I Nummer 77 Donderdag 28 September 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwi|ksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen OLS Eerste Blad. Gemeenteraadsvergaderingen. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. JP. Dit Blad verschynt W o 8 n i d a g- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f 0.90. Franco per post door bet geheeie rijk f 1.05- Briereningezonden stukken, gelden enz., franco te senden aan den Uitgever. UITGAVE Telegram-Adv<3eECHO. Telefoonnummer 38. ,20 1.80 ).85 ).26 ),90 >,30 1,25 1,20 1,20 1,20 0,10 0,10 y,sc 0,55 0,50 1,80 0,85 0,90 0,85 0,80 0,80 0,75 0,70 0,70 0,65 0,62 5,15 0,56 0,58 1.40 I,10 4,00 kakt taton :iek II. td. oop- ibied lodel trijien BAARDWIJK. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Vrijdag 22 Sept. des nam. 8 uur. Voorzitter Edelachtbare heer Burge meester. Te ongeveer 8.15 uur opent de Voor zitter de vergadering. Afwezig de heer Donkers. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed- gekeurd«en vastgesteld. 1. Wijziging begrooting 1916. Deze wijziging iz deels noodig door de verhooging van de jaarwedden van burgemeester, secretaris en ontvanger. Besloten wordt de begrooting te wij zigen op een bedrag van f 185.48. Aanbieding begrooting 1917. De Voorzitter leest de begrooting voor en zegt bij de post jaarwedden van de veldwachters, dat van Ged. Staten e#c schrijven is ingekomen om de jaar wedden van de veldwachters te herzien. B. en W. stellen voor deze met f 25 te verhoogen, zoodai de post met f 50 moet worden verhoogd. Verder deelde de Voorzitter mede, dat het noodzakelijk is, dat een post op de begrooting wordt gebracht van f 2400 voor het beschikbaar stellen van goedkoope levensmiddelen. Hij wijst er op dat de belasting daardoor wel weer zal moeten worden opgevoerd, doch dat dit z 1. niet opweegt tegen de groote voordeelen van goedkoope levensmid delen, vooral voor een gemeente als Baardwijk, waar veel industrie ls en derhalve hoofdzakelijk uit arbeidende klasse bestaat. Het Rijk betaalt 90°/0 en de gemeente 10°/o ln de kosten. Het zal voor deze gemeente f 24000 schelen gedurende het jaar dat minder zal be hoeven te worden uitgegeven aan de Prijs der A.dvrrt«ntiSn 10 cent per regel; minimam 6 regels; groote Letters naar plaatsruimte. Ad verten tien 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regelt en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten.^Reclames 15 eent per rege Van .DE EOHO VAN HET ZUIDEN.*' Eeae geschiedenis uit de Engelsche rechtspleging. verschillende levensmiddelen. Van der Mee. Dat ls dus f 2000 per maand. Dan moeten wij zeker er toe overgaan. Wordt besloten een post van f 2400 beschikbaar te stellen en een geldleening aan te gaan groot f6000. Dit ls noodig om de geldleenlngen gesloten In 1909, 1912, 1913 en 1914 te converteeren. Een voorstel van B. en W. om bij demobilisatie de café's en bierhuizen te sluiten, wordt met algemeene stemmen aangenomen. Verder werd nog mededeellng gedaan dat de gemeente Glnoeken de brand spuit waarschijnlijk wenscht te koopen voor f 150 De gemeente Kaatsheuvel ïeeft er eenigen tijd geleden f 100 voor geboden. De Voorzitter stelt voor ze aan de meestbiedende te verkoopen, daar men ze hier niet meer noodig heeft en men er reeds lang mede heeft, gezeten. Op een vraag van den heer Baijens hoe of het met het beschikbaar stellen van regeerlngsmeel staat, antwoordt de heer Van Beijnen dat dit veel te wen- schen overlaat en het meermalen voor komt,* dat men zonder meel zit, zoodat geen goedkoop brood kan verstrekt worden, wat dan tilet alleen voor de bakkers zeer lastig is, doch voor de ge meentenaren, vooral voor de arbeidende klassen met groote huishoudens, zeer schadelijk