Nummer 78, Zondag 1 October 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadfwf|ksche Stoomdrukkeri| Antoon Tielen Eerste Blad. Gemeenteiaadsvefgadefirigen- feuilleton!. öiffiïnrws DIT BLAD Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. BINNENLAND. Telefoonnummer 88. Telegram-Adv^iECHO. Waalwljksclie en Laugstraatsckc Courant DU Blad verecLignt Woeazdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f 0.90 franco per. post door het geheele ryk f 1.05 Sneveningezondon aukk«n, gelden en*., franco te zendeu aan Uitgever den UITGAVE Prijs dmr AdYi*T«rmiN 10 cent per regel; minimam 6 regels; groote letters naar' plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voot plaatsing va» een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale iser voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 eent per rege HAARSTEEG. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Donderdag 28 September des morgen» ten 101 /2 nur. Voorzitter Edelachtb. heer Van Bokhoven. Ongeteet kwart voor elf uur opent de Voorzitter de vergaderiog, afwezig de heer VuRl8, De notulen der vorige vergadering wer den na voorlezing onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. Aan de orde 1. Aanbieding begrooting 1917. De begrooting sluit in ontvangst en in uitgaaf op f 24466,29. Wordt ter visie nedergelegi. 2. Rekening Burgerlijk Armbestuar. Wordt vastgesteld op een bedrag aan ontvangsten vsn f 2082,16, aan uitgaaf van f 1573,75, zoodat de rekening sluit met eeD goed slot van f 458,41. Voorzitter, Er is dus nogal vooruitgang te bespeuren, wat hoofdzakelijk komt door dat de menschen nogal verdiend hebben. De beaiedingskosteu zyn aanmerkelijk lager dan die van vorige jaren. Van Oudheusden. Wat moeten wy betalen voor besteding. Voorzitter, f 182,50. Lu ij ben. Bij ziekten wotdt het f 1,25 per dag behalve de dokter. Van Oodheasden Er mag wel eens beter conti öle uitgeoefend wordeD, want zoo gauw als Z2 maar ziek zijn gaau ze bij ons naar het gesticht al hebben ze kosieu en een eigen huis. Dat gsat toch niet. De dokter stuurt ze er maar heen. Voorzitte'. Hel armbestuur zal toch wel eerst onderzoeken. Van de Wiel. Als ze eigendom hebben wordt dat aan geslaan. -Van Oadheuudeo, Als ze solf koeien heb ben en een eigen huis is het ongepermi- teerd om ze naar het ges'icht te doeD, Voorzitter. Het armbestuur zal het wel noodig geoordeeld hebben. Maar ik esl er Vaa «DE ECHO VAN HET ZUIDEN.*' Eene geschiedenis uil de Engelsche rechtspleging. toch op laten letteD. Luijben. Het kan dikwijls het geval zijn, vooral met groote huishoudens, dat het be ter is dat men ze belpt voordat het te last is en ze geheel en al aan de armen zouden komen te vervallen. Hierna wordt de rekening vastg'st^d. 3. Regeling Stieren. Voorzitter. Braoten heeft een re-zoek ingediend om de vergoeding van het houden van slieren met f 35 te willen verhoogen aangezieu het voeder eens zoo duur is ge worden en er dan dikwijls nog bijna niet is aia te komen. Van Oudheusden. En de stierhouder op Hedikhuijzen. Voorzitter. Die heeft geen rerzoek inge diend. Van Oudheusden. Er kan hier ook wel gedurende den winterdag mei een stier wor den volstasn aangezien hier evenveel vee is als ia Hedikhuijzen en daar is ook maar een stier. Branten. Ia Helikhaijten komt hem net zoo goed eenige vergoeding toe dan hier. Ean stier minder nemen voor hier zou ik niet doen; in H dikhoijzen is dit een ander geval d ar heeft iedere groote boer zelf een stier. Wordt besloten aan de stierhouder in Haarstepg t 85 vergoeding meer te gaven en aan dien in Hedikhuijzen f 25, 4. Béspreking Distributiewet. De Voorzitter leest het desbetreffend schrijven van de.i Minister voor en zegt dan dat de gemeente 10 iu de kosten moet bijbetalen waarvoor een post op de begroo- tiog moe! worden gebracht. Aangevraagd is alle door den