Nummer 76 Zondag 24 September 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwf|ksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Eerste Blad. DE OOttLOG. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. BINNENLAND. KERKNIEUWS. Zij die zich thans voor het volgend kwartaal op dit blad abonneeren ontvangen de tot dien datum nog verschijnende nummers GRATIS. Telefoonnummer 88. Telegram-Ad vee: ECHO. De toestand. 28) De Echo van het Zuiden, Waalwpsche en Laiigslraatsclie Courant, Dit Blad verschynt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0.90. Franco per post door het geheele ruk f1.06- Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. UITGA VB Prijs dm Advmtbntiën 10 cent per regel; minimam 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Adrertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclame* 15 cent per rege In de Dobroedsja is de krijgskans voor- loopig in het voordeel van de Roemeniërs en de Rassen gekeerd. In een slag, die van 16 tot 21 September geduurd heeft, hebben de aanvallende Duitschers, Balgaren en Turken, die onder opperbevel van veld maarschalk Mackensen stonden, volgens een officieel telegram uit Boekarest, de neder laag geleden en daarna den terugtocht in inidtlyke richting aanvaard. Aan de Duitscbe olficieele berichten van de laatste dagen was li te zien, dat de groote slag, dien Macken- >bu in de Dobroedzja wilde slaan door eeu vernietiging van de Rnssisch-Roemeensche ilrydmacbt, op een tijdstip dat de mobili satie vao het RoemeeDsche leger baar beaUg nog niet bad gekregen, misliep. Eerst werd een beslissende overwinning met aftocht en vervolging van den vijand gemelddaarna dat nieuwe troepen den teruggetrokken vyand in een vooraf in gereedheid gebrachte verdedigingslinie hadden opgenomen, in welke linie Mackensen's troepen echter reeds op verschillende punten waren binnenge drongen. Dat binnendringen leidde niet tot een doorbraak, want eeu volgend bericht deelde mede, dat de vijand met in allerijl aangevoerde versterkingen seer hardnekkigen tegenstand bood en de strijd een wissel vallig beloop nam. Gisteren kwam daarop het bericht, dat de strijd tot staan gekomen, m.a.w. de aanval gestaakt was. Terwyl zich deze gebeurtenissen in het Oosten van Roemenië afspelen, is er ook aan de Znidwestelyke grens van dat land iets gaande, dat onze aandacht verdient. Een officieel bericht uit Weenen behelst, dat de Oostenrijksch-Duitsche troepen, na de Roe meniërs door het dal van de Strein en door Petrosenj heen terug te hebben gedreven, de hoogten aan weemyden van den Vol kan-pas hebben bezet. Dair hebben de cen traler! dus in de Zevenbergsche Alpen de Roemeenscbe grens overschreden en zyn de Roemeniërs verder achteruitgetrokken. In de bunrt van dien pis ontspringt de rivier Jin, waarvan het dal den toegangsweg vormt naar den bij Terga Jiu beginnendeo zijtak van den grooten spootweg Turnu Severin- Boekarest. Het Roemeensche stafbericht zegt niet meer, dan dat een aanval vau d-.n vijand in het Jiu-dal afgeslagen is. In dat dal uemen de centralen thans ook een flank stelling teu Westen van den meer naar het Oosten gelegen spoorweg uit Roemenië naar Hermannstadt in. Wordt het offensief van de centralen in dat vak krachtig doorgezet, dan vormt het een ernstige bedreiging aan den eeoen kant voor de positie van de Roemeniërs te Orsowa, ten W. van Tnrnu Severio, aan den anderen k&nt voor de lyn van hnu opmarsch over Hermannstadt naar Zevenbergen. Misschien is het plan van de centralen geweest om Roemenië tegelijkertijd i i het Oosten door Mackensen, en in het Westen door lnitenant-generaal v. Staabs aan te vallen. Na het gevaar uit het Oosten voorloopig is afgewenu, moeten de Roeme niërs ook dien inval in Klein Wallachije zieu te keeren. In de Karpathen handhaven de centralen zich op verschillende pnnten met moeite tegen de aanvallen van de Rnssen, terwijl deze laatsten