Nummer 82 Zondag 15 October 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Waa(wi|kscbe Stoomdrukken] Antoon Tielen Eerste Blad. Gemeenteraadsvergaderingen' Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. BEKENDMAKING. Reclame. Schade kan worden veroorzaakt Abonneert U op en adverteert in dit Blad r*T B ft A V m S Dit Blad Tewchjjnt Woansdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f 0.90 Franco per poat door bet geheele rijk f J.05 Brieven, ingezonden «takken, gelden enz., franco te «enden aan den Uitgever. UITGAVE Telefoonnummer 88. Telegram-AdresECHO. Pbjjs dbr AdvmtiktiSn 10 cent per regel; minimum 6 regeli; groote e era naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven woraen 2 maal berekend. Voor plaatsing vaH een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclames 15 cent per rege KAATSHEUVEL. - Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Vrijdag 13 October des voormiddags ten 10 uur. Voorzitter: Edelachtbare1 heer Van Besouw. Ongeveer 10 uur opent de Voorzitter de vergadering aanwezig zijn alle leden. De notulen der vorige vergadering Worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE 1. Voorloopige vaststelling rekening 1915. De heer Bresser zegt, als rapporteur der commissie van onderzoek, dat de rekening in orde is bevonden en stelt voor ze vast te stellen als door B. en W. is aangeboden. Daartoe wordt besloten. 2. Schrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken en van Ged. Sta ten inzake verkoop oude openbare la- gcre school. J •DC m'1| ifcgt ia 2ijd schrijven dat 25 pCt. van de opbrengst der te ver- koopen school in 's Rijks schatkist moet vloeien. Komt de gemeente dan voor moeilijkheden te staan bij het bouwen yan een schoolhuis, dan kan buitenge wone subsidie worden aangevraagd. Ged. Staten zeggen dat er geen en kele rechtsgrond is om aanspraak te maken op de opbrengst van die gelden en verzoeken derhalve het verzoek in te trekken. Voorzitter. Zooals de heeren hebben gehoord, vordert het Rijk alleen 25 pCt. en geeft ons zelfs de weg aan om aan subsidie te komen. De provincie behoeft niets te hebben, daarom stellen B. en W. voor de school zoo spoedig mogelijk te verkoopen. Op het oogenblik is alles duur en bovendien is er veel vraag naar huizen. Er komt nog bij dat nu enkele lokalen door de militairen in beslag zijn genomen, welke na lang gebruik er niet beter op zouden worden. Wordt met algemeene stemmen be sloten spoedig tot verkoop over te gaan. 2. Schrijven van den Commissaris der Koningin, houdende het verzoek bij eventueele demobilisatie de café's en bierhuizen te sluiten. Zonder hoofdelijke stemming wordt daartoe besloten. 3. Bespreking credietverleening voor uitvoering van de distributiewet. Voorzitter. Deze wet vordert groote uitgaven en hoeveel er voor noodig is, valt niet te 'zeggen, aangezien niet met zekerheid is te zeggen wat noodig is. B. en W. vragen nu een blanco crediet. Liever hadden wij een vast bedrag ge noemd, doch dat is absoluut onmogelijk. Welke som gevoteerd moet worden, kan geen enkele gemeente. De eene gemeente raamt f3,de andere f5,per in woner. De meeningen loopen dus nogal uiteen en aan de hand van deze cijfers zou het onze gemeente jaarlijks f 30.000 of f 50.000 kosten. Zooals men ziet is er dus nog al speling tusschen de ge raamde bedragen. Doch hoe hoog het bedrag ook moge zijn, de wet is er en die moet worden uitgevoerd. B. en W. stellen voor alle artikelen die de Re geering beschikbaar stelt, te nemen. Van enkele artikelen behoeft geen bijslag te worden geheven, dus komen daar dan ook heen onkosten op. Wij stellen ons voor, indien wij meer weten, met een verordening te komen aangezien wij een afzonderlijk bedrijf van t geheel wlllei maken, «oodat wij voor de uitvoering ook personeel noodig hebben. Op 't oogenblik kunnen wij echter niets zeggen omdat de Regeering nog slechts aardappelen en melk distri bueert naast de varkens en het brood. Roestenberg. 