Minister beschikbaar ge stelde art.kelen opdat, wanneer hier ter plaatse gebrek is, deze dan beschikbaar kunnen wórden gesteld. Voor de distributie zijo eenige personen noodig daar er, wijl een bonuenstelsel voor de controle zal worden ingevoerd, veel werk aan verbonden is. Ook dat zal geld kosten en wat deokt de raad daarvoor uit te geven. B. en W. hebben geschat, dat voor 1917 een post van f 200U op de begrooting dient te wotden gebracht en voor dit jaar f 500, wast alleen het varkensvleesch kost de gemeente wekelijks f 10._. Van Oudheusden. Dat i9 allemaal goed, maar dan moeten de m*nschen van Hedik- buijzen er ook van kannen profiteereo, Nu weten ze van het varkensvleesch nog niets. Dat moet men laten aflezen dat het Zater dags hier verkrygbaar is. De Voorzitter zegt toe daarvoor te zullen zorgdragen. De heer van der Aa vindt dat voor dit jaar f 500 te weinig zal zijn. Branteo. Aardappelen mogen er ook wel komen, want die zyn hier heel slecht. Wordt besloten B. en W. een blanco crediet te verleenen voor 1917 ter uito f- ning van de distributie-wet en de volontairs ter secretarie te belasten met de werkzaam hi-den en hen daar voor de eerste 8 maiodeu f 50 vergoeding te verleenen. 5. Voorstel van B. en W. tot vaststelling eener verordening tot sluitiag der herbergen by dv mobilisatie. De heer van der Aa vindt dit jogal een strsffi maatregel. Er zijn paarden die ge woon zy'n op vastgestelde plaatsen te drin ken en dat gaat niet. Da Voorzit'zer zegt dat dit voor een of enkele dagen niet zoo bezwarend aal zijn. Hierna wordt het voorstel met algemeeue stemmen aangenomen. Procesverbaal van kasopneming by den gemeente-ontvanger. Uit het onderzoek is gebleken, dat de boaken otdelijk en tegelmatig zijo bijgehou den en in kas aanwezig was f 8115. Schrijven vau Gid. S aten houdende mededeeling dat aan de achterstand van de pachtsommen een eind moet worden ge maakt. Wordt besloten dit scbryren in geheime vergadering te behandelt o. 30) XV. Rijksnormaallessen voor onderwijzers De minister van Binnenl. Zaken ls voornemens de volgende verbetering van de bezoldiging van het zoogenaamde vaste personeel aan de rijksnormaalles sen voor onderwijzers In te voeren, wan neer de Staten-Geoeraal de daarvoo' op de ontwerp-begrootlng voor 't dienstjaar 1917 aangevraagde gelden toestaan. De jaarlijksche toelagen van de onder wijzers aan de voorbereidende klassen, thans van f 1300 met vier driejaarlijk- sche verhoogingen van f 100, voortaan loopende tot en met f 1800. Dt jaarlijksche toelagen van de onder wijzers aan de rijksnormaallessen thans vau f 1600 met vier drlejaarlijksche ver- ïoogingen van t 100 kllmmeude tot en Het was haar al wel eens meer voorgekomen, dat tij zich in iets. dat by goedgevonden bad. maar waar aij hevig tegen geweest was, ein delijk toch had geschikt; doch nooit zonder morren en kyven; zij waz er telkens weder op terug gekomen, en was er dikwijls noch niet geheel mede tevreden geweest, wanneer de zaak die bet betrof, reede lang tot de vergetelheid behoorde, Eu thans nu de zwaarste zelfopoffering vsd baar was geëisoht, na zij moest toestaan dat haar zoon eon meisje huwde, aoö wien zy een afkeer bad, dat sy zelfs om Godswil niet langer dan één nacht in huis had willen dolden, tn sobikte sy zioh," zonder een woord te ver - spillen, zonder een spier te vertrekken, in hetgeen besloten was. Zy pruilde noch tegen haar man, noch wrokte tegen haar zoon, maar bejagende beiden zoo vriendelijk en zoo gelijkmatig, alsof er tUBichon ben nooit eenig versobil van meening, veel minder een zoo diep ingrijpende twiat had beataao. Wat meer waa, zij was het geweest, die, toen Charles met het landverhuizingsplan was voor den dag gekomen, zyne voorspraak was geweeat by meester Lyon, die daarvan nieta had willen booren; ook rommelde z!) thans aathondend in haar