Nummer 66. Donderdag 17 Augustus 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwifkscbe Stoomdrukken) Antoon Tielen BEKENDMAKING. FEUILLETON. VERSLAG Telefoonnummer 88. Telegram-Adres: ECHO. IX. TH. DE SURMONT DE BAS SMEELE. Wnlwykstlie en Linsstnalsrke Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden t 0.90 Franco per post door het geheele ryk f 1.05 Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Prijs dir Advmtïntiïn 10 cent per regel; minimam 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiön 8 maal ter plaatsing opgegeten worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 16 cent per rege De Burgemeester der gemeente Waalwijk maakt bekend, dat door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Mandei het navolgende schrijven is verzonden /lk heb de eer U méde te dee'en, dat ik heb /gemeend bij de regeling van den graanoogst ,1916 het verbod van uitvoer uit eene Gemeente ,van inland8che rogge en roggemeel niet slechts «te moeten handhaveo, maar te moeten uitbreiden ,tot inlandsche tarwe, gerst en haver. ,U gelieve daarom toe te zieo. dat gemelde /artikelen slechts in die gevallen Uwe gemeeBte /verlaten, indien U bekend is, dat «ij moet worden #7erzonden met eene door of namens mij aan dat ,vervoer gegeven bestemming, zooals bijvoorbeeld /het vervoer alt Uwe gemeente naar Frovinciale- ,of Kijksopslegplaatien of vandaar nit verder /naar elders of direct nit Uwe gemeente naar ,eene andere gemeente, telkens als zulk een /vervoer voor de goede distributie van boven /genoemde artikelen door de bevoegde verzame lende of distribueerende Autoriteiten noodzakelijk /wordt geacht. ,Indien bovenbedoelde bestemming niet blijkt, /gelieve U den uitvoer dier artikelen uit Uwe /gemeente te beletten, waarbij zoo noodig door ,U machtiging tot inbezitneming van de tot /ongeoorloofd vervoer bestemde partijen bij mij /kan worden aangevraagd. Waalwijk, den 12 Augustus 1916. De Burgemeester voornoemd, TH. DE SURMONT DE BAS SMEELE. Distributie van suiker. De Burgemeester der gemeente Waalwijk maakt bekend dat vanaf 1 October 1916 of zooveel later als de nieuwe oogst voor de consumptie beschik baar zal zijn, dia suiker uitsluitend zal worden geleverd door bemiddeling en onder contióle van net Suiker Distributie Kantoor Oosteinde 16, CommiseionDairs en grossiers zullen alleen suiker kunnen ontvangen indien zij ais tustchen- handelaar bij het Distributie Kantoor zijn in geschreven, terwijl door deze ingeschreven lus achenhandelaars alleen suiker zal mogen woiden afgeleverd aan bij het Suiker Distributie Kunt oor ingeschreven kleinhandelaars kleinbedrijven en fabrikanten van suikerhoudende goederen bestemd voor binneniand8ch verlruik. De aanviaag om ingeschreven te woiden, dient te geschieden op daarvoor bestemde for mulieren. Blanco formulieren zijn ter Gemeente secretarie verkrijgbaar. Formulieren, welke na den len September inkomen ol onjuist of onvolledig zijn iDgevuld. worden door het Distributie Kantoor niet behandeld. Waalwijk, den 12 Augustas 1916. De Burgemeester van Waalwijk, TH. DE SURMONT DE BAS SMEELE Militie. Onderzoek betreffende voorgeoefendheid. De Burgemeester der Gemeente Waalwijk maakt bekend, dat in de maand October a.s. zal plaats hebben bat onderzoek tot het verwervan van het bewijs betreffende het voldoen aan de eischen van voorgeoefendheid, bedoeld in art. 70 der Militiewet. Het bezit van dat bewijs geeft ingeval van toewijzing aan de Infanterie, de Van bDE ECHO VAN HET ZUIDEN." Eene geschiedenis uil de Engelsche rechtspleging. 