Nummer 58. Donderdag 20 Juli 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwijkscbe Stoomdrukken'l Antoon Tielen Gemeenteraadsveigadeingen. DE OOHLOG. FEUILLETON. v. Dit Blad verschjjnt Woensdag- en Zaterdagarond. Abonnementsprijs per 8 maanden f0.90. franco per post door bet geheele ryk-f 1.05 Brieveningezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. v UITGAVE Telefoonnummer 88. Telegram-Adra»ECHO. Prijs drr AdyirtkxtiIn 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege RAAMSDONK. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Zaterdag 15 Juli des voormiddags ten 10 uur. Voorzitter Edelachtb. heer Ridder van der Schueren. Klokslag 10 uur opent de Voorzitter de vergadering en deelt mede dat de beer D. Timmermans kennis heeft gegeven verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen. De notulen der vorige vergadering worden na - voorlezing onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. Aan de orde 1. Ingekomen stukken. a. Schrijven van Ged. Staten, hou dende goedkeuring raadsbesluit tot veihuring van een perceel land aan Fijneman. b. Verzoek van de Bouwvereeniging om een gedeelte sloot gelegen aan den Stadsweg te mogen dempen. Wordt in handen gesteld van Burge- gemeester eo Weth. c. Verzoek van de onderwijzers der openbare school om duurtetoeslag. Voorzitter. Dit schrijven is In handen gesteld van de plaatselijke Schoolcom missie en deze adviseert geen duurte toeslag te verleenen. Zonder hoofdelijke stemming wordt daartoe besloten. 2. Adressen van ingezetenen dezer gemeente houdende verzoek om de kermis dit jaar te laten doorgaan, met voorstel vaa Burgemeester en Wethou ders tot niet inwilliging van het verzoek. Adressanten, 67 en 18 in getal, wijzen er op dat de levensmiddelen steeds duurder worden en dat juist de middenstanders, doordat vele jongelle- ia dienst zijn ea andere elders kermis houden» minder verdienen, reden waarom xij den raad verzoeken de kermis weer t« laten doorgaan» Voorzitter. Het voorstel van B. en W. is niet op het verzoek van adressanten la te gaan en het raadsbesluit van 27 Mei te handhaven, aangezien de heer- schende tijdsomstandigheden sindsdien Van «DE ECHO VAN HET ZUIDEN." Ecne geschiedenis uit de Engelsche rechtspleging. Ook William Davistown waa toegesneld, naar bij betwistte sgn medeminnaar de plaati nuat de geliefde nietbaar aanblik bad verlammend op bem gewerkt. Bewegingloos itond bij bjj den haard en sag op de jammerlijke gedaante neder. Elisabeth, waar komt gij vandaan Wat ii er met n gebeurd riep meester Lyon, - Geef n geen moeite, meester, gij snit toch niets nit baar krjjgen, zeide de meeater- kneaht Soarratzij heeft mij een paar woorden toegefluisterd, toen ik haar naar binnendroeg naar daarna schijnt «ij de spraak te hebben virloren. Hebt gij haar naar binnen gedragen Boe kwam dat Wij waren juist met het opruimen ge- föed, en wilden naar huis gaan, verhaalde de hecht, die zicbzelven als bet middelpunt van Ho steeds aangroeienden kring van nieuws- irigen, voor eon gewichtig persoon begon te aden toen wij aan de tuindeur boorden kloppen James ging opendoen maar kwam kiMtig terng loopen met den uitroep een •pook een spook 1 Eo gij Het baar daar bniten in wind en veder staan voer Charles uit. Slechts een oogenblik, verontschuldigde lick Scarrattoen het kloppen herhaald *erd, en wy een klagende stem boorden •merken, dat wij om Godswil souden opendoen, •side ik Alle goede geesten 1 en ging heen. w *ag ik dan ook dat het een arm ellendig niet zijn gewijzigd. Wenscht Iemand het woord. Simonis de Kok. Ik verzoek U het voorstel in omvraag te brengen. Het voorstel van B. en W. wordt aan genomen met 10 tegen 2 stemmen. Te gen stemden de heeren Simonis de Kok en Mertens. 