Rummer 69, Zondag 27 Augustus 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlvf|ksche Stoomdrukkeri) Antoon Tielen Eerste Blad. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. VERSLAG FEUILLETON. Gemengd Nieuws. a Eene geschiedenis uit de Engelsche rechtspleging. 20) xr. Wttlwjjkseht en Ungstraatscte Coirait, Dit Blsd verschijnt Woensdag- 8n Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0.90. Franco per poat door het geheele ryk f 1.06 Brieven, ingezonden «tukken, gelden enz., franco te «enden aan den Uitgever. UITGAVE Telefoonnummer 38. Telegram-AdresECHO. Fniis dsr AdvmrtintiSn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Adrertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale «eer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege der Kamer van Koophandel en Fa brieken te WAAL WIJK, betreffende den toestand van denhandelen nijver heid, de scheepvaart en van den land en tuinbouw over het jaar 1913 IX Verslag van Noord-Braband>, Maat schappij van Verzekering op het leven, ge vestigd ie Waalwijk. Opgericht 8 Maart 1841. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 1van ij Juli 1895. Commissarissen vau >Noord-Braband4, Maatschappij vau Verzekering op het leven te Waalwijk, verklaren de rekening en verantwoording over het per 5 April 1915 eindigende 72e boekjaar met de daarbij behoorende boeken en verdere schrifturen te hebben onderzocht en alles accoord en in orde te hebben bevoödcn. Wij hebben ons overtuigd van de aanwezigheid der op de Balans vermelde cffectenkoers (4 April 1914) en andere waarden, terwijl uit eenen door de Di rectie van de Nederiaudsche Batik gevi- seerdeo slaat, een depö' van dv- bij die Bank in open bewaargeving beru-tende fondsen ter waarde van I 501,698,19 ef fectief is geconstateerd. Een voordeelig koersverschil op ef fecten, ten bedrage van f 524,87, is bij geschreven op de »Reserve-koersver- schil4, zoddat deze thans bedraagt f13,357. Voor de controle van beheer en boek houding verwijzen wij naar de desbetref fende verklaring van den accountant en voor de wiskundige controle, naar de verklaring der wiskundigen. Waalwijk, 11 November 1915. Cijfers geconstateerd met de afsluiting van het 72e Boekjaar, April 19 Tg. Reservekapitaal f 2,588,132, Aantal polissen 257,406. Maatschappelijk Kapitaal f 300.000,— Verzekerd kapitaal f 17,674,143, Vaa .DE ECHO VAN HET ZUIDEN." III1. A Uitkeermgen Verzekering bij overlijden f 220,012,78 Expiratlën f 86592,85 Afkoopen f 37,679,83 Lijfrenten f 987,61 Correspondentschap der Nederlandsche Bank te Waalwijk. Boekjaar 1914/15 1915/16 Bankbilj. tegen specie f 604,000,f 1,183,605, Bankbilj. tegen bankbilj. f 1,035,600, - f 1,073,485,— Specie tegen bankbilj. f 394,500,- f 851,605,— f 2,034,100,— f 3,108,695,— f265,000,- f441,000,— f 50,000,— f 81,000,— f315,000,— f 522,000,— f215,000,- f360,000,— f Nihil f Nihil f215,000,- f 360,000.- Verzonden bankbilj. Ontvangen bankbilj. Ontvangen specie Verzonden specie laklederfabriek. - v G. Gompen uitbreiding zijner stoom- leerlooierij. Firma van Iersel-Wltlox Co uitbreiding harer stoomleerloolerij. R. A. Delhaye uitbreiding zijner stoomleerloolerij. N. V. Waalwijksche Chroomlederfa- briek v/h van Dooren de Greeff, uitbreiding harer stoomleerloolerij. Firma Massuger van Poppel plaatsing van een gasmotor. Arbeidswet. Arbeidskaarten op 31 December 1915 geldig: 110 kaarten voor jongens. 83 meisjes. 2 gehuwde vrouwen. 30 medeonderteekende arbeidskaar ten voor jongens. 33 medeonderteekende arbeidskaarten voor meisjes. 