Nummer 75. Zondag 17 September 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwi|kscbe Stoomdrukkeri| Antoon Tielen Eerste Blad. SMtIIyIIEm, Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. Bnrgerljjke Stand. Zij die zich thans voor het volgend kwartaal op dit blad abonneeren ontvangen de tot dien datum nog verschijnende nummers GRATIS. Telefoonnummer 38. Telegram-Adróu ECHO. 64.000 33.000 80.000 60.000 Waalwpsflif en I.angstraatsrkr Courant Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs perS maanden f 0.90 Franco per post door het geheele rijk f 1.05 Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan Uitgever. den UITGAVE Prijs dik AdvketintiSn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsrnimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 16 cent per rege (Vervolg.) 4. Benoeming van een waterbouw kundige voor de verdere uitvoering der havenwerken. Voorzitter. Nu de Heer van Lith de ]eude naar China Is vertrokken en nog geruimen tijd zal verloopen voor hij terugkeert, achten wij het wel noodig dat wij voor de verdere uitvoering der havenwerken ons verzekeren van een technisch advi seur. De vraag op welke wijze de ge haakte werken _het best en meest voor- deelig kunnen worden beëindigd is nog steeds niet opgelost. De aanvankelijk gedachte afschoeiïng met be:onplaDken blijkt bij de huidige enorme stijging der diverse grondstoffen welhaast ondoen baar, de kosten daarvan zouden de raming van destijds zeer belangrijk overschrijden en de f 90.000, zeer nabij komen. Het is daarom wel gewenscht dat de werken nogmaals door een water bouwkundige worden bestudeerd, temeer omdat wellicht ook nog vóór het win terseizoen maatregelen zijn te treffen, die verdere beschadiging van het reeds uitgevoerde werk moeten voorkomen. Wij hebben ons io verbinding gesteld met den Heer W. van Veen, Civiel-en Bouwkundig Ingenieur te Breda, die onder billijke voorwaarden bereid is ons van advies te dienen. Wanneer Uwe vergadering zich daar mede kan vereenigen zullen wij den ?aa DE ECHO TAN HET ZUIDEN.*' Eene geschiedenis uit de Engelsche rechtspleging. Heer Van Veen opdrachten geven als in het belang van het werk zullen blijken noodig te zijn. De door hem ontworpen plannen zullen U nader worden voor- gelegd. Van Riel. Dat is natuurlijk heel mooi op billijke voorwaarden. Maar weten B. en W. goed, dat het een specialiteit is op dit gebied. Voorzitter. Het is een civiel en bouw kundig ingenieur, waarvan wij van den rijks- en provincialen ingenieur de beste informaties hebben. 5. Opmaken van een voordracht voor de benoeming vaa twee leden in het college van zetters, wegens periodieke aftreding van de heeren J. Gragtmans en B. J. H. C. Timmermans. Als eersteD der voordracht worden gekozen de heeren Jac. Gragtmans en B. Timmermans-Verschure en ais twee den de heeren Verbunt en van Riel. 6. Vaststelling eener verordening, re gelende de bezoldiging van het politie— soneel. Ter voldoening aan Uwe opdracht ons verstrekt in Uwe vergadering van den 20 Juni 1916, hebben wij de eer U te doen toekomen een ontwerp-ver- ordening, regelende de inrichting der politie en de bezoldiging van het per soneel. Wij hebben de bezoldigingen getoetst hetgeen in gemeenten, die met de den hoofdagent van f 700 f 850. de agenten van f600 f 750. met f75 of f 50 verhooging bij bezit van diploma of diploma met aanteekening. Aan gehuwden wordt vrije woning toe gestaan. Dlenstkleederen worden vergoed en wapeoen verstrekt. Extra belooningen kunnen worden toegekend. De verhoo gingen van salarissen worden om de 2 jaar toegekend door den Burgemeester als bewijs van trouwe en ijverige dienst. Houben. De nieuwe belooningen wor den dus vanaf 1 Augustus gegeven. Voorzitter. Ja, en U hebt gezien dat de verhoogingen alleen