'Het lijkt mij dat er geen andere weg is als door B. en W. wordt aangegeven. Van den Heuvel. Veel zal ook af hangen van den duur van den oorlog. Voorzitter,. Het is heel moeilijk om er iets van te zeggen want er zijn ook artikelen waar eenige winst op te maken is,, vooral ook omdat wij hier in onze gemeente geen grossiers hebben. Van den Heuvel. Er» is zeker nog geen gezicht hoeveel personen u voor het bedrijf zal noodig hebben. Voorzitter. Neen, voor 't oogenblik hebben wij het «en en ander door een veldwachter laten verrichten. Roestenberg. In groote steden zijn er aparte lichamen voor in het leven geroepen. Voorzitter. Wij doen een beroep op alle raadsleden om de wet zoo goed mogelijk uit te voeren, Allicht hooren de heeren eens iets wat onze aandacht ontsnapt en commissies er voor in het leven te roepen, haalt ten slotte ook zoo heel veel niet uit. Van den Heuvel. Zou het niet mo gelijk zijn dat wij haring krijgen. Verster. Dat is reeds in orde. Haring is al besteld. Met algemeene stemmen wordt hierna besloten B. en W. een blanco crediet te verleenen. 4. Vaststelling verordening electricl- teitsvoorzlening. Na voorlezing daarvan wordt met al gemeene stemmen besloten. Van den Heuvel. Zou in Loonopzand nu ook geen stroom voor krachtgebrulk geleverd kunnen worden. Verster. Daarover moeten wij eerst den adviseur raadplegen. Van den Heuvel. Het zou zoo mis schien kunnen gebeuren dat alleen stroom voor kracht geleverd kan worden als geen stroom voor licht noodig is. Voorzitter. Op deze vragen moet ik u het antwoord schuldig blijyen en in alles moeten wij afgaan op het advies van onzen adviseur den heer Stibbe. Wij stellen ons absoluut geen winst voor, indien wij geen onkosten hebben zijn wij reeds tevreden. Roesteuberg. Is de locomobiel wel sterk genoeg om nog stroom tt wekken voor krachtgebrulk. Voorzitter. Dat weet ik niet, ik ge loof van niet. Wij moeten in alles af gaan op het advies van den adviseur. Komt het dan later niet precies uit dan kunnen wij er niets aan doen. Zacht. Ik denk dat stroom voor kracht veel te duur uit z£l komen. Van den Heuvel Kleine dingen als pompen in de looierij rendeeren wel, al zou het alleen maar voor het groote gemak zijn. Rijken. Hoe is het met de electricltelt voor de Loonschedijk. Voorzitter. Ik heb met de heeren Michael en Dekkers gesproken en die zouden met den heer Stibbe gaan spre ken. Tot heden heb ik daaromtrent nog geen rapport ontvangen. Rijken. Ik zou Bet niet laten loopen en zal daarover die heeren eens spreken. Bovendien is de conditie veel te mooi met Capelle en ook de menschen be ginnen meer en meer ambitie er in te krijgen. Voorzitter. Dat de menschen zich dan uitspreken. Verster. Ja, dat hebben ze in Loon- op-Zand ook moeten doen. Rijken. Dat gaat Hiet ineens doch komt van zelf. 5. Bespreking verhooging gasprijs. Voorzitter. Ik geef hierover het woord aan den Voorzitter van de gascommissie. Verster. De directeur heeft mij op de noodzakelijkheid van verhooging ge wezen daar de steenkolen weer veel duurder zijn geworden. Wij stellen voor den prijs vaD het lichtgas met 1 cent en die van krachtgas met een halve cent te verhoogen, dan komen we nog maar juist aan de kostprijs. Door gaan als een vorig jaar, toen met een verlies van f5000 a f6000 is gewerkt, gaat ook niet. Het is wel niet prettig om te ver hoogen. doch de noodzakelijkheid daartoe dwingt ons. Met 1 November zou de verhooging moeten ingaan. Voorzitter. Zooals de heeren wel zullen begrijpen zit de verbooging in de hooge steenkolenprijzen. Rijken. Is het niet wenschelijk dat de cokesprijzen ook worden verhoogd. De kolen zijn meer dan 100 pCt. omhoog gegaan, waarom dan ook de cokes niet. Niet alleen de armen, doch ook de rijken koopen ze. Verster. Er is al een regeling voor den cokesverkoop getroffen. Roestenberg. De cokes zou ik niet verhoogen, want die worden overwegend door de kleine luiden gebruikt. Rijken. Dat ben ik zoo vrij te betwij felen. Voorzitter. Er is een maatregel geno men dat ze heel de winter voorradig zullen zijn. Zouden wij dat niet hebben ge daan, dan zouden er dikwijls oogenblik- ken zijn dat er geen cokes voorradig zouden zijn. Rijken. Dat is toe te juichen, want de groote lui koopen ze met groote partijen en de mindere man die telkens met mondjesmaat moet haleD, zou dan niets hebben. Van den Heuvel. Tegen verhooging is niets tegen, want zij die een eigen motor hebben, moeten ook meer betalen; Voorzitter. Dat is zoo. Men betaalt nu nog niet meer dan in Waalwijk. Er zijn wel gemeenten die de prijzen niet verhoogd hebben, doch het komt ons het wenschelijkst voor het bedrijf geheel afzonderlijk