2 bekwame Vleeschers Kantoorbediende Te huur. Vermist. een Zwartbont Hokkeling SISTERS en PUKSTERS STANZER flinke JONGENS Net Kosthuis MONTEUR Or. VAN MENS rieel Staatsexamen, Notaris Jansen Schapenslagerij. Dankbetuiging. een nette Jongen KAMER met Slaapgelegenheid Notaris A, Schaap ii wssr ta consults»» 24 Augustus, Notaris Canters Ingezonden Stukken, DE OORLOG. Gevraagd Gevraagd By W. v. Disseldorp, GEPLAATST; Een Kantoorbediende „THOR." Waalwijk-Rotter dam v.v. „THOR" Geregelde Goederen Vrachtdienst. Iedere Maandag 8 v.m. van Waalwijk (Haven.) Iedere Woensdag 8 v.m. van Rotterdam (Oosterkade.) Voor groote partijen trage men vervoer per Extradientt. Telefoon Interc. Slikkerveer No. 1. Reederij Arie Smit „THOR" Slikkerveer. vraagt voor direct Bekwame alsook bekwaam - GEVRAAGD. gevraagd voor een of meer geïnterneerde Belgen. een bekwaam voor een Schoenstik- kor ij, bekend met Singernaaimachines. Middelbare Handeltdagtchool Grootestraat B 302, Dr- H. H.Knippenberg Vlet alle tevredenheid W. Klerkx-de Groot. J. J. Jongepier, Definitieve verkoop wegens vertrek. veilen en verkoopen W. de (iraaff, Adverteert gestadig en regelmatig. verpachten biel met draalstoomgenerator is aange kocht. De locomobiel Is reeds ter plaatse geleverd. St. Bernardus. Zondag 20 Aug. Is In oase Parochie de jaarlijksche bedevaart van St. Bernardus wederom begocnen. Honder den pelgrims uit alle plaatsen In den omtrek waren reeds den eersten dag aaüwezlg. Ook de volgende dagen houdt de stroom van vreemdelingen aan. 't Weer zal in deze week wel 'n woordje meespreken.' Ongeval. Bij de firma J. Schrauwers-Schalken had de werkman G. Sn. 't ongeluk met de hand tusschen de machine bekneld te raken. De hand is inwendig ernstig gezwollen. R. K. Kiesvereeniging. De aangekondigde vergadering voor Maandagavond waarin de heer J. v. Rijzewijk uit Tilburg als spreker zou optreden is niet doorgegaan. Na oogeveer een uur gewacht te hebben, kwam omstreeks negen uur 't bericht, dat de heer v. R. niet kwam. Hij had 'n ongeluk met de fiets gehad in Loon-op-Zand en in de verbeelding dat de vergadering bij z'n late komst reeds verloopen zou zijn was hij niet meer doorgekomen. De vergadering van Zoodag waatin Mr. Dr. A. v. Rijcken- vorsel uit 's Bosch als spreker optrad was druk bezocht. Hedenavond is 't candldaatsbespreking en stemming. Aangesloten. Onder no. 21 Is alhier bij 3e telephoon aangesloten de firma J. v. d. Wee, le der en fourniturenhandel, onder no. 14 de stoomschoenfabriek firma Schalken- v. Vugt. Schoolreisje Door de onverwachte verlenging der vacantle Is ook 't schoolreisje der O.L. school no. 1 verlaat. Naar alle waar schijnlijkheid zal volgende week 't reisje gemaakt worden. Om te kunnen gaan zal echter nog wel bij den een en anderen goeden kindervriend moeten worden aangeklopt. Ongeluk Hedenmiddag had de arbeider v. d. H. werkzaam op de stoomschoenfabriek van den heer J. Snoeren alhier tusschen de schiftmachlne te geraken met 't gevolg dat 'n groot gedeelte van de wijsvinger werd afgesneden. Kon. Harm. Apollo. De Koo. Harm. Apollo zal Zondag a.s. op verzoek 'n concert geven in de Harmonie-zaal van den 'heer v. Iersel- Montens te Waspik. Dit telkens terug- keerend verzoek getuigt wel voor Apollo. Apollo zal voor Waspik met 'n geheel nieuw programma verschijnen. Bulten verantwoordelijkheid der redactie. Verminkte Belgische Soldaten. M. de R. Mag Ik zoo vrij zijn U te vragen deze enkele regels in Uw courant te plaatsen om