gegeven worden als men tevreden is. Dat is om den ijver te moedigen. Krijgt de agent dus aan ooze op ongeveer gelijke lijn zijn te stellen, wordt gegeven, en wij meenen dat met de voorgestelde regeling de diensten van het politiepersoneel naar behooren worden beloond. Wat betreft de invoering van den titel van „Inspecteur" ter vervanging van dien van „Chef" is mede te deeleb, dat de be slissing hieromtrent hoort aan den Bur- doch dat wij ons, waar de titel thans j wordt ingevoerd mede als erkenning van diensten van den ambtenaar wien de titel zal worden toegekend, daarmede gaarne Instemmen. De secretaris leest daarna de geheele verordening voor. Wij ontleenen daaraan: Het personeel der politie bestaat uit één Inspecteur en drie agenten van politie. Aan een van hen kan den titel van hoofdagent worden toegekend. De jaarwedden bedragen voor den inspecteur van f 800 f 1000. 26) XIII. [gtscbe ir Ci- en met jok uil 1921 1 voor 1 voor srstmi» lubliek aar op te dit :n aio- t jaar d ver en Ier van 1 kt No en de s. lol- 9837 J», ik.' Want ik zal niet rusten vóór ik de geboele wereld bob overtuigd dat de gansche geschiedenis, die sij vertelt, een ellendig ver dichtsel is, vóór ik haar aan da welverdiende straf heb overgeleverd Het anders zoo vroo— lgke, zorgelooae meisje waa plotaaling b*r— tohapeo; uit baar gloeiend gelaat, uit geheel haar wezen blonk een onverzettelijke wil Het gelaat van William werd krampachtig vertrokken en loodkleurig, itaiptrekkend bal de hij da vuisten, de stem begaf hem, h\j makte naar lacht. Verschrikt nag Hetty bet uitwerksel van hara drift; «ij wilde hem ta hulp snellen, maar hij weerde haar af en werd daardoor zijn aanval eenigszins meester. Raak mij niet aanhijgde hg bad mij een man gezegd, wat gij thans gewaagd hebt, hij soa er met zgn bloed voor boeten. Maar gij egt eene vrouw, on mijne zuster: a kan ik ahohts verachten en beklagen William1 Beklagenl herhaalde hij. Van nu af hebt gij geen brosder meer! Elisabeth Canning zal mijne vronw worden; of ik haar bemin of niet of aij mij bemint of haat, of ik met haar een hemel of een hel tegemoet ga, zij aai mijne vronw worden.' En ai moest ik haar nogmaals aandoen, wat baar reeds overkomen is,al moest ik haar met geweld laten overvallen en hier heen slephn, zij zal mijne vronw worden.'Ge baart er een ongeluk dan zal het awe sobald lijn.' Zonder op Betty's geroep acht te slaan, aan geen verhoogiog, dan is dat een bewijs dat men niet tevreden is. Aangenomen. Vaststelling eener verordening, rege lende de bezoldiging van het Sfccretarie- personeel. Voorzitter. Wij hebben de eer U hierbij aan te bieden een ontwerp-verordenlng regelende de bezoldiging van het Secre tarie-personeel. De eerste ambtenaar ter secretaris J. J. M. Maas is benoemd tot Secretaris der gemeente Heumen, waar hij intus- schen reeds in functie is getreden. Hij genoot hier eene bezoldig!^ van f 600, tot f900,Het blijkt tharys echter niet mo elijk een behoorlijk? '#icht tegen de bestaande,bezoldiging te krijgen. Ten deele heeft dit tot oorzaak de mobilisatie waardoor vele jongelieden ia dienst worden gehoudeo, doch ook de omstan digheid, dat de functionnarls in onze gemeente m?t zijn dure levenswijze van het salaris, waarvan nog 8°/o pensioens bijdrage, is te betalen, in 't geheel niet kan rondkomen. Wij meenen dat eene bezoldiging van f 800,tot f 1000, verhoogd met f 100 voor het bezit van het diploma van de Nederlandsche Ver- eenlging van Gemeentebelangen niet te hoog Is, rekening houdend met de ver plichte -bijdrage voor pensioen. Ook 't verhoogen van de bezoldiging van den tweeden ambtenaar f600,tot f800, per jaar achten wij alleszins gemotiveerd. Zooals uit de ontwerp-verordenlng zal blijken wordt voorgesteld de aanstelling van een derden ambtenaar