Nummer 85 Donderdag 26 October 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadlwl|ksehs Stoomdrukken'! AntoonTielen. a&as&s&üKBe FEUILLETON. Gemeenteraad. Dit Blad veischynt W o a n s d a g- en Zaterdagavond, ihoonemeutspr jjs per 8 maanden f 0.90. Franco per poet door het geheele riïk f 1.06. Brieren, ingosonden stukken, gelden eni„ franco te eenden aan den Uitgever. UITGAVE Telefoonnummer 38. Telegram-AdrazECHO. Paus on AjjnaTimnlif 10 cent per regel; minimam 6 regela; greote lettere naar plaaternimte. Advertenties 8 maal ter plaatsing opgegeven worden maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertentie» bij abonnement worden speciale seer voordeelige contraeten gesloten. Reclames IS eent per rege DUSSEN. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Dinsdag 24 October des namiddags ten 3 uur. VoorzitterEdelachtb. heer Soijders. Ongeveer 3 15 uur opent de Voor zitter de vergaderingafwezig zijn de heeren A. H. van Homewijlc, v. d. Koppel en wethouder van Honsewijk. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. Aan de orde 1. Aanbieding gemeente-begrooting dienstjaar 1917. De begrooting wordt aangeboden op •en bedrag aan ontvangsten en uitgaven van 123 392.13. Voorzitter. Ik stel voor de begrooting te laten onderzoeken door de commissie die de rekening heeft onderzocht. Aldus wordt besloten. 2. Verordening heffing Hoofd. Omslag. Voorzitter. De opbrengst daarvan is op de begrooting geraamd op f S000. Deze verhoogiog is noodig doordat Ged. Staten hebben geschreven dat de gelden, noodig voor de uitvoering van de dlstributiewet, in korten termijn moeten wordeu betaald en uit de ge wone middelen. Hij deze opvoering van den Hoofd, Omslag komt er dan f2500 voor de distributie beschikbaar. De arbeidersbevolking verkeert in beteren welstand dan vroeger en nu men nog goedkoope levensmiddelen beschikbaar stelt is het billijk dat wij de arbeiders en werklieden die fit tot (20 in de week verdienen tegenwoordig, in den Hoofd. Omslag aanslaan. Leemans. Ze verdienen nog veel meer. Voorzitter. Dan is het zeker billijk dat zij mede betalen. Een hoofd der school, een onderwijzer die veel minder verdiensten hebben en meer noodzake lijke uitgaven wordt reeds aangeslaan, daarom eischt de billijkheid dat wij ook de arbeiders mede laten betalen. Straks 'zal u bij de vaststelling van het supple toir kohier dan ook zien dat er ver scheidene op het kohier zijn gebracht. Tot nu toe bracht de Hoofd Omslag volgens art. 1 f 4600 op wat nu f S000 zsl worden. Voa .DE SOHO YAN HET ZUIDEN." Kene jwckidttii uit 4e lajtltcie reckUpltjiig. •7) XYIII. Elisabeth Csaniag ia heohtenie genomen Yirtis Heil aangeklaagd vsn msinsed t Hst proces hervat l Dat is ongehoord Dst is een 5root misbruik, dis de lordmayor msskt van en invloed, die hem nit kracht van sfjn ambt tea dienste staat I riep Fielding, terwijl hij driftig vtn sijs stool san de sohrgftafel op welks laatste sjjn klerk aooeven verncbeiden ingekomen akten neergelegd en er een mon deling bericht bijgevoegd had, Op gro; d van een geheel andere verkla ring van Virtoe Hall heeft de inhechtenis neming plaats gehad, ging bij voort na een nanwkenriger ondersoak der hem toegesonden stokken. De deerns beeft gesegd, dat aij eerst door mijne vragen tot kare verklaring gekomen is. Men verlengt van mg nadere inlichting die sal geworden i De slaaprok om ket magers ljjf fladderde ale een vaandel ia den wind, terwijl de be roemde schrijver in groote opgewondenheid door de kamer heen ea weder liep op de bleeke, aitgeteerde wangen vertoonden sick roode, soherp geteekende riek ken de matte eegen hadden een koortsaebtigen glans. Dichterlijke pbentasie I mompelde bij, terwijl bij een geschrift, dat bij de stnkken geweest was, weder opnam, nogmaals doorliep en daarop met een veraohtalgk gebaar op de tafel wierp. Qeen phantasie-inapiratie <Ja, den dichter is het gegeven de geheimste bewegingen in de mensebeiyke ziel te bespie den, draden te oatdekksa, dis voor hst oog F. v. d. Pluijm. Er zal wel niet veel aan te doen zijn. Van der Steen. Het kan niet anders, de gemeente moet maar betalen en het moet ten slotte toch ergens van daan komen. Voorzitter. Nu