Nummer 79 Donderdag 5 October 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. flfaalwpscfie Antoon Tielen Gemeenteraadsveigaderingen. FEUILLETON. i- DE OORLOG. Telefoonnummer 38. Telegram-AdreiECHO. sprang. - Do toestand. De Echo van het Zuiden Waalwykscbe en La» Courant rsohynt Woensdag- en Zaterdagavond. I 4LXTGAVE Z Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond, tbonnementsprijs per 8 maanden f0.80. Franoo per post door het geheele ryk f 3.06, Brieven, ingebonden stukken, gelden ens., franco-te zenden aan den Uitgever. Raadsvergadering, gehouden te Sprang den 29 September 1916. Tegenwoordig alle leden. Na opening der vergadering en goed keuring der gelezen notulen, deelt de Voorzitter mede, dat de kas bij den ont vanger Is opgenomen, waarbij is gebleken dat alles in orde was en het kassaldo bedroeg f 187.87. Voorts dat is Ingekomen een adres van de Hulpkas van Patrimonium om een subsidie uit de gemeentekas over het loopend jaar. Op voorstel van B. en W. wordt met algemeene stemmen be sloten over,. 1916 geen subsidie toe te kennen, omdat het verzoek te laat is ingekomen, maar een subsidie van f 10 op de begrooting voor 1917 uit te trek? ken. Aan de orde komen vervolgens de volgende punten 1. Aanbieding gemeente-begrooting voor 1917. Deze wordt ter Secretarie ter lezing nedergelegd. 2. Aanvraag van B. en W. om een onbepaald crediet intake kosten Distrl- butiewet. De Voorzitter zegt de bruin- broodregeling deze gemeente f100 per maand kost en de varkecsvleesch- voorzlesing ongeveer f 32. Wat de andere artikelen zullen kosten ts nog niet bekend. Aangevraagd zijn boonen, erwten, rijst, gort, havermout, margarine, kaas, suiker, haring, bokkingen zeep. Het gevraagde crediet wordt met algemeene stemmen toegestaan. 3. Vaststelling der verordening, be palende welke strafverordeningen nog van kracht zijn. Na voorlezing met al gemeene stemmen vastgesteld. 4. Aanwijzing lantaarnopstekers voor het winterseizoen 1916/17. Benoemd worden B. van der Linden en J. Renooij. De belooning wordt vast gesteld op f 6 per maand. 3. Benoeming van een lid der Com missie tot wering van schoolverzuim, wegens periodieke aftreding, van den Heer F. N. de Jong. Aanbevolen worden i ho. 1 F. N. de Jong, no. 2 J. A. Ha- verhals. Benoemd wordt met 6 stemmen de Heer F. N. de Jong. Eén stem was Van iDE EOHO VAN HET ZUIDEN." Eene geschiedenis uil de Engelsche rechtspleging. 31) XV. Op dan das na de tersohtsitting in Old Bailey sat juffrouw Lyon in de kaukenhare andere soo vlijtige banden rueten in dea ichoothare ocgea ataerden op de roode vloertegels. Het weren ernetige gedachten die de meesteres door het hoofd gingen. Zij wilde Verhinderen, dat haar soov Elisabeth tot vrouw nam, dat had lij sichselve met een heiligen eed beloofd. Slaobta daarom wae zy heden morgen, toen hg syn voornemen ons Amerika te gaan bad geopenbaard, syne voorspraak geweest by syn vader. Dit kon nu niet ioo snel in syn werk gaan, daarover soa tfld verloopen, dan kwam de winter aaD, lij had maanden voor aioh en intusscben kon er veel gebeuren. Maar wat? Wat Dat was bet waarmede li] sich tbans bet hoofd brak. Eene beweging aan de keukendeur deed haar opschrikken. E»na armoedige gekleedo vrouw met bruingeel gelaat en donkere oogen stond op den drempel. Voort I Voort! riep jaffronw Lyon ik Vil bier geen bsdelvolk hebben j De vrouw bleef stil staan. Voort, Mg ik u ik geef niets. Wie aagt u det ik iete van u verlasg? vroeg de vrouw saoht. Wat wilt gij dan Da meesteres was opgestaan «n onwillekaurig eenige scbredsn genaderd. Ik wil u vaarseggen. Heb ik h^t niet gedacht Niets daarvan «y hield bare beide handen op den rag, also; blanco. 