op eene bezoldiging van f 400,tot f 600,per jaar. Bij de aanstelling van den tegenwoor- digen Secretaris waren ter Secretarie reeds drie ambtenaren werkzaam. Wij meenden dat bij eenige uitbreiding der kantooruren met het voorhanden zijnde personeel zou kunnen worden volstaan. Sinsdlen is echter het werk ter Secretarie aangegroeid, niet gesproken van de abnormale drukte veroorzaakt door den mobllisatletoestand, die ondanks de aan stelling van een hulpschrijver en voort durend overwerk van het personeel onvermijdelijken achterstand heeft ver oorzaakt. Deze toestand mag allerminst worden bestendigd. Het laat zich ver klaren, dat bij het intreden van den oorlogstoestand plotseling veel werd gevorderd van de werkkrachten van het secretarlepersoneel uitsluitend voor dien sten verband houdende met de bijzondere tijdsomstandigden, daarenboven nog samenvallende met de afwezigheid van den hoofdambtenaar J. Maas, die bijna voortdurend in militairen dienst werd gehouden. De gewone dienst had daar onder ten zeerste te lijden. Wij mogen in dit verband herinneren aan de spoedig na het uitbreken van den oorlog intre dende werkeloosheid, de regeling der werkeloosheidsverzekering met de op richting van een gemeentelijk werkloo- zenfonds, -de oprichting van 'n plaatselijk steuncomité, de vluchtelingenverzorging, uitvoering van een overstelpende hoe veelheid voorschriften voor de landsver dediging, vaststelling en uitbetaling van vergoedingen aan de gezinnen van dienst plichtigen der militie, landweer en land storm, Inkwartiering met den aankleve van dien, vorderingen ten behoeve van het leger, levensmiddelenvoorziening en dat alles met een omslachtige geldelijke administratie, die uit den aard der zaak aan de secretarie geheel vreemd Is. Belangrijke zaken den gewonen dienst betreflende konden niet behoorlijk wor den bestudeerd en voorbereid, omdat de tijd geheel werd in beslag genomen door het buitengewone werk. Waar thans nog zoowel van gewicht is onder de oogen te zien als het ont werpen van bedrijfsverordenlngen voor het gas- en electriclteitsbedrijt, straks voor het woningbedrijf, wijziging van de stormde hg als een waanzinnige de kamer uit, en wierp de de denr met zulk geweld aebter zich dicht, dat de kopjes en borden, die nog op tafel stonden er van rinkelden. Hg gaf tioh geen tgd om zgn paard te laten Iadelen of ago ochtendgewaad te verwisselen voor een bstamelgker kleeding; j» zonder xgn onden dienaar, die hara raat boad en stok kwam naloopen, xou hg blootshoofd den weg van Chesney .Wood Baar de woning van Nancy Forbes hebben afgelegd. Elisabeth stond voor de dear en i&g hem glimleobend aankomeD. Het heldere daglicht en de frissobe geurige herfstlucht hadden alle spookgestalte van den vorigen avond verdwenen. Zg sa? vroolgkom aich heen, en had aicbaelven ronds »f«o zottiu genoemd, omdat zij William Davistown zoo beslist afgawezen en Charles Lyon baar woord gegeven had. Waarom zon ik naar Amerika gaan en waarom dien lnmmel bawen, indien ik hier toch nog een voorname dame kan worden. Gisteren avond was ik een dwaas, haongst meisje, heden ben ik weder mij«*]vo, wie kan nog iets op mjj te zeggen hebbun? Als ik zwijg, dan zwijgt alles. Z\j ging naar buiten naar de asterB, die in bet kleine tuintje stonden, pinkte er eeDigeaf en stek die in de haren en op de borst Toen zjj William Davistown zoo haastig en opge wonden den weg zag afkomen, gleed een ze gevierend glimlachje over haar gelaat, dat evenwel, toen hij haar aansprak, reeds weer plaats had gemaakt voor nederigheid en ver legenheid. Mr. Davistown, zgt gij daar alweder? fluisterde zij beschaamd. Daar ben ik weder, en ik zal iederen dag, ieder nar weder komen, zonder opboa den, tot gij mij beloofd hebt mijne vrouw te sallen worden Ik heb n