Nummer 67. Zondag 20 Augustus 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. IVadlwi|kscbe Stoomdrukken] Antoon Tielen Eerste Blad. Gemeenteraadsvergaderingen. a&as&aaïïGLk DE OOKLOG. Dit nummer bestaat nit TWEE bladen. FEUILLETON. Telefoonnummer 88. Telegram-AdresECHO. Ecne geschiedenis uit de Eugelsche rechtspleging. De Echo van het Zuiden, Waalwyksche en Langstraatsclie Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden f 0.90 Franco per post door het geheele rijk f 1.05. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco ta zenden aan den Uitgever. UITGAVE Prijs dsr AdvrrtsntcIn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote etters naar plaatsruimte. Advertentiën 3 maal ter plaatsing opgegeven vorden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regelt en advertenties big abonnement worden speciale aeer voordeelige contracten gesloten. Reclame* 15 cent per rege CAPELLE. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Donderdag 17 Au gustus des voormiddags ten 103/4 uur. Voorzitter Edelachtb. heer Valter. Ongeveer 11 uur opent de Voorzitter de vergadering; afwezig is de heer Sneep. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE 1 Ingekomen stukken. a Schrijven van Ged. Staten houdende de goedkeuring tot het aangaan van een tijdelijke geldleenlng groot f31.000. b Schrijven van Mej Attenhoven, dat rij hare benoeming tot onderwijzeres aanneemt. c Een schrijven van Ged. Staten waarin deze mededeelen, dat dc politie-veror- dening 27 jaar geleden Is vastgesteld en het nu noodig is ze eens aan een grondige herziening te onder werpen.Ged. Staten achten het echter goed, dat hier mede tot na het eindigen van den oorlog wordt gewacht. Wordt besloten te gelegenertijd de verordening te herzien. Voorzitter. Burg. en Weth. hebben van den onderwijzer Bos, die thans ge mobiliseerd is, een schrijven ontvangen waarin deze mededeelt, dat door den Minister bepaald is dat aan onderwijzers telkens om de 28 dagen verlof kan wor den verleend teneinde in de school les te geven. Alvorens hij echter een der gelijk verlof aanvraagt, verzoekt hij ons hem te willen berichten of wij het salaris willen verhoogen, aangezien hij voor die dagen wel meer kamerhuur zal moeten betalen en ook omdat hij telkens zelf de reiskosten moet voldoen. Het Hoofd der school voelt er niet veel voor omdat het onderwijs er niet Vaa «DE EüHO VAN HET ZUIDEN." 18) Meestor Lyon met zijne vrouw, gevolgd door Soarrat, Kate en de overige haisgenooten naderden bet reebtbnis op eenigen afstand achter ben kwamen William Davistown en Charles, da beide medeminnaars, die nog steeds veel omgang mat elkander badden. Het teeken tot den aanvang der sitting werd gegeven, gerechtsdienaren verschenen aan de dearen en geboden stilte onder de tot rasarny opgewonden menigte, waarna spoedig alles in de gerechtsaal tot rnst kwam. De leden van bet bof. en onder ben ook Fielding, die het voorloopig onderzoek had geleid, namen in knnne pruiken bb mantels hnnne plaatsen in, de jury werd beëedigd, de bescbnldigden werden voorgebracht en de «ote van beschuldiging werd voorgelezen. Al de bescbnldigden betnigden hnnne on lohuld, maar vonden bjj de reobters en by de gezworenen weinig geloof. Moeder Wells stond iQ een sleohton naam en bare medebeschul digden waren immers heidenen. En nu begon een zeer long getuigenverhoor. Sqnire Winlebnry, de timmerman Lyon en *ijne vronw, over het vroegere levep van Elisabeth Canning ondervraagd, gaven de beste getuigen van haar gedrag de meester ver klaarde selfs, zonder zich aan de waarschu wende blikken vau zijne vrouw te storen, dat zijn zoon de toestemming bad gegeven haar te huwen. Een soo mogelijk nog grooteren lof zwaaiden Colley eu zyne