Nummer 71. Zondag 3 September 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. VKadlwl|ksche Stoomdrukker!) Antoon Tielen Eerste Blad. DE OORLOG. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. Reclame. Als gij neerslachtig wordt Telefoonnummer 88. Telegram-AdreiECHO. Eene geschiedenis uil de Engelsche rechtspleging. 22) my De Echo van het Zuiden, Waalwyksche en Lingslraatsekc Courant, Dit Blad versohjjnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs perS maanden f0.90. Franco per post door het geheele rijk f 1.06 Brieven, ingezonden stokken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. ÜITÖAVB Prijs dm AdvktbhtiIn 10 cent per regel; minimum 6 regels; giooto letters naar plaatsruimte. Advertenties 3 maal ter plaatsing opgegoten worden 2 maal berekend.- Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speoialeseer voordeelige contracten gesloten. Reclames 16 cent per rege Roemenië breekt de diplomatieke betrekkingen met Bulgarije af. Het Bulgaarsche gezantschap te Ber lijn heeft uit Sofia bericht ontvangen, dat de Roemeensche gezant te Sofia eergisterenavond zijn pas heeft gevraagd en dus van Roemeensche zijde de diplo matieke betrekkingen tusschen Bulgarije en Roemenië sedert eergisteravond half zeven zijn afgebroken. Grieksch Macedonië verklaart zich onafhankelijk. Havas sefnt uit Saloniki, d.d 31 Au gustus Op aanstichting van de voornaamste legeraanvoerders en leiders der liberale partij is in Macedonië een comité voor de nationale verdediging opgericht. Het heeft de onafhankelijkheid van Grieksch- Macedonië afgekondigd. De onafhankelijkheidsverklaring heeft gisterenmiddag met alle plechtigheid plaatsgevonden. Zij is tot volk en leger gericht. Dit is er een gedeelte uit„Wij scharen ons aan de zijde van de troepen der bondgenooten om met hun hulp den schender uit het Macedonische gebied en het overige Griekenland te verjagen. Wij smeeken de Grieken in den vreemde, eveneens hun hulp te vei- leenen in dezen strijd voor de bevrij ding, dien wij met moed aanvaarden, zeker als wij zijn dat wij ertoe zullen bedragen ons vaderland spoedig de plaats te geven, waarvan het door vreemde eer zucht en belangen is beroofd." Petroseny, Kroonstad en Kezdi Vasar- heli in Roemeensche handen De Roemenen hebben aanvankelijk succes behaald op huo Walachijsche grens. Van west naar oost de frontlinie afgaande, komen we eerst aan Orsovo, waar de strijd nog geen beslissing bracht. De drie andere passen, van belang in de Transsylvanische Alpen ziin reeds in Roemeensch bezit, evenals de Oosten- rijksche plaatsen die deze passen beheer- schen. Petroseny in het Sztrigl-dal, Brasso of Kroonstad in het Tömöse-dal enKedzl- Vasarheli in de Ojtozvallel, waar deze rivier het Gyergyo-gebergte verlaat, zijn door de Oostenrijkers ontruimd. De voor naamste dezer plaatsen is Kroonstad of Brasso, de meest beteekenende Zeven- burgsche fabrieksstad, spoorwegkruls- punt en in de geschiedenis bekend als brandpunt der Luthersche hervormings beweging in de 16e eeuw; ze telt 40,000 inwoners. Nogmaals wordt uit het Oostenrijksche perskwartier er op gewezen, dat de ach- terwaartsche beweging van het Oosten- rijksch-Hopgaarsche leger van te voren bepaald was en geheel verband houdt met het terrein. Merkwaardigerwijze blij ven de Roemenen totnutoe zwijgen over den strijd. Op den Donau, die de Roemeensche zuidgrens met Bulgarije vormt, schijnen de Roemenen tegenover de Oostenrijk- schen Donau-flottielje geen gelijkwaar dige strijdkrachten te kunnen stellen. De „huzaren van den Donau", zooals een dichterlijke monitorcommandant zijn plat- boom de schepen noemt, beschoten be halve Giurgevo, zuidelijk van Boekarest en Turnu Severin, gisteren reeds ge noemd, schepen en haveninrichtingen bij Turnu Magurale en Zlmnicea, beide aan de beneden-Donau. Bij laatstgenoem de plaats werden