reeds gisteren gezegd, dat ik niet kan. Waarom niet? Inplaats van te antwoorden, zog zij verschrikt om. Indien de eene of andere voorbijganger u hier bemerkte. Wat zon dat? De geheele wereld mag mij hier zienl Neen, Neen.' ik heb vijanden. Op een slimme manier wist sg hem nit den voortnin naar een bedekt plekje eohter het bnie te lok. ken, waarsg door niemand geaien konden wor den, terwijl zij aelf bet oog bad op ieder die mooht naderen. Hier verleende sg aan agne bidden en vertogen eeB gewillig oor. Laat mg nog eenigen tijd, Mr. Davistown. Gg aegt dn* niet zoo wreed neen. gelgk gisteren avond! Ik tag echter ook nog niet ja. Waarom niet? Waarom mag ik niet reeda heden aan de geheels wereld verkondigen, dat gg mijne bruid, mgne vronw wilt worden? Zwijg, om Godswil zwijg! Alsof zij door den schrik zichzelven vergat, legde zij hem de hand op den mond. Het zon mijn ongeluk, bet zon mijn dood zjjo, indien iemand daarvan iets vernam. Hij sag hoar verbaasd osd. Wie zon ons dat kwalijk kannen nemen? Meent ge dat de heidenen banna makkers niot zullen wreken? Des te meer hebt gg een beschermer noodig Neen, nsen, thans nog niet; er moet tgd verloopen, de geheele geschiedenis moet eerst in vergetelheid raken. Wacht nog. Hoelang Elisabeth? Dat weet ik nog niet; ik zal het n zeggen als bet tjjd is En mag ik u intnsschen dikwijls bezoe ken? Zddtn, voorziohtig, zeide sg met een bgna bolle stem. Neem u in aoht hare stem daalde tot een bijna onhoorbaar geflaister ook voor Charles Lyon. Is hij jaloersch? Hij is gevaarlijk, antwoordde sg zacht. Bemint gij hem? Zij scbnida ontkennend het hoofd. William waagde het niet te vragen: Be mint gij mij.' Hij was reeds genoeg ontnnohterd om te gevoelen, dat Elisabeth geen liefde voor hem koesterde of ooit koesteren zon. In hare nabijhoid overviel hem een koude huivering, hij had een voorgevoel van een geheim; eene wijde klove eoheen aich te openen tusschen hem en het meisje, maar eigenzinnig strekte hij de armen nit om baar tot sicb te trekken plaatselijke Inkomstenbelasting in ver band met de ingevoerde wet op de Rijks Inkomstenbelasting, rioolbelasting, con tracten met de naburige gemeenten voor de levering van electrischen stroom, de inrichting van het electrlclteitsbedrijf met de daarvoor noodlge voorziening der geldmiddelen, goedkoopere plaatsing van reeds gesloten leeningen, herziening van de politieverordening eD de bouwveror dening, de beëindiging der havenwerken, definitieve regeling der werkeloosheids- verzeker! ig, onderwijsregelingen in ver band met verminderend getal leerlingen der openbare lagere school en meer andere zaken van gewicht, daar is het noodzakelijk, dat over voldoend perso neel kaa worden beschikt, dat ervaren moet zijn, doch dan ook behoorlijk behoort te worden bezoldigd. Het voorstel wordt aangenomen. De Voorzitter geeft daarna nog eenige toelichting wat buiten de gewone werk zaamheden en de telkens nieuw inge voerde wetten, op de secretarie gedu rende één jaar is omgegaan, om te doen zien wat er van de ambtenaren wordt gevergd. Aangekochte en verkochte levensmid delen als meel, vlsch, boter, kaas, peul vruchten, eieren, aardappelen, rijst, vet, olie, varkens te zamen vojr rond 'i 110.000. Alleen voor varkens werd uitgegeven ruim en voor meel ruim Aan inkwartieringsgelden werd ontvangen en uitbe taald rond Aan mllitievergoeding rond Totaal f250.000 (Zie vervolg 2e Blad). Hg zwoer haar aan niemand ter wereld te zullen zeggen, dat zg hem aangehoord had; hij liet zich door haar met een valtobe boop vleien; hjj volgde al hars wenken ea daarbij werd net hem steeds duidelijker, dat er geen symphatbie tusschen hen bestond, dat hg baar niet beminde, dat hg aan hare sijde ongeluk kig moest worden. Als esn rnstelooza geest werd hg rondge