is. De Vqorzltter deelde naar aanleiding hiervan mede, dat dit op meer plaatsen voorkomt. Hij heeft nog 10.000 K.G. meel te ontvangen, doch de afzending laat te wenschen over. Herhaaldelijk hebbeu wij telegrammen weggedaan. Ook te Dongen en Drunen heeft men dezelfde moeilijkheden. Dè burgemeester van Drunen ls er zelfs voor naar den Haag geweest. Van der Mee. Dus de schuld ligt niet aan den molenaar. Voorzitter. Neen, die kon er ook ab soluut niets aan doen, want die ls de tusschen persoon. De heer Klerx zegt van meening te zijn, dat men nu van een firma afhangt en men daarom andere maatregelen moet nemen. De Voorzitter zegt, dat men het ook kan betrekken van de Coöperatieve uit 's Bosch. De heer Pulles geeft In overweging het dan daar ook eens mede te pro- beeren. De heer van der Mee zou ook meer leveranciers nemen opdat men met een niet steeds gevangen zit. Verder geeft de heer van der Mee In overweging om, wanneer suiker beschik baar wordt gesteld, dit ook bekend te laten maken aan het Laageind door b. v. het te laten uitroepen didr men tegen woordig niet altijd let op wat er wordt aangeplak', wijl alle dagen iets staat aangehangen. De heer Klerx acht het ook beter om te laten uitroepen. Zoo ook met het ijken van maten en gewichten. Vroeger werd dit uitgeroepen en toen wist een leder het. Thans, nu het wordt aangeplakt, weten velen het niet. De heer Pulles vraagt nog wat het circus heeft moeten opbrengen. De Voorzitter antwoordt dat voor Iedere voorstelling f 1.is betaald, waarop de heer Pulles zegt dat dit te weinig ls daar in de meeste plaatsen 10"/o van de opbrengst moet worden afgedragen. Dit circus heeft veel succes gehad. Hoort dat een ander, dan komt deze ook weer vragen en staat er over een maand of drie weer een. De heer Pulles wijst er. verder op dat bij van Heesbeen een "lantaarnpaal staat wat voor het verkeer zeer hinder lijk ls. De Voorzitter zegt toe dit morgen te laten wegnemen. De Voorzitter vraagt of het niet wenschelijk zou zijn de kermis voortaan gelijk te stellen met die In Waalwijk. De meeste fabiikanten zetten hun fa brieken met Waalwijksche kermis stop en vele werklieden werken in Waalwijk welke dan vrij zijn eo niet met Baard- wijksche kermis. In Besoijen is men van plan de kermis gelijk te stellen met die van Waalwijk. Achten de heeren het soms wenschelijker hierover eens na te denken en dan 1c een volgende verga dering er over te spreken. De heer van der Mee wijst er op, dat men altijd spreekt van Waalwijk en Besoijen. Dit is met de muziek en andere gezelschappen zoo en zelfs aan het station ook. De Voorzitter zegt dat er in de raads vergadering te Waalwijk is gesproken over de goede wegen in de Blnnenpolder waar wij zeer gevoelig voor zijn. Hij spreekt echter den wensch uit dat de polder van Waalwijk er toe kan besluiten daar de weg in aansluiting met die van Baardwijk te verbeteren. Hij wijst er op dat het niet alleen een polder belang ls maar zooals cfe situatie hier ls ook de gelijk een gemeentebelang. Hierna wordt de vergadering gesloten. VLIJMEN. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Vrijdag 22 Sept. des avonds ten 7Vs uur. Voorzitter. Edelachtb. heer G. v. d. Ven. Ongeveer 7 uur opent de Voorzitter de vergaderingafwezig de heer C. Wagenberg. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. Aan de orde 1. Ingekomen stukken. Eenige besluiten van Ged. Staten tot goedkeuring van genomen raadsbesluiten welke voor kennlsgevlog worden aange nomen. m 2. Aangehouden voorstel van B. en W. tot bepotlng van den Aardappel- dijk. Voorzitter. Dit Is aangehouden wijl een deel der leden van meening waren dat het niet rentegevend zou zijnen een anderdeel was weer van oordeel dat het zeer zeker in het belang van de ge meente geacht kan worden. Wagenberg. Ia princiep ben ik er wel voor, doch wensch eerst te vragen of iet ook van nadeel kan zijn aan de daar gelegen landerijen, Voorzitter. Neen, want Ik denk dat de schaduw nog niet eens op'de lan derijen komt. De bedoeling van B. en W, was ciaar een 400 k 450tal boomen te poóten %en de kosten zijn geraamd met In begrip van alle bijkomende wer ken, op f 1,per boom. Wagenberg. Ik heb hooren zeggen van menschen die het kunnen weten, dat het een flinke geldbelegging ls. Voorzitter. Ja en tevens een ver- 19) XIV. Nog hedenavond aal ik mijn protest aan den lord opperrechter zenden. Daarmee is •venwel sleohts tijd gewonnen indien de tweede «itspraak andere zal zy a dan de eerste, dan moeten wij getuigen hebben, die de verkla ringen van Elisabeth Canning en Virtue Hall krachteloos maken, dan moet bewezen knnnen worden, dat de beidenen, op dan tijd toen hier de miedaad ie gepleegd, werkelijk, zooals zij voorgeven, in Dorseteöire zijn geweeet. Er zyn tegenstrijdigheden, die opgehel derd moeten worden, zeide Hetly haastig. Maar bovenal schijnt het mij noodsakelijk ene van de personen van Eliaabatb Canning en Virtas Hall te verzekeren. Wie staat ons er voor in, dat de beide valsobe'getuigen, zoodra >ij hooren, dat het procee opnienw behandeld ul worden, niet bet hazenpad znllen kiezen Voortreffelijk, in u ie een orimineele rechter verloren Maar voor bet oogenblik ia •r nog geen grond om een bevel tot inhech tenisneming tegen haar nit te vaardigen. Dan moet voorloopig bet diepste stil - zwijgen over de hervatting van het proces worden in aobt genomen knnt gij dat be werken Voor korten tijd, ja, Elisabeth en Virtns moeten zio'n veilig wanen in Dorsetshire moeten navorachingen gedaan worden. De lordmayor knikte toestemmend. Elisabeth's verblijf ia ons bekend en ik zal Money Forbes, die mij geheel is toegedaan en in weerwil van hare doofheid eenenitite kende bewaakster is, mijne inetrnctiee geven maar waar bevindt zich Virtue Hall Ik zal in itilte daarnaar ondersoek doen, beloofde de lordmayor en etond op om afscheid te nemen. Eer hg evenwel daarmee gereed was, werd Robert Wintlebury aangediend, die gewoon was op zijn tochtjes'te Cbeaney-Wood aan ts leggen, daar ieta te gebruiken en een nnrtje met Hetty te praten. Mot een vlachtigen groet trad bij binnen, en was zichtbaar verrast, do vriendiu zjjaer jengd in gezelsobap van den lordmayor van Londen, en beide in een zeer ernstige, op gewonden stemming te vindun. Ik bid a om versohooning, indien ik a stoor, zeide hij, nadat de eerste begroetingen voorbij waren en bet gesprek niet vlotten wilde. Gij stoort ons volstrekt niet, antwoordde Hetty, integendeel zij zag den lordmayor vragend aan, en op een toestemmend teeken ging zij voort,: Gij komt als geroepen, wij willen n in bet vertronwen nemen en als bondgenoot aanwerven. Wordt hier'eeneaamenswerlng gesmaed? vroeg bij laobend. Ia bet een bnskraitverraad Eene herstelling der Stuarts Eene samenzwering ie bet zeker, ofschoon er wel geen bnskrnit bij gebrnikt zal worden, antwoordde sir Crispi op den vroolyken toon van den jongep man; in wien hij een blijkbaar welgevallen soheen te hebben, en eene her stelling moot ook bewerkt worden. En tot strike daden van hoogverraad son de lordmayor van Londen met eene jonge dame ziob verbonden hebben 1 riep Robert, die ziek zeer verschrikt aaneield*. Sir Crispe, wilt gij een Eogelsche Marino Falieri worden Sir Crispe gevoelde zioh door die vergelijking in verlegenheid gabraobtde door Robert Wintlebnry niet bedoelde sinBpelieg op den oude Doge, die een jonge vronw huwde, trof hem Hetty daarentegen, anders tot scherts geneigd, was heden niet geetemd tot een woordenstrijd, en