Nummer 74. Donderdag 14 September 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. MfulvIpKclie Stoomdfuüeril Antoon Tielen GEMEENTERAAD VAN WAALWIJK, FEUILLETON. Telefoonnummer 88. Telegram-Adr^e: ECHO. De Echo van het Zuiden, Waalwpsciic en Langstraatsclie Courant Dit Blad rersohynt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs perS maanden f 0.90 Franco per post door het geheele ryk f1.05- Brieven, ingezonden stukken, gelden enz,, franco te zenden aan den Uitgevar. UITGAVE Prijs dbb Advbrtbntiün 10 cent per regel; minimam 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeten worden 2 maal berekend. Voor plaatsing tan een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer toordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege Openbare vergadering op Vrijdag 8 September 's avonds 63/4 uur. Voorzitter de Burgemeester. Afwezig de beeren Verwlel en van Everdingen. AAN DE ORDE 1. Vaststelling van een crediet voor het aandeel der gemeente in het na- deelig verschil tusschen Inkoops- en verkoopsprijzen van levensmiddelen over eenkomstig art. 3, 2e lid der Distributie- wet 1916. 2. Voorstel Burgemeester en Wet houders tot het maken van diverse nieuwe werken aan de gasfabriek tot een bedrag van f15000 te dekken door geldleening. 3. Benoeming van een waterbouw kundige voor de verdere uitvoering der havenwerken. 4. Opmaken van een voordracht voor de benoeming van twee leden in het college van zetters, wegens periodieke aftreding van de heeren J. Gragtmans en B. J. H. C. Timmermans. 5. Vaststelling eener verordening, regelende de bezoldiging van het politie personeel. 6. Alsvoor van het secretarie-perso neel. 7. Voorstel van de plaatselijke schooi en commissie in zake het verzoek van het onderwijzend personeel vaa de openbare lagere school om herziening hunner jaarwedden. 8. Aanbieding der begrooting voor 1917 en der rekening over 1915 en benoeming van een commissie van onderzoek. De Voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom de secretaris leest de notulen voor, die ongewijzigd worden vastgesteld. I. Ingekomen stukken. a. Een schrijven van den heer van Everdingen dat hij verhinderd is de ver gadering bij te wonen. b. Een goedgekeurd besluit tot wijzi ging van 't maximum H. O. tot f 17500. Voor kennisgeving aangenomen. c. Een schrijven van den heer P. C. Baijens, dat luidt als volgt In het archief mijns broeders bevonden zich nog eenige documenten van wijlen onze zuster mej. Th. W. Baijens, uit de nalatenschap haars oom, den WelEd. heer Adrianus Benedictus van Lieshout. Een afstandswijzer die de gemeente wellicht nog van dienst kan zijn en UEd.Achtb. hierbij doe geworden. Wij ders trof ik aan 1855 September 24 B N 616 fol. 193 eene dankzegging van het gemeentebestuur voor de fraaie tee- cening van het gemeentehuis door wijlen A. B. v. Lieshout vervaardigd en aan geboden 12 Sept. 1855. get. Burg. L. D. v. HEIJST. Sec. P. R. v. HEIJST. Van 15 December 1858 B 960 dat genoemde A. B. v. Lieshout tot Directeur der Teekenschool benoemd is en die be trekking gratis waarnam tot 1867 en op diens verzoek 9 Sept. 1867 bij besluit van den gemeenteraad 21 Sept. 1867 B 1319 C 1094 een honorarium werd toegekend k f75 's jaars. get. v. d. KLOKKEN, burg. P. R. v. HEIJST, secret. 22 October 1859 werd genoemde A. 13. v. Lieshout een bewijs van Erkente lijkheid aangeboden wegens belanglooze diensten. 