Nummer 76. Donderdag 21 September 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Gemeenteraadsvetaadefingen FEUILLETON. Zij die zich thans voor het volgend kwart ;ai op dit blad abonneeren ontvangen de tot dien datum nog verschijnende nummers GRA.TIS. TROONREDE. ram- AdanECHO. Telofoonnummer 88. De Echo v Waalwüksclie en Dit Blad verschynt Woensdag- en Zaterdagavond, Abonnementsprijs per 8 maanden f 0.90. Franco per poat door het geheele rijk f 1.05 Brieyeningezonden «tukkongelden enz., franco te lenden aan den Uitgever. s OBder groote belangstelling sprak gisteren H. M de Koniogin de volgende Troonrede nit Ten derde male aedert de rampzalige oorlog uitbrak, die Europa verscheurt, ben Ik in uw midden, vervuld door de zorg voor de hoogste belangen van ons vaderland. Dat voor mijn volk tot dasver de vrede behoaden kon blijven, stemt My tot dank baarheid. Gelukkig bleven onze betrekkin- gen met alle mogendheden van vriend- ichappelyken aard. Ik zal ook in het ver volg de plichten nakomeD, die eene neutrale natie door het volkenrecht zijn opgelegd. Maar Ik ben Tast besloten onze onafhanke lijkheid te verdedigen en naar vermogen, tegenover wien het ook zij, onze rechten te handhaveu. By de verruiling vaD dis taak stenn Ik, behalve op ods goed recht en de epnsgp- zindheid der natie, op onze zee- en laud- macht, die op alleszins lofwaardige wijze den ha.r opgelegden last blijven dragen. De aflossing van onder de wapenen span de dienstplichtigen door nienw opgeleide manschappen en de daaraan gepaarde be langrijke uitbreiding onzer levende strijd krachten worden geregeld voortgezet. De voorraden wapenen, munitie en ander materiaal worden, ondanks te overwinnen grooter en is bij enkele onderdeden reeds eeu remmend* invloed op de proJnotie merkbaar. Op het gebied van hai.del en nijverheid trachten zoowel de regeering als de belank- P&IJ8 DWft invnTBsmlN 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiëu 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regeia en advertenties bij abonnement worden speciale sser voordeelige contracten gesloten Reclames 15 cent per rsge het groot landbouwbed ijf op niet onbe- rredigenden nitslag wijzen. Da weldra verwachte voltooiing der h*venverbetering op Car»<?io en de vestiging op het eiland van groote werken tot opslag en bereiding hebbenden de nadeelige gevoïgen te beperken I van aardolLvoortbrengselen, die aan hon- vau de moeilijkheden, die maatregelen, in derden arbeid zullen verschaffen, rechtvaar- het buitenland genomen in verbaud met den digen de hoop op betere toekomst, oorlogstoestand, voor onze aanvoeren uit Het stemt Mij tot erkentelijkheid dat op den vreemde en voor onznn uitvoerhandel tal van plaatsen in Nederltndsch-IndiÖ door medebrengen. 1 ingezetenen van alleriei landaarden betoo- la toenemende mate was de regeering gingen zijn gehouden oin gerechtheid te' genoodzaakt maatregelen te nemen in het betuigen aan het Nederlandsch gezag en belang van de volksvoeding. bereidvaardigheid om daarvoor persoonlijke In verband daarmede .wis beperking van en geldelijke offers te brengen. De regeering den *uitvoer sa iogrijpen in het binnen— zal niet nalaten harerzijds datgene t* doen lsndsch economisch leven noodzakelijk. I wat gedaan kan worden tot verslerkiog der Het scheepvaartverkeer in de Neder- levende strijdkrachten in Nederlandsch-lndië landsche havens bleef gering. De groote en voor soover de uiterst bezwarende om- vrachtvaart leverde bij voortduring guastige standigheden het gedoogen voortgaan met uitkomsten op, terwijl ook de toestand iJLer de aitbreiding der vloot en verdere toerusting kleine vaart eenige verbetering vertoonde, tot krachtige verdediging ter zee. De te Ook de zeevisscherij gaf gunstige resnl- Tandjong Priok, Soerabaja en Makassar taten, doch ondervond in den laatsten tijd aangelegde havenwerken zullen weldra in ernstige moeilijkheden naar welker oplossing gebruik kunnen worden gesteld, wordt gestreefd. De andere