1 medeonderteekende arbeidskaart Omzet door assigoatiën en incas- steriagen f 249,595,55'/2 f 298,196,97'/; voor gehuwde vrouwen. Uitgereikt in 1915. 41 kaarten voor jongens 34 meisjes 16 medeonderteekende jongens. 18 medeonderteekende Disconto's f3,175,003,30 f2,882,622.57 Rente van disconto en Beleening f38,850,14 f34,740.68 Staat van verleende vergunningen krachtens de Hinderwet over het jaar *9*5- De volgende vergunningen volgens dé Hinderwet werden verleend aan Arn. van Engelen oprichting van eene vatkensslagerij, R. A. Delhaye definitieve vergunning tot het verplaat sen van een Stoomhamer in zijne stoomlooierij. J. Gragtmans uitbreiding zijner stoom- leerlooierij. V. Hoffmans Zonen bijplaatsing van een gasmotor in hunne lijmfabriek. J. A. Pulles oprichting van een rund en varkensslagerij. H. H. Jansen herbouw zijner chroom kaarten voor •kaarten voor meisjes. ^jÉ~| De houders van medeonderteekende kaarten wonen eld,ers, doi.h zijn in deze gemeente werkzaam. Verslag van den 4-jarigen Hanaels- cursus uitgaande van *de Hanze4 te Waalwijk. Gaarne voldoen wij hierdoor aan den plicht verslag uit te brengen over onzen handelscursus gedurende het jaar 1915. Zoowel in het onderwijzend personeel als in de commissie van toezicht kwam geen wijziging. $ij het begin van het cursusjaar werden aangenomen 18 leerlingen (13 j. en 5 m1 leerling moest door bijzondere omstandigheden van de lessen afzien, zoodat het eerste leer jaar bestaat uit 12 j. en 5 m. totaal 17 leerlingen. Naar de 2e klas werden bevorderd 9 leerlingen 3 m. en 6 j. Naar de 3e klas werden verhoogd 6 leerlingen 3 m. en 3 j. Tevens hebben nog 2 leerlingen 1 ra. en 1 van het vorige jaar de lessen nog gevolgd, zoodat de 3e klas wordt gevormd door 8 leerlingen 3 m. en 5 j. De leeftijd der leerlingen varieert van 1522 jaar. Alhoewel met de hulpmiddelen bij het onderwijs zeer gebrekkig moet worden gehandeld, daar men door het kleine beschikbaar gestelde bedrag zoo weinig kau aanschaffeo, zijn de resul; talen van het onderwijs, dank zij de toewijding zoowel van den kant der leeraren als van de leerlingen zeer bevredigend te noemen Onderwijs wordt gegeven in Aard rijkskunde en Handelsgeografle, Boek houden, Handelsrekenen, Algemeene handelskennis en Handelsrecht, Neder- landsch en Correspondentie en Schrijven, terwijl nog het plan bestaat de cursus uit te breiden met Fransche en Dultsche handelscorrespondentie. De lessen zijn gegeven in de Open bare Lagere School des Maandags, Woensdags en Vrijdags 's avonds van 372 87» uur- Gemeente Gasfabriek. Het jaar 1915 Is voor de gemeente gasfabriek gezien de abnormale om standigheden, waaronder de grondstof fen moesten worden aangevoerd geenszins ongunstig te noemen. Wel moesten wegens de hoogere kolenprijzen de gasprijzen worden verhoogd om het evenwicht eenigszlns te herstellen en werden tevens de cokesprijzen nog hooger gesteld, de gang van het bedrijf echter bleef behoudens enkele uitzonderingen van stagnatie's bevrijd. Werd wegens inferieure kwaliielten der kolen de productie van het gas op velerlei wijze bemoeilijkt, dan werd zulks ondervangen door bijvoeging van tijdelijk personeel en door de toestellen machinerie^ meermalen te doen schoon maken. 