10 Januari 1860 B865 fol. 124 besluit van den gemeenteraad 22 October 1859 No. 7 werd ZWEd. een boekwerk >Bllderdijks Geschiedenis des Vader lands4 aangeboden. Redenen waarom ik UEd.Achtb. ten geschenke voor de gemeente of dêstelfs teekenschool wensch aan te bieden het evensgroote in olieverf geschilderde portret van den oprichter-directeur der Teekenschool alhier, deD WelEd. heer Adr. Ben. v. Lieshout en verwacht ik hieromtrent Uw bericht of het de ge meente welkom zijn zal. Met ware hoogachting, P. C. BAIJENS. Het in olieverf levensgroot portret was een kunststuk van den kunstschilder Madiol te Brussel. Voorzitter. B. en W. stellen voor den heer Baijens te berichten dat wij dit geschenk gaarne aanvaarden en hem dank daarvoor brengen. Aangenomen. d. Een schrijven van de teekenschool commissie, dat luidt als volgt Het getal leerlingen aan onze school Va* .DE EOHO VAN HET ZUIDEN." Bene geschicdeais uit de Eugelsche rechtspleging. 15) XII. Afgedaan ie zij nog niet, vader, zeide Wil liam, gij weet dat ik dat meisje bemin en verlang haar te bnwen. Wederom zag de baronet voor lich als peinsde bij over ieta, dat voor vele jaren was gebenrd eerat na verscheidene minuten schoot er ala een straal een berinnering nit zijne oogen. Ik heb u mjjne toestemming verleend, leide bij met waardigbeid, eene Canning ia eene geschikte partij voor een Daviatown. Neen, vader, neen wilde Hetty roepen maar William voorkwam baar. Zij beeft mijne band geweigerd zeide hjj, op een toon en met een gelaat alsof hem de grootste smaad aangedaan en tevens bet grootste ongelnk overkomen was. Goddank klonk met een blijden uitroep onwillekeurig van Hetty'a lippen. Da baronet zag baar verwonderd, William haar verwijtend aan. Keurt gij de keuze nws broeders niet goed vroeg air Ralph. Neen, vader, neen Dat kan ik niet riep Hetty opgewondende woorden stroomden haar van de lippen zij wist, dat de minuten kostbaar waren misschien gelakte bet baar in baar vader e9n bondgenoot te verkrijgen tegen de dwaasheid van baar broeder. En gij aoadt ie ook niet goedkeuren, indien gij het meisje slechts een enkelen keer bad gesien I Ie zij niet zoo schoon als een engel vroeg William. Ja, ijj is schoon, sear schoon weinig heeft nog steeds niet een volkomen bevre digend cijfer bereikt, ondanks de pogin gen die door ons jaar op jaar werden aangewend. En dit is zeer te betreuren. Onze school beschikt thans over uitste kende werkkrachten, keurige collectie leermiddelen, het onderwijs Is geheel gereorganiseerd, een nieuw leerplan is sinds 2 jaren Ingevoerd, bij de samen stelling waarvan is rekening gehouden met de gewijzigde inzichten omtrent vakopleiding, hetgeen alles het onderwijs zeer ten goede is gekomen en toch wordt in de kringen der belanghebbenden Inderdaad nog niet voldoende waardee ring gevonden. Herhaaldelijk is in verband met het leerllngencijfer onze aandacht gevestigd geweest op den toelatingsleeftijd der leerlingen. Deze is voor <Je buitenge meenten gesteld op 12 jaren, voor Waalwijk is die echter nog steeds bepaald op 14 jaren. Bij de invoering van het herhalingsonderwijs meende men de deel neming aan dat onderwijs te kunnen bevorderen door den toelatingsleeftijd voor de leerlingen der teekenschool van 12 jaar te verstellen op 14 jaren. Is het beoogde doel bereikt, dan is dat gegaan ten koste van het teekenoqderwijs, want terstond daarna Is een daling van het leerllogcijfer ingetreden, dat zich later niet meer herstelde. B(j het beslissen omtrent den toelatingsleeftijd werd be oordeeld de vraag wfit voor don toe- komstigen ambachtsman nuttiger is, de herhaling van het geleerde op de lagere school door het herhalingsonderwijs, dan wel de vakopleiding aan de teekenschool. De beslissing is gevallen gunstig voor het herhalingsonderwijs. Op deze kwestie, een kwestie zuiver van appreciatie, willen wij in zooverre terugkomen, dat wij meenen er de aandacht op te moeten vestigen, dat de resultaten van de toen malige beslissing niet aan de verwach tingen hebben beantwoord. Na de verstelling van den toelatlngs leeftijd is het getal leerlingen der tee kenschool gedaald en heeft zich dat getal niet meer hersteld. Van de leer lingen die zich op 12 en 13-jarigen leeftijd zouden aangemeld hebben, zijn niet alle op hun 14e jaar nog gekomen en