Nummer 84 Zondag 22 October 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Milksche Stoomdrukkerl| Antoon Tielen Eerste Blad. DE OOHLDGSWINSÏBELASTING. Dit nummer bestaat nit TWEE bladen. BEKENDMAKING. FEUILLETON. LANDBOUW. Burgerlijke Stand. Rijkspostspaarbank. Abonneert U op en adverteert in dit Blad Telefoonnummer 88. Te le^ram -Adres: ECHO. heusden! De Echo van Waalwpsche en Laiigstraalsebe Courant et Zuiden, Dit Blad verschynt W o s a s d g- en Zaterdagavond, ibounemontsprij» per S maanden f 0.90. franco per pont door het geheele ryk f 1.0B BriereBiagesoadon «tukkengelden ene., franco te «enden Uitgever. den UITGAVE Pm» rwn AdvmtintiIn 10 cent per regel; minimum 6 regels; grant* letters naaï plaatsruimte. Advertentiën S maal ter plaatsing opgegeven eerden 2 maal berekend. Voor plaataing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale teer voordeelige contraeten gealoten. Reclames 15 eent per rege Opleiding tet verzorger bij den Rijkspostduivendienst. De Burgemeester der Gemeente Waalwijk maakt bekend: 1. Tot de opleiding tot verzorger bij den Rijkspostdnivendienst kannen worden toegelaten voor de infanterie beitamde dienstplichtigen bij de militie te land van de Jauuariplotg, die hiertoe vóór 1 November voorafgaande aan hanne in lijving, net verlangen te kennen geven aan den Directear van den Rijkspostduivendienst, en lich schriftelijk bereid verkleren tot het aangaan eenar vrijwillige verbintenis ala verzorger bij den Riikrpottdaivendienst, krachtens artikel 7, eerste lid, der Militiewet, Minderjarigen moeten voorts overleggen een bewijs van toestemming tot het aangaan der verbintenis, afgegeven door hem of haar, die de onderlijke macht of de voogdij uitoefent. De Chef van een Generalen Staf doet xoo mogelijk een ondersoek instellen naar de kennis aangaande postduiven en de intellectueels ont wikkeling van ben, die aich voor die opleiding hebben aangemeld. Laatstgenoemde autoriteit zendt voor 1 De cember, voorafgaande aac de inlijving, aan het Dep-trtement van orlog een opgave iu van 24 dienstplichtigen, die in opleiding rallen worden Ïenomen en in verband daarmedemllen wo:den Dgedeeld bij het 7e Regiment Infanterie. 3. Da opleiding geiehiedt bij één of meer, daartoe door d«n Chef van den Generalen siai aaa te wijzen, rijkspostdnivenstalinnt onder leiding ven den Directeur van den Rijkepost— deivendienst. 3. Op 1 April wordt door den Directeur van den Rijkspostduivendienst aan den Chef van den Generalen Stat een rapport ingediend betreffende de geschiktheid der in opleiding genomen mi lieiens. Zij, die het best voldaas hebben worden door den Chef van den Generaleu Staf, tot een aantal van 12, toegelaten tot eene vrijwillige verbintenis als verzorger bij den Rijkipoitdui vaadianat, krachtens artikel 7. eerste lid, der Militiewet. 4. De verbintenis, in pont 3 bedoeld, geldt van het tijdftlp af dat «lj wordt gesloten tot 't tijdstip, waarop voor den betrokkene da land weerdienattijd eindigt, met dien verrtaede, dat de verbintenis op elk tijdstip door den Chef van den Generalen staf kan werden beëindigd. De betrokkene verbiedt zich: a, voor eerste—oefening in werkelijken dienat te blijven tot den lsten Februari var» het jaar, volgende op dat, waarin sijn eerste—oefeniag bij da militie is aangevangen; b. voor herhalingsoefeningen in werkelijken dienst te komen, in het