3. Ontwerp besluit tot vaststelling van het bedrag waarvoor de te benoemen Gemeente-Ontvanger zekerheid moet stellen. Voorzitter. De jaarlijksche inkomsten bedragen ongeveer f 34300, daarom stel len wij voor het bedrag, waarvoor ze kerheid moet worden gesteld, vast te stellen op f 4000. Lankhuijzen. Hoeveel Is er geregeld in kas. Het komt mij voor dat f 4000 nogal laag is. Voorzitter. Gewoonlijk zorgen B. en W. er voor, dat niet meer dan f 4000 in kas is. De berekening van f 4000 is echter volgens de weter mag niet hooger of lager worden gegaan. Aldus wordt zonder stemming vast gesteld. 4. Vaststelling staten van ontheffiag, oninbare en te verhalen posten van plaat selijke belastingen over het dienstjaar 1915 en vroeger. Conform het voorstel van B. en W. wordt vastgesteld. 5. Ontwerp besluit tot voorlooplge regeling van den pensioensgrondslag van de ambtenaren ter secretarie. Wordt besloten voorloopig vast te stellen op een bedrag, wat ze aan jaar wedde genieten. 6. Ontwerp besluit tot vaststelling der jaarwedde en van de voorlooplge pen sioensgrondslag van den deurwaarder der plaatselijke belastingen. Wordt op f25 vastgesteld. 7. Benoeming Gemeente-Ontvanger. Aanbevolen worden no. 1 L, V. M. Kleijmans te Teteringen, no. 2 N. E. van Helema te 's Gravemoer. Wordt# ter bespreking der candldaten, in geheime vergadering overgegaan. Na heropening wordt tot stemming overgegaan. De uitslag was Kleijmans te Teteringen 7, Leijten te Raamsdonk (Dorp) 4 en Helema te 's Gravemoer 1 stem, zoodat de heer Kleijmans is be noemd. menschenkind was, en liet haar binnen maar eerst toen zij mij in de armen was gevallen, herkende ik Elisabeth en droeg baar is huis. Hebt gg haar gevraagd, waar sij van daan kwam Ja, en sij antwoordde uit een huis aan den straatweg naar Hertfordshire, waar men haar heengesleept en gevangen gebonden had. Ten slotte bleek bet, dat zij bij moeder Wells geweest is, voegde bjj er zaoht bij, terwijl bg ign mond dicht aan het oor van meester Lyon bracht. In hetzelfde oogenblik sprong Charles op en riep Wat wil zg toch? Zij mompelt aanhoudend Wills of Wells, ik kan baar niet verstaan. Meester Lyon zag zijn kneobt aan. Moeder, help baar toch, de ongelukkige sterft, smeekte Charles. Joffrouw Lyon maakte een beweging alsof •ij bet meisje wilde te hulp snellen; koe tg op baar bad gescholden, bet medelijden woog op dit oogenblik zwaarder dan ieder ander gevoelmaar toen zg zag boe Charles zich over baar beenboog, haar snikkende en jai- chende de teederste namen toevoegde, sloot zich haar hart weder. Geef haar te eten, en breng haar te bed beval aty de dienstmaagd. Kate wilde gehoorzamen, maar Elisabeth weerde haar af. Breng mg niet weer naar die donkere kamer, zuobtte zg. Naar welke donkere kamer vroeg William, die zioh nu ook begon te vermanneD. Waar mg die onde zwarte vrouw opge sloten heeft, antwoordde tg dof en voor zioh uit starende. Hoe zgt gij daar gekomen? vroeg Lyon, die sich bet oogenblik, dat tg de spraak teruggekregen had, wilde ten nutte maken om meer te vernemen. Twee mannen hebben mg daar heenge sleept. Hoe kwaamt gij in hunne handen? Zg bracht de hand aan het hoofd en sobeen zioh te bedenksD. Toen ik door Moorfield ging, overvielen zij mij, sloegen mg en sleepten mg mede, antwoordde zg afgebroken. En toen 8. Ontwerp besluit tot wijziging ge- meentebegrootlng dienst 1916. Conform het voorstel van B. en W. wordt besloten. Van Dongen. Nu tot afschaffing der kermis is besloten, durf ik in overweging te geven, daarvoor een ander feest te geven, bv. Koninginnedag op waardige wijze