Nummer 80 Zondag 8 October 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwijhclie Stoomdrukkerf) Antoon Tielen Eerste Blad. DE OORLOG. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Gemengd Nieuws. FEUILLETON. Telefoonnummer 88. Telegram-AdresECHO. De Echo van het Zuiden, Waalwijksclie en Laiigstraatsclie Courant Dit Bl*d verschijnt Woatiadng- en Zaterdagavond, A-bonnementsprijs per 8 maanden f0.90 Franco per poat door het geheele ryk f 1.05 Brieven, ingezonden «tukken, gelden enz., franco te renden aan Uitgever. den UITGAVE Pkijs dbk AdybktbnyiIn 10 cent per regel; minimam 6 regels; groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8amaal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale teer voordeelige contracten geslotenReclames 15 cent per rege Redt RoemenenïéVijftien Roemeen- sche bataljons in de pan gehakt De bondgenooten, die Roemenië met zooveel gejuich hebben binnengehaald, beginnen zich ongerust te maken over het land van koning Ferdinand, dat vijf weken geleden eerst het zwaard aan gordde en nu reeds een drietal zware nederlagen heeft te boeken, bedreigd als het wordt door de Dultsch-Oosten- rijksch-Bulgaarsche legers, die aange veerd worded door een paar veldheeren van den eersten rangMackensen ter eene zij. Falkenhayn aan den anderen kant. Vooral de Fransche bladen zien de toekomst voor Roemenië dooker ia. Generaal Berthout zegt in le Petit Journal, dat de eealge redding voor Roemenië is, zijn offensief in Zevenbur gen op te geven en zich te bepalen tot de verdediging van zijn eigen grens- passen. Hervé roept in zijn V i c t o i r e al: >lR.edt Roemenië; wat zou het bezit van Lemberg baten, als de vijand Boe karest bezette Tot het opgeven van het offensief in Zevenburgen zal Roemenië waarschijnlijk gauw moeten besluiten, wil het, wat het aan troepen daar oog bezit, heelhuids binnen zijn grenspalen terugtrekken Weliswaar erkent Berlijn, dat in het oosten in de Geörgeny-bergen de Roe menen eenigen voortgang maakten, maar wat beteekent een succesje als de ge- vangenoame van enkele officieren en 300 man, verbonden met eenige terreinwinst, bij de tegenslagen, die het zuidelijk Zevenburgsche iront en de overtocht over den Donau hebben opgeleverd? Merkwaardig is de opmerking in het Duitsche legerberlcht, dat de centralen thans voor Fogarat staan. Zonder com mentaar dcelen Be'lijn eu-Weenen dit mee, de conclusie ligt echter voor de baud, dat het 2e Roemeensche leger, dat ter ontlasting van den druk, door de centralen bij Hermanns'adt uitgeoe fend, was uitgezonden Falkenhayo's linkervleugel niet heeft kunnen weerstaan en in stede van op Schafsburg aan te marcheeren, op de Aloeta is terugge worpen. In het gebied ten zuiden van Hermann, stadt, gaat de zuivering van het berg achtige terrein door de Oostenrijksch- Duitsche overwinnaars voort, terwijl meer naar het westen in het Transsylvanlsche Alpengebied èn bij Petrosecy èo bij Orso van het Roemeensche offensief geen voortgang maakt. Het belangrijkste feit van het Roe meensche gevechtsterrein is echter de vernietiging van het bij Rahova over den Donau gestoken Ropmeensche leger. Men vraagt zich af, of de lessen, die uit dezen oorlog te trekken zijn, den Roemeenschen strategen geheel en al zijn voorbijgegaan als men leest, dat de Roemeniërs, dj,e blijkbaar de bedoeling hadden Mackënsen tusschen twee vuren te brengen, met niet meer dan 15 a 16 bataljons hun gewaagden tocht onder namen, hun pontonbrug zoo onvoldoende beschermden, dat Oostenrijksch Hon- gaarsche Donau-monitors hOu eenige verbindingsmiddel mét den noordelijken oever in elkaar konden schieten cd. dat ze geen artillerie meevoerden 1 "Moet men zich dan eigenlijk verbazen, als men leest, dat de tegelijkertijd uit Roestjoek en uit Toetrakan oprukken