te houden, want doet men dat niet, dan moet het tekort gedekt worden door gelden van den Hoofd. Omslag, zoodat deze dan verhoogd zou den moeten worden. En dit moet worden voorkomen, want die zal toch wel om hoog gaan, aangezien de distributiewet veel geld kost en de daarvoor geleende gelden in korten tijd moeten worden afbe taald. Zaak is het dat zorg gedragen wordt dat de fabriek blijft rendeeren. Van den Heuvel. Die de lusten hebben, moeten ook de lasten dragen. Wordt met algemeene stemmen be sloten de verhooging van gasprijs met 1 November te doen ingaan. Voorzitter. Een vorig jaar hebben wij aan den heer Van Rooij, hoofd der school, voor het gemis van zijn tuin, f25 schadevergoeding gegeven. Aange zien hij nog niefln het bezit van zijn tuin is gesteld, stellpn B. en W. voor hem weer f25 daarvoor te verleenen. Met algemeene stemmen wofdt daartoe besloten. Voorzitter. In vorige raadsvergaderin gen is er wel eens op gewezen op de wenschelijkheld van oprichting van een waterschap. B en W. hebben aan de twee alhier bestaande Boerenbonden om advies gevraagd. De afdeeling Loonopzand van den N.-Br. Chr. Boerenbond adviseert om niet tot oprichting van een waterschap over te gaan, wijl ten eerste de kosten van een waterschap zeer hoog zijn en ten tweede wijl geen behoefte daartoe bestaat, aangezien de gemeente angst vallig zorg draagt voor een goede afwa tering. Weliswaar behoeven nu vreem delingen, die eigendom hier hebben, niet in de kosten mede te betalen, doch dat weegt niet op tegen de groote kosten die alle ingelanden bij oprichting van een waterschap zullen hebben te betalen. De afdeeling Kaatsheuvel adviseert eveneens niet tot oprichting van een waterschap over te gaan, aangezien de ingelanden niet bij machte zijn de groote kosten daarvoor te dragen. Rijken. Ik zou wel eens willen vragen welke heeren aan het bestuur zitten, want met de laag gelegen landen schijnt men geen rekening te hebben gehouden. Bovendien heeft men de heide-ontgin- nlng mij., welke nu nooit een cent be taald, alsook Timmermans, welke veel landerijen hier exploiteert. Voorzitter. Dat alles weegt niet op tegen de groote oprichtingskosten. Ged. Staten hebben ons, toen wij om advies gevraagd hebben, daar al eens op ge- wazen. ,Men dient in aanmerking te ne men dat onze gemeente zeer uitgestrekt is. Rijken. Indien er een waterschap is, wordt ook goed zorg gedragen voor alle zaken. Ik leg mij echter gaarne neer bij het gevoelen van de meerderheid. Van Lier. Zoo juist is door den heer Rijken gevraagd welke heeren in het bestuur van den Boerenbond zitten. Ik ben van de afdeeling Loonopzand be stuurslid en kan mededeelen dat het advies niet eerder is gegeven dan nadat eerst vele landeigenaars zijn gehoord en nadat de zaak grondig is besproken en van alle kanten is bekeken. Wel geloof ik dat, indien een jaar of 10 eerder een dergelijk voorstel was gekomen, men kans van slagen zou hebben gehad, om dat toen de waterlossing niet goed ge regeld was. Nu de gemeente dit thans zoo goed doet, bestaat er geen enkel motief meer, aangezien alles nu zonder kosten voor de ingelanden gebeurt. Wij hebben het in de courant ïl meermalen kunnen lezen dat in onze omgeving zelfs werd aangedrongen om een waterschap op te doeken. Rijken. Waarom Van Lier. Het is niet aan mij op die kwestie in te gaan, alleen, mag men het feit constateeren. Rijken. Ontevreden menschen zijn er altijd, en vooral bij waterschappen kan men het de menschen nooit allemaal naar den zin maken, want de een wil in zijn dam, de ander op zijn erf weer iets' in orde gebracht hebben door het waterschap en volgens de door Ged. Staten goedgekeurde reglementen mag dat niet. Menschen op laag gelegen landerijen zullen wel anders praten. Roestenberg. Bij vorige gehouden be sprekingen heb ik, wijl ik het niet billijk vindt dat een heidemaatschappij en meer andere niet in de kosten behoeft te be talen, mij uitgesproken voor oprichting van een waterschap. Nu ik echter het advies hoor van de twee bonden, die toch als de belanghebbenden beschouwd kunnen worden, nu acht ik het beter niet tot oprichting van een waterschap over te gaan. Met algemeene stemmen wordt daartoe besloten. Voorzitter. Van de Kamer van Koop handel en Fabrieken is een schrijven ingekomen, waarin mededeellng wordt gedaan dat