op ander», in de nabijheid van den Pantyr-pas en ten N.O. van Kirh-Raba, aan de grens van Boekowina en Hongarije, nieuwe voordeelen hebben bevochten. Hooger op aan bet Oostelijke front in Wolhynië hondt d« sterke drak van de Rnssen ten W, van Lack in de richting van Wladimir Wolynsky aan. Korytnica, waar volgens Berlijn de strijd »nog niet geëindigd is", volgens Weenen vnog niet beslist is", ligt eenige K.M. ten Z.O. van Swinjuchi, over welke laatste plaats de weg naar Wladimir Wolynsky gaat. In Macedonië hebben de Serviërs sterke tegenaanvallen van dc Balgaren af moeten slaan in het stroomgebied van het riviertje Brod, dat fen N.W, van Fiorina loopt. Ten Vau «DE EOHO VAN HET ZUIDEN." Eene geschiedenis uit de Rngelsche rechtspleging. O. van Fiorina hebben de geallieerden den rand van berg 1550 bereikt, waarop.de Balgaren een sterke stelling bezet bonden en een bergpad hen met Monastir verbindt.. Het is daar een moeielyke Jtrijd in de voor de Balgaren goed verdedigbare bergen, waar da winter al begint in te vallen. In het Westen hebbe.n de'Duitschers ook hevige tegenaanvallen op de stellingen van de Eugeltcben ten Z. van de Ancre ge daan, waarbij zy op enkele punten tijdelijk voet gekregen hebben. Het nieuwe front is er niet door gewijzigd. Alleen hebben de Doit- schers, volgens de Engelsche lezing, zware en nnttelooze verliezen geleden. Opmerkelijk is, dat het slechte weer, dat het offensief van de geallieerden tot stilstand heeft ge bracht, de Daitschers niet in dezelfde m»»e schijnt te belemmeren. Van het gevechtsterrein op den Balkan BERLIJN, 28 Sept. (Wolff), Officieel Mackensen: In de Dobroedzja zijn sterke strijdkrachten van de Roemeniërs ten Z.W. van Topra Isar tot den aanval overgegaan. Door een omvattenden tegenaanval van Daitsche, Balgaarsche en Tnrksche troepen tegen de flink en den rug van den vijand, zijn de Roemeniërs teruggeworpen en half gevlucht. MacedoniëLevendige gevechten in het lekken van Fiorina en o}>k weer ten O. van de Wardar. PARIJS, 22 Sept. (H.n De bladen wenschen de1 dappere Roem-'pusche en Rus sische boudgenooten gelttir met hun over winning in de Dobtoedzja, het eenige pont, waar de vijand nog het initiatief bezat. LONDEN, 21 Sept. (Part.) Uit Athene wordt geseind; Er is een klore in deH lande ontstaan, die bijna na onmogelijk valt te overbruggen. Op een verzoening tunschen koning Èoustantyn en Wenizelos, die alleen rast zon kunnenbrengen, schyot minder dan ooit kans te bestaan. Er is een separa tistische beweging tusschen Oud- en Nieuw- Griekenland gaande. Er gaan geruchten dat eerlang de beweging een bepaalden vorm zal aannemen. Fransche duikboot in den grond geboord. WEENEN, 22 Sept. (Wolff.) Otficieel In het zuideD der Adriatische Zee heeft een O. H. zeevliegtuig de Fransche duikboot Foncanlt met een bom in den grond ge boord. De geheele bemanning is door dit XIV. Zij knikt* bevestigend. Het is mosielyk Voor een man, die altijd met vaste schreden, ■onder afdwaling, den reohten weg bewandeld keeft; boe aou die eeBtg begrip hebben van de tegenstrijdigheden en grillen van een men— ichenbart, welks erfdeel sedert vele geslachten de neiging is om sijn gelijk in bet nevelryk der phantasie te soeken, en en Byn ongeluk te vinden, voegde zij er bü, terwijl een traan in hare oogen parelde en langzaam over hare wangen rolde. Wees onbezorgd, lief kind, zeide by bemoedigendindien ik tbanz den rechten weg bewandel, dan ben ik daartoe tooh niet gekomen zonder eerst menig kronkelpad te hebben betreden, en geloof my, voegde hij er zachter en met bewogen item bij, ik heb thans nog niet alles weggeworpen wat de wereld dwaasheid noemt. Wie nooit een greiBtje van die groote wijsheid der dwazen beeft bezeten, wie daarvan geen dropje in zyn bloed tot in zijn ouderdom heeft bewaard, die is zoo arm als een bedelaar, kan niet van zichzelf zeggen, dat hy heeft geleefd. Hij zweeg es zag voor ziohdaarna