de Duitsch-Bulgaarsche legers, de Roe meniërs, die een vijftal Buigaarsche dorpen hadden bezet, op belde flanken hebben aangevallen en zoo goed als in de pan gehakt De bloedige strijd in Wolhynie. De strijd op het Wolhyaische front heeft onverminderdvoortgewoed tusschen de legers van generaal Von Tertsyans* kl, aan den kant der centralen, en ge neraal Kaledln, in het Russische kamp. Van Kieselln aan den benedenloop van de Stochod, voorbij Sgturczy aan de Turya, tot aan bet in dezen strijd zoo bekende Swlnioechy, loopt de Russische aanvalsilnie. Een roffelvuur zooals in Woihynië, waar de Russen toch de nieuwe phase van dezen oorlog met al hun overvloed van artUlerlema'eriaal heb ben ingeluid en doorgezet, nog Diet was voorgekomen, ging aau den eersten aan val vooraf. >We wareo dus gewaar schuwd, zoo wordt uit het Duitsche oorlogsperskwartier geschreven, en be reidden ons op het Russische offensief voor. Het was den\ vijand blijkbaar om den zoolang vergrendelden weg naar Wladlmir Wolynskl open te maken. Uren en uren aaneen joeg'de Russische bevelhebber de Russische aanvalsgolven tegen de Duitsche stellingen op. Zeven- tienmaal gingen de garde-regimenten, twaalfmaal de troepen In den noordelij ken sector tot den aatjjval over; de ar tillerie der Russen, op jden rug der eigen troepen gericht, zweepte hen voort, Tertsyansky's leger weerstond eTfrcn aanval en geen' voetbreed gronds bracht de felle aanval hen vooruit,» Dat was eergistcre*. Gisteren joeg generaal Ka- ledin de Russen tegen de vijandelijke stellingen op, maar e en negatief was voor hen de uitslag. Duizenden lijken van Russen, zeggen de legerberichten der centralen, dekken weer den reeds met zooveel bloed gedrenkten Wolhy- nischen grond. De legerberichten uit Petersburg dee- len slechts mede, dat ten westen van Boebnow bij Szelwow en Koiytnlca, de strijd nog voortduurt. Een bewijs, dat de Russen nog geen voördeélen van be te.«kenls, die hun den weg, naar 't ge stelde doel openen kunnen, hebben beielkt. Van de Turku* ■- fronten KONSTAN'flNOPEL, 4 Oct. (Milli.) OfficieelDa Perzische Bichturen, ateuueud op ue zegevierende keviijdiogsoperatie? van het Keizeilyk Oitomansche leger, zyu tegen de Ruisen opgestaan en hebben zii'h aan gesloten bij den heiligen.oorlog. Zy hebben de stad Ispahan van de Ras sen bevrijd. Verscheiden aanvallen, sedert een week door de Russen tegen Bid/jar oodemomeD (110 kilometer ten Noordwesten van Ha- madan) zijn volkomen afgeslagen. De be slissend geslagen vijand heeft de vlucht ge- nomeD. Behalve talrijke verliezen aan dooden en gewonden, heeft de vijand veel munitie wagens, wapenen en andar krijgstnig ver- loreD. Aanvalleu derRu'sen op Kjomireh, 80 kilomoter ten Noorden van Rïvandoez, zijn voor hen op een nederlaag nitgtloopeD. Zij werden op do vlocht gejaagd. Op het Kaukasisch front schermutselin gen, waarhij wij eenige gevangenen maakten. Op den linkervlengol hebben wij ren aan val der Rassen afgelegen. Op het Egyptische front zijn drie vijan delijke vlieg-irs over El Ariej gevlogen. Zij beproefden bommen te werpen, maar wer den door ona voor verdreven. Eóu vliegtnig werd beschadigd. Voor het overige niets van belang. De duikboot-oorlog In de Mlddellandsche Zee heeft een vijandelijke duikboot het 18.000 ton groote stoomschip >Franconla» van de Cunard lijn ia den grond gehooid. Er warea geen troepen aan boord. Van de bemanning zijn er 302 gered en worden er 12 vermist Het schip was in dienst der Engelsche regeering. De Petit Parisien noemt nog als ge torpedeerde schepen de >Blavet> en de »Irma», belde Fransch. De Engelsche verliezen. In de maand September bedroegen de Engelsche verliezen In het leger 5403 officieren, waarvan er 1248 zijn gedood en 3817 gewonden 113.780 man, waarvan er 23.683 zijn ge dood