eenige rivierschepen door de Oostenrijkers genomen. De geruchten over Bulgarije. De Londensche berichtgever van de Tijd» seint: De bladen hier publiceeren berichten, waaruit valt af te leiden, dat in Bulgarije een staatsgreep heeft plaats gehad. De Bulgaarsche regeering heeft in verband met de jongste gebeurtenis op den Balkan concessies aan de entente gedaan, volgens welke het onder zekere voor waarden de wapens zal nederleggen, en zich niet tegen een doorroarsch van de entente-troepen verzetten. Van „DE. EOHO VAN HET ZUIDEN.' XII. Ha tooWilt gij daarmede leggen, dat gij hem ook die deerne achter mijn mg snit geven? Maar dan heb ik ook nog een woordje mee te spreken Wie denkt aan ioo ieta Ik bedoel «leobta, dat gij de «aak badaard behoort te overleggen. Daartoe heb ik tijd genoeg gehad, her nam jnffroaw Lyon snibbig en heb bovendien daartoe ook sooveel tyd niet noodig ala gij. Zeer waar, wellioht ie mi]o hoofd Biet too schrander als bet uwp, ik kan niet imien, waarom bet meisje heden niet even goed mijne soboondoohter kan worden dan voor twea maanden. Juffrouw Lyon laohte verachtelijk. Een meisje dat vjjf weken lang verdwenen is ge weest en toen in een toeatand erger dan eeno bsdelares in haie ie komen vallen Dat was toch bare schuld nietriep de loon. Een meisje dat weken lang op de tong van geheel Londen is geweest, wier naam in alle couranten heeft gestaan ging zij voort, «onder op die tegenwerping de minste acht te slaan. Dat ie ook geeo schande, bromde de meester. Een meisje dat door deo jongen Davis- town als een gok cag6loopen wordt, op het- welk oen beiden verliefd ie, en dat door hem weggealeept werd, dat weken lang in dan Lintworm" onder haidengespuis geleefd heeft, dat zou mijne schoondochter worden F kr\jschte LONDEN, De Dail Mail 1 September. (Reuter.) verneemt uit Athene De Bulgaren beginnen zich, naar het schijnt, uit Griekenland terug te trekken. De Servische cavalerie heeft verscheidene plaatsen ontruimd bevonden. De Daily Telegraph verneemt uit Rome Bulgarije houdt zich passief. Het laat toe dat de Russen en Roemeniërs Bulgaarsch gebied binnentrekken en vermijdt een botsing met hen. De Duitsche duikbpoten zijn van Warna gevlucht en hebben een toevlucht gezocht in den Bosporus. Grieken te SaUniki. SALONIKI, 80 Augustus. Ken invloed rijke commissie, waar voorname officieren deel van uitmaken, heeft oproepingen ver spreid, waarin zij het vo'k uitnoodigen, zich te wapenen, zich aan de zijde van de troe pen der geallieerden te scharen en den Bul- gaarschen verdrukker van den Griekschen bodem te verjagen. Zij hebben een groote vergadering uitge schreven. Er worden vrijwillige bataljons gevormd. DE TOESTAND. Van de gevechtsterreinen betreffen de eenige berichten van belang de voortzettin gen van den terugtocht der Oostenrijkers voor de Roemeniërs in Zevenburgeo, Het is duidelyk, dat zij zich aan den Zuidoostelijken hoek van dat gewest achter de Alt of Aluta op het Hargitagegebergt? terugtrekken. Zy later, daar dus een strook van tusschen de 30 $n 40 kilometer breedte in banden van de Roeajeniërs,- Tarkije heeft niet geaarzeld op voorbeeld van Daitschlind de consequentie uit de oorlogsverklaring van Roemenië te trekken en dat land den oorlog te verklaren. Van Bulgaarsche zijde heeft echter nog niets verloidt, dat als een definitieve be- paliag van de houding van dat land ten opzichte van den nieuwen staat van zaken kan worden aangemerkt. Alleen is gemeld, dat Roemenië de di plomatieke betrekkingen met Bulgarije afge broken heefr. Maar het afbreken van diplo matieke betrekkingen is nog geen oorlog. Men beeft dat aan Duiiscbland en Italië gezien, tusschen welke rijken langen tijd de diplomatieke betrekkingen afgebroken zijn geweest, zonder dat er oorlog was. Nu kan voor het talmen van Bnlgarye een zeer gewone oorsaak zijn. Het is im mers zeer wel