de arbeiders goedkoop brood, spek enz. krijgen is het billijk dat ze daar een kleinigheid voor betalen temeer is dst billijk nu ze veel verdienen. Met algemeene stemmen wordt hierna het voorstel van Burg. en Weth. aan genomen/ 3. Wijziging gemeente begrooting dienstjaar 1916. Voorzitter. Ged. Staten schrijven dat alle gelden in zake de dlstributiewet in de begrooting moeten worden verant woord. Tevens berichten ze dat ze de voorkeur geven aan een afzonderlijk gemeentebedrijf. Het ferlles moet ge dekt worden uit de gewone middelen en de geleende gelden moeten op kor ten termijn worden afgelost. Burg. en Weth. stellen voor de be grooting daarom te wijzigen en bij de Gemeentelijke Credietbank een rekening courant te openen. Zooals de heeren weten is in een vorige vergadering be sloten op de begrooting een post te brengen van f2000 en daarvoor een geldleeniog aan te gaan. Naar aanleiding van het ontvangen schrijven van de Gemeentelijke Crediet bank hebben Burg. en Weth! gemeend dit besluit niet te moeten uitvoeren doch een voorstel te doen tot intrekking daarvan en bij de Gemeentelijke Cre dietbank een rekening courant te openen Voor onze gemeente zal dit verreweg het voordeeligste zijn en tevens het gemakkelijkst. De rente bedraagt 3*/# en le/0 moet worden betaald voor ad ministratiekosten, wordt dus 4»/,. Tevens is het onze bedoeling geen afzonderlijk bedrijf op te richten daar de kosten dan te groot worden. Van Beurden. Waarom geeft die bank bij andere leeningen geen geld tegen deze billijke rente, dat begrijp ik niet. Voorzitter. Deze bank Is in bet leven geroepen naar aanleiding van de dlstri butiewet. Op lange termijn geeft deze bank geen geld. Voorlooplg behoeven wij geen hooger bedrag te voteeren dan f 2000. Het is wel niet te zeggen boe- veel men zal noodig hebben, doch meer van den gewonen waarnemer verborgen big ven I En gy met uwe kortaioktiga oogen wilt dwa lingen ontdekken, waarvan de phentaaie dee dichters de ooraaak is 1 Gjj wilt een weefsel verschenren. dat by met alle inspanning beeft gevlochten om sobnldigen, die meenden bet oog der gerechtigheid te knnnen ontgaan I De heidens moeten trinmfeeren en de arme, mishandelde, vervolgde Elisabeth Canning moet nog aelfs als misdadigster veroordeeld, omdat da lordmayer bet aoo goedvindt, omdat ■y misschien aanzienlijke lsden in den wi>g is Nooit Ik aal iniiohting gaven I maar een inlichting, waarover in geheel London e*n kreet zal opgaan, dat den rechters da ooren rallen tniten Hg plaatste sioh aan de sohryftafelsnel vloog zijne pen over het papier, blad op blad ward gevold met sgne ineengedrongen fijne letters hg stelde een vlugschrift op, dat als acne vonk in een vaatje bnskrnit tnssohen de reeds in hooge mate opgewonden menigte vallen en een waar oproer bewerken moest. Ofschoon de gevengeneming van Elisabeth Canning in alle atilte had plaats gehad, had ticb da tjjding daarvan met bliksemsnelheid door geheel Londen verspreid. Want Charles Lyon beschuldigde openlijk stjn eigene moeder dat ag het geweeat was, die zich met Elisa beth's vijanden had verbonden, ons de gehate bruid van baar soon in bet verderf te atorten. Inderdaad was het ook joffronw Lyon ge weest, die de overheid de gronden bad aan de hand gegeven, wuardoor een bevel tot inhechtenisneming tegen Elisabeth Canning had kannen worden aitgevaerdigd. Zg bad op aansporing van de heidin Virtue Hall in disast genomen manr eerst sedert lij met Hetty Davistown in verstandhouding getreden ea tot gemeensokappelgk bandelen verbonden was, had «y het meisje nanwkenrig gadegeslagen, waartoe trenwena weder de heidin den eersten wenk bed gegeven. Virtne Hall, ket door de natnnr 100 stiefmoederlijk bedeelde schepsel, besat oen warm bart en een hartatochtelgk gestel. Zy had den scboonen heiden, George Squires, met here liefde, waarvan dese walgde, ver volgd, en hem, toen hg beer met efsobaw van aioh had gestonken, een doodeiyken haat geloof ik niet. Binnenkort zal de rege ling van de dlstributiewet in ordekomeo. Aldus wordt besloten. 4. Aanwijzing van onderwijzers voor het geven van herbalingsonderwijs. Voor wijk A worden benoemd de heer Michael en mej. de Graafvoor wijk B de heer van Gooi en voor wijk C de heer Broeders. 