vrouw haar toe, die tevens mede is gebaat, integendeel acht hij het slecht wanneer om de 28 dagen maar door den heer Bos les kan worden ge geven. Burg. en Weth. achten het ook minder gewenscht en stellen tevens voor om niet lauger de jaarwedde te blijven uit betalen. Tot 24 Augustus blijft dit nog bet geval. Bos is onderofficier en geniet als zoodanig ook eene jaarwedde. Hij is op de opleiding geweest voor officier doch heeft gevraagd daarvan ontheven te worden wijl hij gaat stu- deeren voor de Hoofd-akte. Indertijd is door de Ged. Staten in een circulaire aanbevolen de jaarwedde van onderwijzers uit te blijven betalen, doch nu de oorlog reeds meer dan 2 jaar aan den gang is, wordt het geheel wat aoders. Verheijden. Het voorstel van B. en W. is, zegt u Voorzitter. Niet langer meer te blijven betalen. Rijken. Om de 28 dagen, 28 dagen onderwijs geven is niets gedaan dan schaadt men meer als men het ouderwijs baat. Middelkoop. Het zijn twee geheel aparte zaken. Wenscht men zoo geen onderwijs te laten geven en wenscht men niet langer meer salaris te blijven geven. Wordt besloten op die manier geen onderwijs te laten geven en ook niet langer salaris meer te verleenen. Voorzitter. Van den Generaal-majoor, Commandant van de Waterlinie, is een ontwerp militaire politieverordening in gezonden met het verzoek te willen mededeelen of daartegen bezwaren be staan. Aangezien mij niet bekend was welk gedeelte van onze gemeente tot de linie behoort, heb ik mij tot den Commandant gewend met het verzoek ons dit alsnog te willen berichten. In antwoord daarop heeft hij ons laten weten dat alleen de helft van de rivier de Maas daartoe behoort, dus absoluut geen laod. De Generaal-Commandant acht bot echter toch wenschelijk dat de laad wordt ge hoord. De Voorzitter leest het ontwerp voor en vraagt na afloop daarvan of een der heeren eenig bezwaar heeft. Rijken. Als er eenig land toe be- verbaalden, hoe Elisabeth den laatstee dag voor haar verdwijnen bij beu bad doorgebracht en sy haar tot ilonndsditoh hadden vergezeld. Indien William Davistown en Caarles Lyon uiet al te zeer door de in behandeling zijnde beschuldiging waren ingenomen geweest, dan had bet hun moeten opvallen, dat vrouw Colby, die zich vroeger zoo hatelijk over hare nicht had uitgelaten, thans veel kwistiger wes in haren lof dan haar man, en dat bet bezoek van het graf te Whittfi;ld geheel niet werd aangeroerd- By den loop, die de taak genomen bad, w&a deze omstandigheid, die vroeger gewichtig had gesohenen, thans van geen belaDg meer/ en wat was natuurlijker, dan dat uithoofde van het lydeu en de beval ligheid van bet slachtoffer, ook het koudste bart warm voor Elisabeth bsgon te kloppen. Zoo dachten de beide jonge mannen, soo dachten de meeste aanwezigen, toen nu de hoofdgetuige versoheen. Zij was eenvoudig burgerlijk in het zwart gekleed, met een witten balsdoek en boezelaar, en eenvoudig gescheiden, gevlochten haren. Met nederge - slagen oogen trad zjj naar bare plaats op de getuigenbank en diep bloeend stond zij op, toen de voorzitter baar opriep om hare ge tuigenis af te leggen. Ia het eerst bleef ey gedurig steken, en sprak zacht, nauwelijks verstaanbaar maar hoe verder aij kwam, hoe laider an vloeiender hare stem werd. Toen zy het buis van moeder Wells en de kamer, waarin sy opgesloten was geweest beschreef, riep de beschuldigdeDat olies kan sy gemakkelijk zeggen, want sy is er immers met den politie-bearobte geweest. Da voorzitter legde haar bet zwijgen op, en maakte hare tegenwerping terstond krachteloos door de gedane verklaringen in het eerste verboor voor den vrederechter Wintleburyen den alderman Chitfy te laten voorlezen, welker juistheid door de aanwezige boeren werd be- vestigd. Elisabeth besohreef nu hoe men haar weg gesleept en mishandeld had, haar lyden gedu rende hare gevangenschap en de moeilijk heden van hare vluchtaan alle zijden openbaarde sioh een diepe verontwaardiging, die nog toenam toen Soarrat, Kate, de familie hoorde zou ik er tegen jfijn want het is bij die heeren toch maar, Ik regeer en heersch. Nu 't alleen slechts over water gaat, geeft het niets. Wordt besloten te berichten, dat de raad geen bezwaren heeft. 