17) En haar soon, George Squire, was die er ook bij Ja, bij vu er bg. Had hg ook iets met de zaak te doen Spreek onbesehroomd, bg zal onschadelijk gemaakt worden, gij hebt ran hem niet* te vreezen. De deerne zweeg en zag onwillig voorziob. Kendet gij ook de beide mannen, die Ëlieabetk in den «Lintworm" gebracht hebban Virtue keek weder angetig om daarop aohoot ten bootazrdige laob over baar gelaat. Hij kan mg immers nieta doen Gg hondt hem immers gerangen Verlaat u daarop, hg wordt gedeporteerd. Je, George was de eene. Heb ik het niet dacbtzeide Fielding en wreef ziob zaebt in de handeD, En de andere Fortune Natna, wal het onmiddelgke antwoord. Fielding knikte zeer tevreden zgne dich terlijke voorstelling stemde met de werkelijk heid volmaakt overeen. Natos en zgne vrouw bebben doeniet in die kamer geslapen vroeg hg verder. Neen, zg bebben in de kenken geslapen, hst hooi ia eerat naar boven gebracht, toen Eliaabeth weg waa. la toen ook bet venster weder dicht gespijkerd Ja. Hebt gij Elizabeth gezien, terwijl zij in Vesting—Artillerie of de Genietroepen aanspraak op een twee maanden kortereo esrsten oefenings- tijdvoorts geeft het bewijs aanspraak op in lijving bij het korps en in het garnizoeu ter keHze van den dienstplichtige, voor zoover hij voor zoodanige inlijving geschikt is en deze met de belangen van den dienst is overeen te brengen. Bedoelde eischen zijn vastgesteld bij Koninkliik besluit van 17 Juni 1912 (Staatsblad No. 1S8). Inlichtingen omtrent deze eischen zijn tv ver krijgen ter Secretarie-dezer Gemeente. Het onderzoek zal aanvangen op Dinsdag 10 October eerstkomende en, zoo noodig, op twee of meer volgende dagen worden voortgezet. Het wordt gehouden in de volgende garni zoensplaatsen t Amsterdam, den Helder, 'i—Gravenhage, Go— rinchem, Bergen—op—Zoom, Venlo, Arnhem, Kampen, Leeuwarden, Assen en Utrecht. Aan het onderzoek kunnen deelnemen de dienstplichtigen, die bestemd zijn om voor de lichting van het volgend jaar bij de militie te worden ingelijfd. De dienstplichtigen, die aan het onderzoek wenschen deel te nemen moeten zich vóór 1 September n.s. aanmelden bij den Burgemeester der Gemeente waar zij voor de militie zijn in geschreven. Zij moeien bij de aanmelding opgeven in welke Gemeente zij aan het onderzoek wenschen deel te nemen. Zij, die niet verblijf houden in de Gemeente, waar zij aan .het onderzoek wenschen deel te nemen, moeten bovendien te kennen geven, of zij gedurende het ondvrzoek voor Rijksrekening legering en voeding wenechen te genieten. Aan de dienstplichtigen, dte zich voor het onderzoek aanmelden, wordt, voor zooveel zij ter inlijving bestemd zijn, later bericht gezonden van de plaats (localiteit), waar en van het uur. waarop zij zich voor deelneming a&n het on derzoek moeten vervoegen. Waalwijk, den 14 Augustus 1916. De Burgemeester voornoemd. der Kamer van Koophandel en Fa brieken te WAAL WIJK, betreffende den toestand van denhandel, en nijver- heid, de scheepvaart en van den land en tuinbouw over het jaar 1915 VII FabriekenInrichtingen van Industieeelen aard, Magazijnen, Winkels enz. enz. De lijmfabriek kan de tijdsomstan digheden in aanmerking genomen, over het afgeloopen jaar tevreden zijn. In het begin des jaars moest door het uiterst lastig verkrijgen van som* mige grondstoffen, de productie eenlgs- zins beperkt worden. Toen echter door de oprichting der z. g, Bureaux verbetering kwam, kon de fabriek het gansche jaar vrijwel geregeld door werken. In weerwil der uiterst scherpe concurrentie van de Beenderenlijm, bet bnis waa Neen ijj dachten dat ik van niets wiet zg badden mfj naar den etal geionden, maar ik heb bet toch gesien, toen zij bet meisje in huis brachten. Weet gg ook wie baar altgd water en brood boven bracht Ik geloof mooder Welle. Met welk doel bielden zjj het moiBje gevangen Dat weet ik niet Dat weet ik niet verzekerde Virtue. Basinn eens even zeide Fielding, Elisabeth Canning is een schoon meisje. Ja, ja, ay bevisl George Sqairoj, mom pelde *g. Het acherps oor van William Davistown had deze woorden gehoord. De schelm beeft haar voor ziobzelven geroofd 1 fluisterde hg den naaat hem zittenden timmerman in, maar sprak in zgne opgewondenheid tamelgk lnid. Fielding herhaalde zflne vraag-. Virtne begon weder te snikken. Kan bg mg z kor niet doodalaan Ik heb u meermalen