geheel voor ten hoogste seven weken, in één of twee perioden, op zoo danig tijdstip of zoodanige tijdstippen, als door dan Chef van den Generalen Stat zal worde» bepaald. e. in werkelijken dienst te komen en te blijven wanneer en gedarende den tijd, dat de dienstpllehtigen van de militie of van de landweer op grond van a tike) 1S5 der Grondwet in werkelijken dienst worden opgeroepen en ge- honden. Krachtens Koninklijke machtiging, verleend bij de Kabinetsrescripten van 8 Jnli 1915, Ho. 10 en van 3 April 1916, No. 6. zijn voorden verzorger bij den Rijkspostduivendienst, voor zoover toe passelijk van krecht, zoolang hij mUitieplichtig ie, de artikelen -81, 83, 85 tot en met 91 en 101 der Militiewet, zoolang hij landweerplichtig is, de artikelen 11 bis, 11 ter, 20, 22 tot en met 36 en 38 der Landweerwet. 5. De adspiranten—verzorgers, die niet tot eene verbintenis, als in het vorige pnnt om schreven, worden toegelaten, alsmede de ver zorgers, wier verbintenis tnsschentijdsis beëindigd worden ingedóeld bij dat onderdeel van het wapen der Infanterie of der Landweerinfsnierie waartoe zij Daar de beginselen van de indee— lingsregeling behooren. Aan adspiranten—verzorgers, die. hoewel Diet tot de verbintenis toegelaten, blijk hebben gegeven aan de voor den verzorger gestelde eischen te voldotD, wordt een getaigachrift uitgereikt volgens een door den Chef van den Generalen Staf vast te ste'len model. Zij knnuen bij eene tusechentijds ontstane vaoature alsnog tot het aaogaan der verblnteöis worden toegelaten en worden alsdan, zoonoodig, overgeplaatst bij het 7de Regiment Infanterie. Waalwijk den 31 October 1916. De Burgemeester voornoemd, TH. DB SURMONT DE BAS 8MEELE. Op fiscaal gebied staan -wij in het treken der oorlogsheffiogsn. Van die heffingen tr«kt -de ocrlogswinstbelastlag op dit oogenbllk de meeste aandacht. Fantastische verhalen omtrent hier te lande behaalde crlsiswitisten doen de rondte, zoodat omtrent de opbrengst deze belasting groote, zelfs grootsche verwachtingen worden gekoesterd. Zullen die verwachtingen worden te leurgesteld - Zeer zeker die van de optimisten, die beweren, dat uit de oorlogswinstbelas ting de geheele kosten der mobilisatie tot heden toe, zullen kunnen bestreden worden. Ook die van hen, die er een ronde 400 mllloen gulden van verwachten. Een vijfde gedeelte van dit cijfer zal zeer waarschijnlijk de opbrengst over 1914 en 1915 het meest nabij komen en ik ben er van overtuigd dat de Minister van Financiën met een bedrag van 100 millioen gulden al bizonder in zijn schik zou zijn. Dertig percent is zeer zeker een bui tengewoon hoog heffingscijfers, zoodat bij eenigszins groote winsten aanslagen tot stand komen, die ongekend zijn in onze belasting-geschiedenis. Men vergete evenwel niet, dat door den vasten aftrek van f 1000 bij winsten boven 1000 tot beneden 2500 gulden, en van f 2000 voor bedragen daarboven, het heffings percent loopt van 0.9°/o voor eene oor logswinst vao f 100.000. Er zullen dus een massa kleine aanslagen noodig zijn, om bijv. een millioen ip de Schatkist te brengen. Nu mogen door dezen of genen enorme crisis-winsten zijn gemaakt, toch liggen die zoo maar niet voor 't grijpen en zal ieder Inspecteur die op zijn vingers kunnen tellen. Voor bet overige zal de opbrengst grootendeels afhangen van, laten we het noemen, het eerlijkheidsgevoel der be