6. Adres van den hulptelefoonkantoor- houder F. Maat en de vervangster Mej. J. Maat om verhooging van salaris. Na voorlezing van het adres stellen B. en W. voor den kantoorhouder te verhoogen met f 25 en te brengen op f100, overeenkomstig het advies van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegraphie. Voorts om de vervangster toe te kennén f 15 in plaats van f 10 per jaar. Een en ander In te gaan op Januari a.s. De Heer de Jong stelt voor de jaar wedde van den kantoorhouder te bepalen op t 125, welk voorstel door verschillende leden wordt bestredea. Daar het voorstel de Jong door nie mand wordt gesteund, trekt de Heer de Jong zijn voorstel in. Het voorstel van B. en W. wordt daarna aangenomen met 6 stemmen vóór en 1 tegen. De Heer de Jong stemde tegen. Hierna wordt de vergadering gesloten. PwjsDMADYimTiKTiiir 10 cent per regel; minimum 0 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven women 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bn abonnement worden ap.ciales.er voordeelige contracten gesloten. Reclame* 15 cent par rege Von Falkenhayn verslaat de Roemeniérs bij Hermannstadt. Von Falkenhayn, die aan Hindenburg zijn plaats als chef van den staf heeft moeten afstaan, is als aanvoerder van Dultsch-Oostenrijksche troepen in Zeven burgen opgedoken en heeft, al waren de Franschen en Eagelschen tegen zijn strategie opgewassen, tegenover het Roemeensche leger getoond, toch altijd dog een veldheer van beteekenU te zijn. Op het Zevenburgsche front heeft Roemenië, dat nog sinds kort zich aan de zijde der Entente schaarde, zijn twee den ernstigen tegenslag te boeken. Bij Hermannstadt, ongeveer op het midden van het front in Zevenburgen, zijn de Roemeniërs door generaal von Falkenhayn in een frontalen aanval te ruggeworpen. Terugtrekkende op den Rooden Torenpas, die de vallei van de Aloeta in de Transsylvanlsche Alpen vormt, vonden ze dezen, een der weinige doorgangen in het onherbergzame ge bergte, door Belersche troepen, die de zwarigheden van de Transsylvanlsche Alpen hadden weten te overwinnen bezet. Van beide zijden onder vuur ge- ■y vreesde, dat de vronw eieb haar ondanks daarvan soa meeater maken. Hoa vastberaden sjj sich ook bield, wae xy toch niet sonder eenige bygeloovige vreee voor de beidin, ik beb uwe band niot noodig.'aaide deseik waat wat gy dankt, hoor elecbte één woord, en dan snit gy wel maar verlangen Jaffronw Lyon aoodigde haar niet mt om voort te gaan, maar sy wees baar ook niet meer af. De nieuwsgierigheid was in baar ontwaakt, sondar dat sy dit taa volle liet blyken. üy wilt niet dat uw soon Eliiabvth Canning trouwt gij hebt u slechtsschijnbaar daarin geschikt, en peinst op middelen om bet te verhinderen, seide da baidin. Vrouw! Door welke duivelskunsten weet gij fc>til, stil Ik oefen geen duivelskunsten uit, ik ben gedoopt zoowel als gy. Een fraai obrietendom van u en uwe gelijken 1 Maar dat doét er niet toe, hoe weet gij cayne gedachten