en 81.282 zijn gewood. De rest wordt vermist. Bij de vloot: 58 offtciernn, waarvan 21 zijn gedood, en 3292 man, waarvan er 148 zijn gedood. De overigen wor den vermist. In Augustus bedroegen de totale ver liezen van het Engelsche leger 4693 officieren en 173 097 man In Juli 7071 officieren en 52.001 man. In drie maaoden tijds geeft dat een verliezenlij'st van ruim 170)0 officieren en bijna 300.000 man. Een arbeider te Wieringerwaard liet bij het mestrijdeu zijn vier jarig zoontje meegaan, met het droevig gevolg dat het jongentje tijdens het ontladen der kar ojder een der wielen geraakte. Het kind is aan de gevolgen overleden. Op het station Venraai werden Zaterdagavond een Belgische krankzin nige, die'onder polltlegeleide naar een der gestichten aldaar zou worden ge- faa „DE SüflO VAN HET ZUIDEN." Eene geschiedenis uit de Engelsche rechtspleging. 32) XVI. Hetly laat gy n eindelijk eens weder by my sien? riep Ma»y Witlebnry bare vriendin toe, toen dese op een helderen herfstmorgen tegen het oiode van October by baar in de kamer trad. Ik geloof dat er wel veertien da^en verloo- pen sijn. sedert gij het laatst hier waart. Vergeef my. mijn lieve, ik bad het soo drnk, aeido Hetty schalkachtig en ernstig te vens, terwfjl zij tot Mary kwam en haar arm om baar middel sloeg. Dat schynt wel soo, hernam Mary want ik ben een paar malen op verschillende tijden van den dag te Ch«sney Wood geweest, maar altijd heette het miss Davistown was niet te hnis, na eens waart gy naar Londen, dan weer elders heen gereden, Zyt gy volstrekt niet nieuwsgierig wat date drnkte beteekent? vroeg Hetly. baar styf oausiende. Oob neen! Wat zyt gy toch een vogel Pboenixl Ik sou branden van nieuwsgierigheid, als ik soo veel gebeims aan n bemerkte. Ea als ik na wel vermoeden kon wat a drtjit? Dan heeft Robert geklapt.' Dat heeft hij werkelyk en meende daar mede iets goeds te doanl en laat ik het maar bekennen, Hetty, ik ben meermalen by u ge weest om met u over die saak te spreken, en daar ik u niet te sien kon krygen, heb ik a laten versoeken by m|j te komeB. Ik hoop dit gij niet aalt trtchten mij terng te houden van te doon wat mijn plicht is, en waardoor ik vertrouw ons aller gelnk te sollen bewerken? Oos gelnk! B^ste, hoopvolle Hetty, Waar is het gelnk? Wat is geluk? Het boeit van dutgeno, wat m»n lief heeft de barmocie tnascbon onzo uitwendige be trekkingen en onae geestelijken behoeften, bo ven alles echter de vatbaarheid en de wil dm niet ongolokkig te sijn, ook als alles geheel onbegrijpelijk en «onderling gaat. Kort en bondig verklaard, seide, Mary glimloohend, en o>k tegelyk een recept voor geschreven, dat intusschan indirect de beken tenis bevat, dat bet geluk eene zeldzame plant ep dese aarde is en men zich zonder deze moet weten te bebelpeD, En gij, mijne baste Mary, schynt voor nemens dit te doen. dooh waarschijnlijk niet naar mijn rcoapt. maar terwyl gij als een vo geltje de ratelslang, ongeluk geheeten, in den geopenden bek huppelt, seide Hetty en be schouwde na opmerkzamer do bleake wangen en treurige oogen van baar vriendin. Ik sie al hoe het staat, ik bnb niolaog niet gekapitteld, bet hoofd omhoog Msry, al leen by is verloreD, die sich zalf opgeefl! Dat heb ik gedaan, zuide Mary zacht. Maty, om Godswil, gij hebt immers den graaf nw woord niet gegeven? Nog niet, was het nog zachtere ant - woord. Goddank 1 dan is nog niets verloren.' Mary schudde byna onmerkbaar het hoofd. Ik zal het gevon. zeide zij schier onhoor baar. Hetly snelde naar bet venster en rukte het open. Het is verstikkend beet hier in de ka mer, zeide z\j, wie soa op een d#g als dezen zulk een vuar in den baard kannen verdra gen. Ik geloof dat gij «zelve reads zoodanig hebt opgegevea, dat het a onverschillig is of men n roostert of laat