't Moge dan ook voorzeker gezegd, dat en van de Directie er van Personeel groote oplettendheid en werkkracht werden gevorderd en door allen de nauwste plichtsbetrachting is aan den dag gelegd. De totale productie bedroeg dit jaar 654,748 M3 gas tegen 637.403 M1 in 1914, vermeerderd alzoo met 17138 M3. Het verbruik bedroeg 625586 M:t tegen 605662 M3 in 1914, terwij het verlies bedroeg 4,5°/0 tegen 5,029°/0 in 't vorige jaar.. Voor de openbare verlichting der gemeente Waalwijk werd verbruikt 34482 M3 gas tegen 37834 M3 in 1914,. terwijl voor de openbare verlichting der gemeenten Besoijen en Baardwijk werd geleverd 8543 M3 tegen 8307 M3* in 't vorige jaar. Het aantal aangeslotenen bedroeg gewone meters -469 stuks en munt meters 629 stuks totaal 1098 gasmeters. Het getal motoren vermeerderde met 1 stuks en bedroeg op 31 December 18 stuks met 93 I. P. Krachten. Verkocht werden bij contract en aan de fabriek aan cokes en gruis respec tievelijk 24485 H. I.. en 2486 H. L. aan koolteer 86,661 Kg. en zwavelzure ammoniac 6650 Kg. Wat het /finantieele resultaat betreft kunnen we melder, dat dit aan de verwachting bij de begrooting gesteld voldoet, alhoewel dit ten opzichte van het vorig jaar geringer genoemd moet worden. 't Blijve echter zaak ten einde eene gunstige exploitatie te behouden om met de noodige bezorgdheid voor de toe komst te waken, daar de vooru itzlchten hierop niet al te rooskleurig kunnen ge noemd worden. De 21-jarige milicien Nic. v. B. met verlof thuis, te Rotterdam, ging zwemmen in de zweminrichting aan de Maaskade. Bij het in het water springen in het" groote zwembad geraakte hij met zijn teenen tusschen het latwerk van het zwembassin bekneld, waardoor hij verdronk. - Door de stoomtram Den Haag Delft is bij de Hoornbrug de 32-jarlge vrouw S., verblijf houdend te 's-Gra- venhage, overreden cn gedood. Te Rietveld is een tweejarig dochtertje van A. en* E. te water geraakt en verdronken. De 14Jarige bakkersleerling M. v. d. Ldie Zondag met kameraden onder Oosterbeek in den Rrjn ging zwemmen, waagde zich te ver in den stroom en verdronk. Gy hovpt In het onveranderlijke schikt zich toch findelijk «po verstandig menscb, hoeseer het hart ook wois'elen of tegenstreven moge. Ik geloof dat daarin ook do verklaring ligt, waar om de smart over datgene, wat de dood ons onceamt, minder bitter en minder langdurig ie, dan die over datgene, wAt het leven ons «reedaardig ontrokt. William Davistown blyft echter in bet laven. Maar bij sterft voor Mary op het oogeo- blik dat bij met Elisabeth Canning voor het «ltasr treedtik ken mijne doohter Hoopt gij ook dat zy dan aan het aan- soek van graaf Waversford oen gaDStig oor sul verleenen? Mevrouw Wintlebury knikte toestemmend. Hebt ge nog steeds een vooroordeel tegen hem Noem het geen vooroordeel, het is een onbestemd gevoel, dat ik niet meester kon worden, hoeveel moeite ik mij daartoe ook gaef. Gij «uit u toch door eene hersensobim ni-.t laten vervoeren zulk een schoonzoon af te wysen? vroeg de Squire op een toon, die b>wees, dat bij niet voornemens was sioh daarnaar te schikken. Gij zalt toch verstandig Ik aal verstandig zijn, en ook Mary sal verstandig zijn, «eide mevrouw Wintlebury treurig. O, Edward, bet verstand is zulk een schoone zaak. Het heeft ons het ware geluk aangebrasht, Anna 1 Omdat daarnaast de liefde baar setel heeft 1 was het zaohte antwoord. Hf) kuste haaf de hand Ik bob heden een brief vau den graaf ontvang n, ging hy voort, terwijl hy hem uit den suh baalde, hij noodigt my nogmaals tot de vosser jiebt in Hampshire. En denkt gij aan zyoe uituoodiging ge volg te geven Alleen indien ik zeker bon, dat M«*ry zyne band zal aannemen. Ik kan niet de gast zijn van een man, wien ik op een vereerend aanzoek een weigerend antwoord zou moeten geven. Laat er eenigen tyd overbeengacD, ant woordde msvrouw Wintlebury. terwijl zy opstond en bet vertrek verliet. Onderwijl in de abdij tnssohm mynheer en mevrouw Wintlebury over W .11 am gesproken werd en M&iy in bange zorgen aan hem dacht, onderwijl ook Hetty zich aegstvol afvroeg, welke sobredsn hi) nu doen zou op het zon derlinge, kronkelende pad. dat hij ingeslagen had, reed deze laugtaam den weg langB, dia van Chesnay-Wood naar do kLine hoeve vsd Nancy Forbes leidde. Gaf het maanlicht aan zijne wangen eene kleur zoo bleek als van een soest Wtlke Eobrikbeelden tag hy voor zich, dat zijn oog sioh zoo vast op één punt ri.