O. van Monfalcone, waarop tot dusver de Itall- geloopen. De nabijgelegen hoogte 121 konden de troepen van Cadorna blijk baar niet veroveren, evenmin als zij op eenig ander punt van het front vorde ringen konden maken. Het Oostenrijksche legerberlcht spreekt dan ook van afgeslagen aanvallen op het Ik heb mij voorgenomen by afwisseling op «en mijner goederen te wonen, en daar ende verbeteringen in te voeren, ging Batavia 2>/a i 3 KG. gevleesd) 140 b. 175 «t. 133 1165 ct. 10 ct. lager. Soerabaya 3'/3 h 4'/, £G. (gevleesd) 130 h 155 ct. 12D 150 5 ct. lager, Samarang 6 9 KG. (gevleesd) geweest, de importeurs zoo in Rotterdam b hoofd van Görz eQ Gp de hoog j als Amsterdam toch volstrekt niet peasimis- Doberdo> waar bii den Mont( tisch voor de toekomst gestemd zyn. De „rWr >nlftuwe verhitterde ve- door hen iu deze zoo moeielyke tijden ont- plooide energie en durf zullen te gelegener tyd, als na den oorlog weer normale toe standen intreden, gewis de beste vruohten opleveren. 15) VIII. De graaf zag voor zich, alsof hij nadacht een fijn, geestig glimlachje speelde om zijne lippen daarop zeide hij in Italië droomt men, in Rusland zwelgt men, in Oostenryk danst men, in Pruisen exeroeert en pbiloso- pheert men, in Frankrijk praat men. maar voor het ware leven en werken is Engeland het beste land. De zquire zag zoo vroolyk, alsof hem per soonlijks iets zeer aangenaams wae gezegd Gesproken als een echte Engelscbmao 1 riep hy Mochten toch allen die woorden gehoord hebben, die maar steeds blijven beweren, dat lord Waversford zich beter thuiz gevoelt aan het hof van Versailles dan aan dat van bt. James. En beide partijen hebben gelijk, hernam ds Graaf als ik aan een bof zijn moet, dan ben ik zeker liever aan dat van Versailles dan aan het onze, bij den met verschnldigden eerbied gezegd vervelenden, soffenden George en zijne eerzame, brave koningin Carolina. Maar iz het hof de plaats waar de Engelsche grondbesitter en pair thuis behoort t vervolgde hij, terwijl hij op zijn lachtigen toon tot een zeer ernstigen overging. Heelt hij geen andere pliohten te vervullen dan zioh in de receptiezaal te bevinden en bij de hoffeesten te verschijnen Kan en moet by niet op een geheel ander veld zyn werkkring zoeken Zeer waar, bevestigde de sqmre en knikte goedkeurend. ingrijpende verbeteringen in te voeren, gu g lord Waversford haastig voortik wil mijn setel in het Hoogerbnis innemen, en hoop mijn vaderland nuttig te kannen sijn, door de ervaring, die ik in mijn diplomatische loopbaan heb opgedaan. Alles natuurlijk slechts in de veronderstelling, dat geen omstandigheden, sterker dan ik, my noodzaken het vaderland den rug te keeren, en een swervend leven te beginnen. Hij had de laatste woorden op eenigsins doffer toon gesproken, en ze meer bijzonder tot Mary gericht, die onder zyne vorige blik boog bloosde. Wie zon owe lordschap kunnen dwingen antwoordde ay zacht. Eene macht, die in veel boogaren graad dan de koninklijke over leven en dood beslist, veroordeelt of begenadigt, fluisterde hij, en deze macht berost, voor zooverre my betreft, in een enkele kleine hand. Mary werd verlegen en wat niet m staat te antwoorden. De tegenwoordigheid van lord Waversford oefende steeds een neerdrukkenden invloed op baar uit sijn uiterlijk voorkomen, zyn besohaafde manieren hadden iets verblindende voor haar sij werd door zijne schitterende gave van spreken