zeide daarom snol De zaak is niet om te gekscheren, Robert bet is bier te doen om onschnldigen van een smadelijken dood te redden. Alia, versohoon mg, Hetty, bgna waro mg een onbetamelijk woord ini uwe tegenwoordigheid ontsnapt. Gij brengt mg ook zoo zeer in verbazing, waarvan is hier sprake Miss Davietown en ik zijn overtu'gd, dat de heidenen in het prooee van Elisabeth Canning onrechtvaardig veroordeeld zijn, en willen trachten ts bewerken dat bet prooee opnienw in behandeling genomen wordt, zeide de lordmayor. Ea dat noemt gij eene herstelling, sir Crisp"-!. Ik noem het eene opwekking mt den doode, eene vsrstoriog van de rust des grofe, eene aanranding van deD burgerlijken en godsdienatigen vrede I riepRibert Wintlebnry de banden ineenslaande. RobertMr. Wintlebnry, klonk het verwijtend en verbaasd. Hebt gij weleene weken lang een gaat gehad, die nw besten werktijd innam, die innsiek maakte ale gij wildet slapen, die sliep als het uw etenennr was, die nw geheeie huis ten onderste boven keerde Hebt gij den tgd van zgn vertrek met vnrig verlangen te gemoet gezien kebt gij hem met de beste segen—- wenichan in het rijtuig sien etappen hebt gy herademd bd na verloop van een nor n groot moeten bonden, als bij wegens eene dijkbrenk, die hém het verdere reizen belette, voor on bepaalden tgd terngkeerde Neen, sir Crispe, zoo iets ie u nog nooit overkomen 1 Dan, voorwaar, knnt gij ook niet begrijpen wat ik thans gevoel. Hebt gij weieens, vervolgde hg tot Hetly, eene onde, blinde, kijvende onde tante de eenwige rast zien ingaan, en den volgenden dag vernomen, dat sij slechts schijndood geweest en door ge dienstige banden nit den nacbt des grafs gered was Niet? Dan, waarde Hetly, bobt gij er ook geen begrip van, hoe ik thans te moede ben 1 - Ik begrijp a niet, mr. Wintlebnry, zeide de lord 'mayor hoofdschuddend. Dat wil ik wel gelooven, sir Criepe. Hadt gij sedert St. Michiel, dag op dag, nar op nor, binnenebaie en daar buiten, van vader en moeder, van snater, vrienden en bedienden, niet anders gehoord dan Elisabeth 1 Canning Elisabeth Canning, da vermiste, de ontvoerde, de vermoorde, de vnrig beminde. fraaling ook voor de gemeente, wat, vooral nu daar Zondags veel wordt ge^ wandeld, ook In overweging dient te worden genomen. Boom. Heeft het Dag. Bestuur ook gedacht na te gaan, waar de schelding v?.n den Prov. weg Is, Vooczilter. Wij zullen daar naar laten zoeken. Waar de tram loopt ls nog Prov weg. Van dien weg moeten wij af blijven. Boom. 2 Meter moet men van den weg blijven. Voorzitter. Het talud van den dijk Is daar zeer breed, wel 4 5 5 Meter. Voorzitter. Willen de heeren soms eerst 100 boomen pooten, om eens te zien hoe ze zullen gyoelen. Van Buul. Die andere boomen daar staan toch ook geen 2 Meter van den Prov. weg af. Voorzitter. Dat komt omdat die aan gelanden pootrecht bezitten. Ik geloof niet dat de Prov. veel bezwaar zal hebben als wij zouden vragen van die bepaling te mogen afwijken vooral ook als wij er op wijzen dat het ter ver- raaiing van de gemeente ls. Boom. Ik vrees dat de gemeente er geen voordeel van zal hebben. De boo men staan daar op een hoogen dijk en altijd in westenwind. Het zal geregeld bijpooten zijn en dan zullen de onderhoudskosten groot worden. Voorzitter. Een enkele zal er natuurlijk altijd sterven. Boom. Ik vrees van juist heel veel. Van Heivoort. Ik heb hooren zeggen van menschen die het goed weten kun nen dat boomen 50 ct. per jaar opbren gen en dan behoeven ze nog maar heel redelijk te wassen. Boom. Dat zal er al heel veel aan liggen waar de boomen staan. Als ze boven een schrale zandige dijk staan beslist niet. Van Helvoort. Kijk dan die boomen aan den nieuwen Bosschen weg eens staan en daar ls het nog wel