te herdenken. De gemeente zou daarvoor subsidie kunnen verleenen. Ik stel het nu niet aan de orde doch geef het maar in overweging. Voorzitter. Dat ligt meer op den weg der ingezetenen. Men zou bv. een Oranje vereniging moeten oprichten en de ge meenteraad zou deze dan eene subsidie kunnen verleenen om daarvoor de noo- dlge onkosten te bestrijden. M. I. Is dit de weg. Van Dongen. Ik dank u voor deze vingerwijzing. Ook laat u doorschemeren dat de raad niet ongenegen zal zijn subsidie te verleenen. Voorzitter. Dat is mijn vaste overtui ging. Worde de kermis eventueel afge schaft en.een Oranje-vereeniglng opge richt, dan geloof ik wel dat men bij de raad niet tevergeefs zal aankloppen. Lankhuijzen. Het is dus de bedoeling de kermis ai te schaffen en daarvoor de Koninginnedag in de plaats te stellen. Van Dongen. Ik hoop dat er spoedig een vereeniging zal worden opgericht. Simonis de Kok. De ontvanger moet zeker in de gemeente w nen. Voorzitter. Zeker, dat is volgens de wet. Niets meer aan de orde zijnde en niemand het woord meer verlangende, sluit de Voorzitter de vergadering. De Engelschen maken ten N. van de Somme nieuwe vorderingen. Verrassende Duitsche aanval bij Peronne. Franse he successen bij Verdun. Met nieuwe onstuimigheid hebben de Engelschen Vrijdag en Zaterdag de Duitsche stellingen tusschen Ancre en Somme aaagevallen. De Duitschers spreken van in groote massa's saamge trokken Engelsche strijdkrachten op het front tusschen Pozlères en Longeuval en erkennen, dat de Engelschen reeds Vrijdag ia de Duitsche linie binnen drongen, terwijl zij dan van Zaterdag nog een aanval melden ten O. van Bazentin en vau Zaterdagmiddag vier hevige aanvallen die door den Duitschen tegenstand werden gefnuikt Met dat fnuiken is het echter zoo glad niet gegaan. In de eerste plaats alijken Engelsch-Zuldafrikaansche troe pen bezit te hebben genomen van het Delville-bosch bij Longeuval, ondanks den hevlgen tegenstand der Duitschers, die later nog een vergeefschen tegen aanval deden. Ten westen van Longeu val ligt het dubbeldorp Bazentin (le Petit en le Grand). Het ten westen van dat dorp gelegen bosch viel eveneens in Engelsche handen en bleef ondanks tegenaanvallen behouden. Onder de lier gemaakte gevangenen zijn o. a. een Belersch regimentscommandant en zijn geheele staf. Voorts kregen de Engelschen voet in het Foureaux-bosoh, lets ten noorden van de lijn Bazentin—Longeuval gelegen en naar de Engelsche staf meedeelt, drongen ze hier in de derde Duitsche verdedigingslinie. Wij ver moeden evenwel, dat zij hier 't veroverde terrein niet of althans niet geheel hebben kunnen behouden, want een later bericht spreekt van het terug trekken vao een Engelsche afdeeling. Eindelijk hebben de Engelschen zich al vechtend een weg gebaand tot de buitenwijken van Pozières, een dorp N.W. van Bazentin gelegen. Zooals men ziet is ook deze offen sieve stoot der Engelschen weer hard aangekomen. Hun berichtgevers vertel len ons, dat de Duitsche linies waarop zij nu stuiten, lang zoo prachtig niet zijn uitgegraven als de eerste linie was. Dat is te begrijpen. Maar hoeveel Unies zullen de Tommies nog hebben te nemen, voor het gevecht zich tot in de vlakte heeft verplaatst Er is Zaterdag ook Engelsche cavalerie, voor het eerst sedert het begin van dezen oorlog, in actie geweest. Het totaal van de door de Engelschen in het Somme-offenslef gemaakte gevangenen gaat nu de 10.000 te boven. Er is o. a. een reglmentscomman dant van de derde garde-divisie bij. Ook is er weer veel buit vermeesterd, Toen Ik weet niet Moeder Wall«, «prak zij met moeite en ondaidelyk daarop xonk baar hooid weder op de borat, bare tanden