trokkenen. Dat daaraan op fiscaal gebied heel wat ontbreekt, Is overbekend. Men denkt daaromtrent erg ruim, doch men redeneert en rekent altijd naar zich toe. Vooral zij, die geen boek houden en dus zoo ongeveer niet te controleeren zijn, zullen de wet gaan ultleggeD, zooals hun dat het voordeeligst uitkomt, en daarnaar hun opgaven richten. Zonder nu bepaald te kunnen zeggen, dat dit alles met opzei geschiedt, zal de Fiscus toch óf wel van achter het net *visschen, óf wel clc; hijgen wat hem toekomt. Het overduidelijk bewijs, dat het pu bliek het met de aangiften voor de be lastingen en wel speciaal dè directe, juist niet zoo heel nauw neemt, en een elastisch geweten heeft, ligt in een ge zegde, dat men dagelijks in alle kringen kan hooreo. Dat gezegde nu, waarmee men zijn eerlijkheid In slaap sust en zich verontschuldigt, luidt steeds ongeveer als volgt.Ja, als ieder betaalde naar zijn werkelijk Inkomen, dan had lk er ook niets op tegen, eene juiste aangifte te doen doch nu ieder ontduikt, doe ik het ook, en trek ik iets af.*' Dat iets bedraagt 1/4, ja, vaak meer dan de helft van het werkelijk inkomen, en het Rijk komt veel te kort. Dezelfde voordeelige redeneering zal weer door menig oorlogwinstmaker wor den gevold, trots de advertentiën io kapitale letters, waarbij een ieder nog eens werd kond gedaan, dat opzettelijke ontduiking met principale gevangenis wordt gestraft. Zonder twijfel zullen deze aankondi gingen in waarschuwenden vorm wel effect hebben, alhoewel velen ook deze maatregel koud zal laten. Toch zou dit wel eens kunnen tegenvallen, vooral nu Inzage der boeken en andere bescheiden aan den Inspecteur en deskundigen, door hen die verplicht zijn boek te houden, moet worden toegestaan. Uit den aard der zaak zal bij deze hooge heffing door allerlei combinaties getracht worden het oorlogswinstcijfer te drukken. De Fiscus zal dus goed ultzijnoogen moeten kijken, om fraude te voorkomen of op te sporen, Iets, wat trouwens aan de belastlog-admlnlstratie hoe zwaar hare taak ook Is, goed ls toevertrouwd. Het is dan ook te hopen, dat de Oor logswinstbelasting, die door alle partijen werd gevraagd, en die met nadruk door het volk werd gewenscht niettegenstaan de de buitengewone moeielijkheden aan eene goede uitvoering verbonden, goed tot haar recht zal komen, en vele mil- Uoenen In de door den oorlog berooide schatkist brengen. B. H. G. C. zondering gemaakt. Op zeer regelmatige wiize, op den afgesproken tijd en tegen niet zulk een ongeboorden prils lz het 20 pCt kalizout geleverd alsook de pa- tentkali. Er is dan ook verbazend veel kalizout in Nederland ingevoerd. Het kallsyodikaat heeft zich Inderdaad goed gehouden en de boeren niet gevild. Se dert 15 Mei 1916 zijn meer dan 16000 wagons 20 pCt kalizout ingevoerd a 13.46 (op wagon Stassfurt). De patentkall kost i 7.06 per 100 K.G. wagon Stassfurt. De prijzen zijn, In aan merking genomen, de ongewone tijden niet zoo hoog. Ia elk geval, het zijn geen oorlogsprijzen. Ongelukkig zullen de prijzen omhoog gaan. Na 1 December is de 20 pCt. kali zeker 30 ets. en de patentkall 60 ets. per 100 K.G. hooger. Daarenboven ls de beschikbare voor raad ook verminderd. Na rj Januari 1917 worden in het geheel geen bestel lingen op kallzouten meer aangenomen. Ik waarschuw dus hierbij de landbou wers, dat ze zich* moeten haasten. Voor 1 December gelden nog de oude