mogelijk, dat het tijd wil moeder Lyon in steeds aoogroeieude drift. Dat allea ia ten groot ongeluk voor dat arme kind geweeat, maar geen verwijt t her nam de meester, wien nu ook de gal begon over te loopen, op eeu ernatigen, krachtigen toon. Natuurlijk Natuurlijk 1 Hat arme kind I Neem haar maar in bescherming, gij mijt immers een man, ensy betoovert t!le mannen Maar indien beden de jury uit vroawen bad beetaan, dan ware het vonnis and, ra geweest Maar moeder, gij kunt toc't onmogelijk gelooven dat Elisabeth onwaarheid geproken haeft, alles is immers zonneklaar bewezen, bracht Charles in, of weet gij h-t beter? Ik weet alleen, dat om den wille ven die deerne beden drie mensch n ter dood veroordeeld zijn, en eene vrouw g brandmerkt ia, beroem zij, terwijl «y met eoata vronwec- logica iedere gevolgtrekking lit dan eersten ain vermeed, eu terstond op 9üd aoderterrein oversprong. Maar moeder, vroeg de mnrv, moMen dan schurken en slechte vrouv^u ongestraft blijven? Zy trok de schouders op. Wit gaat my dat aan? Ik ban immera geen recht*r en geen koning in bet land Vader en soon wisselden een blik. die seheen asn te duiden, dat ay dsae omstandigheid juist niet als een ongeluk voor bet land be- ■obouwden. Daar juffrouw Lyon geen antwoord kreeg, meende zy hare tegenstaoders door het gewicht barer argumenten uit bet veld geste gen te bebbeu en voegde er, haar triomf vervolgende, by Ik geloof dat een blinde zien moet, dat geen eerlyk man zulk eene deerne huwen kpn. Neen, dat zie ik niet inantwoordden vader en zoon als «it éénen mond. Dan zijt gij mesr dan blind. Eene deerne, die voor den reobter gestaan beeft, aan wier banden bloed kleeft. Nu is bet genoeg, vrouw 1 bulderde meester Lyon, terwijl by mat de vuist op tafel sloeg, ik ben lang geduldig, maar wat te erg ia, ia te erg. Indieu hier dieven inbraken en ona uitplunderden, indien een spitsboef ons den ,.rooden baas" op het dak plantte, moesten wij hen dan maar rustig laten begaao W aar- winnen om zijn militairs maatregelen aan de noordelijke grens te voltooien, en daarom op het stak van oorlogsverklaringen maar afwacht wat komen zal. Ook ia hat moge lijk, dat de Bulgaarsche regeering het, met het oog op de stemming van zekere deelen van de bevolking tegenover de Rosten, wenschelijker vindt de oorlogsverklaring (of de opening van de vijandelijkheden xoBder oorlogsverklaring) aan de tegenpartij over te laten. Hoe dit zij, de aarzeling van Bulgarije heeft gewis zeer de aandacht getrokken in dezen tijd van overspannen geruchten. In alle geval vindt het Berliner Tage- blatt het noodig te zeggen, dat men er niet aan twijfelt, dat Bulgarije ook la dezen solidair zal zijn en de Neue Freie Presse heeft zich genoopt gevoeld aan Tontsjef, den Bulgaarschen gezant te Weenen, te vragen, hoe het er nu ei genlijk mee stond. De heer Tontsjef heeft daarop met nadruk verklaard, dat, in volslagen te genspraak van de perfide "berichten van zijn vijanden, Bulgarije tot aan het einde van den oorlog, ja, ook na het einde van deo oorlog schouder aan schouder met zijn bondgenooten zal marcheeren. De perfide berichten van de vijanden waarop de heer Tontsjef doelt, zijn de geruchten, volgens welke Bulgarije het oogenblik gekomen zou achten zich uit bet terbond van de centralen te draaien en op voordeelige voorwaarden naar de entente om te zwenken, voor welke de ze draai het verkrijgen van het overwicht op den Balkan, de afbreking van den weg der-centralen naar Konstantinopel, alsmede waarschijnlijk de vermeestering van deze stad het gevolg zou zijn. Deze zwenking is van Russische zijde reeds voorspeld op het oogenblik, dat Bulga rije zich bij de centralen aansloot. Ofschoon op den Balkan op het ge bied van zwenken nog meer mogelijk Is dan op andere deelen van de wereld, zou men toch wel alle geloof in de menschheid moeten opgegeven