Nummer 65. Zondag 13 Augustus 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. IVadlwijksche Stoomdrukkeri) Antoon Tielen Eerste Blad. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. VERSLAG FEUILLETON. Dit Bind verschijnt W o n s d g- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f 0.90. Franco per poat door het geheele rijk f 1.05 Brieveningezonden «tukken f gelden enz., franco te zenden Uitgever. aan den UITGAVE Telefoonnummer 88. Telegram-AdresECHO. letten naar plaatsruimte. 10 cent per regel; minimum 0 regels; groete flaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 16 eent per rege der Kamer van Koophandel en Fa brieken te WAAL WIJK betreffende den toestand van denhandel, en nijver- heid, de scheepvaart en van den land en tuinbouw over het jaar igrj. VI Lederhandel. Voor den lederhandel mag 1915 gems» een by uitstek gunstig jsar genoemd worden. Op dit terrein zullen maar weinig klachten gehoord worden. Leder, het artikel in oor logstijd, bereikte in 1915 prijzen, die men niet had durven veronderstellen. Over de aanleidande oorzaak hiertoe behoeven wij zeker niet verder nit te weiden. In ons vorig jaarverslag meenen wij daarover ge noegzaam gememoreerd te hebben. Al hoewel ook hier niet van vaste mvkt- prijten gesproken kan worden wijl de een weer hoeger pi ijzen wist te bedingen dan de ander, kannen wij bet volgende mede- deelen omtrent de pryzen op verschillende tijdstippen Van 1 Januari tot nltimo Juli 1915. Gezouten Saladeros in de wichten van 20/22 K.G. f 8,—- h f 3,10. 16/18 r f 2.00 k f 3, 10/15 f2,80 A f2,90. Droog zoolleer, gefabriceerd van droge liet gezouten huiden o.a. Columbia's. van 20/22 K.G. per kilogr. f 2,75 h f 2,85 16/18 r f 2,60 f 2,75 10/15 f 2,56 h f2,70 Van 1 Augustus tot einde December. Gezouten Saladeros. 20/22 K.G. per K.G. f3,25 a f3.40. 16/18 f3,20 a f3.35. 10/15 t f3,15 a f3,30. Gezouten Rio Janeiro in de gewich ten van 16/22 K.G. per K.G. f3,10 h f3,25. Vergelijken wij deze prijzen met die van het vorig jaar, dan zien wij, dat de meeste soorten nogal een aanzienlijken opslag erlangden. Ondanks de concur rentie van het Amerikaansch zooileder worden ook thans, begin 1916, nog flinke prijzen voor bovengenoemde soorten be steed en niet eens altijd voor prima waar zoodat de veronderstelling gewettigd is, dat er vooreerst nog geen daling in het leder komen zal. Voor croupous wordt thans reeds f 4 per K.G besteed, terwijl men voor afval gemakkelijk f 2 per K.G. bedingt. Riem- en tuigledcr behaalde mede zeer hooge prijzen. Croupous golden tot f 4,50. halsbanen 4, buiken f3, strooken f 2,10. liezen f 3 terwijl voor koppen nog f 1,65 bedongen kon worden. Alles per K.G. Of 1916 voor den lederhandel'zoo gunstig zal zija als zijn voorganger valt met reden te betwijfelen. De vrees is gewettigd, dat de lederhandel, zoo door de gedurig stijgende prijzen der hulden en looistoffen, als door allerlei moeilijke bepalingen van Regeeriogswege aan het einde van 1916 lang niet op zulke gun stige resultaten als einde 1915 zal kuanen bogen. Dit neemt echter niet weg, dat de toekomst met vertrouwen tegemoet gezien wordt. Handel in Schors. Ook voor den handel in schors, die reeds zoo langen tijd lusteloos moest heeten, was 1915 een onder alle rztehren «o vooispoedlg jaar. Reeds in de tweede helft van 1914 begonnen de schorsprijzeo, wegens den weinigen aanvoer van looistoffen uit het buitenland, successievelijk te rijzen. De IJselschors b. v. die ia den loop des jaars nog aan f 6.60 per H.L. (vrij stroom) te betrekken was, gold in Januari reeds f7.60 en iets later reeds f8,- De prima Graafschapper moest natuurlijk nog duurder betaald worden. Op het oogenblik is de vraag naar alle soorten schors zoo groot, dat men ook in dit artikel van een eenigszins vasten marktprijs .al niet meer spreken kan. Verlokt door de huidige hooge prijzen» bestaat er dus reden te geloo- ven, dat men zich weer met nieuwen ijver op het schillen van schors zal gaan toeleggen. Van .DE EOHO VAN HET ZUIDEN." Eene geschiedenis uil de Engelsche rechtspleging. 