geboeid, maar sy kon neb tegenover hem niet vrij en rondborstig bewegen. Het was haar, alsof baar denken en gevoelen aan banden was gelegd. Het was eene verlichting voor haar, toen hare moeder opstond, en haar daardoor van een antwoord op de tamelyk recbtstreeksche zinspeling ontsloeg. Ds graaf stond terstond op» om de dames de deor te openen, waarop hy na eene diepe buiging naar de tafel terog- ksordo Wees voorzichtig, mijn arm vogeltje, de vogelaar trekt zijn netten steeds nauwer dicht, fluisterde Hetty bare vriendin toe, toen de beide meisjes, in het salon teruggekeerd op een kleinen divan bij het raam aenomen hadden, terwijl mevrouw Wintlebury in een fauteuil by den baard een middagslaapje de6cl« En indien ik nn volstrekt niet voorzichtig wil zijn vroeg Mary bits. Dan is voorsake- mijn waarschuwen overbodig, seide Hetty met een lach, die echter niet «eer vrooly: klonk. Maar ik wil het tooh doen l Waarte zon men vrienden hebben, als «ij ons nis tegen onse vijanden beschermden l Ik zie geen vyab, die my bedreigt. Toch wel. toch rel, mijn beste De gevaarlykete vijand, da wy knnnen hebben, zijn wij somtijds zelf. Mary lachte gedwoqen. En meent gy dat ik mij in dit geval beind Meenen niet, ik west het zeker gy bemint den graaf niet Ik bewonder en acb hem. Hetly trok een alleiiefst scheef gezichtje. Dat zon wellichtbetwistbaar syn, maar ik wil het echter toegven bewondering en achting zijn evenwel tvoldoende surrogaten voor liefde. liet zijn de groislagen, waar déze op gebouwd wordt. Misschien in d veronderstelling dat daartoe ruimte voorhiden is. Wat bedoelt gij .aarmede Hetty Iets dat ik u ni< behoef te zeggen gy kunt noch lord Wasrsford. noch iemand anders beminnen, onat gij William bemint. En daarom raoogt gtfen graaf niet aannemen. Moet ik dan aaiien, dat by Elisabeth Canning huwt en isschien van verdriet wegkwijnen Gij zult helpenerhinderen, dat hy haar huwt herinner u, Iry, wat gy my beloofd he^.' Toen was bet ders, antwoordde Mary, met een zucht, nn ihet meisje teruggekeerd en hij hangt vaster n haar dan ooit. Laten wij de teehtzifcting afwaohten. Zij kon niet vrtgaan de denr van het Balon werd zoo riftig opengerukt, dat mevrouw WinUebt uit hare sluimering ontwaakte. William riep beide meisjes; van waar komt sij tt M- Yan Londen, ide hy hygende. Fielding heeft het voorloopifnderzoek geëindigd, en moeder Wells met de heidenen naar de gevangenis laten bigen Het i> nu ontwy- felbaar seker, dat sabeth Canning in den 't DE TOESTAND. Is reeds voor, vergissen wij ons «Lintworm" opgesloten geweest is. Op desen oogenblik opende een bediende de deur, en de heeren traden in het salon sy hadden de laatste woorden nog gehoord. Alsoo is het bewezen vroeg de lord met een spottenden glimlach, en zag den opgewonden William koel, bjjna met minachting aan. Voor mij was dat niet noodig, ik heb er nooit aan getwyfeld 1 riep deze in vervoering. Neen, dat hebt gij niet gedaan, en als de reohters het deden, dan zonden zy met n te doen krijgen, zeide Robert lachende. Ik twijfel niet aan de wijsheid en recht vaardigheid van onze rechters moeder Wells en hare roofzieke bende zullen seker voor beeldig gestraft worden, seide de lord op een toon, die het onzeker liet, of bjj in ernst of in Beherts sprak. Daar de zaak nu in «nik een goed vaarwater is, moet gij n wat rust gunnen^ onde jongen Gij siet er voorwaar geheel afgemat