verstijven. Gy hebt galyk, het is hier drukkend heet; ik had er werkelyk niet op gelet, dat Heyh te veel kolen op den haard beeft ge daan. Zoo heet dat ik het hier niet kan nit honden; sla een mantel om en laten we naar bracht, bij het uitstappen door een pas- seerenden trein belde beenen en een arm afgereden. Qe ongelukkige was spoedig dood. Te Neer is Zondag de 33 jarige landbouwer G. Claesstn van een kar gevallen en eenige oogenblikken later aan de bekomen verwondingen overleden. Te Nleuwerkerk a/d IJsel in Dins dagmorgen vroeg de 17 jarige dienstbode E. S. van den landbouwer J. V. door de duisternis te water geraakt en ver dronken. Te Paddepoel bij Groningen is Zondag het zoontje van den landbouwer K dat paard wilde rijden, vau het dier gevallen en enkele uren later overleden. Een 20-jarlge kantoorbediende te Amsterdam had uit een chequeboekje der Amsterdamsche Bank van zijn pa troons geregeld een formulier van een cheque gescheurd, daarop een bedrag van f 12,965.58 lugevuld en er de hand- teekenlog zijner patroons valschelijk op aangebracht. Op de Amsterdamsche Bank liet hij zich de cheque tot een bedrag van f 12,965,58 uitbetalen. Na eene weken kwam de fraude aan het licht en moest de ontrouwe bediende zich voor de Rechtbank verantwoorden. Wegens diefstal, valschheld in geschrift en oplichting werd 18 maanden gevan genisstraf tegen hem geëischt. Binnen 2 maanden bleek het jong- mensch f8000 opgemaakt te hebben 1 Te Eindhoven is van 25 Septem ber tot 10 October a.s. consent verleend, om ruim 210,000 K.G. brood te verzen den naar België. Gebrek aan grondstoven. De jutefabrieken to Rijssen van de firma Ter Horst en Co., die 1400 ar beiders te werk houdt, staan wegens gebrek aan grondstoffen stil. Een deputatie uit werklieden hoof den van gezinnen heeft Dinsdag te 's Gravenhage aan het Kon. Nat. Steun comité en aan de Nijverheidscommissie een adres aangeboden waarin zij deze college's verzoeken er bij de regeering en de N. O. T. op te willen aandringen dat grondstof worde verschaft, opdat een 1403 arbeiders weder aan het werk kunnen. het park guaD. Mary nam hiermede geuo6gm, en weiara snelden baiden vriendinnen door de onde zaal naar buiten. Het was een schoone, warme Ootoberdag, esn van die dagen, zoouls de herfst soms ople vert, alsof het jaargetijde nog eenmaal al «ij - ne liefelijkheid over de aarde en hare bewo ners wilde uitstorten, oua hun het afscheid te vergalden, dat evenwel daardoor dubbel bitter wordt. Arm in arm daalden de baide maifijas van het terras naar een groot grasperk af, dat door eene haag van sierstruiken omringd was, waarvan sommige nog haar donkerder of lichter groen behouden hadden, en andere reeds rood of geel geworden waren. In de verte verhieven zich. als begroeide bergen op den golvnndsn grond, de boven elkander uitste kende boomen va» het park en van het daar aan grenzende boscb; donker, bycf zwart, de onde hooge dennen enpijnboomen del der, iu de kleuren van (ien herfat, de eiken, banken en ahornboomec. Ein wolklooae hamel strekte zioh over het liefelijke landschap uit, hoog stond de son, welker stralen heden met verzengend, maar zacht verwarmend en weldadig op de aarde vielen. Hier is höt goad, laten wy ons bier nederzetten, zoide Hetly. en trok hare vrien - din op eeno dar eenvoudige banken, die als uitnoodigshde ins»plaatsen tusschen da struiken stonden, en vanwaar men een heerlijk uit - zicht had. Hier onder Gods vrijen hemel moet gy my opbiechten, Mary; voor alle dingen moeBt ik n nit de drukkende kamerlucht verlossen. Wat wilt gij van my weten? Was het de gunstige invloed, dien liatiy a frisch gelaat steeds op haar uitoefende? Was het de geurige herftstlucht, die haar voorhoofd en hare wangen streelde? Het bleske gelaat had eenige kleur gekregen, het