Nummer 81 Donderdag 12 October 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Waal wiptsclie Stoomdrukken) Moon Delen DE OORLOG. FEUILLETON. BINNENLAND. Dit Blad verschijnt Woensdag- en Znterdigaroud. Abonnementaprijo perS maanden f 0.90. Franco per post door het geheele ryk f 1.06 Brieven, ingezonden stuldccn, gelden ens., franco te renden aan Uitgever. den UITGAVE Telefoonnummer 38. Telegram-AdresECHO. Prijs dik Advb*tbnti8n 10 cent per regel; minimum 6 regels; groote lettere naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal rebels en advertenties bij abonnement worden specialiseer voordeelige contracten toesloten. Reclames 15 cent per rege Van het Roemeensche front, WEENEN, 9 Oct. (Spec. Dienst.) Uit het oorlogsperskwartier wordt bericht Nadat het eerste Roemeensche leger was geslagen zijn de overblijfselen daar van deels ten zuiden van het Fagaro- gebergte teruggeweken deels in aan sluiting met het tweede Roemeensche leger opnieuw geslagen en aaar de Törzburger en Tömóser-passen gedron gen. Het gros van het tweede leger is echter genoodzaakt geworden in Noord oostelijke richting uit te wijken. Van den trein kon slechts een deel langs de passen terugtrekken het overige deel moest naar.. meer Noordwaarts gelegen passen gezonden worden, voor zoover het niet in de handen der verbondenen viel. Thans wordt de Zuidelijke flank be dreigd van de Roemeensche troepen bij Gyorgyo. Ook. de strijdkrachten, die zich in het Noord-Oostelijk deel van Zevenburgen bevinden, zijn nabij Paraid to zijn geslagen, teruggetrokken naar het Gorgury-gebergte. Szekely Udzar- kely is weder door de Oostenrijkers bezet. De Roemeniërs zijn dus over de geheele linie op den terugtocht. Ook in de locale actiën dolven zij het ondei- splt, zooals ten Zuiden vaD Petroseny en ten "Zuid-Wésten van den Rooden Toren-pas. De toestand. Van de verschillende fronten heden geen groot nieuws. Na het hervatten van het Engelsche en Fransche offensief aao de Somme op Zaterdag, waarbij de geallieerden wederom een K.M. terrein wonnen op een front van 1 K.M. breedte, Is er gisteren wederom eenige stilstand gekomen aan de Somme. Aan het Fransche front verliep de dag van gisteren heel rustig, de Engelschen veroverden nog eenige loopgraven en maakten 200 gevangenen. Aan het Russische frontkloen de Rus sen nog steeds aanvallen op de Duitsche Unies bij Luck, maar voor de zooveelste maal vergeefs. De Russen leden, naar het Duitsche legerbericht meldt, bij deze stormloopen wederom groote verliezen. Vaa sDE ECHO YAN HET ZUIDEN." Bene geschiedenis uil de Engelsche rechtspleging. XVI. Ik kan niot, ik mag nis'. Het komt ing zoo onedel voor, op te treden ala tegenstand ster van baar, die mg het hart van William ontroofd beeft. Gij wilt hom liever in de handen van de bedriegster, de moordenares laten Hetty Ja, van een moordenares Wantzg ver moordt in koelen bloede ongelukkige mensohen die onder den vloek van 't vooroordeel staan, door bare valaobe getuigenis. IJselijk I zuchtte Mary. De liefde voor William, de zacht tot rechtvaardigheid, moet n overhalen n bg ons aan te sluiten. Hg zal mg haten, mij verachten, all hg mij ook aan de agde van Elisabeth's vijanden vindt. Daar mag de ware liefde niet naar vragen. Laat mg op den aohtergrond blijven welk nnt heeft bet, dat ook ik optreed met een aanklacht, die toch niemand kan bewijzen Omdat wg dat nog niet kannen, jiiat daarom is het noodzakelijk, dat ieder, die het met ons eens is, ook de hand aan bet werk sla. Weldra zal de keten, dien wij oaziohtbaar om Elisabeth spannen, sterk genoeg sgn om dien te sluitenmaar dan moeten er velen tsgen baar kannen getuigen, want de Btrjjd sal niet lioht zgn zij heeft een machtige bondgenoote de macht van het vooroordeel. Er ontstond eene lange