dreven, hjj ontweek zgne znster legen wie hg een onverzoenlgken wrok koesterde, des te heviger, omdat hg in bet diepit zijner ziel moest bekennen, dat zij hem een vreeselljk getrouw beeld van zijn gemoedstoeitand bad voor oogen gebonden. Hij vermeed ook de Abdy. Hij had Elizabeth belooft te zwijaan, hoe zoo hij dan in tegenwoordigheid van Mary hebben kunnen verschijnen? Daardoor bad hg evenwel ook de ploa's verloren, vaar hij ïgu hart kon uitstorten; hij liep rond als iemand, die zgne schaduw zoekt. En boe rampzalig hij zich voelde, des te hardnekkiger klemde hg zich vast aan de ge dachte, dat Elizabeth Canning zgne vronw moest worden Hij had bet nn eenmaal aan iedereen verkondigd; hg kon niet meer terug en kon allerminst aan sgn znster den triomf gnnnen, dat bg toch hare verstandige raadge ving moest volgen. Hij wist dat hij ongelukkig moest worden, en hij wilde het worden, hg behoorde helaas, tot hen, die met open oogen naar den afgrond snellen, en bnn getal is niet zoo klein als mon wel denken sou. XIV. Op dien namiddag van denzelfden dag, toon Hetty het heftige en noodlottige onderhond met kaar broeder had gehad en nog diep ont roerd in den tuin wandelde, die reeds zijn somerdos met eon herfstkleed had verwisseld werd haar het bezoek van Crispy GaBCoyne gemeld. De lord mayoor van Londen was in vroe gere jaren een bestendige gast te Chesney Wood geweest, thaos had hij zich daar evenwel in langen tijd niet laten sien. Hij was een verre bloedverwant van Hetty's overledene moeder, had als jongeling dikwijls maanden lang ten CAPELLE. Over de maand Augustus. GEBOREN: Jenneke d v M Paans en J Fringi Teuntje Lena d v B J Weatbroeken en W G Schouten Maria Teuntja d r PM Hommeien en M F Verhagen Cornells z t C Mandenmakers en A G Boeser Wilhelmus z v W A Schmitz enGDidden GETROUWD: Adriaan Rozenbrund en Adriana Wagenmakers. OVERLEDEN: Elisabeth v d Hoeven oud 70 wede van Johannes de Rooij Adriaan Ravestijn oud 3 j. baize harer moeder vertoefd en tijdgenooten van hem wildon weten, dat hg voor Cbattaway oen ioo hartstochtelijke liefde gekoesterd en haar besld, niettegenstaande zg een anderen man had gohawd, zoo troaw in zijn hart be waard had, dat daarnaast geen plaate voor eenig ander vrouwelijk wezen was overgeble ven. Als een bewijs daarvoor werd aangevoerd, dat de deftige schoone man, die self thans als een bgna vijftiger, van weinig jonge dames eene afwijzing had behoeven te vreezen, nog ongahnwd was, en ook volstrekt niet gezind cchsen zijn hnis te Londen eene meesterez te geven. Wae het workelijk de liefde voor Ellen Cbat taway, de latere lady Davietown, die ben tot den ongehnwden staat veroordeeld bad, dan was zgne troaw grooter dan die van de meeate weduwnaars, want de geliefde vronw rnstte reeds sedert verscheidene jaren in het graf. Die bewering werd ongetwijfeld gelogenstraft door den vrioudscbappelijken omgang, dien sir Crisp vele jaren laDg met lady Davistown en sir Ralph bad gehad, en waarop zelfs de boos aardigste lastertong geen schaduw vbb ver denking had kannen werpen. De lord mayor bad zich met groot leedwe zen moeten terugtrekken, toen sir Ralbp dwaselijk voor den pretendent partij gekozen en zgne vriendschappelijke waarschuwingen op de grofste wijze beantwoord had. Sedert dien tgd was bij niet lheer te Ches ney-Wood gekomen, maar had tooh met lady Davistown nog altijd eenige omgang ge houden, en haar menigen dienst bewezen. Eerst mat haar dood was iedere betrekking taBBchen hom en de familie vorbroken. Toen Hetty hem gesohrevon en verzocht had, zoo mogelijk, te bewerken, dat zg en hare vriendin ongezien tegenwoordig konden zgn bij de rechtplegipg tegen de ontvoerden van Ehsnboth Canning, had hem dit zonder ling getroffen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1