DE OORLOG. BINNENLAND. Provinciaal Nieuws. atlVWS VIT HIÏÏSD1I NIEUWS KAATSHEUVEL bop.g voor 4 maanden te benoemen; tegen Januari kunnen wij dan voor goed benoemen. Met algemeene stemmen wordt dr. Otto daarna benoemd. Luijben. De apotheker heeft mij ge sproken over de leverantie en zei dat het beter was dat dit rechtstreeks ge schiedde. Voorzitter. Dat behoort bij bet Arm bestuur thuis. Van de arbeidsbeurs is een schrijven ingekomen houdende het verzoek daarbij aan te sluiten. De kosten daarvan zijn cl. per inwoner en voor deze gemeente alzoo f 3.18'/2« Van Oudheusden. Is dit voor onze gemeente niet van weinig belang. Voorzitter. Wij hebben er al eens meermalen gebruik van gemaakt en dan de kosten zijn niet zoo groot. Van der Aa. Is dit alleen voor dezen tijd. Voorzitter. Neen dat Is blijvend. Vugts. Aan den dijk mag wel eens een kar of drie gruis gebracht worden anders wordt daar de heele boel weer stuk gereden. Voorzitter. Misschien krijgen wij een schuitje puin en dan zullen wij daar een paar karren laten opbrengen en dan gruis er over heen. Ik zeg misschien want Zeker is het nog niet. Niets meer aan de orde zijnde en niemand meer het woord verlangende sluit de Voorzitter de vergadering. Op den Balkan. Het maakt den indruk, of het op den Balkan ernst gaat worden. Het initiatief is in handen der centralen. Hoe hetzij, 't lijkt den buitenstaander onverklaarbaar, dat generaal Sarrail, die toch al maanden en maanden in Saloolki zit, niet gezorgd heeft, dat de Bulgaren en Duitschers niet de Grleksche grens over konden komen en punten van strategisch belang bezetten. Langzamerhand komt er thans teeke- ning in de linie, waarop de eerste strijd geleverd zal worden. In de dalen der vier groote, naar de Aegeïsche zee stroomende rivieren Mesta, Stroema, Vardar en Kara Soe liggen de strate gische punten die van het meeste belang zijn. De Mesta, de meest oostelijke dezer rivieren, zijn de Bulga ren overgetrokkenze zenden nu patrouilles uit naar Kavalta aan de kust. Aan de Stroema bezetten de centrale.n de Grleksche forten Llse en Starchista op den linkeroever der rivier, terwijl ze troepen naar "het zuiden door het dal vooruitschuiven. Westelijk van de Stroe ma werden aanvallen der Bulgaren tegen Poroj en Matltsa gestuit. In het Vardargebled gevechten bij Doldzeli, waar voornamelijk Engelschen schijnen te staan op den Westelijken oever van de Vardar id de streek van Majadala. zuidelijk van Gevgeli artillerie-gevechten, Ia het gebied van Kara Soe tusschen bet Zaterdag reeds genoemde Prespa- en Ostrovomeer trachten de Serviërs d£ uit Fiorina, welke stad zij ook bezetten, oprukkende Bulgaren tegen te houden. De communique's wekken de over* tuiging, dat in de eerste ontmoetingen het succes aan de zijde der centralen is, doch de strijd is neg zeer in het begin. Waarschijnlijk ligt het in de bedoeling der Bulgaren op de flanken te trachten een omvattende bewegiDg te maken. Van het Oostelijke front Op het oostelijk front gevechten aan de Beresina en aan het Nobelmeer (bij de Pripet) waar de Russen een deel der vijandelijke stellingen op den westelijken oever namen en tegenaanvallen afsloe gen. De Duitschers beweren intusschen, dat ze in deze gevechten 220 gevange nen maakten en 4 machinegeweren ver overden- Uit de dezer dagen door ons gemelde troepenverplaatsingen achter de Russi sche linies in Wolhynlë zijn nieuwe ge vechten op het Stochodfront gegroeid. Op het midden van deze linie tusschen Pripet en de spoorlijn KoweiSarny, bij de dorpen Roedka Czerewiscze, Tobel of Toboly, drongen de Russen, zooals