takken van Veel zal opnieuw van uwe toewijding visscherij gaven met enkele uitzonderingen worden gevraagd, belangrijke wetsontwerpen ook betere uitkomsten. zullen ook in dit zittingjaar uwe aandacht De maatregelen tot handhaving van neu- vorderen, tralitrit en tot tempering van de nadeelige Ik verklaar met de bede dat God ons ook gevolgen van de crisis voor de economische in' dezen zargvollen tijd moge bystaan, de zwakkereu blijven by voortduring zeer gewone zitting der Sr.aten-G«neraal geopend. eischen aan de schatkist stellen. hooge eiscben aan Voorhands zal kunnen worden afgewacht, in hoeverre de opbrengst der bereids tot stand gekomen buitengewone belastingen in de daardoor ontstane behoeften voorziet. RAAMSDONK. Openbare raadsvergadering op Zater- Een webontwerp tot nadere regelmg en s temberi d„ v00rmlddagS ten versterking der inkomsten van het leeniug- jq uur ford, 1914 zal U worden aangeboden. De Voor'zltt<.r Ede|achtb. heer Ridder de voorstellen tot versterkiog der middelen ten van Schueren eiude» af ',e*!en "n de uitgaven in verband Kloksla? 10 uu; 0peot dc Voorzitter moeilijkheden, voortdurend vermeerderd. met d-n buuengewonen toestand, het finer;- K verga£jerlng aanwezig zijn alle leden n„ i;;iwk..M1 cieele evenwicht te herstellen, sollen awe De mogelijkheid om met handhaving onzer weerbaarheid, den drok der mobili satie te verlichten, wordt door Mij opnienw overwogen. Het economische leven van ons laud ondervindt meer en meer den invloed van da omstandigheden, welke door den oorlog zijn in het leven geroepen. Detoestand van land- ea tuinboaw is over het geheel nog niet ongunstig. Toen worden de moeilykhedeD, by de nitoefeniDg van deze jalst in de tegenwoordige omstan digheden voor de volkshnishouding zoo belangrijke bedrijven ondervonden, steeds Van »ÜE ECHO VAN HET ZUIDEN." Eene gesckiedeois uil de Eogelscbe rechtspleging. XIV. aandacht blijven vragen, evenals die tot verruiming van het belastinggebied der gemeeoten en tot heffing van opcenten ten behoeve der gemeenten op de belasting der naamlooze vennootschappen. Ook in Nederlandsch-lndië wordt veel ongemak ondervonden van de belemmeringen in het overzeesch verkeer als gevolg van I nen gemeente-ontvanger d.d. 3 Augustus, den in Europa woedenden oorlog. De uit- Bericht van P. van Scbuppen, dat hij, komsten van handel en scheepvaart in alle wegens vertrek uit de gemeente, ontslag Koloniën geven niettemin reden tot tevre- neemt als lid van de commissie tot deuheid.- wering van schoolverzuim te Raams- In Suriname mocht zoowel het klein als donksveer. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE: Verslag van de schoolcommissie over 1915. Procesverbaal van kasopneming bij Alsvoor van P. C. Jansens. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 1. Adressen van een gröot aantal middenstanders, houdende het verzoek de kermis alsuog te laten doen doorgaan. Voorzitter. Burg. en Weth. stellen voor de adressen voor kennisgeving aan te nemen. Martens. Met het ingekomen schnj- kan ik mij in hoofdzaak wel vereenigen. Onze gemeente verkeert in die omstan digheden, dat het houden van kermis wel degelijk een volksbelang mag worden genoemd. Immers voor de middenstan ders is het thans de eenige gelegenheid om iets extra's te verdienen. En indezen abnormalen tijd, waarvan de middenstan ders, althans zeer velen, 't meest hebben te lijden, mag men hun dat m. i. niet onthouden. De strijd om het bestaan voor die categorie van personen, mijnheer de Voorzitter, is thans zwaar. Er komt nog bij dat de grootste liefhebbers van de kermis In onze gemeente, den werk man, enorm veel geld verdient en velen zijn er ook, die elders werken en ook veel geld verdienen en gedurende die dagen, kermis of niet, toch thuis komen en dan geloof ik dat er een beteren geest onder het volk zal heerschen, indien er kermis wordt gehouden. Ik stel derhalve voor de kermis wel te doen laten doorgaan. Voorzitter. Zijn er heeren die het voorstel