heb ben om een zoo snood verraad, op zoo losse gronden als op het oogenblik nog slechts voorhanden zijn, voor waarschijn lijk te houdeu. Wel vertelt een bericht uit Rome, dat de Bulgaren de Roeme niërs en Russen hun land laten binnen trekken, zonder tegenstand te bieden, maar de Roeméniërs en de Russen zijn de grens nog niet over, zoodat dit ge rucht op zijn minst voorbarig is. Nadat bovenstaande gedrukt wa», komt de tydiDg dat Bulgarije den oorlog aan Roemenië heeft verklaard, waardoor alli geruchten omtrent een zwenking dar Bul gaarsche regeering en bovenstaande be schouwingen eveneens vervallen. voor ia de wet, als man bij haar geen bescher ming sou mogen aoeken Dat is beel wat anders, beraam zyne vrouw mat vry wat «achter stem. Zy had gedurende haar veeljarig huwelijk van haar goaden, zaohtmoadigen man luik eeu toon niet dikwijle gehoord, maar wiet dat, wanneer hg dien aansloeg, er niet met hem te gekscheren was. Wat andere? herbaalde bij, beataat de wet den soma alleen ten behoeve van rijken en aanzienlijken? Mag een arme dienetmasgd haar niet inroepen Ik seg u, die ellendelin gen hebben hunne welverdiende atraf gekregen, en Elisabeth ie zoo rein uit die aaak te voorschyn getreden, dat niemand aioh behoeft te schamen baar als dochter in buis te nemen. Nu barstte joffrouw Lyon in eeu krampachtig w«enen uit. Heb ik dat aau myn man verdiend, voor wien ik dertig jaren lang een trouwe echtgenoote ben geweest, voor wieu ik iederen penning heb gespaard, voor wien ik beb ge werkt, dat mij bet bloed onder de nagels uitsprong? Is dat de dank van myn kind, dat ik met smart ter wereld gebiacbt, met zorg opgevoed heb? ie vergeefs trachtten man en zoon er eeu bevredigend woord tuuoben te krygun, het was omnogelyk in éénen adem ging zij voert. Uit het huis waar ik met eere geleefd, waar ik huisgehouden en gewerkt heb, wordt ik verstooten, om den wille van een weggeloopeo bedelmeid. Moeder.' Moeder 1 Hoe kunt gy zulke gruwelijke dingen «eggen! Wie wil u verdrij ven? snikte Cbarles. Gy 1 Gij I Uw vader en gijIk blyf niet in bat huis. waar sy als vrouw hst bsstuur sal voerenbrengt gij baar er in, dan stoot gij mij er uit, en uw vader is immers venot op dat apengezicht 1 Zwijg vrouw I Zwijg Cbarles 1 Daar moet een eiBde aan komen 1 riep meester Lyon, en andermaal viel zijne krachtige vuist iwaar op de tafel. Dat kryschen en grynon begint my te vervelen. Zet u daar neder, moeder, hy wees op een stoel eu gij Cbarles, ga ginds staan hy wees iets verder nu lal ik spreken en geen van u beiden «egt één woord voor dat by gevraagd wordt. De meester had in «ijn kalme vastberaden- beid iets «oo oatsagwekksnds, dat vrouw en soon verstomden eu «ich naar syne bevelen schikten. Gij wilt nooit en oider gesnerp om standigheden onder één dak wonen,a^vrouw, vroeg bi). Nooit 1 Nooitantwoordde de meesteres, en wilde wederom in oen stroom van klaohten, verzekeringen en verwansobingnn uitbreken, maar haar man legdn haar mat een 'wenk bet stilswijgea op. VT Het is goed, nw aeon is voldoende. Nu gij myn «oon Gy wilt niet van het meisje af «ien Ik kan niet, vader Ik kan wetLiever gaf ik myn loven dan Elisabeth. Zoo hebt gij den beiden nw verklaarden wil uitgesproken, koor nn ook de mijnen, n sal beiden ff ebt gesobiedenGy vronw «nlt geen schoondoohter in buis krygen, die uhet verblijf daarii. belet Myn gondn onde, viel zy verheugd m, ik wist wel det gy tot reden rondt komen! Here vreugdo doorde niet laBg, went zonder op die stoornis «enige acht te slaan, ging meester Lyou voort Gij Cbarles, zult niet afzien van e«n meisje, dat gij bemint, zonder wie gij met leven kunt. en op wie niets te zeggen valt, dan dat ay arm en door slechte meuschen gruwelijk mishandeld is. Ik heb u myne toe stemming gegeven om Elisabeth Canning io huwen en ik zal mijn woord houden. Lieve beste vader! juiobte Charles