2 Voorlooplge vaststelling gemeente rekening dienst 1915. Oerlemans. De Commissie heeft de rekening met bescheiden onderzocht en in orde bevonden en stelt voor ze vast te stellen als is aangeboden. Aldus wordt besloten. 3 Vaststelling rekening burgerlijk armbestuur over 1915 en begrooting voor 1917. Oerlemans. Ook deze is door de Commissie onderzocht en, in orde be vonden. 4 Vaststelling der voorwaarden tot openbare verpachting vau een perceeltje weiland achter de school in de Nleuw- straat. Conform het voorstel van B. en W. wordt besloten de voorwaarden te stellen als voorheen. 5 Opmaking voordracht zetters. Als le candidaten woeden gekozen de heeren C. de Roon en en W. B. Rijken, als 2e candidaten A. van der Hoeven en A. Verheijden. Oerlemans. Is er van de firma Kerst en Oerlemans geen schrijven ingekomen. Voorzitter. Jawel, maa dat behoort bij B. en W. thuis. Verheijden. De bezwaren die men over die palenkwestie heeft, moet dat op zegel geschreven worden. Voorzitter. Die worden bij B. en W. behandeld en behoeven naar ik meen niet op zegel te geschieden. Ik zal dat wel eens nazien en u laten weten. Niemand meer het woord verlangende, sluit de Voorzitter de openbare verga dering en gaat de raad over in geheim Comité ter behandeling van 6 Behandeling reclames tegen aan slagen in den Hoofdeltjken Omslag dienst 1916. DE TOESTAND. De Franschen erkennen niet dat *ij uit de loopgraven, door hen aan beide zijden van Maurepas genomen, weer Lyon en William Davistowu varhaalden, iu welken jamuierlyken toestand de ongelukkigs te Aldermanbury gekomen wa*. Een geringe twyfel ontstond er intusschea of Soarrat baar het eerst den «Lintworm^ als de vermoedelijke plaats harer opsluiting bad genoemd, toen by Elisabeth in huis droeg, of dat zjj zelve het eenzame huis te Enfield als bet toonsel van haar ljjden bad opgegeven de knecht kon zioh niet goed berinnoren. Daarin werd echter ook gren biionder belang gesteld. Hst meisje bad bet buis en styne l'ggiBR nauwkeurig beschreven, en dat zy vau daar gekomen was, was ook bewezen. De boer, dien sy in baar treurige planje ontmoet had, was opgespoord, en bad een getuigenis afgelegd, dat met hare opgaven volkomen overeenstemde. Na deze getuigen versoheen Virtue Hall, en herhaalde nog uitvoeriger en stelliger datgene, wat zij voor Fielding kad gezegd haar tegenwoordige verklaring etond in verhouding tot de vroegere als 'n voltooid schildrretnk tot eene ontworpen sobets. Zij liegt Zij liegt onbeschaamd 1 snikte moeder Wells George Squires eohter, dia tot dusverre Bomber, iu zicbselven gekeerd, had gezeten, sprong op, schndde dreigend de vuist, eu riep da leeljjka kat krabt en bijt, omdat ik haar niet wil streelen. Neem baar geen eed af, zjj liegt riep moeder Wells, toen Virtue zioh gereed maakte hare verklaring te besweren, en een oogenblik scheen Virtue verbluft te weifelen daar stond Fielding op. Vrees niet, royne dochter, gjj staat onder bescherming der wetu zal geen baar gekrenkt wordenriep by en Virtue deed den eed Gy zweert ons leven weg f Gy zweert ods leven weg, builde de beiden, sooals sy reeds by de beeediging van Elisabeth geroepen had, en wjj hebben u toch niets gedaan Nogmaals gevraagd wat zjj tot hunne ver dediging hadden in te brengen, beriep moeder Welle sicb op