pauze Mary ging met ziohzelve te raden, Hetly zat stil naait Aan het Italiaansche front blijft het bij artillerie-duels en kleine gevechten, zonder dat de toestand er door gewijzigd wordt. In Zevenburgen dringen de Duitsche en Oostenrijksche troepen de Roemeniërs nog steeds verder achteruit en het scheelt niet' veel meer, of de Roemeniërs hebben dit gewest -bijna weer geheel ontruimd. De Duitsche duikboot, dit zoo ge vreesde wapen ter zee, heeft de laatste dagen tal van slachtoffers gehaakt. Allereerst is een Fransche hulpkrulser, met Ftansche en Servische soldaten aan boord, door een Dultschen onderzeeër getorpedeerd, waarbij waarschijnlijk meer dan 600 soldaten om het léven zijn ge komen. Voorts zijn Duitsche duikbooten aan de Amerikaansche kust verschenen en hebben daar tal van schepen doen kel deren, maar gelukkig zijn hierbij weinig menschenlevens verloren gegaan. Waarschijnlijk zullen deze duikbooteD- aanvallen aan de kust der Vereenigde Staten nog wel een staartje hebben. De Engelsche bladen protesteeren er tegen, dat Amerika de Duitsche duikboot U 53 in ie haven van Newport toeliet. Volgens de bepalingen van het volken recht mogen oorlogsschepen van oor logvoerenden 24 uren in onzijdige terri toriale wateren vertoeven, ze mogen echter geen brandstoffen of levensmid delen aan boord nemen. Dé commandant van de U 53 heeft zich stipt hieraan gehouden, maar de Engelsche regeering wil, gelijk men weet, de Duitsche duik booten niet op één lijn stellen met ge wone oorlogsvaartuigen en verlangt, dat onzijdige landen zullen weigeren, Duitsche duikbooten, al is het slechts 24 uren, in hun havens toe te laten. Amerika heeft zich echter niet met Engelands opvatting in deze vereenlgd, en het is begrijpelijk, dat deze houding een spijtigen indruk in Engeland heeft gemaakt. Amerika heeft daardoor aan de kleine neutrale staten een slecht voorbeeld volgens de meening van Engeland gegeven. De minister van marine der Vereenigde Staten heeft in zijn voorlooplg rapport aan president Wilson gémeld, dat de tot dusver iDgekomen berichten er op wijzen, dat alle internationale regelen baar en waohtte tot sy weer het woerd zon nemen. Welk plan habt gij ontworpen? vroeg Mary Robert heaft mij daarvan niets mede gedeeld. Omdat hij zelfs niets weethg behandelt de zaak to zeer als tgdverdrijf, om hem geheel in het vortronwen (o nemen. Gij echter snit dies weten. Zij boog sich dicht tot haar over en fluisterde haar ijverig in bet oor. En gelooft gg dat dit voldoende zal «Ija Een bevtl tot inhechtenisneming tsgen baar uit Ie vaardigen, ja; het verdere tul dan van hat vernieuwde onderzoek afhangen daarvoor moetm wg ons toorts en en daarbg moet ook gg ons tor zgde stuuu. Gaarne, zeide Mary, baar de hand toe stekende, maar Hetty, voegde zg er aarzelend, als besohaamd bg', ik zal weldra op reis gaan. Hetly bad in een juichtoon willen uit barsten, en baar een warmen dank willan toebrengen voor de gedane belofte, maar toen zg den sletsin hcorde, verstomde «het woord op bare lippen en op sleponden toon vroeg zg Gu Mama en ik hebben oen nitnoodiging naar Parkwater bg lord en lady Trevelyn aangenomen, voegde er Mary zucht bg. Naar Parkwater in Hamspire En uw vader gaat daar ook heen op de vossenjacht bg lord Waversford O, nu begrgp ik alles, Mary, Mary, doe dut niet 1 smeekte zg' met tranen. Ik kan niet terng, de nitnoodiging van lord Waversford is gedaan en aangenomen en gg weet dat mgn vader zijn woord bondt in alles. t, Wordt dan ziek. Dat gaat niét. Mary, ik bid, ik bezwoer a, gij moogt a thans nog niet onherroepelijk verbinden Waarop zon ik nog wachten Op de veroordeeling van Elisabotb Canning. Mary schrikte op. Op de schande, op 't verderf van een natuurgenoot zon ik mgne hoop bonwen Nooit I Nooit I Als ik mg