richtte hy sicb ep, ■treek met de hand over zijn voorhoofd en aside op kalmen toonVertrouw mij nwe zorgen over nwen broeder, ik geloof dat ik u begrijpen sal. Dat snit gij, hernam Hetty met gevoel. Toen schoof sij haar stoel wat nader bij de ■ijne, en vertelde hem halflaid de gesohiedenis Via Williams plotselingen en raadselachtigen en een ander vliegtuig gered en gevangen genomen. De gevangenen zijn door een torpedoboot overgenomen, behalve twee of ficieren, die aan boord van de vliegtuigen zijn aangebracht. De Colchester opgebracht. BERLIJN, 22 Sept. (Wolff.) Vannacht hebben Daitsche zeestrijdkrachten het s.s. Colchester van de Great Eastsrn Railway Cy. in de Noordzee aangehouden en naar Zeebrngge opgebracht.' Het buitenland en de troonrede. Onze correspondent te Londen seint d.dt heden. De Daily Telegraph schrijft in een hoofd artikel over de Nederlandsche troonrede ,De rede van Koningin Wilhelmina moge ertoe strekken, de opvatting te ont zenuwen van een groot aantal lieden, als zon het neutraal blijven in dezen oorlog een toestand meebrengen van gemakkelijk zich afzydig houden v>n alle zorgen over een conflict, waarbij de neutrale staat geen be lang heeft, behalve het zooveel mogelijk voordeel trekken nit de behoeften van de oorlogvoerenden. De rede van Koningin Wilhelmina her innert er ons) aan, haar land de verdienate toe te kennen, dat noch vrees voor Dnitsch- land, noch minne bewondering voor de bru te kracht van dat land en voor zijn begee- rige agressiviteit, de politiek van Nederland heeft beheerschf, zeoals een of beide van die opvattingen op de politiek van enkele andere neutrale staten wel invloed heeft ge had. De hooding van de Nederlandsche regee ring is onaanvechtbaar correct geweeit. Ne derland heeft zijn volle aandeel genomen in die liefdevolle werkaiamheid, die voor de regeering en 'het volk van neutrale staten gedurende een grooten oorlog mogelijk is Massa hongerende en daklooze Belgen bv. hebben alles te danken aan de gozdheid en hst organisatietalent van de Nederlanders. Het lot der Beschaving heeft veel meer dan wij wel beseffan, te danken aan het fait, dat er volken geweest zijo, die in staat waren zich te honden buiten den maalstroom van den wereldoorlog.N. R. Ct. liefde voor Elisabeth Canning," van zyn avontuurlijke navorsohingen naar de vermiste, en yan lijn eigenzinnige volharding om de teruggevondene te huwen, ofiohoon hij uit aijn roes ontwaakt was en wist, da^by haar niet bemindeofschoon by so* goed als overtuigd was, dat ook het meisje hem niet beminde, en het hem sedert lang duidelijk was gewordeB, dat zy in geen enkel opsioht voor hem paste. Verder deelde z\j hem op zachten en ge voelvollen toon mede, dat haar broeder, zonder dat hy het zelf wist, een edel en rykbegaafd meisje van zijn stand beminde, en door baar in het vorborgen vurig weder bemind werd dat bij, terwyl hij eene hersenschim najoeg, die hem ongelukkig moest makan, een vol komen waar geluk vun zich stiet, en zoowel zyn eigen leven als dat van eene andere verwoestte. Sir Crispe Gascoyne boorde haar met on verdeelde opmerkzaamheid aan en brak kaar duidelijk eenvoudig verhaal slecht* zelden af door eens vraag of kleine aanmerking. Toen sy zweeg, zeide hij hoofdschuddend Dat is zeker vreemder dan ik my had voorgesteld het is een der zonderlingste zielstoestanden, die my ooit in myn leven voorgekomen zijn en ik stem gaarne toe, dat gij bij de groote menigte nauwelijks geloof suit vinden. Maar gij begrijpt my, gij gelooft my tooh? zeide Hetty, niet zonder aDgst. Ik geloof u volkomen, ik begrijp u, omdat ik genoeg van de geschiednnis van het huis Davistown weet, om het erfdeel van het bloed in deze nieuwe gedaante te kunnen herkennen, en ik bewonder uwe heldere juiste opvatting der zaak, antwoordde de lordmayor. En gij wilt mij ook helpen om mijn armen verdwaalden broeder te redden Beschik over mijn persoon, myn ver