het Oostenrijksohe communiqué bericht, door tot op den westelijken oever van de Stochod. Van beide zijden wordt een aantal gevangenen en bult opgegeven de Russen melden, dat ze 6 officieren en ruim 600 man gevangen namen en 13 machinegeweren benevens zoeklich ten en ander materiaal veroverden, de centralen stellen daartegenover 6 offi cieren, 397 man en 6 machinegeweren. Tobel is, volgens het laatste Russi sche legerberlcht, bezet door kozakken, nadat de strijd eenigen tijd heen en weer gegolfd had. In de buurt bezetten de Russen een hoeve én eenige andere ge bouwen. Bij Kislelin, aan den bovenloop van de Stochod, eischen de Duitschers een succesje op. Ze wierpen daar namelijk de Russen uit eenige vooruitgeschoven loopgraven. Verder worden noch uit zuidelijk Wol- hjroië, noch uit het daarbij aansluitende deel van Gallcië gevechten van eenige beteekenls gemeld. In de Karpathen, bij Zabië aan de Czeremosz, zijn de Russen een weinig aan de winnende hand. Ten westen van Jablooica werden de centralen van eenige hoogten verdreven. De centralen werden in de streek van Dolhopole teruggedre ven, de Russen schoten op ia de rich ting Fereskul. Meer naar het zuiden in de Boeko- wina is het initiatief nog steeds in han den der centralen. In het gebied van den Capul maken ze vorderingenze namen stormenderhand de felbetwiste hoogte Magura, en maakten 600 gevan genen en namen 2 machinegeweren. Russische tegenaanvallen op de hoogte werden afgeslagen. Voorts namen de centralen den Kreta top. De strijd op het Westelijk front. De Fraoschen mochten Maandag weer op een succes bogen, n.l. het nemen van 'l dorp Fleury, en ook de Engelschen hebben eenige stellingen weer wat vooruit gebracht. De Duitschers hebben gisteren eenige tegenaanvallen beproefd tegen de nieuwe stellingen der Engelschen, ten noorden van de Somme, zooals bij de hoeve Mouquet en bij het Foureaux-bosch, doch zijn er nergens in geslaagd verloren terrein terug te winnen. Daarentegen maakten ook de Engelschen geen nieu wen vooruitgang, omdat zij blijkbaar eerst het gewonnen gebied In staat van ver dediging moeten brengen, wat altijd een moeilijke taak is, als de tegenpartij aan valt. De op zich zelf staande aanvallen der Engelschen die de Duitschers dan ook signaleeren, zullen wel beoogd heb ben de Duitschers van zulke tegenaan vallen te doen afzien. Op bet Fransche front ten noorden van de Somme kwam gisteren in het geheel geen infanterie-actie voor. Wel blijft het geschut werkzaam, zooals trou wens ook bij de Eogelschen en ten zuiden van de Somme. De Bulgaren hebben gisieren hun belde vleugels een heel eind opgeschoven en verschillende vestingen en dorpen ge nomen en bezet. De toestand is weinig veranderd, aan alle fronten wordt min of meer verwoed gevochten, maar beslissende resultaten blijven nog steeds uit, en zullen in de eerstvolgende maanden ook wel niet verkregen worden. Fransche bladen wijzen er op dat men zich op een derden winterveldtocht moet voorbereiden, eerst het volgend jaar zullen de Franschen en hun bondge- nooten de definitieve overwinning kun nen behalen. De millioenen soldaten in de loop graven in Oost en West gaan dus een derde wlntercampagne tegemoet. Een troostloos vooruitzicht. En het volgende voorjaar zal dan opnieuw het groote offensief der entente beginnen, om den Duitscher over den Rijn te werpen Geen vrede roepen dé Fransche en Eagelsche staatslieden, voor de Dutt- scher verslagen en getuchtigd is. De vroege 't Fransche minister-president Barthou verzekerde gisteren in een rede, dat de overwinning der