verzekerd, dat ik hem iedere mogelijkheid daartoi benemen zal. .Dan aal ik spreken Ik heb hem booren zeggen, dat hg dit meisje, dat hg ergena gezien bad, tot vrouw wilde hebben, en daar sjj goedschiks zeker geen heiden zon nemen, moest het met geweld geschiedon. Die ellendeling moet hangen riep William terwijl hg opsprong Fielding vermaande tot stilte. Waarom hebt gg van die misdaad niet eer aangifte gedaan Ik durfde het niet wagen George Squires aan te klagen, en ik kon ook niet. Toen de heidenen merkten dat ik wat van degeicbiedenis wist, verloren tg mij niet uit bet oog en toen Elisabeth weg was, dreigden zg mg dood te •laaB, indien ik niet even zoo sprak als zg. Ik heb bet ook gedaan, maar ik kon het niet volbonden, en na heb ik de zuivere waarheid gezegd. Fielding deed nog eenige vragen, welker beantwoording van ondergesohikt balang was, en maakte toen een einde aan bet verhoor, tegevolge waarvan nn ook George Squ res, FortUBa Natie en diens vrouw naar de gevap- ganii werden gebraoht. Virtne Hall werd onder vond het product tegen redelijke prij zen vlotten aftrek. De chemische fabriek doorleefde een moeilijk tijdperk. Vele uit het buiten land te betrekken onmisbare grondztof- fen waren in het geheel niet, of zeer moeilijk te bekomen. Ook het bekende uitvoerverbod drukte deze industrie in hooge mate. Niettemin mochten de resultaten gunstig genoemd worden. Wat de fabriek voor de schoenin dustrie waard is, is thans nu zooveel ultpoetsmlddelen uit den \reemde niet betrokken konden worden, ten duide lijkste gebleken. Met reden mag er dus op gewezen worden, van hoe groot belang het Is de nationale nijverheid ook in normale-tijden krachtig te steunen. De Stoom en Windkorenmoleneigen dom van de afdeeling Waalwijk, Baardwijk, Besoijen en Sprang van den N. Br. Chr. Boerenbond werkte op den ouden voet. De handel in veevoeder kunstmeststoffen enz. was ook thans weer van beteekenis. De Stoomsmederijen, alsmede andere smedenhadden het geheele jaar door volop te werken. De handelaars en depothouders van stik- en naaimachines, rijwielen en onderdeelen daarvan konden tevreden zijn over den omzet, wat eveneens gezegd kan worden van de meubel- magazijnen, de confectlehuizen de winkels in manufacturen, modeartikelen en galanterieën. De brood- koek- en banketbakkerijen, hadden door de wettelijke bepalingen, waaraan haar bedrijf steeds gebonden was, een moeilijken tijd te doorworstelen. De omzet echter, was, mede ten gevolge der inkwartiering, beduidend grooter dan gewoonlijk. Het aantal kruidenierswinkelsnam nog toe. Ook voor deze was het, om dezelfde redenen van wettelijke bepalin gen, een moeilijk jaar. De prijzen van schier alle artikelen rezen onophoudelijk nochtans waren allen tevreden over den omzet. Ditzelfde geldt ook voor de slagerijen welke gewoonlijk niet dan aan zeer dure prijzen het benoodigde slachtvee betrek- politie toezicht gestéld men vond geen aan leiding, om baar in beebtenis te nemen, maar men moest zich toch van die belangrijke getuige verzekeren. William Davistown spoedde zich weg, half dronken van vreugde na wee alles duidelijk reeds nn kon en moest hg Elisabeth Canning opsnlgk tot zgn bruid verklaren. En toch richtte hij zijne schrede niet tot haar, maar naar de Abdg hg verlangde veel meer Mar y van den stand der zaak bericht te geven. Uit da gerechtszaal begaf Fielding ziob terstond naar zgn studeervertrek en maakte aanteekeningen daarop riep hg zgn bediende beval hem schrijfgereedschap, benevens lin nengoed en kleederen voor eene week in te pakken, en ziob gereed te bonden om op reia te gaan. Da zohrgver had den ambtenaar volkomen ter zijde gesteld, Fielding ging naar bniten om de interessante stof voor een roman te be werken. Daie roman zal rijk worden aan boeiend* episoden en zielroerende tooneelen, zeide hg in deze lijst kan nog veel, zeer veel geset worden. Aan de perzonen van bet werkelijke drama dacbt hg nietmet ben bad hg