voorraad van eigengemaakt linner, en waa ijverig b«aig om, door Kate geholpen, het uitent van haar zoon te naaien en opdat bierdoor iD het hoisbonden niets verzuimd zou worden, had zy nog eene meid in dienst genomen. Anders werd trouwens tusschen man en vronw geen woord gesproken, dot «inspeelde op het verdriet, dat hun weldra te wachten stond, als hun eenigen zoon zich van den vaderlijken grond «ouden zien losrukken om de wyde we reld in te gaan. Oogensohynlyk was alles in hniB als vroo - ger. Charles werkto als »ltyd en was zelfs niet e ns dikwijls afwez'g, Knecht» en dienst boden wisten niet wat zy van da annk mo^s- teu denken, er werd veel ovar ea weer van gesproken, of de joegen Lyon zich Elisabeth nit het hoofd gezet zon bebbon of niet. Scarrat beweerde bot eerste; zijne overtui ging van de onbegrensde heerschappij zynsr meea'.erti over man en zoon, stond zooroïs - vast, dat hfj als uitgemaakt beschouwde, dat Caarles zich naar den wil van aijze moeder had geschikt Een andere knecht meende, dat de drniven wel zuur zouden zijn. dat de mooie meid wel andere vrijers sou hebben en liever in een heereohois, dan in een timmermans winkel sou trekken, waarbij Kate in stilte glimlachte, en meende dat men nog fraaie diDgen zou beleven, als do tfjd daar was. Het vele knippen en naaien scheen baar toch wel het uitzet voor een nieuwe huishouding te bateekenen; maar of de zoon harer meesteres die mat hare vroegere mede—dienstmaagd of met eene andere son beginnen, daarvoor was sij het niet met sichzelve eens. Intu8sch9n hield Charles sicb ijverig bezig met de toebereidselen voor de reis, maar het was vreemd, dat hij daarmede niet vorderde. Ieder papier, dat hij noodig had, kon bij riot dan met ongehoorde moeite verkrijgen; ieder ■chip, waarop hfj zocht naar eene plaats - waaraan geschikte bezigheid verbonden was, bad die niet. Ware niet alles soo eenvoudig en natuurlyk toegegaan, dan zou bij aan tegenwerking van onziohtbare vijandige machten gedaoht heb ben. Mismoedig zag hfj week op week voorby gaan, en zijn gelak nog maanden lang ver - schoven; want bet was natonrlyk te hopen, dat het voor het stilstaan der scheepvuart gedurende den winter, nog mogelijk sou zyn een gescbikto gelegenheid te vinden. met f2000, zullen bedragen: aanvangs- toelage f 1800 met vier drlejaarlijksche veihöoglngen vau f 100 klimmende tot en met f 2200. Vorenbedoelde onderwijzers aan de voorbereidende klaszen en aan de rijks normaallessen komen voor het bezit van elk der akten in de vakken k, 1, m, n, p, q, r en rbi» van art. 2 der wet op het lager onderwijs in aanmerking voor een verhooging van de jaarlijksche toe lage van f 50 tot een maximum van f 200. Voorts wordt de jaarlijksche toelage van f 300, welke deze categorie van onderwijzers voor het bekleeden van het directeurschap geniet, verhoogd tot f 400. Twee Nederlandsche sleepbooten opgebracht Naar we vernemrt, zijn de twee Ne- dsrlandschï sleepbooten »Gouwzee" en »Zulderzee« door de Dultschers naar Zeebrugge opgebracht. De »Gouwzee< ie Woensdagavond om 7.50 uur en de .Zuiderzee* om 9.25 uur uit den Nieuwen Waterweg vertrokken. Belden hadden twee Belglsthe lichters op sleeptouw en waren op weg naar Londen. De booten zijn eigendom van L. Smit en Co.'s sleepdienst te Rotterdam. De bemanning is vrijgelaten. Regeeringsvarkens (Officieel.) Waar het in het belang van de volksvoeding is, dat de aanfok van varkens geregelden voortgang heeft, en ook de mesterij zonder stoornis wordt beoefend, wordt aan belanghebbenden medegedeeld dat wekelijks voor blnnen- landsch verbruik benoodlgd zijo tusschen de 10.000 en 13.000 varkens, welke op te verstrekken opdracht geregeld zullen worden aangekocht tegen een prijs, ge steld op een prijsbasis van f 1.20 per K.G. slachigewicht, in ieder geval op een prijsbasis, die in overeenstemming