5. Ingekomen stukken. Schrijven van hét Comité tot genees kundig onderzoek voor het huwelijk. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Schrijven van de Commissaris der Koningin houdende mededeeling dat het wenschelijk is zich bij te 's Bosch op gerichte vereenlging van burgemeesters voor de uitvoering van de dlstributiewet aan te sluiten en bij te dragen. Burg. en Weth. zijn echter van oordeel dat het voor deze gemeente van geen belang is om aan te sluiten, althans die achten het beter te wachten totdat de wet in volle werking Is en stellen daarom voor het schrijven voor kennisgeving aan te nemen. Aldus wordt besloten. Voorzitter. Dan nog Is er een schrij ven ingekomen van de gemeente Go- rinchem. Deze gemeente wil een lijst bijhouden van menschen buiten de ge meente Gorcum woonachtig, doch welke daar ter plaatse hunne Inkoopen komen doen. Het verzoek Is nu of wij genegen z(jn dat '/ia deel wat de gemeente moet bijbetalen,dit aan die gemeente wenschen terug te geven. Het is billijk daarop in te gaan, vooral ook omdat men daardoor den handel vrijlaat. Wij kunnen ons wei isoleeren doch daardoor zouden wij aan hier wonende winkeliers ook weer een stuk brood ontnemen en bovendien zou men de concurrentie dooden. Ik zou zeggen laten wij Vu terug geven mits men wederkeerig bereid is ook ons te ver goeden wat hier wordt gehaald. Van Beurden. Ik denk dat hier meer inkomt dan dat er uit zal gaan. Voorzitter. Dat geloof ik ook wel, maar het komt mij voor dat men de menschen in alles zooveel mogelijk moet vrij laten. Aldus wordt besloten- Voorzitter. De Canadaboomen zullen op Zaterdag 28 October des namiddags en 4 uur worden verkocht. geaworan. In bet hnis van den timmerman viel hare genegenheid op Cberlet, die haar met groote vriendelijkheid behandelde, omdat hy in haar hat werktnig sag, waardoor Eli sabeth's pgnigere hnnne welverdiende» straf hadden ontvangen en de geliefde aohitterend gerechtvaardigd was. Jnffronw Lyon bamsrkte dit weldra en de eenvondige vronw, die vellioht in haar ge heele leven het woord intrige nog niet bad hooren noemen, deed sioh kennen alt een volleerde intrigante. Zg lohaen van dag tot dag meer behagen in Virtoe te vinden en prees haer werk, tot groote ergernis van Kate, die ziek op de onrechtvaardigste wyse verongelgkt echtteen er reeds aan daeht den dienat te verlaten, die haar raadselachtig geworden wae. Ook meester Lyon verwooderde zieb, maar ayco vronw deed alsof sg niets merkte. Het is jemaer, dat Charlsa nick reeds verslingerd heeft, zeide zg op sekeren dag, toen Virtue den jongen, knappen knaap weder met meer dan welgevalligen blikken naaag by soa a ook wal bevallen, niet waar Het breads gelaat van het meieje vertrek sioh tot een grgne, dat haar mond bgna vso het eens eor tot het nndere reikte, en knikte met een veelbeteekenendea blik. En gy bevalt hem ook, dat kan men wel sien ik ion er ook niets tegen hebben, maar by beeft nn eenmaal aan Elisabeth ayn woord gegeven. Ann wie vroeg Virtne verbaasd, Aan Elisabeth Canningwiat gy dnt dan niet Iedereen heeft er immers den mond van vol. Ik geloof niet, dat gy daarmae genoegen snit nemon Wat zal ik er aan doen Dat menseb mest ham volkomen betooverd hebben hg wil met haer de wijde wereld in daar ie niets aan te doen wazrt gij vroeger hier io hnis gekomen, dan was het missohien anders gegaan, aeide ag met eenen diepen ancht, en ging de dear nit, els wilde ng om niets ter wereld dit ouderhond voortzetten. Des te yveriger blies Yirtne de vonk nsn, die hare meesteres in haar ontvlambaar hart had geworpen, en by de eerste gelegenheid F. v, d. Pluijm. Zijn die verkoopbaatl Voorzitter. Zeker, 86 stuks wel, de rest zijn stekken doch die krijgen zeer op den koop toe bij. Voorzitter. Van den schoolopziener Is een schrijven Ingekomen waarin wordt gewezen op het ongehoorde schoolver zuim. Het landbouwbedrijf wordt nu door den een op dezen en door den ander'weer op een anderen tijd genomen. Daarin wenscht de schoolopziener ver andering gebracht te zien. Hij wil, naar gelang de plaatselijke toestand, een tijd zien aangewezen waarop alleen laadbouw- verlof cal worden