Zie my nan, hebt gij my nooit meer gexien Juffrouw Lyon beschouwde baar thane opmerkzamer. Zijt gy niet de vrouw van den ketellopsr, van Fortune Natue, die gisteren ter dood veroardseld is. omdat by Elisabeth Canning ontvoerd beeft Die ben ik, ik ben Milly Natos, myn man is onschuldig, die deernen hebben hem aan de galg gelogen Juffrouw Lyon trok de schouder op. Zoudt gij niet wenscheu, dat de lengen van Eliaabetk Canning werd bewezen en op baar eigen hoofd terugviel vroeg de heidie met een blik vol baat. Vrouw 1 Wat wilt gij Wat weet gy van my riep juffrouw Lyon, die haar tegenzin tegen de gsmaenieemheid met de dochter van het verachte volk nog niet kon overwinnen. Keer u niet van my afik beb u gadt- geelsgen in de gerechtesaaiik beb geiien, dat gy die deerne evenneer haat als ik ik ben u nageslopen en weet, dat gij uw zoon hebt willen terngboudeu, toen by bear op syn armen wegdroeg, omdat sy door haar kwaad geweten met een gril ineensakte, toen het gloeiende yier op don arm van moeder Wella nomen, zijn de Roemeensche troepen verstrooid en de bergen In gevlucht. Drie duizend man aao gevangenen heb ben ze bij de vervoigiJg verloren: 13 kanonnen, een vHogtuigloods, twee vlieg tuigen, tien locomotieven, driehonderd wagons met munitie, ruim 200 bagage wagens, 70 auto's hebben ze in den steek moeten laten. Hoewel de Dultsche en Ooatenrijksche bladen juichen over de overwinning en spreken van het vernietigde Roemeen sche leger, hebben de Roemenen zich onmiddellijk ten zuiden van den Rooden Torenpas, bij Calnenl aan de Aloeta, weer te weer gesteld. Hun aanvallen op de hoogtpn ten Z.W. van den pas zouden echter mislukt zijn. Zooals we zeiden, zijn de bladen der centralen in de wolken over den geluk kigen afloop van de gevechten by Her mannstadt en spreken ze zelfs al van een doorbraak van het front. Tegelijker-, tijd echter moeten ze erkennen, dat op hun linkerflank, in het Görgenygebergte en meer naar het zuiden, hun troepen voor een afleidend tegenoffensief van een tweede Roemeensche leger uit den weg zijn gegaan. Bovendien zal de tijd moeten leereo, of Von Falkenhayn over zooveel man schappen beschikt, dat hij de vruchten van zijn overwinning ten volle zal kunnen plukken. De overwinning van generaal Von Staabs bij den Vc haan-pas was voor het Roemeensche leger niet minder gevaarlijk door de kans, die de linker vleugel bij Orsova liep om afgesneden te worden. En ook hier wisten ze zlcb snel te herstellen, zoodat de Szurduk- en Vulkaanpas weldra weer in handen der Roemenen waren. Trouwens onmiddellijk na den »vernieti- gingsslsg' bij Hermannstadt deden de Roemenen ook weer aanvallen ten N. ran Fugaraa bij Henndorf (Hegen). niet rer ten O. van Hermannstadt aan de Aioets. Aar- vankelijk dwongen ze de Centralen tot wyken, wier tegenaanvallen echter in een eucces eindigden, dat bun 11 Roemeeniche en 591 man ali gerangeneD, 8 kanounen ala bnit opleverde. Overigens wordt een gelukte aanval van een Ooatenrijksch-Hongaariche Donauflottilje op de Roemeensche haven Corabia gemeld, dicht by de mondiög van de Aloeta in den •iete. Juffrouw Lyon voelde aioh niet op haar gemak, evenwel mompelde sy Verder, verder Ik ben u gevolgd, ik ben nw «oon gevolgd, ik heb giateren onder uw venster geluisterd, ik ben hem nageslopen, toen hy naar die deerne ging