entente er reeds is, maar hij voegde voorzichtigheids halve er bij, dat men de zege niet reeds binnenkort verwachten moet. Frankrijk wil geen vrede voor Elzas Lotharingen is teruggegeven en de Duitscher de gebroken potten betaald heeft, s De oud premier Vivlani sprak in gelijken geest. Ia het Lagerhuis heeft men het gisteren ook over den vrede gehad. Minister Asqulth verklaarde, in ant woord op vragen, dat geen ofticleele Dultsche vredesvoorwaarden waren ge daan de voorwaarden, door Dultschland gesteld, waren slechts in de bladen verschenen. Bovendien waren die voor waarden, naar Asqulth zei. onduldbaar voor sommigen der verbondenen. De vrede is dus nog ver van huis. Twee Engelsche kruisers getorpedeerd. Dultsche dulkbooten hebben Zaterdag in de Noordzee bij de Engelsche oost kust een paar Engelsche schepen aan gevallen. De Dultsche marinestaf zegt, dat een kleine kruiser en een torpedo jager vernield werden, een andere kleine kruiser en een linieschip beschadigd, doch volgens de opgave van den En gelschen marinestaf zijn de beide lichte kruisers «Nottingham» en »Falmouth> gezonken en zijn geen andere schepen getroffen. Wel zou een Dultsche duik boot vernietigd en een andere bescha digd zijn. De «Nottingham» was een kruiser van 3400 ton, de «Falmouth» een van 5250 ton. Van de «Nottingham» zijn de offi cieren gered en worden 38 leden der bemanning vermist, van de «Falmouth» zou alleen een stoker zijn omgekomen. Uitbreiding van den Landstorm. De Minister van Oorlog brengt in de Staatscourant ter algemeens kennis dat nog niet kan worden bepaald wanneer de in 1889 Waalwijk, 23 Aug. 1916. Koopt niet in den vreemde, wat gij in Waalwijk even goed en even goedkoop kunt vinden. 2651 W. B. 1 geboren personen, die tot den landstorm behooren of daartoe op na 1 September 1916 komen te behooren in werkelijken dienst zullen worden gesteld. Behondens onvoorziene omstandigheden zal hunne opkomst in geeu geval eerder moeten plaats hebben dan in de tweede helft van December a.s.vermoedelijk echter sullen de meesten hunner eerst in 1917 behoeven op te komen. Zoodra de tyd van indiènstsfelling zal zijn bepaald, zal nadere bekendmaking volgen. Broodvoorziening van België Het Nederl. Correspondentiebnrean in Den Haag meldt; Gelyk bekend is, is op 10 Augustus de broodvoorziening van België stopgezet. Men geeft hiervoor verschillende redenen op, doch iemand, die alleszins bevoegd geacht kan worden in dezen een oordeel uit te spreken, deelt ons dienaangaande het vol gende mede Nu het aantal graanschepen, dat door Engeland wordt vastgehouden hoofdza kelijk geladen met voedergranen in sommige bevindt zich ook nog tarwe en tarwebloem tot 32 is gestegen en deze stijging eenigen tyd geleden reeds te voorzien was, kon de minister van landbouw, nijverheid en hindel niet anders doei dan allen brood toevoer naar België afsnijden. Iu de eerste plaats was het niet zeker, dat de tsrwete;- voer naar Nederland ni)t dezelfde belem mering zou ondervinden ala de toevoer van andere granen thans ondervond, doch al bleef deze toevoer vrij geregeld, dsn moo het aznhouden van zooveel schepen in naaste toekomst groote stagnatie in di aanvoer brengen en is het das gebiedend noodzakelijk, van het aanwezige broodkoren een spaarzaam gebruik te mtken. Bovendien brengt het niet binnenkomen van voedergranen ook een groot gevaar mede voor bet gebruik van aanwezig brood- koreD. Of dit weutchelyk is of niet, het kan niet anders of de aanwezige veestapel, die nu eenmaal bestaat en die gevoederd moet woruen, zal ook een deel van het broodkoren