aioegen klapperend op elkander, er waa geen woord meer nit baar krggbn. Plaag baar niet, >y kan Biet meer apreken, zeide Scarrat. Wg moeten toob weten, waar iy geweeat ia, riepen veracheidene omatandera. Morgen, menacben, morgen aeide William om de nieuwsgierigen tevreden te atellen, tij moet eerat wat bekomen. Wy weten bet immera al, ty ia bg moeder Wella geweeat, riep een ander. Jniat, bg moeier Welle, die beka zal er voor boeten alaat haar dood, met baar ge heele beidengebroed. Badaard, bedaard, kinderen vermaande de bedaohtaame meester Lyon, dat ia nog volstrekt niet beweaen begaat geen dwaas heid 1 Dat oude.wgf mag niet ontkomen 1 riep men weder. Dat aal ook niet gebeuren, de wet aal haar weten te vinden, morgen aalt gg alles vernemen. En gaat nu naar huia, voegde juffrouw Lyon er bij, het is laat, mijn huis is geen herberg, Met een seer begrijpelyk handgebaar dreef zy den troep naar bniten, die xiob onder brommen, tobelden en tieren verwy derde, maar aich toch tegen het bevel der huiavrouw niet bepaald durfde veraetten. Slechts William Davistown was nog gebleven. Hg staarde onafgewend naar de plaats, waar Elisabeth bad geseten, die inmiddels door Kate en nog een dienstmaagd naar een ander vertrek waa gebracht. Nu, mr. Davistown, boe bevalt u uwe toekomstige lady vroeg juffrouw Lyon schimpend. William sprong op: dat woord aoheen hem te doen schrikken, en bg bad niet terstond een antwoord gereed. In aijne plaats seide Charles verwijtend tot syne moeder Hoe kant gg op dien toon van uwe achoondoobter spreken Zgt gg nog niet verstandig geworden hernam de vrouwdie deerne wordt in eeuwigheid myn aobooudookter niet, ik wil o. a. 5 zware houwitsers en 4 kanonnen van 77 rn.M. Ten zuiden van de Somme hebben de Duitschers den Franschen een onaangename verrassing bereid. Ouder beschutting van den nevel waren Duitsche afdeellngen langs het Somme- kanaal voortgeslopen en plotseling deden zij een aaoval op het vlak tegen over Peronne liggende dorp Biaches en de zuidelijk daarvan gelegen hoeve La Maisonnette. De Franschen erkennen, dat het dorp en ïoeve ln Duitsche handen geraakten, doch dat een krachtige Fransche tegen aanval den vijand weer verdreefalleen houden de Duitschers nog stand In een dein boschje ten N. van Biaches. Daarentegen melden de Duitschers, dat zij een deel van het dorp bezet houden (misschien maakt het boscbje deel van het dorp uit) en geven zij op ruim honderd gevangenen te hebben gemaakt. Voorts berichten zij over door spervuur gestuite Fransche aanvallen op Barleux en Estrées. Ten N.W. van het oostelijker gelegen bosch van Bazentin le Petit hebben de Engelschen de stellingen van de tweede Duitsche linie op een front van 1500 meter breedte stormenderhand geno men. Uit het groote aantal gesneuvelde Duitschers in dezen sector blijkt, welke zware verliezen de vijand sedert het begin van ons offensief heeft geleden, zegt de Engelsche staf. Ten O. van het nog verder oostwaarts gelegen dorp Longeuval hebben wij do bres in de tweede Duitsche linie nog verwijd door de vermeestering van. de sterk verdedigde stelling Waterlot-hoeve, deelt de Engelsche staf nog verder mede. Waterlot-hoeve ligt ten N. van het dorp Gulllemont, vlak tegen bet dorp Ginchy aan. Het totaal aantal der door de Engel schen gemaakte krijgsgevangenen is thans gestegen tot 189 officieren en 10.779 man* Onder de buitgemaakte kanonnen zijn 17 zware en 37 veld stukken; voorts werden vermeesterd 30 loopgraafmortieren, 66 machinegeweren, duizenden projectielen. baar in mgn bnia niet dolden. Joffronw Lyonweea barmhartig, smeekte William. G|j znlt baar toob beden niet op straat willen zetten zeide