enkel los zand. Van Halderen. Is het de bedoeling een of twee rijen te pooten* Voorzitter. Twee. Van Halderen. Ik denk ook wel dat ze er zullen groeien. de smartelijk beweende, Elisabeth Canning in den „Lintw.orm", Elieabath Canning voor het hof, Elisabeth Ginning overal, dan aondt gg mg begrijpen. En na ik eindelijk meende, dat die aaak ten einde wee, verneem ik bier, dat zij - weer opgewarmd zal worden, en ik self nog wel daarbij bjhulpaaam zijn I Dat ia te veel gsëiaobt I Dat ion zijn de roeden snijden en aandragen, waarmede men mij geeielen wil De lord mayor bad bij de levendige voor stelling van Robert moeten laeben ook H-tty iflimlaohte en eerde Geloof hem niet, sir Crispe, hij doet siob gaarne slechter voor don bij is ik ken mijo vriend Robert Wintlebnry hg ie een vijand van alle onrechtvaardigheid en verleent goarne zijne hnlp, waar die aan het licht te brengen ie. Met spek vangt men muizen, herham Robert met een diepe buigiüg, veel dank voor uwe goede meening Wat verlangt gij eindelijk van mi) Hetty doelde hem in korte woorden made, wat er van de zaak was. Laat toch de beidenen bengelen, aeide hij hebben zij het daarvoor niet verdiend, dan toch voor wat andere; dot volk ie altijd rijp voor den strop. RobertWelk een afschuwelijk voor oordeel, welk een schreeuwende onrecht vaardigheid riep Hetty geërgerd, en ook sir Crispe schudde afkeurend het hoofd Vergeef, mij, sir Crispe, zeide Robert om ter zake terug te komen hg zag in, dat hQ weder in zijn moedwil te ver gegaan was maar ik geloot werkelijk, dat nw edelo ijver u te ver drijft. Maar alles, wat ik er van geboord heb, schijnt mij de schold der heidenen te bewijzen. Gij «ijt niet op de terechtzitting geweest Nee"n, hernam Robert, an hg sprak dat enkele woord op een toon, die te konnen gaf, dat geen menBchelijka macht in staat zon geweest zijn om hem daarheen te vooren- Miss Davistown beeft gelijk, naar de vertelsels kan men niet oordeelen, men moet den indrnk zelf ontvangen, hervatte Bir Crispe met overtuiging. En wilt gg de hervatting van het procee bewerken Onverwijld Mogen wij op nw stilzwijgen rekenen Robert? vroeg Hetty. Dat moogt gij I Ik ben zoo big als een engel, wanneer niemand met mij over die gesobiedeaia spreekt, en ik sel wel oppassen er self van te beginnen. Daar ik het nu overigen* toch niet kan verhiaderen, is het ook even goed dat ik a helpwelke rol hebt gij mij dan to gedicht Ik wist het welriep Hetty, vrooltfk ia de handen klappende. Zeker wist gij wel, bromde hy, als ik nitger&asd had, dat gij dan do pop op den heogeten tak van den ahorn sondt hebben kannen plaatsen, en ik er toch ingeklomt-po zon agn om baar terng te balen. Wat ver langt gij Gij zondt knnnen onderzoeken waar Virtoe Hall ieik moet die deerne in het eog houden, en als het niet andere kan, dan noem ik haar in mijn dienst. Robert beloofde dit en vertrok met den lord mayor. Na eeaige dagen bracht bi] een verrassend bericht, dat Virtn» Hall daags na de terecht- utting bij joffronw Lyon was in dienet getreden. De meeateres schijnt in het eehoone dienstmeisje geen behagen gevonden te heb en, eo wil bet nn eene met bet tegenovergestelde beproeven, zeide bij spottend als ik meester Lyon was, dan had ik ten minste naar den middelweg gezooht. XV. Jnffronw Lyon had haar man gedurende al de jaren van hun kaweiyk nog niet zooveel redsn tot hoofdbrekens gegevea. ale in de degen die op hst heftig tooneel tnssoben de bsidt echtgenooten en bun soon waren gevolgd. Meester Lyon herkende sijne vronw met meer, en had tooh gemeend baar door en door te kennen. (Wordt tervolgd.) en Lüisgslraalsclie Waalwyksehe Courant jsteri i wij vrnag 9446 ■nmii-n iTin-nrinrr

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1