16). ix. Vsel nieuws was er achter niet door aan het lioht gekomen. Elisabeth bleef er bij, dat ay in den «Lint worm" gevangen gehouden wasde heidin hield hardnekkig vol, dat sy sich op den bewasten dag te Abbot bory in Dorsetshire had opgebonden, alaoo honderd en vyftig Eogelsche mijlen van Londen verwijderd. Hetzelfde verklaarde George Sqoires. terwijl moedar Wells versekerde, dat de ketellapper Fortine Natas en syne vrouw de kamers, waarin hat meisje beweerde te sjjo opgesloten geweest, reeds verscheidene weken ia besit hadden. De saak was wel geschikt om selfs den soherpsincigsten reoktsgeleerde ia verlegenheid te brengen, hoeveel te meer dan een Fielding De lange magere man met de geelbleeke gelaatskleur, de gebogen bonding en het levendige en toch soo droomerige oog, sag besluiteloos voor liob. Wat moeit er gedaan worden Hier atond bewering tegenover bewaring, getuigenis tegenover getaigenis. Indien ik *et onderwerp als een roman moeet behandelen, daoht by en reeds ver toonden sich voor syn inwendig oog beelden en tooneelen, reeds woelde 't in syn vruchtbare verbeelding soodanig, dat hy de tegenwoordig heid der getnigeo geheel vergat dan moeat ik in de eerste plaate de aanleiding tot de ■iedead nit vinden, die hier ten eenenmale ontbreekt. fly sprong op en sloeg sich voor het hoofd Handel in vreemde looistoven. Hierover zijn wij in staat bet volgen de te melden De prijzen van alle looistoften liepen in 1915 in ongekende mate op. Was er vroeger gewoonlijk meer aanbod dan vraag in deze artikelen, nu deed zich in sterke mate een schaarschte gevoe len, en ten slotte verdwenen sommige loolmiddelen geheel van de markt, daar de aanvoer ervan onmogelijk werd. Garouille werd in de eerste helft van het jaar nog aangevoerd hoewel aan ongeveer dubbelen prijs van voorheen, doch in Juli 1915 verbood de Fransche regeering den uitvoer en was dit materiaaal, hetwelk voor de zoolleer- looïing zoo waardevol is, niet meer te krijgen. Mimosaschors. Deze looistof, waarvan het gebruik de laatste jaren hoe langer hoe meer veld wint, werd in het begin van bet jaar in vrij groote hoeveelhe den, van uit Engeland betrokken, terwijl de prijs betrekkelijk gunstig was. Er schenen in Engeland zeer groote hoeveelheden in voorraad te liggen, en de noteering was ongeveer 50boven normale pariteit. De uitvoer uit Enge land hield echter op een gegeven oogenblik op, en nu bestaat er aan die looistof een zeer dringende behoefe. Daar garouille niet te krijgen is, is mimosa onmisbaar vnor de zoolleer- Iooïing. Het is jammer,dat wij geen stoomvaartlijn hebben op Zutd-Amerika, anders zou de aanvoer van daaruit zeer goed mogelijk zijn geweest; Divi'Divi. Deze looistof is in bedui dende hoeveelheden aangevoerd. Vroe ger werd ze niet in ons land gebruikt, maar daar dezelve uit onze W. Indische koloniën betrokken wordt, andere lool middelen schaarsch waren, nam men zijn toevlucht tot Divi-Divl, en naar het schijnt, heeft men voor bepaalde leersoorten, goede resultaten met dit looimateriaal verkregen. Valonea. Dit kostbare voor de kuiplooïlng bijna onmisbare materiaal -was reeds bij den aanvang van het jaar, niet meer te krijgen. V<>or hetgeen hier disponibel was, betaalde men reeds driemaal den normalen prijs, en de kleine voorraden waren spoedig uitge- De diobter bad den rechter den weg aange- wesen, dien hy inslaan moest. Hy beval. Elisabeth Canning nogmaals voor te