mogen, myn invloed alles is tot uw dienst Wys mij sleobts de richting aan, die ik te volgen heb. Er is sleohts éèn middel, William moot onwederlegbaar overtuigd worden van de ze delyke bedorvenheid van Elisabeth ik heb hem hedsn gezegd, dat ik haar voor eene leugenaarster houdtdat haar geheele verhaal van den aan haar geplsegden roof, van hare De Nene Freie Presse (Weenen) schrijft opsluiting en mishandeling in dsn »Lintworm« op mij den indruk maakt van een sprookje maar by is in toorn van my weggeloopen, ik heb hem door myn ouvooraiohtige drift nog meer in ayn waanzinnig voornemen versterkt. Toen heb ik mijselve de gelofte gedaan, niet te sullen rusten, oer ik bet bedrog ontdekt, Elisabeth Canning als sen leugenaarster, meineedigs en landloopster ontmaskerd, an haar da martelaarskroon dar vervolgde onschuld van bet hoofd gerukt zal hebton Hetty schsan onder het uitspraken dezer woorden grooter gr worden met opgeriobt hoofd, bet schitterend oog wijd geopend, stond sy daar door de avondzon, die door 't venster viel, omschenen, als eene profetes in geest verrukking. Hetty I Hittyriep sir Crispe, terw(jl hij in d* grootste ontroering opsprong, ook gy Ook gij Toen zij hem, daar zij dezen uitroep niet volkomen begreep, verbaasd aanstaarde, ver volgde bij Ook gij gelooft niet aan da verklaringen, die Elieabetn Canning voor de rechtsrs en de jury heeft afgelegd Ik houd ze voor onwaar van het begin tot bet einde die persoon droeg de stempel van den leugen ep bet gelaat. Denk niet dat de haat my verblindt, ik spreek uit vaste overtuiging. Dus houdt gij de waardin uit den »Lint worm» en de drie heidenen voor onschuldig Ja Ja I riep Hetty nit volle borst. Almachtige God 1 Gy spreekt nit wat my kwelt en beangstigt, sedert ik gistereD Old Baily verlaten heb Drie menschen on— •obuldig ter dood veroordeeld Een onge lukkige vrouw gebrandmerkt eo gepijnigd 1 Hat ia verschrikkelijk Die gruwel schreit ten hemel I lioudt gij dan Elisabeth Canning ook voor aone bedriegster? vroeg Hitty in adem loose spanning. - Of sy eene afschuwelijke bedriegster iB, of dat zij, evenals de rechters en de gezworenen het slachtoffer van een dwaling is. weet ik niefmaar ook op my heeft de rechtspleging van gisteren den indrnk gemaakt, dat men. misleid door de maoht van het vooroordeel en den samenloop van ongelukkige omstan digheden, een svrara misdaad tegen de ver oordeelden beging. i I-Tori I rian llBtl' 'ader in Reohtveardige God l riep Hetty outset en group air Crispe by de handen Vader in 1 den hemel, vergeef mij 1 Wat bon ik een aoodig en sslfzuchtig schepsel. Ik daoht sleohts aan William, ik wilde slacbta mijn broeder bevrijden uit onwaardige slavenketenen, en het viel mij niet in, dat andere natuurgenooten door den leugen, dien ik azn bet licht wilde brengen, veel «waerder lyden dat snel en zonder uitstel gehandeld moot worden, als het niet te laat zal zijn .Of is het missahisu roede to last Zijn de ongolukkigsn reeds aan den betl overgeleverd, vroeg zij in rade— loosen angst. Het is nog niet te laat, sside sir Crispe gernetstellend maar haratol u. Hotly, be schuldig uzelve out over een misslag, die eleohte mensohelyk ia. Gij sijt niat geroepen om de dwalingen van de justitie te herstellen. Maar misschien in dit geval daartoe nitverkoreB 1 riep zij in verrukking. Ja, ik beschouw mijselve ale eon ernstige, heilige gelofte ik sol niet meten eer het bedrog aan het licht gekomen is! Verleen my daarby uwe hulp, sir Crispe, op mijn knitën smeek ik er u om Gij behoeft my daarom niette smeeken, mijn lief kind het is myn plicht u daarbij met alle krachten bij ta staan ook ik heb my te* verwyten. dat ik aarzelde, waar ik reeds bad moeten handelen. Wy komen er door allerlei bedeakiDgen, belaas, dikwijls niet toe, het rechte te doen. Maar laten wy nu eens overleggen wat er gebeuren moet Hij geleidde haar weder naar haar zetel, nam naaet baar plaats, an begon: Hot on middellijk voltrokken brandmerk van de ongelukkige Wals kan geen raenschelijk* maoht ongedaan maken, maar uit kracht van mijn ambt kan ik appèl aanteekenno tegen het vonniB, welks rechtvaardigheid mij nu eenmaal twyfdlac&tig voorgekomen is, en eisoben dat de zaak opnieuw behandeld worde. Doe dat Doe dat smeekte Hetty, laat geen tyd verloren gaan (Wordt vervolgd}. in velband met de Hollandsche Troonrede, dst het feit, dat er in gesproken wordt van verdediging der onafhankelijkheid, den toe stand kenschetst, waarin Holland door den druk der Engelsche politiek is gekomen. Een neutrale ataat die met alle mogend heden in vrede leeft, moet uitdrukkelijk doen uitkomen, dat hij zijn onaftiankelijkheid wil bai.dhaveD, omdat men door er drak op uit te oefenen ook Holland graag onder het juk zou willeD brengen, het geheel tot dienstbaarheid jegens de entente veroordee- len. Holland is echter geen Griekenli.nd en toonde meermalen dat het tot het uiterate besloten is om zijü zelfstandigheid te ver dedigen. De Troonrede van de Koningin van Hol land ia weer een waarschuwing om den boog niet al te strak te spannen en een bewijs te meer, dat Holland in een eerlijke neo- traliteit oprecht wenscht te volharden. Inlijving lichting 1917, Blijkens een circulaire van den Commis saris der Koningin aan de burgemeesters zal de inlijving van de militie lichiing 1917 vermoedelijk niet worden vervroegd, dooh plaats hebben in de gewone bij de wet ge stelde tydvakken. Daar het echter toch niet onmogelijk is, dat de inlijving vervroegd moet geschieden, behooren de aanvragen om vrijstelling wegens kostwinnerschap, wegens opleiding tot een geestelijk ambt, of wegens woonplaats of toekomstige woonplaats i* de koloniën, dit jaar niet in November doeh in October te worden gedaan. De Tubantia. Wolff seint uit Berlijn. Naar wij rernemer^ is de ondergang vib de Tabanlia het onderwerp geweest aener bespreking tusschen ds Nederlandipbe en de Daitsche regeering. De Dzitsche regeer ing heeft tich, uit overwegingen van vriend schap en goede baarschap jegens Nederland, bereid verklaard, de kwestie na den oorlog aan een internationale commissie van onder zoek voor te leggen. Djambi. (Officieel.) Op deo 15 den dezer had na bij Telak Rendeh, een doesoen, bekend nit de dagen der Djambi expeditie, aan den bovenloop der Batang Haii, halverwsge tusschen Moeara Tambesi en Moeaia Tebo een treffen plaats met lausen bewapende opstandelingen. Onze troepen kregen l doo- den, drie zwaar en 7 lichtgewonden; terwijl de opstandelingen zware verliezen leden. Te Moeara Boengo is alles rustig. Op den 14den September werden door Rapat vier verzetleidera ter dood veroor deeld. Eén werd bij een poging tot ontvluch ting neergeschoten; aan de anderen werd de straf voltrokken. Van Kolonel Kroesen werd een tslegram ontvangen, dat de bevolking der doesoen Soengei Manav, voornamelijk nit Korintjiers bestaande, onder een invloedrijk hoofd, zich bij de verzetsparen heeft aangesloten. De Djambische correspondent van De Locomotief zegt, dat de sterkte der beschik bare troepen nog onvoldoende is. Lll.Jll.-l- 1" J"J Z. D. H. Mgr. W. van der Ven, Bis schop van den Bosch, heeft benoemd tot rector van het Fraterhuis te Goirle den weleerw. heer C. M. A. van Elderen, tot rector van „Huize Assislë", te Uden- hout den weleerw. heer W. F. Becx, tot kapelaan te Boekei den weleerw. heer J. F. C. M. Lombarts, tot kapelaan te Kerkdriel den weleerw. heer F. A J. M. Meuwese, tot kapelaan teZevenbergschen Hoek den Eerw. heer Th. A. Beyer, priester van het Seminarie, tot rector van het instituut „Ruwenberg" te St. Michlels-Gestel den weleerw. heer E. W. F. van den Duogen, tot kapelaan te St. Oedenrode den weleerw. heer J. P. M. Sanders, priester van het Seminarie, en tot rector van het Liefdegesticht te Budel den weleerw. heer N. W. van der Hagen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1