-.htts, als ontdekte het ginds verdachte spookgestalten Dansten de Elfen in den maneschijn S'.egen uit de nabijgelegen vijver de N xeo op, on wenkten sy hem met open armen, om af te stygeD an tot ha# te komen Waarom draalt bij Waarom laat hy zijn paard steeds langzamer stappen, hoe nad^r bjj kleipr, met kliuop be groeide huisje kómt Vertoef daar niet sy, die hy moer bemiut dan syu leven, die hij met smartvol verlangen dag en Docht heeft gezocht, die by heden eindelijk wil zeggen, dat sy de syne sal worden voor het geheels leven Waarom draalt by Is zijn gelnk zoo groot, dat bij er voor terugdeinst Dat by het huiverig, sidderend «iet naderen Ja by hnivert werkelijk, hy houdt zijn paard in, wischt zich het koude rweet van bet voor hoofd en slaat de band voor do oogen. Weg I weg.' mompelt hij, gij sombere hachtgeziohten, wat wilt gij van my Heb ik ow vonnis nitgesprokeo Ea indien ik dat gedaan bad, bebt gij het niet tienvondig verdiend Wat dringt ge u tusschen haar en my Weg, gij, zwarta, donkara heidoneu I Wat wilt gij van mij 'i Weg, onde heks Wog met nw gebraaden arm 1 Schreeuw niet zoo nkeltg 1 Overstroomt mij niet met nw bloed, het is nog ziet vergoten, want gij wordt immers gobangenUit den wi-g l Gij znlt my niet verhindi-roD Tot haar 1 Tot baar Wo.-st sloeg hij met de karwarts in bet rond. alsof bij de schimmen verdrijven wilde, die zich op ayn weg «teldenhij drnkte sijn paard de sporen in do zijden, dat het zoo r cht als «eu kaars in de hoogte sprong, en hem afgeworpen zou hebben, als het niet zolk een goed gedresseerd mak dier was geweest. Hy steeg af, bond zyB paard aan een boom, liep een kleinen tuin voor bet buis door, en luisterde; iu bat buis was alles stil, geen geluid, geen liohtstrasl verried, dat er men- •chan iu woonden. William sloeg de hand aan de klink van de deur, zij was uiet gesloten maar by ging nog niet binnen goed bekend met de plaat selijke gesteldheid, ging bij het buis om, en keek door een klein venster aan de aohterzyde in een klein kamertje. Er brandde geen licht maar de maan scheen er in en verlichtte bet tot in den versten hoek, waar bet met witte gordijnen omhangen ledikant stond. Op den vloer teskende sioh do schaduw van het met bladeren omkranste venster afbet witte licht bescheen als een geest het hoofd van een jong meisje, dat met den rng naar het venster gekeerd, op een lagen stoel zathet maanlicht speelde nog om de rechterhand, waarop bet hoofd rnstte. terwijl de linkerhand eu bet overige gedeelte van hot lichaam, door do echadnw van een groote kast badekt, in bet donker bleef. Zoo als Elisabeth Canning daar zat, had si reeds geseten van dat haar oom Colly haar voar verscheidene uren van de tereobtzitting had te huis gebracht. Zij was nog in dezelfde klecdirg eu had nog goon bete genattigd, ofschoon haar gastvrouw haar vriendelijk spijs en drank had aangeboden, en toen sy alles wei gerde, het welvoorziene blad op de tafel gezet bad. waar het nog onaangofoerd stond, Elisabeth staarde dof voor zichelechtB nu eu dan sprong zij op, liep zwaar ademend bet kleine vertrek rond, èn viel dan weder op haar