de inwoners van Waalwijk, mijn oproep, tot het verzamelen van alle post zegels, te herinneren. De zendingen hebben tot hiertoe 100,000 postzegels opgebracht, waarvoor ons den dank van >l'Oeuvre des Soldats Invalides Beigeswerd betuigd. Die dank is voor U, vrijgevige Inzenders, die bij deze gelegenheid uw goed hart toonde en bewezen, dat het Nederlandsche volk, met kracht het droevig lot van de ver minkte Belgische soldaten wil verzachten. Meer, en nog meer postzegels lil Ik vraag, in naam mijner landgenooten, de zendingen te vermeerderen, indien het «enigszins mogelijk is. Bij voorbaat mijn hartelijken dank voor hen, die ons wilden helpen in onze taakhet Belgische volk zal hun steeds dankbaar zijn voor hunne medewerking. De zendingen zullen met dankbaarheid worden ontvangen bij Mevrouw Timmermans-de Nay er te Wanlwyk en P. Deleplère, Groote straat Waalwijk. Met dankzegging voor de plaatsruimte, Hoogachtend, POLYPORE DELEPIËRE. DRUNEN. Op Zondag j.l. gegeven Concours door het Kruisbooggezelschap „Oefening onder Ons" gsvestigd bij M. Melis te Drunen zijn de prijzen behaald alsvolgt. Ie Prijs prachtige Lauwerkrans De Mollenschutters Tilburg met 110 punten. 2e prijs idem Rozenjacht II Tilburg met 107 punten. 3e prijs prachtige Verg. Zilver Medaille Ons Genoegen 's Bosch met 101 punten. 4e prijs idem Willem Tell Vucht met 101 punten. 5 e prijs idem Oefening in den Wijn gaard Tilburg met 99 punten. 6e prijs idem Vrije Volk Tilburg met 99 punten. 7e prijs idem Ons Genoegen 2de Zestal te 's Bosch met 97 punten. 8e prijs idem Rozenplant in 't Woud Tilburg met 97 stemmen. 9e prijs idem Ons Genoegen (meeste Zestallen) 's Bosch le Kampioensprijs f 9,00 Ons Genoegen 's Bosch met 20 punten* 2e Kampioensprijs f 3,Rozenjacht II Tilburg met 20 punten. 3e Kampioensprijs f 1,—Molenschutters Tilburg met 20 punten. Eerekruis Ons Genoegen 's Bosch met 20 punten. Konlngskruls Rozenjacht met 15 punten in 3 schoten. lste Personeele prijs f7,50 W. v. d. Ven Nieuwkuik met 28 punteo. 2de Personeele prijs f 5,P. Assems Tilburg met 28 punten. 3de Personeele prijs f4,— de Laat Vlijmen met 27 punten. 4de Personeele prijs f2,50 A. v. d. Sanden Tilburg. Geluksblok Th. v. d. Besselaar Nieuw kuik f 1,30 met 39 punten. Van het gevechtsterrein op den Balkan. BERLIJN, 22 Augustus. (Wolff.) Of ficieel. Alle stellingen der Serviërs op den Malka Nidze Planina zijn genomen. De aanval gaat verder. Verscheiden malen is de vijand, als hij tegenaanvallen ondernam aan de Dzemat Jeri en in het gebied van den Moglena teruggeworpen. Tusschen het Boetkowa- en Tachyno- meer zijn de Franschen over de Stroema geworpen. Verder naar het Oosten is de kam van de Smynlca Planina (ten Oosten van Seres Red.) genomen. SOFIA, 22 Augustus. (Wolft.) Offi cieel bericht van den 21sten Den 20sten rukten onze manschappen in het Stroema-dal voorwaarts. De tusschen Tachyno- en Boekowa- meer oprukkende troepen hebben den vijand naar den rechter-Stioema-oever teruggeworpen. Wij bezetten op den linkeroever de dorpen Haaoatar, Barakkli Joema, Koemll- bissar, Todezoro, Nevolyen, Jenikeui, Karajakeul Bala, Hiristian-Kamlla, waar wij ons hebben versterkt. Wij hebben een Fransche brigade uiteengejaagd,'die samengesteld was uit het lste, 4de en 8ste regiment Afrikaan- sche jagers, drie bataljons Zouaven en een afdeellng rijdende artillerie. Wij hebben 40 gevangenen gemaakt, w. o. een kapitein. De Franschen lieten vele dooden en gewonden achter. In het Wardar-dal het