bg n voeg, tegen dat meisje bandelen en getnigen zal, dan kan ik dit slechts doen met een rein hart. Om William nit onwaardige boeien te voor het oorlogvoeren door de Duitsche onderzeeërs, die aan de kust van de Vereenigde Staten opereereo, in acht zijn genomen. Toch vreest men in de Ver. Saten, dat verscheidene Jastfge vraagstukken zich thans zullen voordoen. De Engelschgezlnde pers In Amerika is natuurlijk slecht te spreken en pro testeert heftig tegen de Duitsche duik boot aanvallen vlak bij de Amerikaansche kust. De papierenoorlog kan nu weer be ginnen. Ongetwijfeld Is 't verschijnen van Duitsche duikbooten aan de Amerikaan sche kust een groote prestatie der Duit sche marine en industrie en kan dit den Engelschen nog vele onaangename zaken bezorgen. Zij moeten vergezeld gaan van andere duikbooten die geheel ingericht zijn voor 't vervoer van brandstof, pro viand en munitie. Alles zal gedaan worden om de uit Amerika gaande munitie schepen naar den kelder te helpen. De Duitsche oor logs leening. Zooals 'gemeld heeft de vijfde Duitsche oorlogsleening 10.590 millioen mark op gebracht, behalve de inschrijvingen op het grootboek en die van het buitenland. De eerste leening bracht 4,451, de tweede 9,060, de derde 12,160, de vierde 10,767 milloen mark op allé vijf te zamen dus 47,038 nriiltoën. De Duitsche bladen jubelen over dien uitslag. De keizer zond telegrammen van gelukwensch aan den minister van financiën en dpn rijkskan selier, waarin, hij den uitslag der leening als het bewijs beschouwt van het ver trouwen van het Duitsche volk in de toekomst en van het vaste besluit, den oörlog tot een gelukkig einde te brengen. Een transportschip getorpedeerd. Uit Parijs wordt gemeld. De vrachtboot „Gallia" (5895 netto- tons), welke in de Middellandschè zee ongeveer 2000 Fransche en Servische soldaten vervoerde, is den 4den October door een onderzeeër getorpedeerd. Het aantal geredde manschappen bedraagt op het oogenblik 1362. De torpedo veroorzaakte een ontplof fing in het munitiedepot en vernielde onmiddelijk het station voor draadlooze bevrgden, om onzalige vooroordoelen te ba strgden, kan ik bet doen, maar nooit met het vooruitzicht, dat daarnit voor mgzelve eenig voordeel zon knnnen ontspruiten. Beloof mg dan ten minste ééne zaak laat n in Hampshire niet overhalen den graaf eene verbindende belofte te doen. Wet denkt gg dan van mg Wie Mary Wintlebnry tot eohtgenoote verlangt, moet baar zoeken in bet huis barer vaderen I O 1 dan ie nog niet olie hoop verloren Gezegend zg de oude Abdg en ae trots der Wintlebury'e op dit sohoone erfgoed De diepe stilte, die de meisj*« omgeven bad, werd afgebroken door 't naderen van zachte, vlogge mannonscbreden. In jachtoostanm met het geweer over den schonder, en gevolgd door sgn lievelingshond, kwam Robert Wic- tlebury de laan af en. trad op da bank toe. Men zegt mg, dat miss Davistown hi9r is en daarom haast ik mg haar mgn onder daniget compliment te maken. Gg zgt langza&m genoeg komen aan slenteren van een al te grooten haast heb ik nieta gemerkt, hernam Hetty laehende. Zg govoelde boe pgnffik bet voor Mary zon ge weest zgn, indien Robert bad bespaard, welk een diep aangrgpend gesprek eg met elkander hadden gevoerd, en om zgne aandacht af te loMea, trachtte zg zgne soherts nog te over treffen. Dit gelakte haar. Zie die kleine Hetty eens.' Wat verbeeldt zg zioh nu wel? zeide bg plagend. Kan het anders, daar gg mg zoo ver went De rechtvaardige moet veel lgden, riep bij mst een klnchtig patbov. Gg weet, Hetrr, dat ik aan die zonde onschuldig ben, even onschuldig als aan den dood dar patryzen, die heden geschoten werden, want ik heb er geen enkele gezien. Mat een beklagenswaardig ge zicht keerde hg zgne weitaioh om. Maar ik weet wel wie n verwent, ging