brengen. In aw verklaring ontbreekt een poot, I myn kind, seide hy vriendelijk, nergens is gablekan. waarom men a soo grawsaaa be handeld beeft. Elisabatb sag ontsteld voor zieb. Zy wilden my van mijna kleederen en van myn geld berooveu, seide zij. Op dien grond son ik mij na misdadigers nooit een jong meisje laten overvallen t-u medesleepen, seide Fielding met den grootsten •rast tot de omstanders ik sou haar in dit geval eenvoudig laten berooven en hulpeloos op den weg laten liggen. Gij 1 riep Elisabeth verschrikt. De timmerman Lyon stelde haar gerost. Mr. Fielding spreekt van een roman, maar hij heeft gelijk kind ons allen is h*t reeds opgevallen, dat men niet de minste reden kan vinden, waarom moeder Wells en da heidin soo met n gehandeld sondan h»bben. Hat meisje sweeg, werd bleek, daarna rood, en stamelde eindelijk Ik heb het niet willen seggeu. ik schaamde my. Arme, onschnldigo engel, ik kan bet wol raden riep William Davistown Fielding verzocht hem sioh atil te houden. Da oude vroeg mij, eer ze my de kleeding van bet lijf scheurde en my sloeg, of ik bare slecbta wegen wilde betreden, en toen ik: ■neen neen riep. laohte zij en seide, dat sy my wel klein soa krijgen. Afgebroken, nauwelijks verstaanbaar, en als tegen haar wil, had sy d. ze verklaring afgelegd; de heeren knikten elkander veelbe- teekenend toe. en nogmaals namen de heidin en moeder Wells het woord. Jonge dochter, jonge dochter I Wat heeft n toch de oude Mary Squires gedaandat gij haar brengt altyd dieper ia het ongeluk 1 jammerde do heidin; ik heb n immers nooit gesien van mijn leven I Moeder Wells beriep sich op de getaigeois der politiebeambten, of er ooit eeua verdenking op baar gemat had van betgseu de woorden van het meisje wilden te kennen geven. put. Er Is ook geen kans op aanvoer dezer looistof, zoolang de oorlog daurt. Andere loolmiddelen, zooals Myra- bolanenMangroveenz., welke meest uit Engelsche koloniën worden betrok ken, zijn eveneens schaarsch. De uitvoer is misschien nog in beperkte mate mogelijk, voor zoover Engeland den uitvoer toelaat, en er scheepsruimte verkrijgbaar la. Een direct gevolg van het stijgen der ultheemsche loolmiddelen, was een aanzienlijke prijsverhooging der inland- sche eikenschors. Ook hiervoor was de vraag grooter dan het aanbod. De prijs was ongeveer ft. 8,50, op het einde *der campagne, terwijl de noteerlogcn in het begin slechts ft .4,50 was per mud of 65 K.G. Looi-extracten. konden vrij geregeld van Amerika worden betrokken. De vloeibare van Noord-Amerika, de vas'e, en wel het vaste Quebracho extract van Zuld-Amerlka. De prijzen gingen gestadig hooger. Voor vast quebracho werd op het einde van 1915, vier maal zooveel betaald als vóór den oorlog. Ook de vloeibare Amerikaansche extracten stegen in den loop van het jaar met circa 70 pCt. Hoofdzakelijk aangevoerd kastanje-extract. De notee ring hiervoor bedroeg einde des jaars ca. fl. 32,— per 100 kilo voor 25 pCt. gehalte, terwijl vroeger fl. li.af betaald werd voor extract van 29 pCt. gehalte. Prijzen gerekend franco Rotterdam. Aangezien Noord-Amerika zich op den exsport van looi-extracten naar Nederland toelegt, is het wel te verwachten dat de aanvoer hiervan, vrij geregeld zal blijven plaats hebben- Echter in verband met de steeds schaarscher wordende scheepsruimte, en de groote vraag in Amerika .zelf voor het artikel kan men wel verwachten, dat de noteerlngen, nog meer zullen stijgen, en is bet nog de vraag of de aanvoer wei In die mate zal kunnen voortgaan, dat de behoefte der Neder- landsche looierij kan worden gedekt. Het is zeker, dat wij in hoofdzaak op Noord-Amerika zijn aangewezen, om te voorzien in de behoefte aan looimateri aal Een factor van zeer groot gewicht voor