verbruiken* Zoolang de belem mering ia den aanroer van voedergraan dan ook bestaat, is het onvermijdelijk, dat de broodtoevoer naar België bljjft stopgezet. Opheffing van het vrijwillig militair motorrijderskorps Bij Kon. besluit is bepaald, dat bo vengenoemd korps met ingang van 28 dezer wordt opgeheven. Op dien datum gaan van de leden van het V. M. M. K. in den rang gelijk aan dien of overeenkomende met dien, welken zij alsdan bekleeden, over a. naar de depót-afdeeling van den motordienstzij, die militie- of land- weerplichtig zijn, alsmede zij, die land- stormpllchtlg zouden zijn geworden, indien zij geen vrijwillige verbintenis bij den landstorm hadden gesloten b. naar het landstormkorps motor-, vaar- en voerwezen zij, die niet behooren tot de categorieën vermeld onder a. De leden, die een overeenkomst hebben gesloten alzoo de vaste leden, behou den de verplichtingen en vergoedingen, welke thans voor hen zijn vastgesteld totdat de in hun overeenkomst vermelde termijn van 3 jaar zijn verstreken. Bevordering. Blijkens uit Ned. Indlë ontvangen tele grafisch bericht is bevorderd tot luite nant-kolonel bij het wapen der infinterle O. I. I.., de majoor J. H. R. van de Siepkamp, thans gedetacheerd bij het 23e Res. R. I. Waalwijks Belang. Maandagavond had in de achterzaal van het hotel Verwiel de algemeene vergadering van «Waalwijks Belang» plaats, die ouder gewoonte niet druk was bezocht. Na opening der vergadering door den vice-voorzitter den heer Cor. Wltlox en voorlezing en goedkeuring der notulen, werd door den penningmeester verslag uitgebracht van zijn finantieel beheer over 1915/1916. De lekening, die sloot met een batig saldo van f161.08, werd door de heeren C. van Loon en G. van Huiten onderzocht en in orde bevonden en de penningmeester met een woord van dank gedechargeerd. Inplaats van bet vertrokken bestuurs lid den heer I. B. F. van Gils, werd daarna met algemeene stemmen als zoo danig gekozen, de heer B. Timmermans- Verschure wien wegens afwezigheid, schriftelijk van zijne benoeming zou worden kenqis gegeven. De voorzitter deelt voorts nog mede, dat aan Dr* v. Gils bij zijn vertrek een album is aangeboden en brengt hem een woord van dank voor hetgeen hij voor „W. B heeft gedaan, verder dat de statuten 8 Mei 1.1. koninklijk zijn goedgekeurd en ieder een exemplaar zal ontvangen, dat men bezig is met een nieuwe uitgave van «de Gids» van Waalwijk en omgeving, en dat ook den leden daarvan een exemplaar zal worden toegezonden en ten slotte dat de ver- eenigiug 22 Maart 1917 tien jaar zal bestaan, welke gebeurtenis op eeoe of andere wijze zal worden herdacht, waar over de leden later nadere bijzonder heden zullen vernemen. De voorzitter geeft voorts voorlezing van een brief van de directie der Rijks- vakschool waario de bemiddeling van «W. B.» wordt gevraagd, om te trach ten voor de leerlingen der school ge schikte kamers of pensions te krijgen. Besloten wordt voor dit doel een lijst aan te leggen, waarvoor Iedereen de noodige opgaven aan den secretaris van <W. B.» kan zenden van kamers met of zonder pension enz. Deze lijst is dan beschikbaar voor de directie der school en andere Inrichtin gen, alsook voor personen die kamers zoeken. Men kan zijne opgaven dus zenden aan den secretaris. Ten slotte doet de voorzitter een be roep op de leden om mede te werken dat het ledental worde uitgebreid, waar er nog zoovelen zijn die lid konden en moesten zijn. Een aantal personen wer den opgegeven, die zullen worden uit- genoodlgd als lid toe te treden. Na nog eenige huishoudelijke bespre