steunen. De heeren Simonis de Kok en Schoen makers steunen het voorstel, dat in omvraag gebracht, wordt verworpen met 9 tegen 3 stemmen. Voor het voorstel stemden de heeren Simonis de Kok, Martens en Schoenma kers tegen de heeren deBruijn, Zijlmans de Wit, Simonis, Dorreboora, M. Zijl mans, de Bont, Timmermans en Lank- huijzen. Z. Aanbieding gemeenterekening dienst 1915. De rekening wordt voorloopig vast gesteld op een bedrag aan ontvangsten op f44906,65 en uitgaven f 41321.27'/a» zoodat er 'o goed slot is van f 3685.36'/a- 3. Alsvoor begrooting van het Burger lijk Armbestuur dienst 1917. Wordt besloten in geheim Comité vast te stellen. 4. Benoeming Commissie tot onder zoek van de rekening en begrooting Het fijne, duidelijks sohrift bed zooveel overeenkomst met dat, waarin Ellen ken zoo dikwijls kad gesohrsven, de eenvoudige en toch keurige stijl tiep hare wijze van zich nit Is drukken in zijn geheugen terug; die brief was bem als eeu groet uit de andere wereld, maar tevena ook als een verwijt der afgestor vene, dat hij hare kinderen aoo geheel nit hst oof had verloren. Zonder aich door bet vreomde van het Varioek ts laten terughouden, sohreef bjj onverwijld san toestemmend antwoord, en wachtte op dan bepaalden tijd de dames af om haar naar de voor haar bestemde plaats te leiden. Hetty's verschijning voltooide wat baar brief begonnen bad. Sir Crispe Gascoyne voelde liob verplaatst in de dagen aijner jeugd. Ellen Chattaway stond in bare dochter weer voor kern, maar, sooals het hem voorkwam, uog beminnelijker dan hij de moeder ooit had geiien. Thans besohonwde b]j de sonde zijner vsroiaohtsaming nog zwaarder en hy besloot, weder goed te maken wat mogelijk was- Reeds den volgenden morgen reed hy naarCbesney- Wood. Hetty beval, den welkomen bezoeker in de reoeptiesaal barer moeder te laten en volgde hem na eenige minnten. Toen zy binnentrad atond sir Crispe Gascoyne met den rug naar de deur gekeerd en be schouwde de wanden, die met zijde behangen en door breeds, vergnlde lysteu in vakken afgedeeld waren,' met dezelfde opmerk zaamheid als de daartegen hangende land scbuppen van goede Fransche schilders By de komst van Hetty wendde hy aich om en aeide, diep uuBgedaan, terwijl hij haar de band ito?stak Alios is hier nog geheel als vroeger. En tooh hoeveel ia anders ge «orden antwoordde Hetty, en traoh'te eeu truan weg te pinkm. De lordmayor kon zioh niet terstond los rakkan van da betoovering, die de bem overstelpende herinneringen op hem uitoèfuu- den. Hij zag naar boven, naar de beschilderd# aoldering, waar godtonen nob op wolken wiegden, en miunegoodjes haar mit rozens tenen omslingerden, hij list de blikken gaun over de bonte bloemea op dan witten grond van het tapijt, en over de witgelakte, v-rgolde meubels met geel «yden overtrokken, be schouwde vazen en andere voorwerpen van Meisonnier of FransoB poroeleiD, die op de tafels en étagères stonden Alles evenals vroegar, ik geloof zelfs dat het deselfde gear is. dien ik kier jaren geleden inademde, vosgde hij er bij, en wees op ean pot van vergald Sèvres-porcelein, waarin welriekend reukwerk brandde. Ik bond bier alles in den staat zooals zij het gaarne bad, en val zvlfz de vezen met deielfde bloemen waaraan zy de voorksnr gaf, hernam Hatty; als aandenken van geliefde afgestorvenen wordt zelfs het onbeduidendste ods dierbaar. Wat is onbeduidend, wat is belang 7 ging de lordmayor voort, dia doer da plaats en dn herinnering iu een weemoedige stsmming geraakte. Het groote wordt klein, hat kleine wordt groot, al naar dat wy het beschouwen alles in de wereld beeft slechts eon betrekkelijk waarde; nen blijvend bezit is shcbts datgene, wat wij ait de stormen das levens als een heiligen sohat in ons hart hebben gered. Hetty zag eenigziBB verwonderd op. Dia taal soheen baar zonderling voor sir Crispe Gascoyoe, den hooggeëerden vertegenwoordiger dar City van Loodea, op wiena wenk Oost en Weat-indië hunne schatten in ryk beladen schepen naar Engeland