vloeibare looistoffen, is de scheepsvracht. Daar bedoelde artikelen een zeer groot volumen innemen, drukt de vracht hierop uiterst zwaar. Zelfs zóó, dat voor vloeibare extracten, de vracht ca. 40 k 50 pCt. van de waarde uitmaakte. Hierdoor, afgezien nog üvan Ac omstandigheid, dat men hier voor de looistoffen hoogere prijzen betaalt, dan de Amerikaansche looier, ontstaat een ongunstige verhouding voor de Hol- landsche looierij, tegenover de Ameri kaansche, omdat de vracht op leder niet noemenswaardig drukt. Leder neemt een klein volumen in, in verhouding tot de waarde. De vracht bedroeg dan ook op leder niet meer dan 2 a 3 pCt. van de waarde. Van andere zijde meldt men ons nog De handel in Noord-Amerlkaansehe looistoffen nam grootere uitbreiding aan. Waar de vroegere productielanden den uitvoer geheel stopzetten, was de looierij in hoofdzaak op Zuid-Amerlka aangewezen voor vaste looistoffen op onze West-Indische bezittingen voor een der z. g. korte looistoffen, en op Noord-Amerika voor de vloeibare extracten. Prijzen loopen voortdurend op en tot voorraad is men niet kunnen komen. Verdere moeilijkheden onder vond men in het langdurig vasthouden dezer onmisbare artikelen door de N. O. T.-maatregelen terwijl een der importeurs zijn aanvoeren grootendeels zag teruggaan naar Engeland voor het i Prijzenhof. Vloeibaar t Kastanje en Quebracho extract noteerde einde 1915 ongeveer het drie tot vier-dubbele van den gewonen prijsook In deze artikelen is de verhooging nog niet tot staan gekomen en kan door de opnieuw sterk verhoogde vrachten voor 1916 eeen verdere stijging niet uitblijven. De kwaliteit van het Amerikaansch vloeibaar extract beantwoordt nog aan vroeger ontvangen hoogfijne Fransche soorten, doch men heeft zich aan deze veranderingen aangepast de naleve- ringen blijven goed voldoen. i Dat in deze voorzichtigheid raadzaam blijft, Is weer gebleken alt de treurige resultaten, die men verkreeg met het z. g. Muskegon extract, welk artikel door onvoldoende beschrijving der Gy hsbt dieven, bedriegers, landloopera en heiden n by my geeooht en laat het i|a ook gevonden, aaide sy, maar ik ben altyd eene eerbare vronw geweaat, tot anlke dingen heb ik nooit de band geleend. Moeder Wells atond oader tolk een etreng toaaiobt, dat baar aondeoregister gemakkelijk op te maken waada eigenaardige lof, dien sjj sieh aclve toesweeide, vond - volkomen bevestigingmaar kon daarom na niet iets gebeurd zijn, waarvoor het verledene geen antecedent opleverde Hoor tooti Fortqne Natna, smeekte moedar Weila, hjj moet immers verklaren dat hy met syne vroaw al diea tyd in die kamer geslapen heeft. Natns legde die verklaring af, en ook Yirtne Hall, de kenkenmeid, getnigde het zelfde- Fielding sag de laatete doordringend aan, en seide toen Beain a wal, myne dochter, hebt gij ons werkelijk verder niet* te aeggen? Mij dankt, ik kan ket n aansien, dat gy meer Virtue Hall, aan nog jong meisje, maar van een onbehagelijk, - bijna teragstootend uiterlijk, ontstelde, blief staan en staarde Fiolding aan met een sonderlinge, domme en tevens geslapen nitdrnkking ia da barda doffe, waterige oogen, dia rood waren alsof ty geweend had. Een balt vreeeachtige, half boosaardige glimlaob gleed over baar pokdalig gesiobt, en speelde om den grooten mond met dnnna lippen. Zij streek met de hand over da atroogole haren, die in twee groote bossen 'waren opgebonden, en etamelde eindelijk, terwyl ajj Fielding dioht naderde: Heer, Heer, n alleen wil ik het leggen, maar niemand anders. Spreek maar in tegenwoordigheid van desa lieden, seide Fielding aanmoedigend. Dat kan ik niet kermde lij. Waarom niet ayt gy bevreesd voor die beidenen Ja.' Ja.' ay sullen mg doodslaan riep Yirtne. Wie dan? George.Sqoires of