prijzen. Na 15 Januari is et niets meer» Wie dus 20 pCt. kalizout wil hebben of patentkall, vrage aanstonds kaarten bij zijn vereenlglng of leverancier T«» .DE EOHO TAN HET ZUIDEN." lm juekieduis uit it hjilsche richlsplejiij 16) XVII. Squire Wintlebnry bad aich mat aenige hoeren vardiapt ia aea lavandig gaaprak over ét jaabt vaa badan an ovar da vossenjacht in kat algamaeB. Man woob da waard» dar var- ichillende atrakan voor dia jaobt in Eagoland aa Wales lagan alkaadar op, en barekenda welkt somman date aa gena daa hoogadelyken* jaaktazaaatar aan ondarboad koatta. Lard Wavaraford, dia nil eigen ervaring Mn «aar belangrijke bijdrage tot dit gesprek had kannen leveren, want zfjn jaahtdiatriat in Hampshire aa bet oadarboad der daartoe bc- hoorende honden veraload jaarljjkz-een klein varmogan, nam er geen daal aan, enwaaselfz ■iet aoo nabij geblaven, dat bfj het verataan kon Hij bad aieb bij Mary Wintlebnry ge veegd, en syn ze boon, edelgeboawd good bruin paard kwam in klaar en gang zoo volkomen overeen mat den gondvos, dien de jonge dame bereed, dat het scheen alaof de beide dieren opzettelijk voor zoodanige partgen waren af- gariekt. En ook da beide paraonaa paztan praektig bfj alkaarda graaf sat vast an toch vlag te paard; Mary's slanks gestalte kwam in het rijkleed bijzonder bevallig nitbare handen, waar da baadzobosnen all om gegoten zaten, bastaarden het goed gedresseerde dier, alsof bat aan apel waa. Da friasche lucht en hst opwekkende van da jaobt hadden een bezielenden invloed op hst jonge meisje uitgeoefend De uitdrukking van smart, van zelfopoffering was nit haar geloat verdwenen of ten minste voor korten tijd verdrongen door een siebtbare opgeruimd heid, die uit hare oogen straalde, en baar galaat als mat «oanaschyn overgoot. Lnobt en beweging haddea hare wangen gekleurd hare lippen waren half geopend, als om met volle teugen dan balsemgeur ap te tuigen, dien de door da zon vsrwarmde pjjnboomen uitademden Lord Wavaraford bssohoawded» jongedame, dia ham nog nooit «oo aoboon waa voorgeko men, met vurige, vertaerenda blikken Maty voslda ie meer daa zjj se zag. want zij keek naar den weg an ia plaats van h*t aeogunami welbehagen trad weldra aan lombar, drukkend gevoel van vrara Hot nor van vijje, vrooljjke barademing was voorby zy govoeldi bet aar- anallen de bcaliaaenda minnet. Esn poos reden zy zwijgend taut elkandor voort, tot zij aan een puat kwama», waar do wag aiob in tweeën aplitste. Is dit aiat uw naaste weg. lord Wavcrs- ford vroeg Maiy, terwijl lij nut de karwats naar den kruisweg wees. Gij hebt godti op da wagea door myn boioh galet, miss Wintlebary, «eide de graaf glimlachend. Ik ben immers dszen weg von Parkwater af byaa dagelijks geraden, dan leert man dien spoedig kannen. Laat ons kier wachten op bat geaelsobap, waarmede ik denselfden weg moet, voegde sy ar by, on hield baar paard io. Ook da graaf stond stil, raearsside: - Dat is niet noodig, ik sal u wel Baar Parkwatar geleiden. Waarom soudt gij sulk een omweg maken mylord - Hij legde syn band op da bare, en viel kaar ap aan zaobten, hartetcohtelykeo toon in da rade: Mary, waarem ontwijkt gij mij Waarom hebt gij my gedwongen dit oogeublik van alleeaiyn te stele». -Mylord, begon afj bevende, en zag om, alaof «ij kuip aookt. Hij bemerkte dien blik en vloog op. Traokt niet weder te ontsluipen, Mary, ik heb den