zoBdnn Hy bemerkte dien blik en vervolgde glimlaohend Mijne woorden bevreemden u, miss Hetty, maar wat bewoog n dan ook my als een Hebe den nektarbeker toe te reiken, waaruit ik weder jengd drink Gij» brengt my in deze hamer, waarin ik soo dikwijls met nwa moeder heb gaseten. eer de koning my beval als or. Gascoyne neder te knielen, om als sir Crispi wear op te ataan, - waarin ik by uw moeder vertoefde, toen er nog niet aan te danken vial, dat ik lordmayor van Londen kon worden daarom moet gij het my ten goede houden als ik een oogenblik vergeet dat ik dit ben. Van harte gaarneik hoop slechts, dat gij dit leer dikwijls wilt vergeten, en dan altijd naar bier komen zult, om naktar of Letke te drinken, wat gij maar verkiest. Das ben ik u welkom vroeg hij ver heugd, en nsm plaats in een leunstoel, terwijl sy ticb tegenover hem aan de andere zyde van ean ingelegde tafel aette. Kant gij daaraan twijfelen hernam Hetty levendig ik ben den goeden ouden tijd nog niet vergeten, dien tijd, toen ik een sorgeloos kind was en onder de hoede van de beate dar moeders stond; gij zyt my eene liefelijke verschijning nit dat heldere tafereel. Uw gshengen schijnt zeer getroaw te sya. Dat is bet meestal met betrekking tot hen, dia in onze kindsheid goed voor ons waren, antwoordde zy, en hij besohonwde verrukt de verstandige uitdrukking van het aanminnig g«laatdat zijt gij altijd geweest, «o ik was zeer bedroefd toen oom Crisps aich in hat geheel niet meer by ons liet zien, Weet go wel, dat uwe woorden, hoe goed ook gemeend, een bitter, en wat erger ia, een verdiend verwijt tegen hem bevatten 7 seide sir Crispe, sonder verder acht to slaan op den vartronwelijken naam waarop Hetty sinspeeld* bij wist zelf niet waarom bem die in den mond van het jonge maisje niet aan genaam klonk. Een verwijt l riep zij verschrikt, dat lag geenszins in mijne bedoeling, en Dat weet ik wel Dat weet ik wal f Ik zilf b*n degene, die bet hem maakt. Ik bad Chesney-Wood niet zoo geheel moeten mijden en de kinderen van Eilea Davistown niet zoo geheel moeten verontaohtzsmen. Maar dt sub. 2 en 3. Worden benoemd voor de gemeente rekening de heeren Timmermans,Schoen makers en M. Zijlmans en voor het Bur gerlijk Armbestuur de heeren P. v. Don gen, Timmermans en Schoenmakers. 1 5. Ontwerp besluit tot het aangaan eener geldleening groot f 1500 tot dek king der kosten van de hernieuwing van de Keistraat. J Het voorstel is de leening aan te gaan tegen een koers van 100 rentende hoog stens 5 °/0. Martens. De Keistraat, op welke hoogte is dat. Voorzitter. Die begint bij Bouwens en eindigt bij Boons. Timmermans. De raad kan niets anders dan het voorstel goedkeuren aangezien bij de begrooting van 1916 daartoe al is besloten. 6. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot onbewoonbaarverklaring van een woning staande in de Prins Hendrik straat D 13, ingevolge advies van de Gezondheidscommissie. Timmermans. Is dat, waar vroeger muziek onderwijs werd gegeven. Simonis de Kok. Een daarnaast gele gen zaaltje is het. Wordt besloten het onbewoonbaar te verklaren. 7. Voorstel van alsvoor tot inwilliging verzoek van L. M. A. Schoenmakers te Raamsdonksveer om gebruik te mogen maken van een schoollokaal te Raams donksveer tot het geven van klassikaal onderwijs aan candidaten voor het exa men boekhouden. Voorzitter. Onder de bekende voor waarden stellen wij voor op het verzoek in te gaan, Lankhuijzen. Ik ben er op tegen om op Zondag in de school les te geven. Er zijn 6 werkdagen, kan men dan 's avonds niet genoeg doen. Voorzitter. Wat dit betreft, het is een geheel privé zaak. Lankhuijzen. In zekeren zin wel, maar het Ts een gemeente-gebouw en dat zon ik op Zondag niet in het gebruik gesteld willen zien. Simonis de Kok. Juist omdat het een privé zaak is, is het een reden om het juist alet te doen. Het is voor hem een zaak. Timmermans. Wat de heer Lankhuij- omstandigheden zijn dikwijls machtiger dan wij, en thans, nadat er jaren voorbijgegaan