stoel. Sedert de maaD opgegaan was, waagde zij hot echter niet meer op te staan ineengedoken bleef zij zitten, zonder kracht te hebben de gordijD te gaan neerlater, en daardoor het licht, dat haar hinderde, buiten te sluiten. Die arm Die arm 1 momp?lde zij ol ol Wat gegil 1 lk hoor het nog altijd I Hoe dreigt die heiden 1 Hoe huilt die ondo eu smeektZweer niet, myae doebter. gij zweert ons leven weg I Heb ik gezworen Ik moest immers 1 Ik moest bezweren. w%f ik gezien had l Zij of ik!.,.. Virtue Hall heeft ook alles gesien en bezworen da heidenen konden geen alibi bewijzen 0, dia moe» die maan 1 Zoo scheen ïy ook in di«n nacht, toen ay mij overvielen 1 Zij heeft all9« gezien Zy weet het 1 Nog weinige dazen, dan zijn de heidenen terechtgesteld, dan zyn zij dood Zij herademde on sag met groote doffe oogen in bet rond. De dooden spreken niet, de doodon ge tuigen niet, het graf ie stom Was ik ook maar dood 1 Neen, ik wil nog nog niet sterven Iu het graf is het vreeselijk, nog vreselijker dan daar dan daar Eo dan t Eu dan t ik heb immers niets kwaads gedaan, ik heb sleohts gezegd wat ik moest staat niet in den bijbel »oog om oog, taod om tandi,« Virtue Hall heeft allee bezworen, en die moet het weton Als ik maar eerst dat roode ijzer eu die roode bealskneohten niet meer zag 0, het is vreeselyk Een zacht geklop tegen het venster deed haar met een lnideu gil opspringen. Zy aag om sich been en bemerkte met ecfcnk een gelaat tegen de ruiten gedrukt. Elisabeth 1 zeide een sacbte stem. Wat wilt gij vroeg zy bevende, de beider ea zij® veroordeeld, wie moet d«D nog iets van mij hebben Schrik niet, ik ben hst, William Davis- town. Wat wilt gij van mij, mynheer Het is laat zeide zy, sich herstellende, op haar «achten bescheiden toon, Naucy Forbes slaapt reeds lang. Ik heb niet met Nancy Forbes te spreken maar met u. Waoht tot morgen. Neen, wat ik u te zeggen hebt, lydt geen uitstel. Kom niet hier, bid ik u. lk moet, en gij kunt het my niet baleiten, de deor is open an ik weet den wog. Het hoofd verdween van het venster, na weinige seconden stond William Davistown in de kamer, Wat wilt g'y van my, mynheer her haalde zij op een «achten, verwijtenden toon haar gelaat was nog zeer bleek, hare oogen hadden nog steeds oen starends, watorige uitdrukking anders was or echter uan het meisje geen spoor van opgewondenheid of angst meer te bemerken, Kwel mij niet, smeekte zy zacht, heb ik, r.rm meisjo, zog niet genoeg moeten doorstaan Wat heeft men al niet var mij vermeed Gij sijt hi den sobittorend gerechtvaardigd zoide William, die zioh door het voorkomen van Elisabeth, hij wist self niet waarom, ODaacgeDaam aangedaan gevoalde. Onwillekeu rig vergeleek hy haar met zyne zuster en met Mary geen van beiden zon een zinspeling, gelyk aij zooeven maakte, over de lippen hebben laten komen. Zij lal wel leeren wat betemelyk is dacht by, en liet het oog gaan over hare klesding en haar houding, want z'y was op een stoel gaan zitteo en had hare beenen over elkander geslagen. Hoe konden zulke uiterlijkheden hem toch hinderen hij was er boos om op zich zeiven, en ging iu het gevoel van zijne onbil lijkheid met des te meer wariato voort Elisabeth, gij weet wel wat mij tot u voert ik bemin n grenzeloos. Zij schudde het hoofd» Ge hebt toy dat reeds meermalen gesegci, ror. l)a»istowrj, mi ar ik kan het niet gelooveo. Gy hebt immersfer - eer ik weg raakte - hei viel haar blijkbaar zeer moeilijk het juiste woord voor hsar ver dwijnen te vinden nooit een woord aio. my gesproken. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1