afstaad, dien wij vcornit sijn, goed gemeten, aoo apoédig kan niemand ons inhalen. En "als gij uw paard da «poren wildst gaven om weg te rennen, dan sou ik u achterna jagen iu vliegenden galop, het zou aan dolle Kunstmeatvoorzidning f Mogen de landbouwers al wat geld verdienen, ze hebben ook grootere uit gaven te doen dan In gewone tijden. De kunstmest kost enorm en de voorziening ervan, vooral die door de kunstmestcommlssie is zeer gebrekkig. Zoo weten wij bij ondervinding, dat er heel wat bestellingen op louter for- meele gronden verminderd of geschrapt worden. En dan krijgen de menschen 15 pCt. van de bestelde super en 10 pCt. van het chillsalpeter. En dan voor wat voor prijzenl Het zijn inderdaad oorlogs prijzen; ongehoorde prijzen worden b.v. betaald voor superfosfaat en zwavelzu ren ammoniak. De prijzen en de levering van kali- zouten hebben tot heden daarop een uit- In de maand Sept. werd te BESOIJEH aan het hulppoetknntoor in de Rijkspostspaarbank Inge- d f 3316 63. leg Terugbetaald f 2142.36. Meer ingelegd dan terugbetaald I 1174.27 Aantal inlagen 142, aantal terugbetalingen 26 dryfjaoht sijn over alooten en hakken, over hauvela ao dalen. Mary, ik laat u niet gaan, ear gy my geantwoord hebt In zyne bartstochtaiyke opgewondenheid had i hij haar paard soo vaat in dan tangel gegrepen, dat het begon te steigeren, maar gaan trek van sobrik vartaaada aiob op bat marmerbleek gelaat van Mary h»t uitwendigs gevaar gaf baar bare kalmte terug. Uoleid mij naar Parkwater, lord Wavert- ford, zeida zy «acht, terwyl zy baar paard weer in den vorigen gang br&obt. Wil dat aeggan, dat ik spreken mag, dat gij mij aanbooren wilt. Zij knikte, Dan zult gij mfj ook verhooren I risp bij levendig. Degene, op wien da vorat een straal nit sijn oog laat vallen, wordt begena digd en niet veroordeeld. Mary, gy moet aadert lang weten, dat ik u bemin of gij eohter kant vermoeden of afmeten, hoe vurig, koe oneindig die liefde is, kan ik nauwelyksge Iootcd. Mijn geheele aansijn gaat daarin op, ik heb myzalven verloren Mary 1 aenig aan gebedene 1 Geef my aan mijtelven terng door u aan my te geven, door my te beloven, u ala mijne gemalin op rnyne armen door bet leven te mogen dragen Hat was de taal van de hoogste liefde, waarin de lord sprak, tyn toon klonk dof, bet donkere oog gloeide met een onrustig verterend vuur, zijne aristocratische nens vleugels beefden, men ia? in syn halfgeopenden mond de witte apitsa tanden als die van een roofdier blinken. Verre van door dit vnmr mede verwarmd te worden, voelde Mary zich door een on beickryfelijk afgrijzen aangegrepen bet wm baar alaof er eenztormwind voorbij zaizda, die alle bloesems van baar leven mat aan enkelan ademtocht verschroeide. Msry, Mary, antwoordt mijhoe kunt gij aarsslen dat kleine, armzalige woordje uit te spreken, dat voor mij leven of dood isl Niet bier, lord Waversford, «eide «y saobt. Niet hier? barstte hy uit. Wilt gfl mij liDgsr mat ijdele boop vleien, soboone dame Is h-t nog nist gsnoeg met dat grnwaasse spel Vam 13 tot 20 Oct. GEBOREN: Marinas D Vos en C Nieuwkoop Helena Johanna dr G Nieuwkoop aa C A Bax. ONDERTROUWD: H L J VI v Harssalt 30 J aa M F Verschure 37 j. OVERLEDEN: Rosina Hengeveld tl j. By Giod, «raaf Waversford laat niet met zieb den ipót drijven, nog nooit heeft iemand hem ongestraft beleedigd Het was rnyne bedoeling niet u te