ls met den malsprijs. Staten Genet aal. Verhooging postpakkettentariet Een wetsontwerp is Ingediend, strek kende om het tarief voor de verzending van postpakketten, eeu gewicht van 5 k.g. niet bovengaande, 15, 20 en 25 cent. te verhoogen tot achtereenvolgens 20, 25 en 30 cent. Diep ter neer geslagen kwam hfj met^ bet bericht alweder eene mislukte pogiDg by Eli zabeth, maar vo d by haar aliijd troost. Zfj. die op dien avond, toen zy zich met hem verloofde, liefst terstond opgebroken en met hem de zee overgegaan zo* zijn, gaf hem thans het voorbeeld van geduld en onderwerping. Laten we ons thans in de omstandigheden schikken, zeids zy met den zuchten opslag van haar blauwe oogen en de rustige uitdrukking op bet bleeke gelaat; wis beleefd heeft, wat ik beleefd heb, die hetfr ook leeren wachten. Laten we dan hier onz verbond aluiten, smeekte hij; waarom zullen we toeven tot we ginds zqt? Op den dag, dat wij onder zeil gaan, znllen we ons laten trouwen, eer niet; bedenk, wat gy my belooft bebtl seide zij ernstig. En hfj liet zioh gezeggen en schikte zich er ook in, haar sleohts zelden en met alle voor - ziobtigheid te bezoeken, en tegen de geheele wereld van zijn geluk te zwijgen. Moeielijker viel het haar, het ontatuimig aanhouden van William Davistown te bedwin gen, terwijl zy zioh nu eens koel terugtrok en dan weder hem hoop gaf en liet doorsohe— meren, dat zy het noch altfjd niet durfde wa gen, de baar aangeboden hand aan te nemen- Ook gelakte het haar slechts ter neuwernood eens ontmoeting tusschen Charles Lyon en den jongen Davistown te vermijden, en dit aou baar in 't geheel niet mogelijk sijn geweest, indien tij niet in Nancy Forbes een zeer ge - sobikte helpster had gevonden Da oude mosst wel vroeger eenig wantrou - wen tegen baar gekoesterd, en baar sleohts opgenomen hebben, omdat sij aan de Davis town niet goed iets kon weigeren. Althans kwam het Elisabeth voor, dat zy serst. nadat door het proces aonaeklaar was bewesen, zij vriendelijker jegens haar was geworden. Het sluwe meisje had de oud« wfjs gemaakt, dat zij zich nog den jongen Davistown, nog den timmermanszoon tot vijand durfde maken, en beiden met ijdela hoop moest vleien. Nancy had dit spoedig begrepen, en schoen een onbedwingbare neiging voor intriges te bebbeB; anders liet het zioh toch niet verkla- ren, waarom zij zoo onvermoeid op «childwacht stond, en den eenen minnaar opgemerkt weg Verder wordt voorgesteld te bepalen dat behalve het gewone port, voor pak ketten met aangegeven waaide een op klimmend recht Ij verschuldigd, dat bij Koo. besluit wordt bepaald, doch dat niet hooger wordt gesteld dan 2l/jcent voor elke honderd gulden aaogegeven waarde, met een minimum van 121 /a cen* voor elk pakket. Ook wordt voorgesteld de Invordering van gelden op pakketten toe te laten tot ten hoogsle een bedrag als bij Kon. besluit zal worden bepaald. Voor elk afzonderlijk In te vorderen bedrag Is een recht van 5 cent voor bedragen niet hooger dan f 1 7'/2 cent voor be dragen tusschen f 1 en f25, en 15 cent voor bedragen van f 25 enhoog er. Van Zomertijd naar normalen tijd. Nu met 1 October de normale tijd weder In eere wordt hersteld, moeten alle uurweken een uur worden terugge- zet. De Nederlandschen Bond van Hor- gemakers geeft in verband hiermede eenige practlsche wenken 1. Alle uurwerken die niet slaan, mogen een uur worden teruggedraaid. 2. Voor uurwerken met slagwerk en datum aanwijzing ls het eenvoudigste deze a.s. Zondag een uur te laten stil staan, welk uur van stilstand men kan controleeren op een te voren één uur achteruitgezette horloge. 3. Uurwerken met slagwerk en geen datum aanwijzing kao men elf uur voor- uitzetten, waarbij In acht moet worden genomen elk heel en half uur te laten slaan. 