Nummer 68. Donderdag 24 Augustus 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. iVadlwi|ksche Stoomdrukkeri| Antoon Tielen Gemeenteraadsvergaderingenr 3 FEUILLETON. Dit Blad verschjjnt Woensdag- en Zaterdagavond. Ihonn ementspriji per 3 maanden f0.90. Franco per post door het geheele ruk f 1.05 Brieveningezonden stukken, gelden ens., Uitgever. (raneo te senden aan den UITGAVE Telefoonnummer 88. Telegram-AdiosECHO. Prijs d«r AdvrrtiktiIn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden specialeseer voordeelige contracten gesloten. Reclames 16 cent per rege HEUSDEN. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Maandag 21 Augustus des avonds ten 7'/a uur. Voorzitter Edelachtb. heer Honcoop. Ongeveer kwart voor acht uur opent de Voorzitter de vergaderingaanwezig alle leden. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE .1. Mededeeling van ingekomen stukken. a. Proces verbaal van kasopname d.d. 28 Juli. Uit het onderzoek is gebleken dat de boeken ordelijk en regelmatig zijn bij gehouden en het dien overeenkomend bedrag in kas. b. goedkeuring van Ged. Staten om trent raadsbesluiten van verhuring ge meentegrond, wijziging gemeentebegroo- tlng Kohier Hoofd. Omslag. 2. Aanbieding gemeenterekening 1915. Voorzitter. Het is regel dat daarvoor een Commissie wordt benoemd. Ik wijs daarvoor aan de heeren Van Andcl, Mol en Veerman. 3 Opmaken voordracht zetters wegens gewone aftreding van de heeren de Jongh en Veerman. Worden gekozen tot Ie caodidaten de heeren C. de longh en L J. Veerman 2e candidaien de heeren Mol en H. v. Wijk. 5. Verzoekschriften gemeente veld wachters en gemeentewerklieden otn duurtetoeslag met voorstel van Burg. en Weth. Van de veldwachters is een adres Ingekomen houdende het verzoek eene duurtetoeslag te willen verleenen aan gezien de hoogst noodlge levensbehoeften zoo in prijs zijn gestegen, dat niet meer is rond te komen van het tegenwoordige salaris. Van de stadsreinigers is een gelijk luidend verzoek ingekomen en van het Hoofdbestuur van den Alg. Ned. Pol. Bond een verzoek om spoedig er toe over te gaan met het verleenen van een duurtetoeslag aangezien van het tegen woordige salaris de veldwachters niet Van .DE ECHO VAN HET ZUIDEN." lene gucbieden» oil de Kngelsche rechtspleging. 19) Een andere getnige, Thomas Crevilie van Grombe by Salisbnrj, verklaarde daarentegen dat moeder en soon den 17 September in syn buis geweest waren, daar iohter dese opgave noch mat die der andera getuigen, noch met dia dar besobnldigden selre overeenstemde, werd ay ali ongeloofwaardig terayde gesteld en niet beëedigd. Het alibi— bewfje was alsoo mislukt, en derhalve de eohnld der aangeklaagden'bewesen. Slechte korten tyd sonderde de jnry sich af en verklaarde toen met algemeens stemmen Mary Squires, George Squires en Fortnne Nat us schuldig een ge weldadige ontvoering, mishandeling en opsluiting, gepleegd op Elisa beth Canning Sasanna Welle sobnldig aan medeplichtigheid aan deae misdaad. Het vonnia, dat daarop geveld werd, lnidde voor Mary Squires, George Sqnires en Fortnne Natos de doodatraf door middel van den strop, voer Snianna Welle seven jaren tachthnis met brandmerk, welke laatste straf terstond aan kaar motst voltrokkan worden. Ds vronw van Natas ward by gebrek aan bewijs vrijgesproken. Een oogenblik, nadat dit vonnis wae uit gesproken, heersobte er diepe stilte in de gereoktaaaaltoen werd dese akelig afgebroken doer bat schelle gellid der beide veroordeelde vrouwen. Gillende wierp sicb de vrouw ven Netns aan den hele ven baar man maar de gerechts dienaars schaarden haar los en dreven haar wegslj was inuaeri vrijgesproken sa had behoorlijk bun