gewone artille rievuur. Op den rechtervleugel hebben wij den aanval voortgezet. Onze troepen, die ten zuiden van Fiorina opereeren, hebben den kam van de Makaria genomen, en trekken verder naar het Zuiden. In de buurt van het Óstrowo-meer hebben onze troepen de sterke vijande lijke stelling op den Nice-Plantna des avonds om zes uur genomen. Twee regimenten van de Servische Donau- divlsie hadden deze stelling verdedigd De vijand trekt zich naar 't Oosten terug Wij hebben Gornitsjewo genomen. Het oftensief duurt voort. De operaties in België en Frankrijk PARIJS, 22 Augustus. (HAVAS.) Het namiddag-communiqué meldtTen Noor den van de Somme duren de artillerie gevechten op een groot gedeelte van het front voort. In den loop van den nacht gingen de Franschen een weinig vooruit in de om streken van Cléry. In het op 20 Augustus door de Fransche troepen ten zuiden van Guillemont genomen bosch namen de Franschen nog twee kanonnen van 77 m.M., wairdoor het aantal der bij dit gevecht buitgemaakte kanonnen tot acht gestegen is. Ten Zuiden van de Somme stelden kleine operaties de Franschen in staat verscheidene gedeelten van Dultsche loopgraven ten Zuid-Westen van Estré?s en ten Oosten van Soyecourt te bezet ten. De Franschen maakten gevangenen. Ten Noord-Westen van Solssons slaag de een verrassende aanval van een Fransch detachement op een Duitsche loopgraaf op het plateau van Vlngre. Een Duitsch slagschip getorpedeerd. LONDEN, 22 Augustus. (Reuter.) Officieel bericht van de admiraliteitDe uit de Noordzee terugkeerende duikboot 23 rapporteert den 13den dezer, des morgens, etn geslaagden torpedo-aanval op een Duitsch slagschip van de Nassau- klasse te hebben gedaan. De duikboot-commandant deelt mede, dat hij het slagschip, toen het in bescha digden toestand en begeleid door 5 torpedojagers naar de haven terugkeerde nogmaals heeft aangevallen en het met een tweede torpedo getroffen. Hij gelooft dat het gezonken is. De verlieslijsten in de Engelsche bla den van Maandag en Dinsdag bevatten de namen van 524 officieren (133 go- sneuveld) en van 10,888 minderen. rust. Kort de Arbeid, lang de Poets met Erdal, 't is een lust. zwart geel bruin. Alom verkrygbtar tegen 15 cents de groot* S I dooi en 10 cents de doos S 60 Da familie BAIJENS-HAlskin betuigt haren oprechten dank, Toor de belangstelling, tydens de ziekte «n by bet overlyden van haren ge* liefden Broeder, Behuwd broeder en Oom, den WelEd, Heer FRANCI8- CU8 ANTONIUS BAIJENS, we. duwnaar van mevrouw M-xbtbild» Hendiina Bayena-Hülskm. Uit aller naam, 9751 P. C. BAIJEN8. Waalwijk, 20 Augustus 1916 om in het kappersvak te worden opgeleid 9753 By JOS. HAMBURG, Coiffeur, Groote Straat, Waalwijk. tegen hoog loon. Laerlooiery, 9700 Sprangsehe Vaart Kaatabeuvel Een JUFFROUW zag zich gaarne in 't bezit van diploma Han- delsschrijven en diploma Machineschrij ven. Brieven onder letter y W aan het bureau van dit blad. 9762 gevraagd die goed schrijft en vlag kan rekenen. Eigenhandig geschreven brieven onder nummer 1284 aan het bureau van de «Echo van het Zuiden.* 9775 TE HUUR gevraagd in Waalwijk, een voor twee Personen Brieven onder nummer der ad vertentie aan het bureau van dit blad. 9778 (Bekendmaking ingevolge art. 2 der Wet van 23 April 1880. Staatsblad 07.) Agenten adressen TE ROTTERDAM, Oude Hoofdplein 4, Telef. No. 289. TE DORDT, Palingstraat 14. TE WAALWIJK, Besteller G. Millenaar, Besoijen. (Voorloopig adres.) N.B. Alle verboer geschiedt op ter griffie der Arr. Rechtbank te Rotterdam gedeponeerde algemeene vervoer-conditiëu der Vereeniging van de belangen der Binnenlandsche Beurtvaart (Stoom en Zeil) te Rotterdam. 