be— leedigen, mylord, kernam Mary. Hij sag hoe •ij by s^B driftigen nitval van sobrik ineen- kromp, aa dat braobt bera weder tet bezinning. Vergeef my, dierbare, ameakte by, ook rnyne drift, myaeraserny, myna badraigiagen zfjn immars slcohts uitvloeisels van rnyne grenzeloos* liefde. Folter a>y niet langer, schenk my bat aeo vorig afgabeden jawoord. Lord Waverzford, aside Mary aaobt maar vast, de Wintlebnry'e zijn niet aoo boog in raag als do Rowlands, maar in oudbsid en eergevoel doen zij voor ben niet onder. Wie denkt daareaa in snik ean ooganblik 1 Br-geer ik uwe voorvader», meisje, of Gij doet aanzoek om Mary Wintlebnry, en dat gasehiedt niet van paard tot paard, an op den grooten weg O Maiy, indien gy my bemindtt sooals ik u, daa soudt «y daar niet op zien I Maar het zy zoo, ik zal my ook daarnaar zebikkan. Waar, waar mag ik nwe band vragen In de Abdy, by myn vader, aeide ay ■acht. Beloof, bezweer my, dat dit geen uit vlucht is, dat ik dan een gewenzobt antwoord zal verkryge». Dat beloof ik, antwoordde zy met een bevende atem, en een vlaobtig glimlachje gleed over haar gelaat, evenals de zon, die den korten dag mat een laataten blik. dien sy door de pijnboomen op da groens zoden wiarp. baar afsebeidzgroat zond. De graaf liet een luiden juichtoon booren. Reeds eenmaal bad Mary dien dag sulk ean tooa van bem vernomen. Het waa toen de voz, door de bondsn ingehaald, neargeionken w&z. Geleek sy aalve ook niet op bet gemartelde, afgejaagde dier? a i. De lord bracht ayn paard dicht naast dat van Mary, legde tyn baad op de bare, boog aiob tot baar over en sloeg ayn arm om baar middel, zoodat syn hoofd byna hzariobonder aaoraakto en ay ayn warmes adem op baar wang voelde. Wat ia dat, lord Waferzford 1 riep zy toornig, terwyi ajj aich uit xyn armlozwond, en kaar paard tersyde deed gaan; wilt gty my wegvoeren alz een op bet vrye veld ga maakten buit Dit «onder erg daarheen geworpen woord had een aondarlinge uitwerkiag. Da lord ward geelbleek, hy baat op ayaa Tippaa, «qa oog kraag san loerende uitdrukking. Baal als eene schaduw trok dit vsrsohyastl voarby, in kaft volgende oogenblik stond syn gslaat waar ala ,#HÜ0*am 'da kand der joage dame en breekt die aan tyne lippentot eene verdere ver klaring waa gaan tyd meer Zy hadden bat boiob verlaten au waren op eene open plak gekoma», waarop varsebaidaae wegan uitliepen aea daarvan voerde naar da beukenlaan van Parkwatar. Van andara Bij de kwamen raiters aanrennen, die nieh b| bet paar aansloten sn met hen dan wag nnar Parkwatar vervolgden. Lord Waversford ge leidde zyne dame tot voor het huis en nam daar op do eerbiedigsta wy«» afscheid. Met den glimlach van aan overwinnaar aaeldo hy in galop naar Rowlandskill tarng. Hal verwege werd by aangehouden door aan dos kere gedaante in lompen, die >ya paard in den tengel greep, en hem eemge woorden toeflniaterd». Een dolle woede maakte aiob van den graaf meesterby raasde en vloekte, awaaide de karwats en ztiat syn paard met soovecl geweld de sporen in de ayden, dat het als raaead met kern wegvloeg, en byna den bode onder zijne boeven had verpletterd. Het verdiende loon voor «nik een bood schap 1 knarstte de graafaal er s'an aan die geschiedenis nooit esn sinde komen Dat beeft man er van, als men weekhartig is bad ik toagestooten, dan had ik rust gehad voor altijd. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1