greep syne band. Hoor my eerst verder aan, eer gy dankt, vervolgde meester Lyon. Ik voornemens geweest u myne xaak over geven, gij zondt hier meester, uwe vrou meesteres geweest syn>k bad met awe moeder de bovenverdieping willen betrekken, om by u en uwe kinderen onze degen in vrede te eindigen dat ie nu onmogelyk- De ■tem des oodea maps beefde, hoeveel by ook deed om sich te bedwingen, hij kon het toch niet verbergen hoe hard het hem viel, opooo «oo lang gekoesterd lievelingsplan te moeten terugkomen. - Ik «al myne zaken nu vbortzetten zoo lang myne krackten bet my toelaten h-n en te vindt dan uit waarom. Neerslachtigheid komt gewoonlijk voort uit een slechten toestand van het gestel, en indien gij er niet in slagen kunt om nw zwartgalligheid te verdrijven door ta letten op wat gij eet en drinkt, door vol- doende te slapen, voldoende lichaamsoefe ning en trisscbe lacht, bestaat er aanleiding om asu overtollig urinezuur in het bloei te denken. Gewoonlijk wordt gi) hiervoor gewaar- schuwd door pijn in den rug, duiaeligheid, hoofdpijn en w*lerstoornissen, Bekamp dit urioezonr door licht verteer baar roedel te gebruiken, voldoende Dacht- rust en lichaamsbeweging te nemen, door i niet op te winden en door de nieren op te wekken tot grooter werksaamheid en het beter filtreeren van het bloed. Er bestaat hiervoor een veilig geneesmiddelFoster's Rugpijn Nieren Pillen. Foster's Pillen zyn een speciaal nierge neesmiddel, dat de Dieren helpt om over tollig urinezuur en andere vergiften, die nierkwalen veroorzaken, nit bet bloed te filtreeren. Ongetwijfeld verdienen zij gepro beerd te worden, want zij hebben tal van personen in gevallen van niergrois, niersteen, waterzucht eu andere nierkwalen geholpen. Een verstandig mensch «al door een een- vondige, zorgzame leefwijze syn genezing bespoedigen. Te Waalwijk verkrijgbaar bij Wed. Orle- Dumoulin, Markt. Toezending geschiedt fran co na ontv, v.postwissel 4 f 1.76 voor ééu, of f 10- voor «es doozen. Eischt de echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen, weigert elke doos, die niet voor zien is van nevenstaand handelsmerk. 9811 immers nog kras, moeder valt ds hoiskoudng ook nog niet te «waar en dni lullen wy bet nog wel eenige jaren met elkander uitkoudea. Gaat het niet meer, dan geef ik des winkel aen Scarrat en behoud het buis, went moede? iel daar in blyven aooJaug lij of ik leven. Juffrouw Lyon «achtte diep; Cberlei luis terde «wijgend toe. U, Cbarles, aal ik helpsn om u kier ergers in de buurt neder te aetten; «y ault ontvangen wat gy noodig hebt om te beginnen, en aeu werk iel het u niet ontbrekenket getal oneer klanten is groot genoeg voor twee, nu wy toch niet by elkander kunnen blyvea. Gy bed u in een opgemaakt bed kunnen leggen, gy hebt bet anders gewild I Ik geloof dat gij nu beiden tevreden knot sijn. Det ben ik ook, vader, aaide Charlee, terwijl bij den oude bty de baud greep, en die hartelijk schudde. Maar ik niet.' riep syne moeder op— Dan zult gij u toch moeten schikken. moeder; aw soon is geen kind meer, dat gij «ooals vroeger een lekkeren mond kunt oat- aeggen. En dien geeft gij hem ditmaal niet achter myn rug, maar my ten spot en boen in myn aangezicht. Toch niet, moeder, vleide Chzrles, gy znlt u ook nog eenmaal met myne keua ver soenen. Nooit in myn gebesle leven aal aio deerne my onder de oogeu komen, die uw ongeluk worden zei, denk aan my 1 Maar ik «ie wel hoe bet staatDe moeder voedt het kind op met aorg en moeite, maar eenig reeht op ham beeft ay niet, dat komt alleen deu vader toe. Doe wat gy niet laten kunt, de gevolgen ayn voor nwe rekening, ik waeoh mijne benden in onschuld. Zonder een enkelen blik meer op h*»r toon te slaan verliet ay de kamer, maar daar buiten in de keuken barstte «y in hartstochteiyk ■nikken nit. ik ben (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1