plichten kunnen vervullen. Voorrltter. Burg. en Weth. stellen voor 75 cent per week duurtetoeslag te verleenen. Van Andel. Alhoewel ik het voorstel van Burg. en Weth. om een duurtetoe slag te verleenen met sympathie be groet, komt mij het bedrag nog te klein voor. Ik heb gedacht te mogen voor stellen de veldwachters zoowel als de arbeiders een duurtetoeslag te verleenen van f 1,— plus f0,20 voor ieder kind beneden de 16 jaar. Veerman. Met d'r 16 jaar verdienen ze al geld. - De Jongh. Ik zou ook ln geen geval hooger willen gaan dan 14 jaar. Veerman. Ik ben het geheel eens met den heer Van Andel, alleen de leeftijds grens zou ik op 14 jaar brengen. En nu voor de stadswerkers een duurtetoeslag is gevraagd, zou ik van hen willen vra gen dat ze hun werk steeds attent doen. Men hoort algemeen klagen over de urinoirs. Die moeten, vooral bij warm weer, beter worden schoon gehouden anders beginnen die een minder aange- namen reuk te verspreiden, wat voorko men kan worden door ze een keer of 3 per week schoon te maken. Voorzitter. U gebruikt het woord meervoudig, maar er is er maar een en die Is eigenlijk bestemd daar voor Han- derso-ri en als die dit nu op prijs stelde moest hij er zoo nu en dan een emmer water in gooien. Ik heb het al eens tegen den stads-archltect gezegd dat dit moest gebeuren en nu gebeurt het dan ook. Maar zoo gaat het in kleine plaat sen. Is er eenmaal een klacht dan blijft die ook al is het euvel al lang verholpen. Prins. Het is er lang niet in orde ge weest. - De Jongh. Dat komt doordat ze er alle vuil in gooien. Prins. Onder de rooster ligt alles te gisten en bij ons, als het is aangewiod, ruik je den staok nog. Voorzitter. Het Dag. Bestuur zal er voor zorg dragen en maatregelen nemen dat dit niet meer voorkomt. Prins. Het is een zeer dure tijd en wenschen wij goed werk, dan moeten we ook beginnen met goed te betalen. Wat is nu f 8,— en omdat de ander Zondags voor het paard zorg draagt hier niets medr te maken I Somber en sonder eeoig geluid te geven, had George Sqnires de nitspraak aangehoord slechts nog eenmaal balde hy dreigend de vnist, in de richting, waar Elisabeth en Yirtne saten, en liet siob toen wegleiden. Gjoel, geschreeuw en gejuich drong van buiten in de ger;obtssaalbet versamelde velk bad bet vonnis vernomen en legde syn goedkeuring op de laidrnchtigete wijse eon den dag. maar de menigte docht er nog niet aan uit elkander te gaan. Op bet open plein voor Old Bailey, op het plat, waar de kaak atond, werd nog een yselyk sohouwspel voorbereid Twee benlknecbten verschenen in hnnne roode mantels, de een droeg een pan met gloeiende kolen, de ander een yzer met touwen Zij hielden het yser in de kolen tot bet rood was en verbeidden hup. slachtoffer. Zy behoefde niet lang ta waobteu. Ds gerechtsdienaars braobten eene kleine, magere vrouw, de benlen grepen baar aaa, bonden haar aan een haal, ontblootten haar arm, bet ijser siste en de jammerkreten der ongelukkige verloren sioh in het gsjniob en gehuil, waarmade de menigte bare voldoening over het genoten schouwspel ta kannen gaf. Het gruwslyk bedrijf had ook roentgen onvrywilligen toeschouwer gebod, en onder ban ook Elisabeth Canning, die nit het garecht- bnis komende, met luid vreugdegejuich ont vangen, en recht tegenover den schandpaal gedrongen werd, soodat sy voor— noob aebtarnit kon. Zij moest alsoo bet brandmerken van moeder Wells mede aansien, Oütset sloot sij de oogen an sakte bewuste loos ineen. Vrouw Colley stiet haar onsacht in de syde van de groote liefde voor bare nicht, dis sy in de gereohtssaal had aan den dag gelegd, was niets meer te bemerken. Wees na geen sottin, beet sij haar in bet