by wil met baar naar Amerika en gy, gy wilt het verhinderen ik weet allsa En waarom doet gjj dat alleen Wal wilt gij toch Wat ik wil, herhaalde Miliy, en bare woorden geleken meer ®p bet sissen eener ■lang dan ep bet geluid eener mensobelyke •tem. Kunt gij nog vragen wat ik wil Haar in kat verderf storten wil ik, zooals sy Natne en de anderen gedaan heeft. Het ffser. dat dsn rag van moeder Wella heeft gebrand, aal da mooie pop misvormenhangen zal zij aan de galg, die voor Natui is opgericht; kan ik hem niet redden, daa sal aij tech in lijn lot detlen. Met afgryxen wendde jaffronw Lyon sich van baar afdia vrouw bad in bard wraakanoht volstrekt niets menschelyks mee& Zonder sich te bekommeren om den'indruk, dien sy te weeg brucht, vervolgde Milly op lachten, soborren toon Alléén - kaa ik bet niet, alleen vermoogt gjj ook niete, maar wanneer wy ons vereenigen. r Wij W De beidin laobte bittor. Wilt gy dat uw soon dia deerne trouwt Wilt gtf dat hy met baar naar Amerika gaat Neen, neen 1 riep juffrouw Lyon ander maal spreek, wat moet ik doen Zij had tban» alle bezwaren ter syde gesteld. De beidin keek eobuw rond. Ik heb wel ie waar mijn tfjd goed gekozen, nw man, uw soon en al de knechts syn ts Mooifisld aan bat werk, de meiden sye op het veld, gy sjjt alleoa ta hnis. Onwillekeurig maakte juffrouw Lyou eene baweging van sobrik. Zijt gjj bevreesd voor my, en gy sijt tocb aterker den ik seide ay schimpend wees geroet, ik sal u geen kwaad doen, wij sijn immers boDdgenooteu maar laten wij elders gaan wat ik u te seggen heb, meg niemand hooren, niemand 1 Donau. De flottilje drong tot in de binnenste havens door en maakte negen daar opge goten Ooitenrykiche sleepbooten vry. Iu de Dabroedija patrofiiflfgevechten, luchtaanvallen en andere verachijnselen van den positie-oorlog. De Eng else hen naderen Bapaume. Zooala voor de Franschen Péronne, vormt Bapaume voor de Eagelschen het voorloopig doel van het Somme-offenaief. De vaa zuid west naar noord-aost loopend de lijnrechte straatweg van Albert naar B panne, snijdt bun Somme-frout nagenoeg iu twee gelijke deelen. De geheele wtg is 17 K.M. lang. Voor het offeoaitf begon, kruiste het frorit den weg vlak by Albert en nu ataan rjia Eagelschen al by Le Sar», dat is ongereer 7 K.M, van Bapsume verwyderd. Hun vooruitgang is hier dus opmerkelijk geweest. Van het puit, waar «ij zich thans bevinden, kuonen zy den toren van Ba- panme zien, daar bet hoogste punt bet heuvel-tarrein thana door hen gepasseerd is en dit in de richting van Bapaume afbelt, Groote Russische aanvallen ten oosten van Letnberg. Generaal Broeisilof acbyut óór de winter intreedt, nogmaals een grootsch opgezette poging te wagen om verder te komeu. Door heel Galicië heen scbynt gelijktijdig ket Russische leger tot den aanval te aiju over gegaan. En uit een vergelyking der conino. niqió» blijkt: aanvankelijk met succes. Wel constateeren de legerberiohten der centralen, dat overal de telkrna herhaalde Russische a:nvallen tot geen resultaat voerden, soo terloops erkennen se toch eenigen vooruit gang van dea vijand, Lemberg is w<er het middelpunt geweest, waarheen de strijd, die in een wijden boog om die stad heen ge* woed heeft, wee». - Op verschillende punten namen Broessi- lot's mannen het offensieftei weerszijden van den spoorweg Brody-Lemberg (Peters- borg noemt de lyn Brody Kraina een tns- •cbenstation) en meer naar 't suiden, Iu het Oostenrijksche legerbericht wordt de weg Brody-Zlocsow.aangegeven. Op bet zuidelijkste deel van dit gerecht», terrain behaalden de Rassen vooideelen. Het aantal hunner gevangenen liep op tot 59 officieren en 1928 mao. Het tweede gevechtsterrein, waar de stiijd groote afmetiogen aannam, is in het ge bied van de Zlota Lipa. en Narajofk». Ten Wat geen overreding zon hebben kannen vsrkrygen, dat bewerkte de sobimp juffrouw Lyou wilde niet voor vreesachtig gehouden worden. Zonder een woord te seggen, ging sfj de beidin voor naar eene kamer, waar afj vlas, wol, werk en gedroogde kruiden bewaarde en die slechts een enkel tamelyk hoog, ge tralied venater had. Hier kan niemand ons hooren, spreek seide sy. Het onderhoud lunchen de beide vrouwen duurde lang, en Milly verliet het hnis niet voor sy door de meesteres rykelyk met spfji en „drank was verkwikt. Nog op dienselfden dag ieed juffrouw Lyon in een wagentje met één paard, dat sy aelva wist te besturen, van hnis en toen sy laat in den avond terng— keerde, bracht sy eene nieuwe dienftbode mede Virtue Hall. De laatete was van Old Bailey naar En— field teruggegaan, en huisde alleen in den verlaten «Lintworm", omdat zff niet wiet waar ay blyven zou. Toea juffrouw Lyon kwam, en kaar vooratelde by baar iu dienst te komen, nam ty dit terstond aan. Zy soheen bet gekeel iu den haak te vinden, dat de meeltere», aan wie sy, zooals deie seide, door hare flinke hooding voor bet gerecht, bevallen was, tot baar kwam, omdat ay juist eene meid noodig bad,-en haar op ataanden voet medenam. Meeater Lyon sag iutuasoben seer verwon derd op, toen zyne vronw hem den volgenden morgen de nieuwe huisgenoot# voorstelde en eene lange reeks van redenen opgaf, die baar bewogen hadden baar te buren bij nam se alle aan, maar dacht er bet ayns van. Het was merkwaardig dat ayno gevolgtrekking by na op een baar mat die van Robert Wintle- bnry overeenkwam. Moeder keeft dit meisje te Old Bailey gezien, en wil sich die iype van leelykbeid niet laten ontgaan, omdat sy met de schoonheid zoo slecht gevaren is, meende by. No, my is het onvercohillig, ay moet maar aien hoe ay het met haar schikt, ik heb alle reden om kaar tbans in kleinigheden baar sin te geven. De goede meeater son nog meer reden krygen om verbaasd te staan. Zyne vronw betoonde de onbekwame en onnoosele meid eene toegevendheid en geduld, zuiden van Brseaany in dase streek, aaide lieriowka en op den rechteroever van de Zlota Lipa, drongen de Raaien vooruil. Hier namen ze 112 offioieran ei 2268 man gevangeD. De Tnrkau, soo zegt Weeneo, die tusschen Zlota en Lipa en Narajotka staan, gingen onmiddellijk tot tegenaanvallen over, dreven den vyand terug en maakten daarbij- 280 gevangenen. Het erkent dat by Potutory, een plaats aan de Zlota Lipa, de Rnaaen eeuige hon derden metera vooruitkwamen. Behalve dit krijgsbedrijf worden kleine gevechten gemold van ket Stochodfrent waar een Poolach legioen in de gelederen der centralen blykt mee te strijden en bij Klausnra (in bet Ludowagebied) in de Kar- pathen, waar de fortuin tick aan de zyde der ceutralen achaarde, die er officieren en ruim 600 man 'gerangen maakten en 8 maohinegeweren veroverden. Gisteren meldde Berlyn, dat de