bleven dus van het teekenonderwijs verstoken. Daarenboven mag veilig worden aange- damea aan bet hof kanoën zich beroemen op zalk een klear, zalke oogeo, salke baren, all Eliaabetb Canning bezit. Nu riep William zegevierend. En evenwel ie baar de stempel van boar lage geboorte op bet gelaat gedrukt, giog Hetty voort. Z(j if nit een der ondete geslachten van Schotland gesproten, zeide de baronet op een toon van terechtwyi'ng. Vergeef mij. papa, indien ik dat betwijfel, hernam Hetty, zonder zich van den weg te laten brengen, maar al ware dit werkelijk bet geval, dan is het edel bloed door vermenging met lage elementen geheel ontaard. - Gij verwart uiterlyke beschaving met innerlijke waarde, antwoordde William des te heftiger, daar hy zijne zaster in zijn hart gelijk moest geven hij bad immers zelf reeds een onbestemd gevoel gehad van betgeen zy zoo onverholen nitsprak. Neen riep Hetty hartstochtelijk, dat doe ik niet Haar ontbreekt de adel en hot gevoel, indien men by znlk eene persoon in bet algemeen daarvan spreken kan. Hetty, bedenk van wie ge spreekt stoof William op. De baronet glimlachte. Waarom maakt gij n driftig kinderen zeide bij opstaande, de zaak is immers afgedaanbet meisje beeft William's hand geweigerd tweemaal klopt een Daviatown nergens aan. Hij groette met de hand en verliet de kamer. Tweemaal klopt een Davistown nergens aan, herhaalde William mBt bitterheid, ik zal tienmaal, honderdmaal aankloppen, ik zal haar volgen als haar scbadnw en niet opbonden voor zy myne vrouw geworden ie. In hem ontwaakte iets van die Eogelsobe eigenzinnig heid, die hardnekkig een doel vervolgt, loms niet om bet hart, maar om li chts een gril te bevredigen. William riep Hetty, en trad met blik semende oogen op hem toe, laat af Dat is dolzinnigheid. En al ware bet dat beroem fey met een wilden lach, waarvoor ion ik anders een Davistown zijn Broeder, smeekte Hetty, bebt gij geen ander erfdeel van ons geslacht t» bewaren, dan nomen dat lang niet alle leerlingen, die vaa de teekenschool werden geweerd, gebruik maakten van het herhalingson derwijs. Het ls de overtuiging van onze ver gadering dat op de vroegere beslissing omtrent den toelatingsleeftijd moet wor den teruggekomen op grond van het volgende le. Waar beide inrichtingen nu eenmaal naast elkaar bestaan late men de keuze aan de ouders, uitsluiting voor de eene inrichting kan niet tengevolge hebben dat alle ultgeslotenen het onderwijs aan de andere inrichting gaan volgen. 2e. In het gewijzigde leerplan der teekeoschool is reeds opgenomen het vak van lager onderwijs» rekenen, dat geheel is gericht op het vak van den eerling, terwijl nog wordt overwogen te zijner tijd meerdere vakken van dat onderwijs daaraan toe te voegen, zoodat het gemis van het herhalingsonderwijs op den duur wordt vergoed door het onderwijs ia de vakken van lager onder wijs aan de teekenschool, terwijl dat onderwijs speciaal voor den ambachtsman betere resultaten moet afwerpen, omdat het speciaal In de richting van het vak van den leerling wordt gegeven. 3e. De toelatingsleeftijd voor de Rijks- vakschool voor leerlooiers en schoenma kers is voor diverse cursussen gesteld op 14 jaren, terwijl bij de toelating wordt verelscht eenige kennis van teekenen. Waar in onze gemeente nagenoeg uit sluitend de schoen- en lederindustrie is vertegenwoordigd is het van veel belang, dat de toekomstige leerlingen der Rijks school in het teekenen een behoorlijke voorbereiding hebben ontvangen,hetgeen vooral voor de schoenmakerij, waar het zooveel aankomt op lijn, kleur en siraak in het algemeen, van veel betee- kenis ls. Wij hebben mitsdien de eer U te adviseeren met ingang van den aanvang cursus 1916/1917 de toelatingsleeftijd als voorheen voor de Ingezetenen dezer gemeente te stellen op 12 jaar. Voorzitter. Het Dag. Bestuur kan zich met dit voorstel