kingen, wordt de vergadering gesloten, R.K, Middelbare Handelschool. Blijkens achterstaande advertentie zal. het tweede toelatlngs-examen voor de R.K. Middelbare Haodelsdagschool, die 5 September a.s. geopend wordt, plaats hebben op 1 en 2 September. Men kan zich bij den directeur aangeven, die te spreken is op eiken Dinsdag, Woensdag en Donderdag des namiddags van 2 3'/a in de school (voormalig woonhuis van den heer H. Witlox-Bressers). Naar wij vernemen zal de officieele opening der Middelbare Handelsdag school op Dinsdag 5 September a.s. met eenige plechtigheid gepaard gaan. Beplanting. De prachtige jonge boomen in de Mr. van Coothstraat zien er op 't oogenblik verschrikkelijk uit. Het blad ziet als 't ware geheel rood. Een deskundige vertelde ons dat de oorzaak is een klein rupsje, waarmede de boomen overdekt zijn en dat een krachtige bespuiting al lernoodzakelijkst zou zijn. Uitbreiding. Naar wij met genoegen vernemen, aal de fabriek der firma N. V. Stoomschoen- fabriek v. h. Jos. Groenen te Besoijen, aanmerkelijk worden uitgebreid. Een stuk ter grootte van 30 bij 10 M. zal er worden bijgebouwd De aanbesteding zal binnen eenige weken plaats hebben. Naamlijst Telefoon-aansluiting. De Directeur van het Post- en Tele graafkantoor te Waalwyk deelt mede dat de nieuwe naamlijst voor den tele foondienst verschenen Is en tegen 0,60 cent verkrijgbaar is. VLIJMEN. Gedurende de kermisdagen 27, 28 en 29 Augustus zullen de vol gende inrichtingen en tenten een plaatsje op ons marktveld innemen. Bioskoop van Rlozzi, Caroussel en Schommel van Janvier, Schiettent van Gerrits, Hoeplatent van Doudser, slag machine van Kivits. Verder nog eenige galanteriekramen, koek en olllebollen- kramen, paUngkramen enz., zoodat het kermlsvlerend publiek van hier en elders de zucht naar ont- en uitspanning hier wel zal kunnen bevredigen. Bij vergunning van het hoofd der gemeente mogen er op Maandag en Dinsdag van de kermis In de café'i muziek en danspartijen gegeven worden en Is het politieuur vastgesteld als volgt: Zaterdag 26 Augustus en op Zondag, Maandag, Dinsdag en 's Zondags met nakermls d a*v. op llVs uur, op welk uur de localen moeten zijn ontruimd en gesloten. De bezittingen van de gemeente hebben dit jaar met inbegrip van jacht- en vischrecht in totaal opge bracht ongeveer f29000. 't Vorig jaar was de opbrengst ruim f 25000 terwijl eenige jaren geleden, toen nog niets aan ontginning gedaan was de opbrengst slechts f 12000 bedroeg. Wij behoeven dus niet naar andere plaatsen te zien om overtuigd te worden, dat goed uitgevoerde ontgiinlngen be langrijke voordeelen kunnen afwerpen. Door B. en W, dezer gemeente is de heer Hollander benoemd tot deur waarder der plaatselijke belastingen. Door B. en W. zijn ln onze ge meente tot rijwielpad in den zin van het motor- rijwielreglement verklaard 1 het kerkpadhet pad ten Westen langs de Verlengde Voorstraathet pad ten Westen langs de Mommersteeg, 4 het pad ten Westen langs den Rupweg In het Ven en 5 het pad ten Oosten langs den Ouden weg- VLIJMEN. Op 27 Aug. a.s. Kerrais- sondag geeft het ensemble Solzer-Herse eene uitvoering bij den heer G. van Wordragen-Verwey, waaraan 5 personen zullen medewerken. Omdat dit ensemble een goeden naam heeft en bovendien op dien dag bulten de kermisvermakelijk heden van het marktveld voor de kermis- gangeis weinig anders te genieten valt zal deze uitvoering zeker wel veel volk lokken. HERPT. Bij de gisteren gehouden stemming van een lid voor den gemeente raad dezer gemeente is gekozen deheer A. W. Verhoeven met 60 stemmen, teiwijl de