de getuigenis van Fortune Natus en Mary Sqaires en haar zoon George, op de getnigen, die bnn alibi konden bewyzeo. De getuigenis van Fortune Natus en syne vrouw werd als niet geloofwaardig afgewezen, hy was medebeschuldigd een der ontvoerders van Elisabeth te s.jn geweest. uitgeworpen zijn. Veeleer melden zij, dat zij de genomen stellingen in staat van verdediging hebben gebracht. Volgens deze voorstelling van zaken hebben dus de Franschen ten Noorden en ten Zuiden van Maurepas hun vooruitgang gehand- aaafd. Desniettemin heeft, naar de Daily Telegraph uit Parijs meldt, dit niet ten gevolge gehad, dat Maurepas nu achter het Fransche front ligt. De Dultschers schijnen nog steeds een gedeelte van dit dorp in handen te houden, alleen vormt dit nu een vooruitspringend punt van bun linie. Het eindresultaat hier eu overal is in alle geval uiterst geringe verandering. Aan de Somme staat alles weer zoo vast, dat de hevigste gevechten slechts een lichte bevicg in het fronf brengen. De Dultschers blijven io de buurt van het la Basseé-kanaal verhoogde werk zaamheid van de vijandelijke artillerie melden. Op het Italiaansch-Oostenrijksche ge vechtsterrein stilstand op het nieuwe iront, dat achter Görz om naar het Zuiden loopt. Stilstand ook op het Oostelijke ge vechtsterrein. Een Eng else he beschouwing over den toestand. De Times heeft een hoofdartikel over den algemeenen militairen toestand De geallieerden oefenen een druk uit aan alle hoofdfronten. De oorlog Is één campagne geworden. Wij hebben nog een gunstig seizoen van drie maanden voor ons en indien wij al dien tijd grimmig doorvechten, moeten wij binnen die periode nieuwe stellingen vermeeste- rnn, elke (le hervatting van de ge meenschappelijke taak in het voorjaar in hooge mate zullen vergemakkelijken. De Dultschers zijn zich van dat gevaar be wust. Er loopen allerlei geruchten over onze voornemens. Die geruchten en berichten mogen worden terzijde gesteld. Het eenige waar de geallieerden op uit zijn is, de Dultschers er onder te krijgen. De slag aan de Somme blijft zich ken merken door besliste winsten. Elke week brengt successen, die veilig ge handhaafd blijven. In Gallclë is van Bothmer in staat geweest een omvatting te voorkomen. Wij wachten daar geen dramatische gebeurtenissen. In Galicië houdt de vijaud nog de overhand, al zijn zijn strijdkrachten ver minderd. Het periodiek terugbrengen van de verdedigingslinie door den vijand toont geen neiging om tot een vlucht te ontaarden. Het kenmerken van de krijgsoperatlën der Russen In Galicië is, dat Broesllof nooit ophoudt met op den vijand te hameren. Op de Karst winnen de Italianen langzaam terrein, maar er zal tijd noodig zijn om een verdere aanzienlijke terrein winst voor te bereiden. De vijand is nog steeds in het bezit van de hoogten ten noorden]en ten westen van het plateau vaa Aslago, en het ls niet gemakkelijk hem te verdrijven. Intusschen zijn er aanwijzingen omtrent de versnelling van het tempo der krijgs bedrijven aan het Macedonische front. De Times betoogt dat de geallieerden wat de voorziening met graan betreft, thans in veel gunstiger omstandigheden verkeeren dan verleden jaar om dezen tijd. In de silo's van het Vereenigd Koninkrijk liggen thans 2.750.000 quar ters broodkoren,tegen2.180.000, quarters een jaar geleden. De zeilende voorraad naar Engela d bedraagt 1.800.000 quar ters en naar Italië en Frankrijk 3.750.000 quarters, tegen 700.000 quarters een jaar geleden. Deze drie groote broodverbruikende landen beschikken dus over meer dan 3.420,000 quarters meer broodkoren dan waarover zij een jaar geleden beschikten. De staat van zaken in de centrale landen kan niet met zekerheid worden vastgesteldmaar hij is ongetwijfeld steeds