zij met f 100 zich niet kan bedruipen en het boekjaar reeds meer malen met een tekort is gesloten. Ge vraagd wordt/een subsidie, van f125. Wordt besloten dit schrijven bij de behandeling van de begrooting ter sprake te brengen. De heer Van Kuijk vraagt oi er geen werkvolk ls welke de weg op de baan In orde kunnen maken. De Voorzitter zegt dat hij geen werk volk kan krijgen. De eenige arbeiders die men heeft zijn thans werkzaam in waterloopen wat eerst moet geschieden. De heer Vao Kuijk zegt dat de weg wel goed is doch dat er veel gaten zijn welke bet bereiden bijna onmogelijk maken. Met niet veel kosten is het in orde te maken. De heer Rijken geeft in overweging dat de heer Van Kuijk zelf een en ander door daar wonenden in orde laat makeo. De kosten zou de gemeente dan wel kunnen betalen. De heer Roestenberg kan zich in deze abnormale tijd daarmede wel vereenigen. In andere tijden zou hij deze weg niet wenscben in te slaani De Voorzitter acht het best momenteel zoo te doen. Het Dag. bestuur zal dan wel toezicht houden. Op het oogenblik is er aan geen werkvolk te komen. Twee werklieden welke reeds f 12 verdienden zijn weggegaan. De heer Van Rooij wijst - er op dat in het Steegje de bulzen stuk zijn. De Voorzitter zegt hier naar te zullen laten kijken. Hierna gaat de raad over in geheim Comité ter bespreking reclames Hoofd. Omslag. De Burgemeester der gemeente Waal wijk maakt bekend, dat de houders van niet meer dan 50 stuks pluimvee, welke tevens geen ander vee houden, met in gang van de maand November 1916 maandelijks in de gelegenheid znllen worden gesteld mais en/of gerst van de Regeering te betrekken op de navolgen de wijze De pluimveehouders kunnen zich tot het verkrijgen van een bon, geldig voor één maand, vóór of op den 12den van elke voorafgaande maand aanmelden ter Secretarie onder schriftelijke opgaaf van het aantal stuks pluimvee, dat in hun bezit is. De aangifte formulieren zijn ter Secretarie verkrijgbaar. De afgegeven bons zullen tegen pluim veevoeder kunnen worden ingewisseld bij de winkeliers, die daartoe door het Gemeentebestuur zullen worden aange wezen. De hoeveelheid, waarover de pluimveehouder kan beschikken per maand, wordt op de bon aangegeven. De prijzen, tegen welke het voeder ter beschikking van de pluimveehouders worden gesteld, worden maandelijks be kend gemaakt. De aandacht wordt er op gevestigd- dat het doen van onware opgaven bloot, stelt aan strafrechterlijke vervolging, onverminderd de bevoegdgeid van Het Gemeentebestuur om de reeds afgegeven bon waardeloos te verklaren en voor het vervolg .aan den betrokkene geen bon meer uit te reiken. Waalwijk, 7 October 1916. De Burgemeester voornoemd, Th. de Surmont de Bas Smeele. door gebrek aan nadenken. Hebt gij er ooit aan gedacht, dat uw pijnlijke rag, uw zenuwachtigheid en wa- terstoorniaren te wijten kannen zijn aan wat gij eet en drinkt en aan uw leefwijze Te veel eten en het voortdurend gebruik van alcoholische dranken, gepaard gaande met te weinig lichaamsoefening in de bui tenlucht, rast en slaap, zal ongetwijfeld met tertijd de nieren verzwakken. En dan komt de last. Rugpijn, zenuwkwalen, waterstoor. nivsen, hoofdpijD, niergruis, duizeligheid en waterzuchtige zwellingen zijn kenteekenen rau te veel urinezuur in het bloed, en er bestaat gevaar voor niersteen en ongenees lijke nierziekten. Matig eerat alle slechte gewoonten. Help dan de verzwakte nieren door een degelijke knur met Buste ra'Rugpijn Nieren Pillen. Foster's Pillen heeleD en versachten de nieren, de urinewegen en blaas. De on- zoivere vloeistoffen worden uit het lichaam afgevoerd' en de afzettingen van urinezuur verwijderd. De blyvende verlichting en baat, die dit speciale geneesmiddel aan nierlijder» brengt, is oVer de geheele wereld bekend. Foster'» Pillen maken u niet alleen gezond, maar honden u gezond. 9968 Let er evenwel op dat gij de echte Fos ter's Rugpijn Nieren pillen krijgt, voorzien van de bandteekening van James Bester op de verpakking. Te Waalwijk verkrijgbaar bij Wed. Ofie-Dumonlin, Markt. Toezending geschiedt franco na bntv. v. postwissel k f 1.75 p. doos of f 10.— p. zes doozea. De Echövan het Zuiden, Waalwyhsche en Langslraatselie Courant MBBWl I l!UI,*L'>L ■JWJL-Jll Hl Ml LU

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1