goed vereenigen. Aangenomen. e. Een verzoek van den heerA.J. A. C. van Delft te Besoijen, om eervol ont slag als onderwijzer aan de O. L. school alhier met ingang van 16 Sept. e.k. Voorzitter. B. en W. stellen voor dit ontslag eervol te verleenen. Aangenomen. II. Vaststelling van een crediet voor het aandeel der gemeente in het na- deelig verschil tusschen inkoops- en ver koopsprijzen van levensmiddelen over eenkomstig art. 3, 2e lid der Distributie- wet 1916. Voorzitter Bij art. 1 der distributiewet 1916 wordt den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel opgedragen zorg te dragen, dat van de levensmiddelen, grondstoffen van levens middelen, brandstoffen en huishoudelijke artikelen, door hem aan te wijzen, op aan vraag een voldoende hoeveelheid ter be schikking wordt gesteld van de Gemeente besturen, die verplicht zijn te zorgen dat de ter beschikking gestelde goederen steeds in voldoende hoeveelheid in de gemeente verkrijgbaar zijn. Van het nadeelig verschil tusschen in koopprijs en verkoopprijs komt 9/10 voor rekening van het Rijk en 1/10 voor rekening der gemeente. Het is thans nog moeilijk te beoordeelen hoe groot het gemeentelijk aandeel in de distributiekosten voor het aanstaande winter tijdvak zijn zal. Voor de distributie van varkensvleesch zal thans reed» wekelijks oDgeveer f 40,noodig zijo. Wij hebben de eer U voor te stellen voorloopig een crediet toe te staan van f 500.te zijner tijd te dekken door een geldleening. Houben. Komen er nu voldoende varkens, ik heb gelezen dat we er veel te weinig krijgen in vergelijking met andere plaatsen. Voorzitter. We krijgen er te weinig en hebben alle moeite gedaan om meer te krijgen, vroeger 17 en 18 en du 10, dit is veel te weinig. Het is natuurlijk de hoofdzakelijke bedoeling dsn werk man van bet goedkoope vleesch te laten profiteeren. Daarenboven is er groot gebrek aan varkens. Sommige gemeen ten krijgen er meer, waar dat aan ligt, weet ik niet. Vroeger Jiebben we in combinatie met andere gemeente geslacht maar bij de nieuwe distributiewet zal dit niet meer gaan. Ik beb zoo dikwijls er op aangedrongen en 't resultaat is dat we één varken meer gekregen hebben. syne zonderlingheden Geldt ons aller on bevlekts naam, ons aller eer by n niets Die geldt by my veel, zeer veelik heb baar verpand en snoet ze inlossen de geheele wereld weet, dat ik Elisabeth Canning wil hnwen. En heeft n om die dwaasheid veroordeeld of uitgelachen 1 viel Hetty in, maar aanstonds zon baar dat onbedachte woord beroowen. Da uitdrukking van Williams gelaat onder ging eene verandering een trek van onver— zetteiyke eigenzinnigheid kwam om zyn mond, bfj wierp het hoofd in den nek en sobeen de geheele wereld te willen trotseereD. Ik heb niemand naar de oogen te zien, ik ben een zry man als ik eene dwaasheid of, zooals KÜ bet noemt, eene dolsinnigheid wil begaan, dan ia dat myne taak. In dat geval «ondt gy toch een mede plichtige moeten hebben, die gelukkig niet bereid is die dwaasheid met u te begean. Elisabeth Canning heelt u immers afgewezen, gelyk gy zegt. Het arme kind was ontsteld, ik zal terug en nogmaals terng komen, en dan zal zy my verhooren. William smeekte Hetty, en vatte zyne hand, luiater naar my, uwe zuster, die bet goed met u meent laat af Hoe knnt gy een meisje tot echtgenoote begeeren, dat naar geboorte, stand en opvoeding zoo ver beneden u staat en u zelfs niet eens bemint Hoe weet gy, dat zy dat niet doet - Waar zou zy gelegenheid gehad hebben u te leeren beminnen Maar nemen wy een oogenblik de mogelykbeid daarvan aan gelooft gy dan, dat eene srouw, die een man werkelyk bemint zoo bemint om zulk een offer te rech vaardigen, als gü aan dat meisje wilt brengen, de bekentenis tyner liefde sou kunnen aan booren, zonder sicb te verraden Zy zal my leeren beminnen, myne liefde zal de hare doen ontvlammen. Hetty