matte oog zag met eenig meer leven en hoop in bet rond. Mat een tevreden hoofdknik zag Hetty deze verandering; daarop antwoordde z'y: Wat ik van u weten wil? Ik w.lde voortgaan by da. woord van n, dat mij voel meer dan da hitte van uw haard de borst baklemde en my naar buiten dreef; by dat woord: ik zal h-*tg«veo, Mary; dat kan. dat mng u gien ernst ajjol Mat znlke dingen nckertst tnen Diet. Ilatty Waarom wilt gy het geven? Omdat gh den graaf bemint? Hatty, wees birmbartig, folter my met. Ik falter u niet, ik doe als do heelmeester, die met do eondeernaald de wonde poll; do patiSat kermt, maar de arts kan hem depyo niet besparen. Oüdut hij eene proef u«men Neru, omdut hy da kranke geneseu wil; ik vraag u nogmaals: bemint gij den graal? Gij weet immers wal dat ik hem niet bemin, duisterde Maty met bf^wend gelaat. Eu tooh wilt gy hem huwoL? Waarom Omdat mljo vader het wenscht. omdat do araaf my bemint, omdat hij eau eervolle positie, een werkkring kan aanbieden, waarin ik voel goeds kan doen. omdat Genoeg, genoeg; gij ge-ft een geheele reeks van Riondsn op, om den eenigen met te noemen die u tot dat besluit heeft gebracht Oij wilt uw bard verdoovan, gy wilt de li.fds voor den een onderdrukken door een echt - verbond mtt een aader te eloiten Hetty, gij «ijt wreed/ Neen, mijn schat, ik bon slecbti waar, ik lees in uw b r:. sooals niemand anders. Ja wel, Hit'y. ook rayao moeder leest dfl-lEa raad zy u aau, den graaf te huwen? Neen. maar zij laat mij b«gaao. Omdat zij onder den. invloed van «w vader staaM Vergeef rnjj gy weet hoe hoog ik uwe ouders vereer; het is immors izoor na tuurlijk, dat voor nw vader, van zijn punt, graaf Waversford een zeer gewen.ohte RCboonzooD is; en wat nwe moeder Ibetreft wie het lot, zooals baar, vergQnd heeft. zon- der s'.rijd den man barer eerste liefde tot echtgenoot te krijgen, die kan den toastand van een arm meiejiihart niet egrypen, al ware dat van haar eigene dochter. Maar gij begrijp» het. zeide Maiy, doe lende op Hatty's eign» hait. Weg daarmede.' Ik zal met myselve wel klaar komen, en gij «uit mij daarbij ook helpen, als de nood aan den man komt, maar zoover is het nog uieM ü<jtty, hebt gij hoop Spreek, hoe staat gij met Robsri? Zoo als altijd, maar laten wy dat rusten; spraken wy over n. Wat is daarover te spreken! (jij zult thana tooh niet meer gelooven, dat - Zy bleef sic ken, het viel den tro'schun mond te zwaar ml te spreken wat haar hart zoo ongeneeslijk vaneen reot. Liefkozend vatte Hetly bare hand. Ik weet thans van Williem mmdor dan gij, hy wrokt tegen mij. Ea mb vermijdt bij; komt htf al Mni. dan hoor ik altijd het oude liedje, dat hy Elisa beth Canning bowon w.l, huwen moet. Gelooft gij nog dat by haer bemint, dat hy met haar gelokkig kan worden? Mary «nohta diep. Hetty, dat is het juist wat my too eindeloos rampzalig maakt. Mij- zelve kan ik vergeten, maar dat ik ook hem in «Ün ongeluk moet sien loopen en geen hand mog uitsteken, dat is het wat ruy tot vertwijfeling brengt. M-t uw verlof Ik zteek myne henden ge ducht uit, heb ook andera handea m beweging gebracht en boop dat ook gij nog aan mfjoo saak zult deel nomen. Dsar Robert geklapt heeft weet gij immers wat mijD doel is. Nooit, nooit. ,i Hoe Mary? maent gy dat nr Crispe Gas- coyoe en ik op een.verkeerden weg »ijo? Hare vriendin antwoordde niet. Mary ik vraag u op uw geweten af, welk# indruk hebt gij van de tereohtzitting in Old Bsilty medegebraoht? Dat h6bt g'lj immers zelve genen: dien van afschnw en ontzetting. Dat waz het niet alleen, hondt glj de keHenen voor schuldig? G»looft *y dat Elisabeth Canning de waarheid gesproken beeft? Neen, neen, antwoordd» Marry l)an is het nw plicht voor de waarheid getuigen. (Wordt vtrvolgd.l

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1