zyn, en de tijd veel versoend heeft, weet ik nog niet, of sir Ralph mijne tegenwoordigheid in zijn huis voegzaam acat, en of ik bet zon dnrvsn wagen ook bem een bezoek te brengen. Mijn vader bekommert aiob weiaig om datgene, wat in huis ea wat in bet algemeen in de buitenwereld omgaat, antwoorde Hetty ontwijkend. Zij wist dat de wrok tegen air Crispe Gascoyne bü den baronet nog steeds bestond, en wenicbte geen ontmoeting tusicben de beide mannen. Hij houdt zich dus altijd nog bezig met zyn alchimiatisobe proeven Meer dan ooit, hernam Hetty met een liobten zuchtsteeds zeldzamer vertoont bij zich hier in de woonkamer. Dezen morgen verscheen bij er, om na waarschijnlijk weer voor lange weken te verdwijnen. Het gesprek werd bier afgebroken door de komst vbb een bediende, die wyn, gebak en vruohten binnenbracht, op een zijtafeltje nêeraette, en sich daarop weder verwijderde. Hetty haastte zich baar gast deze verver ■obingen aan te bieden, en by liet bet sich welgevallen. Het versohafte bem esn stil genoegen, de vlugge gestalte in baar blauw zijden kleed met pofmouwen, waaruit het witte geborduurde plooisel op 'bare fraai gevormde benden viel, zoo buiemoederlijk om bem been te zien zweven hij bewonderde avensser bet friescbe, pikante geziobtje, dat uit bet licht gepoederde en in bossen opgebonden bear stak, als haar sierlijken gang. uij bad veel gehoord van sir Ralph's zonderlingheden en baar verderfelijken invloed op diens hniaelyk gelnk hy kreeg diep medelijden met het zseieja, dat door bet lot in zulke moeielijke omstandigheden was geworpen, en na lang peinzen gaf bij aan dezen gedachtenloop woorden met te zeggen Het'y, vergan my, dat ik u zoo noem bet eobynt mij toe. dat een zwara last op uwe schouders drukt. Niet awaarder dan ik tot dusverre heb kunnen dragen, antwoordde a{j met eeu dank baren glimlach. De hemel beeft my een opgeruimd gemoed geschonken, en daarmede overkom ik veel, wat anderen waariobjjnlyk moeielyker aou vallen. Zoodt gij my willen vergunnen voortaan uw laBt te verlichten Zoudt gij u tot mg willen wenden, wanneer gij een vriend en raadaman behoeft F Gaarne Gaarneriep zij, en greep levendig syne band, die by baar bij zijne toespraak had toegetokeB. Gij eiet immers dat ik niet verlegen ben, en dat ik n heb weten te vinden; ik zal, daar gij uzoo insobikkeljjk betoond hebt, spoedig terugkomen, voegde sjj er schalkachtig bij. En *0 vervolgde daarop ernstigerMaar gij moet niet denken, dat ik bos gekeel ver laten bende Wintlebnrys zijn voor mjj dezefde liefderyko, zorgvuldige vrienden ge bleven, die zij voor mijne moeder zijn geweeat, Maiy en ik lijn ale twee tastere. Zy zyn trouw gebleven, seide de lord- mayor zacht met herhaalde zelfbeschuldiging, en luide voegde by er bij maar gij hebt immers ook een broeder, Hetty staat William u niet ter zfjde Zy aareelde met baar antwoord bet streed tegen baar trote, tegen baar fyn gevoel, eeu vreemde, al ware bet ook een vriend barer kindsheid, een blik te laten slaan in bet tonderliege streven van baar broeder en tooh moest zij sicbzelve bekennen, dat tbana missohien bet oogenblik gekomen waa, waarop ■ij een machtigen bondgenoot kon winnes by de teak, die zy siob heden in de bittere uren van angst had opgelegd. Sir Crispe besohonwde baar met groote. opmerkzaamheidbet ontging hem niet, dat sij een zwnren strijd voerde, want de afzon derlijke pbasen daarvan spiegelden zich in baar levendig gebarenspel af hy waobtte ziob eobter wel baar te etoren. Da lord mayor bad mensobenkennia genoeg om te zieD, dat hij hier met een van die gelukkige en gelakkigmakende karakters te doen bad, die na een kleine weifeling steeds den kortsten en besten weg vinden. Toen het hem toescheen, det zy bet met zichealve eene geworden wee seide hy «acht Ellen Chettawey'e dochter kan my vertrouwen. Dkt ken ik, en dat wil ik ook riep zy nit volle boretmaor zalt gy mij begrepen Is dat dzn zoo moeielijk? (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1