ongunstiger geworden. De onmogelijkheid om Russische rogge te verkrijgen heeft klaarblijkelijk een toenemend verbruik van ander broodkoren noodzakelijk gemaakt. Aan het jonge meisje werd gevraagd, cf zy de beide heiden n herkende als degenen, die baar overvallen en weggesleept hadden. Elisabeth stond op en sloeg een langen onderzoekenden blik op de beide mannen, Een diepe ademlooss stilte heerechte in de saai ieder gevoelde, dat er op de lippen van bet meisje eane ernstige gewiohtigo beslissing sweefda. Bedenk n wel, vermaande de voorzitter, toen zy nog steeds zweeg. Ook sqnire Wintleburj voelde sioh genoopt baar op een vriendelijken, vaderlyken toon een woord van waarsobnwing toe te votgen. Zy barstte in tranen nit. Moet ik bet seggen Moet ik het i?ggen vroeg sy. Het is nw plicht de waarheid te spreken 1 riep Fielding. Dan, dan moet ik zeggen, dat ik die beide mannen els de roovers berken. Fan loide jammerkreet, die door merg en been drong, klonk door de saai. Hy kwam van de vronw van Natns. Het ia onwaar Het is onwaar Hij is op dien ongeluksavoud niet van mijne zijde geweest 1 Waar was dat vroeg de voorzitter. In den «Lintworm" by moeder Wells, De leden van bet bof trokken de schouders op. flos komt bet, dat gij de beide beid*ns eerst thans als uwe roovers herkent, daar g\j hen toch reeds vroeger hebt gesieD vroeg sir Gripe C»scoyne, de lordmayor van Londen, die als zoodanig insgelybs een zetel bad in bet hof van Old Bailey. Ik hab op dien avond alleen dien eene gezien, sy wees op Natns, en die sat, toen ik in den Lintworm was, zoo, dat ik hem niet goed waarnemen kon een andere heb ik booren sproken, maar bij moet zeker iets voor den mond gebad hebben, want het klonk zoo dof. En boe weet gij het dan nn vroeg de lord-mnyor verder. Ik beb de mannen booren spreken, ter wijl ik by moeder Wells wss, en toen begreep ik, dst zij bet waren, die my weggevoerd hadden toen Virtne baar verklaring nflegde, was het my, of mij de Bohellen van de oogen vielenik herkende dien daar en zij wees wederom op Natas, en ook do stem van den andere mnnr ik wilda bet niet seggen, ik wilde ben niet in het ongelnk brengen, bet is al erg genoeg met de vronwen. Een gemompel van goedkeuring en deel neming liep door de zoal de lord mayor schndde het boofd. Ew fraai sprookje wat die twee vrouwen daar bijeengeraapt hebben, mompelde George Squires met een var&cbtelyken glimlach. Dat bleeke, blonde poppengesiebt beb ik myn loven lang niet gezien en toch soa ik soo razend verliefd op haar zyn, dat ik baar son ont voerd hebben I Alsof een k-rel als ik, eene vronw, die hem bevalt, niet anders son kunnen krijgen 1 Ik most den roof begaan hebben, ofschoon ik op dien avond honderd en vjjftig mylen vaD Moorfbld verwyderd was De seboons Ecgelscbe zegt het, en de heiden wordt gehangen Da krachtige gestalte, de sombere schoon heid van den jongen beiden, liet niet na, indrnk op do menigte te maken, nit den bit teren spot, waarmede hij gesproken bad, bad men toch de stem der waarheid meenen te booren. Andermaal stond sir Crispe Ga«coyne op en verlangde een onmtddelyk streng verboor van de ingeroepen nlibi-getnigeD. Eerst werd John Gibbens, de eigenaar van eene kroeg te Abbotbary, bij Derchester, voorgeroepen. Mary Squires en hsar soon beweerden, dat tij op St. M;obielsavond bij hem bon intrek genomen hadden en daar aoht dagen gebleven waren. De herbergier verklaarde, dat hij beide personen goed ktnde en dat sy in het laatst van 8'ptember by hem geweest waren maar nader ondervraagd naar den jnisten tijd, noemde by den 18 S'ptember als den dag, waarop sij by hem kwamen. Dit getnignnis werd door een ander ingesetene van bet dorp bevestigd. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1