slag aan de Somme, na hervat te zy'D, Zondag den geheelen dag aan had gebonden, 'a nachta waa voortgezet en giateren, Maandag, nog in vollen gang was. Terwijl Haig geseind bad, dat Eaucourt l'Abbaye, naar bericht werd, in handen van de Eegelicken gevallen wae, gaf Berlyn nog geen enkele plaats als verloren op. De verklaring kier»an was, dat de Duitickera al weer bezig waren aan een verwoeden tegenaanval op Eaucourt l'Abbaye, die tot uitelag heeft gehad, dat sy er, naar Haig tbaas erkent, opnieuw syn binnen gedrongen. Het zal na nader moeten blyken, wie daar de overhand behoudt, Eaucourt l'Abbaye ia als kruispunt val verschillende wegeD, ondanks zyn nietigheid, een dorpje van groot belang. Gelukte het den Engelachen, zich blyvead in Eauconrl l'Abbaye te ueatelen en vandaar Noord waarts op te rukken, dan souden zij gaande weg de Ancre kunnen omtrekken en de Dnitscbers tot ontruiming van hun buiten gewoon sterke linie aan die rivier kannen dwingen. Het is das verklaarbaar, dat de Dnitschere zich buitengewoon inspannen, om deu Engelschen het bezit van Eancoart l'Abbaye te betwisten. De Franschen hebben aan de Somme in de laatste dagen niet veel van zich laten hoorenzij bepaalden zich tot gedeeltelyke aanvallen en artillerie-vaar. Na is er een legerorder van J off re verschenen, waarin hy die by haar geheel ongewoon waren, en liet aicb, wat anders ook niet in haar aard lag, dikwyla in geaprek in. Het kan niet anders sffu, sy is op de leelykbeid van de deerne verliefd geworden, laobte by, dooh voegde er dan ook wel eens besorgd by Als het maar geen teeken vaa haar naderend einde is; ik kebaltydgehoerd dat meneohen, die aoo veel veranderen, epoedig •terver, en moeder is als omgekeerd. De retki van verbalende voorvallen was voor den timmerman nog niet ten eindehet eerstvolgende was een besoek dat miss Hetty Davistown aan syn vronw bracht. De jonge dame kwam wel is waar eigenlek on hem, want sy versoebthem Lij gelegenheid eens naar Cbaeney—Wood te komen en de stallen na te zien, waarvan sommige dringewd nienwe drempels schenen te behoevenmaar nadat dit afgehandeld wae, liet af) lich door de meesteree ia bet geheele hnis, in de kenken •b in den bloemtuin rondlijden, verioobt om vericbeidene soorten van bloemsaden. en noodigde juffrouw Lyon uit nu ook seer spoedig eene by baar te komen en wedsrkeerig andere zaden en etekken uit te aoekeu. Eu juffrouw Lyon, die op bare wffte tegen iedere hertogin van bet land in trots opwoog, en ia den omgang met aaneienlyken ateeds op hare hoede was, uit vrees van veroataohtsaanad te worden, nam ditmaal die nitnoodiging sonder bedenken aan. Die besoeken werden wel niet herhaald, maar wie nauwkeuriger had toegezien, ion ket niet ontgaan agn, dat van toon af een gfiheim- zinnig verkeer tnaichen Cbeeney—Wood en Aldermanbury plaats greep en dat eene vronw met donkere gelaafsklenr nu bier dan daar opdook, snel eeus boodschap overbraobt en weder verdween. Menigvuldiger dan vroeger ging Hetiy naar Londen en verauimda nooit, onderweg bare beschermelinge Nancy Forbas te bezoeken, bff welke gelegenheid zij dan ook wel eens een weord tot Elisabeth richtte, die altijd ave» nederrig, even stil en onderworpen de gunst— bewysen der josge dame aannam. (Wordt vervolgd.^

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1