oor, wie Agesegd beeft moet ook B seggen Daar baande sich Charles Lyon ten weg door de menigte, nam de bewosteloose op ■ijn kraohtige armen en droeg baar als een kind nit het gedrang. Wat aal er nu van haar worden vroeg vrouw Colley aan haar man, Ik denk du vrouw van hum, antwoordde krijgt deze f 8 50. Als daar de huishuur van af is, vuur en lichtf wat blijft er dan nog van over om met vrouw en 4 kin deren van te leven. Het is niet mogelijk. De Jongh. Nu mjet men ook in aan merking nemen dat zij nogal bijverdiens ten hebben. Voorzitter. Ik zeg op voorhand dat ik er niet tegen ben om een duurtetoeslag te verleenen, maar zoo gedrukt als nu wordt geschetst is hun toestand niet. Ze hebben allen een stukje grond waar ze hun provisie van af halen. Voorts is er goedkoop brood en vlsch waar ze van proftteeren. Neen, er zijn er die er onein dig veel slechter voorstaan ln onze ge meente. Neemt b.v. maar eens een on derwijzer met 500 k 600 gulden salaris, die staat er dan heel wat slechter voor. Die 4 menschen hebben het heel wat beter als er veel in de stad zijn. Van Andel. De onderwijzers krijgen ook een duurtetoeslag. De leefiijdgrens breng ik terug van 16 op 14 jaar in mijn voorstel. Het voorstel van den heer Van Andel in omvraag gebracht, wordt aangenomen met 6 tegen 1 stem. Tegen stemde de heer v. Everdlngun. Voorzitter. Dan zullen we het de vol gende week al maar daten ingaan. Van Andel. Ik zop het vanaf 1 Juni laten ingaan, dan hebben ze een cent in voorhand. Daartoe wordt VèS&tdtr.1 6. Voorstel van B. en W. tot onge wijzigde hernieuwde vaststelling van school eldverordeningen. Conform het voorstel van B. en W. wordt besloten. 7. Vaststelling vijfjaarlijksche herzle- niogsverordening van geldende politie verordeningen. Vos. Zooals bekend, zijn verschillende huizen aangesloten aan het riool, wat een zeer nuttig en best werk mag wor den genoemd. Vele hulzen kunnen, door dat ze te ver daarvan zijn afgelegen, echter niet aansluiten en deze moeten zich bepalen tot het zg. ruimen, wat in den laatsten tijd met veel moeilijkheden gepaard gaat. Vroeger mocht dat ge beuren van 116 uur, doch daar is toen tegen opgekomen, omdat 's avonds de menschen eene te onaangename tege moetkoming kregen en de slagers er by en weea op Charles. Ongeloovig trok sy de aobonders op. Toen het geirang een weinig verminderd waa, traden ait een sydear van bet rechtbnia twee, in mantela geholde diebt gesluierde dames, vergezeld door een deftig beer ven middelbaren leeftijd en gingen naar een geeloten rytuig. del in de nabijheid etond te weobten. Da beer hielp baar by het instappen, nam afscheid, en bleef toen by het portier etaan. Heb dank voor den grooten dienst, dien gy ona bewezen bebt, air Criape, seide een der demea, terwijl sy deo lord mayer bartelyk de band drukte de andere aoheen te seer aangedaan om te kunnen spreken. Ik ben n dank sobnldig, want ik heb daardoor het genoegen gehad weder in nadere betrekking te komen met de dookter van eene dierbare vriendin mijner jengdlaat mij hopen dat dese ontmoeting geen voorbijgaande tal sijs. Tot een spoedig weersien 1 antwoordde Hetty Davietown. Zy en Mary Wintelbnry hadden vorig ge— wenacht de behandeling der aaak bij te wonan Hatty bad sich daarom tot sir Criape Gascoyne gewend, en dese bad de jonge dames bereid willig een plaats achter de gerechtszaal ver sohaft, waar zy, sonder selve gesien te worden allee konden hooren en sien wat in da zaal voorviel. Wat segt gij van het vonnis, Mery 7 vroeg. Hetty, toen het rijtuig aioh in beweging bad gesteld. Mary sloeg de elnier op baar gelaat wae doodsbleek, en tranen stroomden lange hare wangen. Laat my, Hetty, om