9760 Waaiwykiche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Gem. voork. metslaapk, desgewenscht met ontbijt. Brieven onder 't nummer dezer advertentie, bureau >an dit blad. 9767 In den Waalwijkschen polder, op den Ovorik, is vermist. Tegen belooning terug te bezorgen by CHR. VERHOEVEN, 9769 Eerate Zeine, Waalwyk. (wegens dienstplicht) en eenige Adres: JOH. C.SPAPENS, Stoomschoenfabriek 9742 WAALWIJK Brieven onder No. der advertentie md bet bureau v. d. blad. 973$ WORDT GEVRAAGD Vereischte, dat hij zelfstandig voor komende reparaties kan verrichten. Brieven onder nummer der adver tentie aan het bureau van dit blad. 9745 te Waalwijk zal op Vrijkag 25 Augustus 1916 des voormiddags li'/a °or ten ver zoeke en ten kcffiehuize van JOS. VAN DER SANDEN, te Besoijen PUBLIEK VERPACHTEN Hooigras van Hooiland, genaamd de 10 hont, achter de boerderjj van den heer W. Klerkx te Besoyen, om te hooien in 2 perceelen en in mma, 9754 WAALWIJK. De leerligen, die aan het 2e Toe- latings-examen wenachen deel te nemen, moeten zich vóór 30 Aug. a.s. aanmelden by den directeur. Het toelatings-exsmen zal plaats hebben op 1 en 2 September a.s. Spreekuur van den Directeur Dinsdag, Woensdag en Donderdag in het schoolgebouw, van 2 tot 2 uur nam. 9771 Directeur, Oor-, Neus- en Keelarts te 'g-Hertogenbosch, op 9770 kan ik verklaren, dat de Algemeen* Paarden- en Veeverzekering- Maatachappij te 's-Gravenhage (De Oude Zwolscke van 1895), Dir. LINTHOUT, da schade voor myn ufgemaakt rund spoedigst en loyaal heeft uitbetaald. Ik kan iederen paarden- en veehonder aansporen deel in deze Maatschappij te nemen, ook van wege bare lage en vaste premiëo, 9774 Besoijen, den 17 Aug. 1916. Agent en Verzekerde. Tot opleiding van boven gemeld examen bestaat ge legenheid bij Candidaat- Notaris, te 's Hbutooinboich, Grobbendonckstraat 48. 9761 te Waalwyk, zal namens Mevrouw BINK e.t* vijf woningen met tuin te Waalwijk in de Sint Ant.- Parochie, verhuurd aan Berkelmans,vander Pennen, Wed. Span, Beerends en Maas ieder voor f2,12 per week. Betaaldag SO Oct. '16. a/3 der koopsom kan als le hypotheek op het veikochte gaveatigd blyvea. Inzet Maandag 4. Sept. 191Ó, bij den heer TH. v. LOON op de Markt, de toeslag Maandag zS Sept. daarna in 't hotel GEKKiS telkens om 7 nor. Zie biljetten.9718 Ondergeteekende bericht dat hij bij zijne Runds- en Varkensslagerij heeft ge opend eene (Uitsluitend le kwaliteit.) Schapenvleesch 45 ct. p. pnd. Boutjes 55 ct. Coteletten 60 ct. Aanbevelend, 9768 BESOIJEN. te Drunen zal Vrijdag September 1916% voorm. 8'/a 0,lt hij P. VAN DER LOO-Loiff te Haarsteeg Voor Mevrouw de Wed. Alpb. M, Sassen. 1 peioeel op den Elderwaard groot 9 honten wel, de zoogenaamde ftweede 9 hont'. 3 perceelen aldaar ieder groot 7 hont. Voor den Heer Mr. Charles 8aaaeD. 35 psroeelen op den Ltgen Omloop. 5 perceelen strooisel volgens af bakening, daar waar de banden ge staan hebban. Een perceel tnsschen het riet ep den Lagen Omloop. Ook twee perceelen riet No. 1 naaat het land der Godvhniaen van Heuaden en No. 2 naast Hedikhuiuen. Voor den Heer P. J. van Heesbeen. Den Elderwaaid. Voor den Heer Hendrik vau Heat. Den Elderwaard, Inlicktingen geeft de opziebtex Theod, van de^Water. 9765 III MC—-niTTTTT-TiT-llT 329 Erdal

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 3