heer A. H. Verhoeven 16 stemmen verkreeg. De regen der'laatste dagen heeft een gunstige uitwerking op het veld teweeggebracht. Gras, dat zeer naar regen verlangde, ziet er veel mooier uit, bieten alsmede de tweede teelt veld vruchten hebben nieuwen wasdom ge kregen. WASPIK. Zondag i.l. werd de nieuwe predikant der Ned. Herv. Gemeente alhier bevestigd, door zijn ambtsbroeder van Zevenhuizen. Er was zeer veel be langstelling, ook uit de omliggende plaat sen. De namiddagdienst leidde Ds. Joq. kers zelf en de leden der gemeente toonden door hun trouwe opkomst, dat ze verheugd waren weder een eigen leeraar in hunne kerk te zien optreden. Deze week zyn hier verschillende wagons vlas aangevoerd. Dit vlas zal hier worden geroot en verder verwerkt worden tot het gereed Is voor de spin nerij. Ongetwijfeld zal dit nieuw bedrijf weder velen handen werk verschaften ea daardoor bevorderlijk zijn aan de wel vaart van Waspik. Nu de rogge en haver binnen zijo, is ook de tarweoogst in vollen gang. Deze oogst valt werkelijk mee en de landbouwers zijn over den opbrengst tevreden. Men schijnt de daders van de bal dadigheden in Boven nu te hebbel ontdekt. Tegen een zestal militairen ea een paar burgers is dienaangaande reedi procesverbaal opgemaakt. R'VEER. De leden der sociëteit Gezelligheid zij ons doel« zullen Zater dag en Zondag a.s. een uitstapje makea naar Amsterdam. Dat bet hun niet aaa «gezelligheid* zal ontbreken Is te ver wachten. De vacantle der Chr. School (1 wederom met een week verlengd met het oog op de mazelen. Zaterdag werd op den scheepswerf der firma D. P. van Suiiekom Zn. di kiel gelegd voor een sleepkaarf {root ongeveer 340 tonnen voor Hollandsche rekening. De kinderen vaa de hoogste klas sen van de Fraterschool zullen a. s. Woensdag een pleziertochtje mak$n natr Rotterdam ora aldaar den die rentuin en enkele museums te bezichti gen. Als het weer nu maar wat mede werkt, staat de kinderen een prettigs dag te wachten. Heusdin, 23 Aug. 1916. Uit de dierenwereld. Op een zolder bevond zich een nest jonge zwaluwen. Hierin werd 4 Aug.'a bebroed musscheneltje geplaatst, dat den volgenden dag reeds uitkwam, terwijl toen ook de jonge zwaluwen uitvlogen. Sedert zat het muschje alleen en thans is het, dank zij de goede, zorgen zijner pleegouders zoo ver, dat het eerstdaags ln zijn eigen onderhond kan voorzien. Landstorm. De laudstormplichtlgen van de jaar klasse 1916, Joh. Reas en A. Laros, «ijl ingedeeld bij de Brigade Grenadiers ei Jagers te 's Hage. Onderwijs. Mejuffrouw Top, onderwijzeres aan da Muloschool is tijdens de vacature vu Hoofd der School voor die functie aas- gewezen. Ongeval. Mejuftr. M. van Oudheusden alhier had Zondag het ongeluk van de trap te valles en daarbij een been te breken. Boven dien bezeerde zij zich nog hevig aan den arm. Kaatsheuvel.-22 Auv. 1916. Kaatsheuvel, 22 Aug. 1916. Ten einde te voorzien In het gebrek aan regeerlngstarwe, noodlg voor de goedkoope tarwebroodvoorziening, *ij® door de bemiddeling van onzen burge meester,' twee waggons tarwemeel aaa* gevraagd, welke blijkens bekomen infor* maties, vermoedelijk nog deze week zqn te wachten. Op deze wijze wordt di groote behoefte het metst practisch ge holpen. De bouw van het electrlsch net U Looo-op-Zand heeft een regelmatige*» gunstigen voortgang, terwijl ook de huil- aansluitingen met ijver worden voort gezet. Worden onze informaties bewaar heid, dan zou primo October a.s. llcbt worden geleverd door het op te rlcbtei provisorlum, waarvoor reeds een iocomo-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 2