meester Lyon. Zoo onohriatelyk ben ik niet, hernam sgne vroaw laat sjj deaan nacht hier alapen, maar morgen kan zg baars weegs gaan. Waar most tg dan been, moeder vroeg de goedhartige meester. Dat is myne zaak niet, bier zal zg niet big ven als gg daarop staat, dan ga ik been Hier zal «ij ook niet blyven, dit huis is geen tamelyk verblyf voor mgn toekqmstige gemalin riep eensklaps William Davistown. Weet gg nn wat gg met uwe liefste snit aanvangen vroeg joffronw Lyon met ten pottenden lacb. Wilt gy haar niet naar heaney-Wood brengen Uwe snater zal siob zeker «eer verbengen Al was William misschien een oogenblik voornemens geweest haar een onderkomen te Cbesney-Wood te bezorgen, dan deed deze aanmerking hem toch terstond tot andere gedachten komen. Gg behoeft mg niet te leeren wat voor mgne brnid past, riep hg ik zal zelf wel weten, wat mg te doen staatmaar wees gerost, morgen znlt gg bgtgds vau de onwel kome gast verlost tyo. Met een kort afscheid haastte hg aiob weg, en liep rechtstreeks naar de abdyMary, zijn goede gezellin, moest raad sobsffao. H^t liefst zon bij gezien bsbben, dat dese het meisje tot «ich genomen bad maar bg vreesde toch, dat de sqoire en sijoe vrou dit niet gedoogen zenden. Zg tal haar onder hare bescherming nemen en dan it tij geborge zeide by met een verlicht hart. Hij ondervond tocb, datde torg voor de teruggevondene bod grooter las was, dan hg lich had voorgesteld. In de abdy gekomen, vernam bg dat Mary bg sgne taster te Cbesney-Wood wat; zonder zich een oogenblik op te houden, snelde hg derwaarts de lichamelyke inspanningen en gemoedsaandoeningen hadden hem echter zoo afgemat, dat bg met den uitroep Zg it gevonden I in de kamer zijner snater atn de voeten van Mary bewusteloos netrvitl. VI. Mary Wintlebury en Hett) badden William, zoodra hg weer bijgekomen was en baar tyn wedervaren met betrekking tot dt too ga_ beimtinnig verdwenen en thans wetr t~ voorechyn gekomen Elisabeth Canning, mede" gedeeld bad, met groote bereidwilligheid hart hulp bad toegezegd. Zyns taster deed kern echter opmerken, dat het voorhands verkiesiyk ton syn, baar in een teer bescheiden omgeving te brengen tot hot oovermydelyk ondersoek geëindigd, en de dnieternis, die over baar lot verspreid lag. opgehelderd was. Tot verbating van Mary maakte William hiertegen gten bedenkingen. Het vnrig verlangde terugvinden der geliefde sobeen hem meer onsteld dan verheugd te hebben. Hetty wierp Mary een veelbednidtndon blik toe bare voorspelling sobeen reeds bewaar heid te worden. Laten wg baar naar Nancy. Forbes brengen, stelde Hetty voor dit waa tent vrouw, die vele jaren te Cheiney-Wood ge diend bad, daarna gehewd was en nn alt wednwe in een kltin bnitje met een tnintje woonde, dat baar door Sir Ralph voor een billgken huurprgt wat afgestaan, en evenver van de Abdy alt van Cbesney-Wood verwyderd lag. Ook dit werd door William goedgekeurd, en Hetty nam op tioh, den volgenden morgen deze Baak met de vrouw, die in velerlei opsioht van baar afhankelijk wat, te regeleo de nitalag wat dan ook naar wenacb. Het verbuiten kon eobter eeret in den laten namiddag van den volgenden dag platte hebben Elisabeth wet te twak geweeat om voor den middag haar bed te verlaten, en toen tg eindeiyk opstond en te voorecbijn kwam, maakte tij, ondanks hare nn *eder zindelijke en betameiyke kleeding, toch znlk een onbeschrgfelyk trenrigen indruk, dat joffronw Lyon den moed niet bad, het bevel, dat tg terttond het bait moest verlaten, m al sgn strengheid te handhaven. (Wordt vervolgd.) je Echo van het Zuiden, Waalwyksclie en LangsJraatselie Courant,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1