nieti meer te maken, zg waren door de beelden sgner phantasie geheel verdrongen. X. Op een somberen, regenaohtigen morgen tegen bet einde van November 1753, verdrong ziob eene groote volksmenigte in den omtrek van bet reobtsgebonw van Old Bailey. Vele nieuwsgierigen hadden, inweerwil van het ongunstige weder, reeds aren lang op bnnne plaats gestaan, want bet betrof een tooneel bg te wonen, zooals niet dagelijks voorkomt. Had reeds bet raadselachtige verdwijnen van Elisabeth gebeel Londen en omstreken in spanning gehouden, zoo verwekte bazr lot nu nog veel grooter deelneming. Men was algemeen verontwaardigd, dat het juist beidenen geweest waren, die bet hadden dorren wagen, snik een gruwelijke misdaad aan eene inboorlinge te begaan, en men besohouwde het «vreemde ken konden. Die duurdere prijzen, alsook de vermeerderde omzet blijken uit de belasting; op het geslacht, welke ditmaal f62,656,48 bedroeg tegen f41,880,15 in 1914. De bloem- zaad- groentenen vruchten- handel, neemt_ nog steeds toe. Ook in het aigeloopen jaar werden voor dat doel weer nieuwe gronden bewerkt. De boek- en courantendrukkerij (Firma Tielen). Het jaar 1915 bracht tegenover zijn voorganger voor onze zaak heel wat verbetering. Er kon wederom volledig als voorheen gewerkt worden niet alleen, maar de orders kwamen zelfs zeer druk in. Jammer dat de ontzettende duurte van alle papiersoorten en van alle verdere grondstoffen, de verdlecsten zeer druk ten. Al werden de prijzen der diukwerken verhoogd, toch kon dit niet geschieden in de mate van de stijging der materialen. Niettemin werd met volle kracht ge arbeid en zijn wij er zelfs toe moeten overgaan eene nieuwe machine te be stellen, van de nieuwste constructie en van formidabele grootte. Deze snellooper Illustratie pers Is een der best bekende. Wij hopen hiermede nog vlugger en beter werk ook op illustratief gebied te kunnen leveren. De uitgave van >De Echo van het Zuiden* mag op voortdurenden vooruit gang bogen, zoowel wat abonnementen als advertenties betreft, maar de nieuws bladen vooral ondervinden de grootste schade van 't onzettende dure courant- papier dat 150°/o Is gestegen. De handelsdrukkerij (Firma Verwlel) zette haar bedrijf op den ouden voet voort en mocht zich, schier het geheele jaar door In voldoende orders verheugen. Door 't aanschaffen van nieuwe machine's konden de bestellingen vlug en naar ieders tevredenheid afgeleverd worden. De handel in aanverwante artikelen was ongeveer gelijk aan die van vorige jaren. In de bouwvakken was het gedurende 1915 zeer druk. Moeilijk echter was het aan bekwame werklui te komen. De handelaars In ijzerwaren mochten zich over een grooteren omzet verheugen dan verleden jaar. Ook in deze artikelen rezen de prijzen als met den dag, zoodat er van eel eenigszins constanten marktprijs geen sprake was. De andere hier niet genoemde be drijven, waren, voor zoover men ons mededeelde, over het geheel tevreden over den toestand van 1915, welke onder meer dan één opzicht gunstig bij dleo van 1914 afstak. Handel in Petroleum Io 1915 werden, zoo aan directe als Indirecte levering door de Amerlk. Petrol, comp, omgezet 567,095 Liter of 3500 vaten, vertegenwoordigende een Inhoud van 46 wagons. De prijzen der prima Petroleum, waarvan boven sprake is, Hepen geregeld omhoog, tot zij voor wederverkoopers 10 k 12 ct. golden. Ook andere leveranciers sleten beduidende hoeveelheden, daar ditmaal, wegens de dure steenkool- en gasprijzen, deze brand en verlichtlngsstof veel meer dan ge woonlijk betrokken werd, Stoomtramlijnen 's BoschHeus den- Waalwijk en TilburgWaalwijk. De opbrengst van het personen- en goederenvervoer op bovengenoemde lijnen, was In 1915 belangrijk hooger dan In 1914. Voor een niet gering deel vindt dit zijn grond in het groote vervoer van militairen, alsmede van goederentrans* porten via Heusden, benoodlgd voor den aanleg van 't Wilhelmina-Kanaal. Het aantal reizigers bedroeg 1915 