lachte spotachtig. Maar gy bemint haar in het geheel niet, gy hebt haar nooit bemint, gy verbeeldt bet u slechts. Hetty I Neen, zeg ik u, gy bemiat haar met Gy zyt by het verdwyoen van Elisabeth op het geheimzinnige, raadselachtige van bet voorval verliefd gewordengy hebt weken lang in een opgewonden, dweependen toestand verkeerd, hebt u een ideaal geschapen en hieraan de trekken van Elisabeth Canning gegeven. Op het oogenblik, toen het beeld van uwe phantasie vleesch en bloed gekregen heeft, en toen de vermiste voor u stond, is de ontgoooheling begonnen, Neen, neen, ik bemin baart riep hij met eene hartstochtelykheid, die meer tegen zich zeiven dan tegen «yne zaster gekeerd was. Gy bemint uwe gril, vervolgde zy on— verbiddelyk, bet verkrygt thans voor u een helsche bekoorlykheid u oDgelqkkig te maken, n «elven en anderen. Omdat gy het eenmaal gezegd hebt, wilt gy ueno vrouw huwen, die gy niet bemint en van welke gy weet dat zy u evenmin bemint. Zy zal my beminnen en my hnwen, antwoordde William vasthoudend. Hnwen zal zy n, indien gy nogeenpoar maal nanxoek doet, beminnen nooit Hoe kont ge dat zeggen voer hy nit. Gelooft gy dat zy een ander bemint Ook dat nietElisabeth ban niemand beminnen ik heb dat masker doorzienzy bemint alleen zichzelve, en doet slechts dat gene. wat hoar eigenbelang vereischt. Gy zyt onbeschryfelyk onreohtvaardig tegen het arme kind, bromda William, en onlogisch, zooals alle vrouwen Ala zy zoo zelfzuchtig, zoo berekenend is, waarom heeft zy dan niet terstond de band gegrepen, die ik haar aanbood? Gy meent immers, dat ik daarin een lot hield, dat voor haar veel te schitterend was. Op dat oogenblik beheerschte baar een gevoel dat sterker was dan het eigenbelang de vrees antwoordde Hetty dof. De vrees? Waarvoor? Hare vyaBden zyn immers onschadelyk gemaakt Ja, zy heeft gisteren in koelen bloede vier meoioben ».u den b..l overgeleverd rechters en gerworenen hebben het niet slecht verzonnen spreokje geloofdhet gemeen heeft haar toegejuicht en zich in de stuiptrekkingen der arme slachtoffers verlustigd Ik heb baar echter den lengen van het effen voorhoofd gelesan, ik heb ze nit de zedig neergeslagen oogen zien loeren, ik heb ze nit de zacht fluisterende stem hooren ruischen Hetty Hetty, gy waagt bet, viel William uit, en hief de hand op, als om haar te dreigen. Ja, ik waag het bet geheele avontuur, dat zy «egt gehad te hebber, voor een enkel onbeschsamden leugen te verklarenIk waag het haar eene bedriegster en zwendelaarster te noemen I Gy beleedigt de rechters, de jury Het zou de eerste maal niet zyn dat sty gedwaald hebben, ik weet, dat ik iu myn gevoelen niet alleen sta. Geheel alleen 1 Denk toch eens na, zuster, waar zou zy dan geweest xyn Al zyn wils kracht spande by in om bedaard te big ven. Dat weet ik niet. maar zooveel weet ik, dat zy niet daar geweest, waar zy voorgeeft geweest te zyn. Dat is te veel I nep William opstuivend. Neem dat woord terug. Hetty, ik duld niet, dat m«n Elisabeth beschimpt 1 Niet ik besobimp haar, dat beeft zy zich zelve gedaan door leugen, valscbe getuigenis. Op uwe knieën zult gy haar voor dezen laster vergiöënis vragen, als zy als myne echtgenoote te CheBnej - Wood baar intrek neemt Als herhaalde Hetty met zonderlingen nadruk. Ir wil niet van haar afzien thans sta ik er meer dan ooit op, dat zy myne vrouw wordt. Zy moet het worden wyst ay mij beden af, dan kom ik morgen terug, tot zy myn vurig smeeken verhoort. Zy ral u verhooren, daar twyfel ik niet aan. wanneer maar eens de gevangenis en hot graf bare slachtoffers bedekken, dan zal zy zich veilig genoeg achten om nwe hand aan te nemen. Maar *y zol nooit uwe vrouw worden, de landloopster zul nooit op de plaats waar myne moeder gezeten heeft dat aal ik verhinderen I Gy vroeg by verachtelyk. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1