4. Voor klokkeu met electrlsche be weegkracht geldt eveneens het voo'schrlft van een uur stilstand door den slinger van de hoofd- of moederklok vast te houden en een uur later weer voorzichtig aan den gang te brengen. OP dat U alle plaatselijk nieuws, alle raadsvergaderingen uit de Lang straat en Omgeving, alle verkoopin- gen en vraag en aanbod biedt, voor den landbouw en de industiie dezer streek van belang. zond, wanneer de andera ten ootyde naderde. En welk eon onschatbare vertrouwde was Nancy. Terwijl haar oog zoo scherp was als dat van een valk, terwijl «ij gehard had n-.t de be wegingen van baar goed afgericht hondje, bat naderen van eoo vreemde rseds in de verte te bem«rken, boerde zfj tooh mats, en kon niet verraden wat naast haar gesproken werd Elisabeth wiet niet, dat inplaata van Nancy 'h ooreD, twee anderen ieder woord opvingen; «ij zag niet, da*, hetzy ze met William of met Charles samen was, twee donkere oogen haar Vülgden; dat een slank lichaam als «en aal wegsloop om bsrioht te gaan brengen vau wat zij vernomen had. Het was zoo stil, zoo vreedzaam om haar heen; de wereld, die zioh een tijdlang zoo druk met haar had bezig gehouden, scheen haar geheel vergeten te zyn, zij behoefde zich niet te overhaasten, en kon rustig den uitslag af- waohten van een boodschap die zs beimelyk had afgetonden. Het antwoord bleef lang weg en ook nog eene andere tijding wilde niet komen de tijding dat aan de heidenen't over hen geveld» vonnis was voltrokken. Elisabeth verwachtte dagelijks dit te vernemen en toch huiverde zy er voor terug. Het waz baar een verschrikkelijk denkbeeld, dat om harentwil mensohan onder benlshanden het leven moesten verliezen ap tooh verlangde zy er naar, eindelijk weer vry te kuontD ademen. Dat kon «ij echter slechts dan. wanneer hare verbitterde vijanden niet meer onder de levenden behoorden. De angst folterde baar zoozeer, dat zij op zekeren dag zelfs hazr verborgen «obnilboek verliet en naar haar oom Colly te LoodeD ging. om van hem te vernemen of de terecht stelling reeds bad plaalz gehad. Colly zeide van neen. want anders moezt hij er van ge boord hebben, Miszebien worden zy begenadigd I riep zij. O, hoeseer zoa ik dat wensohen. - Goed kind/ Ja, ja, het staat in da sohrift: Hebt uwe vijanden lief! Maar ik ge loof niet, dat uw boop verveld zal worden, de Koning is in Hannover, dat zal wel de reden der vertraging zijn, hy moet immers he» vonnis onderteekenen» Een zonderlinge uitdrukking kwam bij dese woorien op het gelaat van Elisabeth j schrik en blijdschap, vrees ?n hoop spiogelde zioh tHg-lyk daarop af en vloeideD in oen als de kleuren van een prisma, waarop de zon schijnt Colly bemerkte er niets vsn, maar dos.te boter tag net sljne vroaw, die Elisabeth geen miuua t net oog verloor. Gij hebt dan w«l haast ora din arme «cbelroen te zien bengalen zeide zij hoonend, zoodra haar man de kamer verlaten had. Gij tuit het «9k»-r niet eer wagen mevrouw Davistown ta worden. Mijn part konden z(j in 't levsn bljjven indien Dat is u gom ernst, meisjs; het sou ook dwaas zijo, want alleen bet graf zwijgt. Elisabeth bracht haar mond aan bet oor vad bare tante en fluisterde Wij leven en wijgen ook. De oud* aag versohrikt óm. Stil, stil, de muren hsbbenooren wij leven slechts zoolang wy zwijgen. Hebt ge nog geen tyding Neen, bij is ver van hier, ik kon niet uivjrersohen waar. Gy moet bet uitvorscheo, ik kan niet langer wachten. De oude trok de schouders op. Ik zal doen wat mogelijk is, met geweld is niets te ver waohten. Er was verder niets met die vrouw aan te vangenzonder veel g*woonen te hebben ging Elisabeth naar hun; do tijd schreed voort, maar sy vermoadde niet. dat zich al nauwer en zauwer een net ora haar samentrok dat met vereende krachten geweven werd door mensoheo, die tot dosverrs in het maatschap pelijk leven zoo var van elkander gestaan hadden. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1