608,513 1914 441,445 smerige" volk toch bovendien met wantrouwen. »De Egypteuzare", sooals de heidenen toen maals nog meestal genoemd werden, omdat men meende, dat zg nit dat land afkomstig waren, (nieuwere nasporingen hebben sedert lang bewezen, dat bet nog verdere Indiü ban oorspronkelijk vaderland is geweest), dese zoogenaamde Egyptenaar* stonden in geen basten naam men was steeds gereed hun iedere begane misdaad toe te schrijven, en het volk ri«p daarom sterker dan ooit om een zoenoffer, en naam in het lot van het jonge meisje een des te warmer en ijveriger aandeel. Het veelgelezen tgdeohrift «Gentle man Magusine« gaf zelfs een plattegrond van het hnis van moeder Wells en een nauwkeu rige beschrijving van alle kamers, en alle toen verschijnende dagbladen waren opgevuld met indrukwekkende en nitvorige berichten over de plotselinge opsluiting van Elisabeth Canning. Pruohtpaleizen zgn sedert dien tgd verdwenen, maar het ellendige hnia, dat het scbonwtooneel eener sohandelgke misdaad is geweest, staat nog heden even ellendig en vervallen als in die dagen aan den straatweg naar Hertford-ihiré, aan de rechterhand op, den weg, die naar het goederenstation van der Eastern-Conntiee-Spoerweg leidt Ook de inriohting der kamers is tamelgk dezelf-Je gebleven als het „Gentleman Magazine" van 1753 aangeeft. Heden zon eindelijk (foor de uilspraok der jury de zaak beslist worden. Een beperkt aantal toehoorders kon in de gerechtzaal zelve de behandeling bijwonenmaar ook voor hen, wien dit voorreoht niet ten deel viel, was er belangrijks genoeg. Vooreerst monsterde men de aankomenden. Squire Witlebury en Alderman Chitty tij hebben Canning bet eerste verhoor afgenomen, klonk bet, toen de beide heeren uit hun rijtuig stapten. Ja, maar dat is nog niet alles, zg heeft ook twee jaren bij Squire Wintlebury ge diend. En de zoon van den Squire moet op haar verliefd zijn. Mis geraden 1 De jonge Davistown, de soon van oir Ralph Davistown van Chesney- Wood, wil haar huwen. Vermeerdering 160,068 Idem vervoer goederen in K.G. 1915 46,000,000 K.G. 1 1914 c 30,550,000 K.G. Vermeerdering 15,450,000 K.G. De opbrengsten bedroegen 1915 aan Personenvervoer f 84,172,077i Goederen en diversen f82,160,3871 Totaal 1914 Totaal Vermeerdering f 167,732,46 f 134,595,04 f 31,037,42 En Charles Lyon van Alderman bury ook. Die meid moet iedereen het hoofd op hol gebracht hebben. Daar is zij mooi genoeg voor. Zie, daar komt zg aan. Da laztste uitropp gold Elisabeth Canning, die. vergezeld door haar oom eu tante Colley, joist voorbijstapte. Zg was weder hersteld en schooner dan ooit, want de bleekheid, die boar nog van het doorgestane lijden was bijgebleven, en de diepe treurigheid, die op baar galaat lag, verleenden baar nog een bekoorlijkheid te meer. Dat arme, lieve kind Zoo schoon, zoo onschuldig, zoo braaf 1 De monsters, die haar 100 gruwelijk mishandeld hebben, verdienen geradbraakt en gevierendeeld te worden, met een eenvoudig ophangen is het hier niet afgedaan 1 Zoo hoorde men van verschillende zijden. Men moet een voorbeeld stellen, de beiden an moet de last vergaan de handen naar christen meisjes uit te Btekeo. Zief, daar komen zij, werd er geroepen en overal werden dreigende vuisten opgestoken. Onder een stroom van vloeken en smaad redenen werden de bascholdigden voorbg geleid slechts met moeite konden de politie dienaren hen voor feitelijke mishandelingen van hst volk besohermen. De drie vrouwen badden zich diep in hare mantels gewikkeld, zoodat van bare aan gezichten niet veel te zien wee Fortune Natos zag dof voor ziob George Squires daaren tegen mat de dreigenden met onbevreesd* en Verachtelijke blikken. Ia schoonheid kon de heiden met de beide andere mededingers wedijveren ik zoo niet weten nan wien ik den voorrang moest geven, flaisterde een jonge vrouw eene andere toe. Daar komt de eene En dicht aohter ham de andere (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1