hg voort. •Wie dan? Misschien mgn broeder Wil liam? Yermoedt gg dat soms, omdat gg zulk een voorbesld van een galanten broeder zgt Zg zag daarbg schalkachtig naar Robert, die zonder veel omslag zgne zuster op sgde ge- telegrafie, zoodat het schip van alle ver binding afgebroken was. De re_ddingsbooten met de schipbreu kelingen werden den 5den door een Franschen kruiser opgemerkt, welke dadelijk patrouilleschepen te hulp riep. Reddingsbooten zijn op de Zuidkust vau Sardinië aangekomen. De Hanze en de handelaren in brandstoffen. Onder leiding van den Voorzitter van >de Hanze* In het Bisdom 's-Bosch werd alhier eene vergadering gehouden van handelaren in brandstoffen uit het diocees, om te geraken tot een dloce- sanen bond. Door eenige heeren werd het doel dezer bijeenkomst uiteengezet, hetgeen tengevolge, had, dat alle aanwezige han delaren zich aansloten en een voorloopig bestuur werd gekozen, bestaande uit de heeren J. Biessels, Nijmegen, Voorzitter H. Schippers, 's-Bosclj, Secretaris J. C. Kuiler, Eindhoven, Penningmeester Fir ma v. d. VeD en Co., Strijp en A. Appel, 's-Boscb, Commissarissen. Deze heeren zullen zoodra mogelijk wederom eene algemeene vergadering bijeenroepeu ter goedkeuring der Sta tuten. De ^dvlseur vaa >de Hanze* Dr. J. v. Beurden, spoorde allen aan vele leden voor den bond aan te werven. Met een woord van aanmoediging werd deze geanimeerde vergadering door den Voorzitter gesloten. De ;,Blommersdijk" getorpedeerd. Reuter seint uit New-York, dat het Nederlandsche stoomschip „Blommers- dijk voor de kust van Massachusetts is getorpedeerd. De opvarenden zijn gered. De „Blommersdijk" was met een lading tarwe voor de Nederlandsche regeering op weg van New-York naar Rotterdam. Het schip, vroegen Blötberg geheeten, was bruto 4835, netto 3102 ton groot, kon ongeveer 7500 ton lading vervoeren, was met ruim 6000 ton graan geladen en had verdere stukgoederen in, gecon signeerd aan de N. O. T. De directie van de Holland-Amerlka- lijn heeft van den kapitein van de Blom-. schoven en tnzschen da beide meisjes plaats genome» bad. Gg be11 wel gelgk, met de tegenwoordige jongelieden is niets meer aau te vaqgen, sg zg» stobstgf en weten niet eens meer een behoorlgke buiging te maken. Zeer juist, Robert, gg moest een voor beeld nemen aan uw vader. Of aan sir Crispe Gascoyne, hernam bg «enigszins spottend de lordmayor van Londen is zeker wel een cavalier uit de oude school Als het eene o»de school is, waar bg sgne maniere» geleerd beeft, dan was bet eene zeer goede, antwoordde Hetty een weinig scherp. Waarheen ook de jeugd moet gaan. Zooals gg zegt, Sir Crispe beeft echter niet alleen onberispelgke manieren, maar wat veel moer is, hg beeft bg zgne grgze haren nog de volle geestdrift der jeugd behouden bg kan nog iu e<n edel vuur ontgloeien, waar bg onreebt zietzonder te wikken en te wegen is hg bereid tusscbenbeiden te treden voor veroDgelgkten en verdrukten. Gg zijt eene zeer warme lofredenaarster van den lordmeyor, zeide Robert en zgne zaater, die bet tooueel alz eene stomme, maar opmerkzame toehoorster bgwoonde, meende in zgn toon een zweem van geraaktheid te hooien. Ik sohat en vereer hem hoog, want bg is een man uit één stak) x' Men zal hem den helden beschermer noemen, spotte Robert. Hg vreest noch de vgandscbap der ge- dacbtelooze menigte, noch den spot der beschaafden en gavoelloozen 5 wat bg voor recht hondt, dat doet hg eu zal het altgd doen en de achting en bewondering van alle weidenkenden sullen zgn loon zgnzeide Hetty met vuur. En bovenal die van zgne vriendin Hetly Davistown, voegde Robert er bg, maar bet kwam niet nit volle borst. Ik dank u, Robert, voor die lofspraak bet ie een groote eer, de vriendschap van een sir Crispe Cascoyne waardig te zgn. Mary maekte aan bet gesprek een einde door op te staan en hare vriendin te verzoeken met baar naar huis terug te keeren Robert mersdijk bericht ontvangen, dat het schip Zondagavond om half acht 3 mijlen van Nantucket is getorpedeerd. De beman- nlng is gered door de Amerikaansche torpedoboot Benham en te Newport geland. De kapitein van de Duitsche duikboot deelde den kapitein van de Blommers-. dijk mede, dat hij alle schepen zou doen zinken, die een Engelsche haven aan hadden te doen. 