oit, hernam Robert op zyn besoher menden toon. Er blyft mij nog veel te doen ovsr, antwoordde William met een diepen zncht eerst moet de terechtzitting voorby zyn. en dan.... Zult gij, hoop ik, u herinneren, dat g de erfgenaam zyt van een ouden naam, viel de squire hem scherp in de rede. Ik zal er aan denken, dat ik een Da vistown ben, antwoordde de jonge maB ernstig. Het spijt mij dat ik den interessanten afloop niet kan afwaohten, sprak de graaf, en zyn mond vertrok zich tot de diepBte minachting tegen den jongen dwaas ik moet binnenkort voor verscheidene weken naar Rowlanahill in Hampshire. Wilt gij nu reeds Londen verlaten? vroeg de squire. Ik moet, daar ik opperjagermeester geworden ben. De titularisdie tot dusverre dit ambt bekleedde, heeft bet een weinig verwaarloosd, en ik son gaarne willen, dat het jachtveld en de honden tegén den tyd van de vossenjacht in den besten toestand waren. Gij hebt mij daarby een bezoek beloofd, tqaire Wintlebnry, en dus moeten alle teilen bijgezet worden om eer in te leggen. Hy groette de Monte Michele echter >nleuwe verbitterde ge vechten zich ontwikkelden, die nog niet geëindigd zijn*, zooals het communiqué zegt. Een dergelijke aanwijzing duldt gewoonlijk, zooals men weet, op geen al te gunstige ontwikkeling van den strijd. Het échec bij Monfalcone geleden, wordt ook, al ontbreekt de plaatsaan duiding, in het Oostenrijksche legerbe- richt erkend door de mededeeling, dat dames en fluisterde Mary, terwijl hy zioh tot baar nederboog om haar de hand te kossen, toe Tot weerziens, miss Mary denk aan my, gelijk uw beeld mij vergezellen zal. Daarop nam hy hartelijk afscheid van den squire en zyn zoon, terwijl hy zich met de houding van een overwinnaar slechts koel voor den jongen baronet boog. William Davistown verslond de groep by na met de oogen. Hij had een gevoel, alsof bij den lord neerslaan moestnog eer deze de kamer bad verlaten, was hy aan de zyde van Mar.y. Lord Waversford's onderhond sohynt u zoo te boeieD, dat gy daaroor de tegen woordigheid van onde vrienden geheel vergeet, zeide hy verwytend. Zij zag hem met hare grodte ernstige oogen weemoedig vriendelijk aan, Vrees nie goede gezellin. Hij drukte haar dankbaar de hand, maar volkomen gerustgesteld was hy nietdie uit drukking wilde hem heden niet bevallen. IX. Henry Fielding, de beroemde schrijver van Tom Jones, bad zich niet uitsluitend aan de mazen gewijd, maar kon zich eigenlijk eleohts in zijne vrije uren met haar bezig houden, daar zijn beroep, dat van rechterlijk ambtenaar te Londen was. In deze hoedanigheid was hem het voorloopig onderzoek in de zaak Canning contra Welle opgedragen bij bad den tim merman Lyon, bij wien de ontvoerde in dienst was geweest, en den havenarbeider Colly, henevens diens vrouw, als hare naaste be trekkingen laten dagvaardigen, om het verhoor by wonen, en William Davistow», die insgelijks verschenen was, op zyn dringend verzoek toegestaan, daarbij tegenwoordig te zyn. De geheele zaak was zoo romantisch, dat vaneen dichter als Fielding niet te verwachten was, dat hy zich daarin streng aan de wettelijke vormen zon houden. Eerst werd Elisabeth ondervraagd, en daarna al de personen, die by de plaats gehad heb bende huiszoeking in den «Lintworm" tegen woordig geweest wareD. (Wordt vervolgd.) ndelyk Vrees niets, William, ik blyf altijd uw

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1