Natas? vroeg Fielding verder. Allenallen 1 huilde Yirtae, ik ben een arme weee en geheel in bnnne macht. Het kad iets klnehtigi, de wel is waar leeiyke, maar krachtige en gespierde meid sich te sien aanstellen als een arme hulpeloost weesmaar niemand viel dit in het oog, alle aanweiigen waren te iter in gespannen ver— waobting naar d« dingen die komen sonden, Elisabeth Canning ia das wel in den „Lintworm" geweest vroeg Fielding snel. De geheele seek had voor ham reeds laag den vorm aangenomen van een roman, dien hy uitwerken moesthel kostte hem moeite sioh te blyven voorstellen, dat hat kier aan werkelijke gebeurtenis betrof, waarvan kat gelnk of hat ongeluk van ean aaotal meosohen afhing, liet optraden van Yirtne Hall was voor ham eene nienw en intereesante episode; hy had haar raeda de rol toegedacht van degene, door wie de misdaad aan hat licht kwam, en atelde dienevolgens ayne Eerst toen m|j niet terstond op die beslis •ende traag antwoord gaf, bemerkte hy het lichte hoofdschudden, en de deels gsspannen, deels afkeurende blikken van de omitanders, die oeker ean andere leiding der sank van hem verwachtten. Hy herinnerde «ich »yne rechterly ka waardigheid en sprak tot het meisjeVress iet, myne dochterwanneer gy de volle waarheid «egt, geef ik n myn eerewoord dat ikn beschermen sal soover het in myn maoht staat. U aal gaan kwaad overkomen. Ik wil de volle waarheid aeggen, maar laat my tyd, stamelde Yirtne en sidderde ■og steeds van angat. Da goedhartig# diobter bsval dat men haar een etoel non brengen, en versoeht baar te gaan fittenmaar daar «ij nog atoedi bleef twijgen en afgetrokken voor sich nit staarde, begon Fielding haar op «yn vrien delijke, welwillende wyse uiteen ta setten, dat hem, indien sy niet eindelyk de waarheid wilde bekennen, nieta anders son overblyven, dan haar mede naar da gevangenis te latan brengen, want hahr hardnekkig swygen bewees, dat sij eene medepliohtige van da heidenen moeat syn. Bij desa bedreiging ontwaakte sy nit baar dof gepeins. Zy brek in snikken nit, en riep Neen, neen send my niet naar da gevangenis, ik wil alles bekennen: je, ik kek straks gelogen. Dat is een groote sonde denk God, myn kind, dat gij nwe verklaring neg niet bezworen hebt, antwoordde Fielding op ean arnatigen tooi, en daarop vervolgde bij mot nadruk Waarom hebt gy een valaoke getuigenis afgelegd Is bet niet, omdat de beidenen m dat bevolen hadden Omdat gy voor hen bevreesd waart Omdat sij het my bevelen hadden, omdat ik bevreesd was, herhaalde Yirtne sis een echo. Geen hear sal u gekrenkt worden. Spreek, is Elisabeth Canning in dan „Lintworm" geweeat Ja, Elisabatb Canning is m den „Lintworm" geweeet, seide sy vastberaden en beslissend. Een algemeen# uitroep van voldoening deed sich hooren- Stond men nn eindelyk voor de oplossing van het raadsel. Fielding sag triumfeerend in het rond. In aijn verbeelding had reede ieder syne rel in het sicb ontwikkelende drama verkregen daarop vroag hy verder: - Waart gy misschien eene der vrouwen, die Elisabatb Canning in de gelagkamer tan de „Lintworm" tag sitten. toen de twee swarte mannen heer daar brachten Neen, aeide Virtue. Dan waa de eene moedor Welle? Ja. knikte Yirtne. En de andere misschien de vronw van Fortune Nstns. Wederom wee het antwoord bevestigend. Da swarte leelyke vronw dan, aan wie ey overgeleverd werd, was dus MarySqairei, de heidin Het meieje knikte. Maar sy segt dat sij op dien dag ia Dorsetshire was. Yirtne keek angstig om. Missohien ken sij op twee plaatsen te gelyk syn, seide sy met verlegen, bygeloovigen glimlaob. (Worit vervolgd.) De Echo van het Zuiden, Waalw^kscbe en Langslraatscte Courant, PUJ8 DIK ADVMTKmilf - i, l, weet.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1