'De waarde van de Blommersdijk was getaxeerd op 2'/< millioen gulden, en ongeveer de helft van die waarde was tegen molest verzekerd. De graanladlng voor de Nederlandsche regeerlng was niet tegen molest ver zekerd de regeering loopt met haar graanladingeu steeds eigen.risico. Het dollemanswerk, dat het vernielen van het Nederlandsche schip Blommers dijk met een Nederlandsche, voor onze Regeering bestemde graanladlng onge twijfeld is, heeft in scheepvaartkringen groote ontstemming gewekt. Als één schip vrij moet blijven van aanvallen van Duitsche duikbooten, was het de Blommersdijk, omtrent welker nationaliteit, doel en bestemming geen twijfel kon-bestaan. Vat het Duitsche marinebestuur zóó 'den zeeoorlog op, dan is geen enkel ncutiaal schip meer veilig. We zullen nu /we.l weer het vragen van verklaringen en het aanbieden van verontschuldigingen krijgen, maar daar mee is het ernstige kwaad, aan een neu tralen staat begaan, niet goedgemaakt. Een besliste verzekering,* dat begen her haling gewaakt worden zal, zou naast de verontschuldiging en de schadever goeding, de door dit geval gewekte ongerustheid eenigszins kunnen weg nemen. De groote pers, o. a. de N. R. Ct., bevatte krachtige artikelen. Djatnbi. Volgens rapport van kapitein Snell aan den civielen gouverneur te Moear Tambesi, heeft een patrouille van. 26 September-4 October 32 opstandelingen gedood. In de, door die patrouille'be zochte en dorpen was de bevolking kampongs teruggekeerd. Den 30sten September is een patrouille onder luitenant De Jong door ongeveer bleef nog, onder voorwendsel van nog iets met den tuinman te moeten bespreken. Hetty's vriendschap voor Sir Crispe (joscoyne begon hem met bezorgdheid te vervvllen; bare booge achting voor den lordmayor bad voor hem iets. dat zeer veel geleek op eene verongeiyking van zgn persoon. Nog lang liep bg flnitend in den tniu op en neer, zooals zgne gewoonte was, wanneer iets hem levendig bezig hield. XVII. Rowlandshill, het stamslot van graaf Wa versford lag i» bet zuidelijk deel van Hamps hire, de streek welker rgkdom aan bosrehen e» zccht klimaat baar toen, evenals nn nog tot een geliefkoosd district maakten voor be», die bet jachtvermaak genieten en toch niet met al te groote lichamelijke inspanning koopen wilden. De gastvrge woningen der grondeigenaren waren daarom ook gednrende den gebeelen winter opgevnld met gaeten, en bet was dan op de oode Normundischa sloten en de nieu were landgoederen een vroolgk gezellig leven. Op Rowlandshill bad reeds sedert 't begin van November een zwerm van gasten zgn iclrek genomen men moest zich baastdn, want de graaf had te kennen gegeven, dat hg slechts weinige weken in Hampshire dacht tz blgven, om dan weder naar zgn landgoed nabg Londen terng te keeren een voornemen dat algemeen in verband gebraobt werd met andere plannen, die daarop uitliepen om Rowlandshill cd de andere rgke bezittingen van den graaf eene meesteres te geven. Maar hoa dit ook ware, tot nn toe ontbrak Rowlandshill eene gebiedster en de graaf kon daarom alleen raacöelybo gastee mtnoodigen, ofschoon de inrichting zgner huishouding aan de eischen der meeat verwende dame zon hebben voldaan. (Wordt vervolgd.) Kassa Wil ui wijk se lie en Uijslruhrkf Courant 33)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1