Gedswil, laat mij smeekte sy, aioh afkeerende en sonk in de kusiene terng. Zwijgend werd de terngtoeht volbracht. XI. De regen, die den geheelen dsg, gedurende het drama, dat in Old Beilcy werd afgeapeeld, gevallen was, bad tegen den avond opgebonden de droefgeestige granwe novel wae gebroken, en de maan echoot here vriendelijke straten vreedsaam tasichen de wolken door. tegen opkwamen dat tot 's morgens 6 uur mocht worden gereden. Zij konden dan hun deuren nog niet openzetten en beginnen te werken. Om aan al deze bezwaren tegemoet te komen, is toen besloten dat alleen tusschen 12 en 3 uur mag worden geruimd. Gebleken is nu dat deze tijd te kort is. De menschen kunnen onmogelijk in dien korten tijd gereed komeD. Zou het daarom niet goed zijn dat voortaan van November tot Fe bruari van 11 of 125 uur mag worden geruimd. Voorzitter. Zeg maar tot Maart en dan van 12 uur tot 5 uur. Voor 12 uur loo- pen er nog te veel menschen op straat. Met algemeeoe stemmen wordt beslo ten dat voortaan vanaf November tot Maart van 125 uur mag worden ge ruimd. 8. Voorstel vaD B. en W. tot onbe woonbaarverklaring der woning van M. Dekkers, wijk no. 8. De Gezondheidscommissie zegt dat het huls slecht is onderhouden en niet meer kan worden verbeterd. Voorzitter. Het is geen woning meer voor menschen. Mol. Heeft de man al een andere woning. De Jongh. Het huis staat leeg. De vroegere bewoner is naar Delft ver trokken. Met algemeene stemmen wordt het voorstel hierna aangenomen. Van Andel. Indertijd heeft de raad bezwaar gehad om een 2en hulponder wijzer aan te stellen aan de M. U. L. O. school. Nu echter het M. U. L. O-wetje is aangenomen en het Rijk het minimum betaalt, stel ik voor tot benoeming over te gaan, ook omdat de voordracht nog bestaat. Voorzitter. De voordracht bestaat uit 1. R. Braams, Rijswijk. 2. D. Visser, Elshout. 3. H. de Graaf, Wijk. De heer Braams werd benoemd met 5 stemmen. De heer de Graaf verkreeg 1 stem en l stem was in blanco uitge bracht. Niets meer aan de orde zijnde en nie mand meer het woord verlangende, sluit de Voorzitter de vergadering. Haar halder sehynsel drong in den kerker van hen, die beden bnn streng, vernietigend vonnis badden ontvangen. Zy verliobtte bat van pijn verwrongen gelaat van moeder Wells, die siob in de wondkoorts op haar stroolegsr rondwentelde, en.wier droge lippen gretig den laatsten droppel opslorpten nit de waterkrnik, die de gevangenbewaarder reeds voor den nsoht bid gevold. Zy bescheen de afsohnwelyk leeljjke trekken der onde Mary Sqnires, nog afschuwelijker door den doodsangst, die thans daarover ver spreid lag, door den haat en den toorn tegen getnigen en reobters, die sich in tallooss halfluide vloeken lacht gaven. Zy verlichtte bet domme, onverschillige gelaat van Fortnne Natns en bet aohoone, dreigende gelaat van George Sqnires, om wiens lippen nog steeds de uitdrukking sweefde van den trotschen mensohenbaat, waarmede by sijn vonnis ont vangen en de gereohtssaal verlaten bad. Het maanlicht viel ook in de lraaie, oude saai der Abdy, werd door de gesckilderde glasruiten gebroken, en speelde op de blanke handen, die Mary Wintlebnry in den soboot bad gevouwen, terwijl tij met bet hoofd diep op de borst gesonken, in de vensternis sst, en met afgrysen nadacht over de indrnkken van desen dag. En met afgrysen luisterde ook mevrouw Wintlebnry naar bet verkaal van baar echt genoot, in de bibliotheek, waar de licktstraal, die door de ronde ruiten vielen, om de keer- schsppy dong met de waskaarsen, die op twes onde ailveren kandelaars brandden. O Ednard, is dat vonnis niet te streng snebtte sy. De require trok de schouders op. Wij beleven een kwaden tyd aeide b\j. En het is toch overal vrede. Jnist daarom de vele rnwe elementen, door den oorlog te voorsobyn geroepen, worden in vredestijd de gevaarlijkste vijanden der maatschappij joist in tnlke tijdperken moet de strafwet met onverbiddelijke gestrengheid worden toegepast. Denkt gij aist, dat de ongelnkkigen aollen begenadigd worden Ik betwijfel of daartoe wel een voorstel aan de kroon wordt gedaan. HAARSTEEG. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Dinsdag 22 Augustus des voormiddags ten 11 uur. Voorzitter Edelachtb. heer Van Bok hoven. Ongeveer 11.15 uur opent de Voor zitter de vergadering; aanwezig tijn alle leden. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE 1. Voorloopige vaststelling gemeente rekening 1915. Voorzitter. De heeren van den Brand en Vugts hebben alles nagezien en zullen wel rapport uitbrengen. Van den Brand. Alles is door ons in orde bevocden. 2. Schrijven van den WelEd. Zeergei. Heer Dr. J. Herman, houdende het ver zoek hem met ingang van 1 September eervol ontslag te willen verleenen als gemeente-geneesheer. Wordt met algemeene stemmen be sloten het gevraagde ontslag te verleenen onder dankzegging voor de bewezen diensten. 3. Benoeming van een gemeente ge neesheer. Voorzitter. Er is geen enkele andere sollicitant dan dr. Herman zijn opvolger dr. Otto. Van der Aa. Hoeveel bedraagt de jaarwedde. Voorzitter, f 200. Ik weet niet waar deze dokter vandaan komt. Van Oudheusden. Ik heb hooren zeggen van Amsterdam, waar hij In een gasthuis werkzaam is geweest. Luijben. Moet hij nu beslist worden benoemd. Voorzitter. Neen. wij kunnen de be noeming ook aanhouden tot een volgende vergadering. Van de Wiel. Hij heeft al een practijk gehad. Van der Aa. Is hij in Heusden al benoemd. Voorzitter. Gevestigd wel, benoemd niet. De Kort. Als hij In een gasthuis Is geweest, dan heeft hij veel ondervinding' opgedaan. Voorzitter. Ik stel voor hem voor- Vreest gy volstrekt niet, dat ds jory kso gedwaald bobben? Ds sqnire ssg verbaasd op. Nssn, aside by, de aaak komt mjj volkomen baweien voor boe komt gy op dat vermoeden Heeft Maty nwen twyfel opgewekt Mary heeft er nog ie bat gekael niet met my over gesprokensy is soe ontsteld nit Lenden teruggekomen, dat ik kaar aan baarselve heb overgelaten ik weet dat aty zoo het spoedigst weer tersobt koost. Het was ook ts vsel voor kaarwfj hadden san haar verlangen niet motten toe geven; ik baat ieder vergrijp tegen de geboorte al zoodanige dwaasbeden wreken aioh maar gij had toegestemd, en ik aeg nooit neen, waaneer gij ja gesegd hebt. Ik moest Msry haar zin geven sent nadat sy den stryd geheel volstrsden hasft, sal ay tot rnst komen. Gelooft gij nog altyd, dat ay William Davistown bemint V Daarvan ben ik meer dan ooit overtuigd, sij lijdt nsmsloss aan syn dolainnigs lief- do, daar by in zyna verblinding baar tot syne vertrouwde maakt, en haar trots belet siob aan die kwelling te onttrekken. Ds dsg van heden heeft nu ten minste eene beslissing gebracht. Hoe zoo? W illiam aal nn dat meisje nemen. Mr. Wintlebnry stiet een vloek nit n sprong op van syn stoel. Vergeef mij, Anna, aeide hij, en gi weder aitten, maar die gedachte kan raiend maken. Meent gij inderdaad, dat soo waansinnig son kannen lijn Ik hond my daarvan aeker, en ik ben selfs egoïstisch genoeg om ts wenschen, dat by baar hoe eer hoe liever hnwt. Waarom? Omdat alsdan dia dagelykiche bezoeken bier bij ons sollen opbonden, omdat bij dan niet meer altyd Mary tot raadsvrouw kan nemen, en ay soo eindelijk tot rost aal kom». (Wordt vervolgd.) De Echo van het Zuiden, Waalwyksche en Langstraatsehe Courant

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1