gegeven. De school opziener dringt er op aan dat wij al onzen invloed zullen aanwenden om aan dezen hopeloozen toestand een eiade te maken. De lanndbouwers hier aanwezig zullen het best weten wanneer deze verloven moeten worden gegeven Nu wordt dit een heel jaar door gegeven en dat juist mag niet meer daar dit verlammend op het onderwijs werkt en dit ook oorzaak is dat de klassen nooit voltallig zijn doch slechts maar hall #f voor drie kwart. L. v. d. Pluijm. De vacantle is niet goed geregeld. Die valt In Augustus en dan is er niets te doen op het veld voor de kinderen. Ze ioopen dan maar langs de wegen en stelen overal het fruit. In Juli daarentegen is het met het peëen dunnen druk en dan kunnen ze veel dienst bewijzen. Voorzitter. Indertijd is daar, als ik mij niet vergis, ook al eens op gewezen. Van der Pluijm. Zeker, het moest in Juli vacantle zijn dan was het beter, dan kan men ze op het veld laten werken en zo behoeven de school niet te ver zuimen. Nu halen ze in Augustus het fruit maar weg of brengen schade aan korenvelden toe. Een vorig jaar hebben ze bij mij zeker voor f 25 schade toe gebracht. Dit jaar is het niet zoo erg geweest. Voorzitter. Dus in Juli acht men het 't best de verloven te geven. Goed. Bulten die maand kan men dan geen verlof meer bekomen. Leemans. Vervalt dan in Augustus de vacantia? Dat zou het beste zijn. Voorzitter. Hier is het zoo. Ik zal mijn best doen om het aldus te verkrijgen. Van Beurden. Wordt er niet te veel vacantle gegeven. Nu is het hiervoor en dan weer daarvoor. Voorzitter. Er wordt hier niet meer vacantle gegeven dan in andere ge meenten. Van Beurden. De kinderen zijn hier toch over het algemeen achterlijk, dat moet toch een oorzaak hebben. Voorzitter. Dat ze hier over het alge meen achterlijk zijn Is waar, doch dat is niet de schuld van het onderwijzend per soneel doch ligt aan de menschen zelf omdat zij nleta voor het onderwijs voelen. De ouders beseffen nog niet van welk een groot nut bet is en hoe noodzakelyk het is goed onderwijs te laten geven. Nog kort geleden kwam er een vrouw hullend bij me omdat ik haar achter de veeren had gezeten dat zij haar jongen van 10 jaar naar school moest zenden. Zij vond het« ongepermitteerd dat haar jongen naar schoei moest gaan en niet mocht gaan werken. En denkt nu niet dat bet was omdat die vrouw het geld hoog noodig heeft. Neen, dat zit er in. Kinderen moeten een paar centen ver dienen en of ze deze paar centen nu aan andere zaken ten koste moeten leg gen zoodat ze er niet mede vooruitgaan, dat komt er niet opaan, als ze maar ver- dieoen. Neep, het is niet de schuld van de onderwijzers dat het hier nog treurig is gesteld met het onderwijs, doch het is de schuld van de ouders die nog niet willen beseffen van hoe groot belang het is hun kinderen behoorlijk onderwijs te geven. Herhaaldelijk moet daarop worden gewezen, dat zal het beste zijn. Voor de onderwijzers is het ook on prettig werken en bovendien zeer lastig als de helft weg blijft en na eenige weken weer komen. Hij kan dan weer opnieuw beginnen en de andere kinderen zijn er de dupe van, die schieten niet op. Van Beurden. Getracht moet worden dat de vacaatie dan ook nog in Juli valt. Voorzitter. Dat zal Ik probeereo. Van Steeu. Ik wil de landbouwers een vraag stellen nl. zijn nu bij het peeen steken ook kinderen noodig. Leemans. Neen, daar moeten ze min stens 15 A 16 jaar voor zijn. L. v. d, Pluijm. Alleen bij het dunnen, dan zijn ze noodig. Wordt besloten te advlseeren in de maand Juli landbouwverlof te verleenen. braobt aij bat gesprek weer op dit onderwerp Zwijg daarvan, awijg daarvan, Yirtne wat helpt dat tobben en klagen over dingen, die andere hadden kannen ign f Ea eigenlijk ■ijt «g de sohuld. arme meid, dat ik mijn Obarlea bier niet kan honden. Ik? Ja, gg I Maar ik maak er n geen verwyt van, gy hebt getegd wat gy moest, dat was sooals bet behoorde. Hoe meent gy dat, vronw vroeg de aid en deed moeite om te begry'pen, wat baar meesterae bedoelde, mafcr dit aobeen bear niat te galakken, want hare gelaatetrekken drnkten eene jammerlyke onnooaelbeid nit. Indien gij niet gesproken hedt, den bed en moeder Wells en de heidenen nooit kannen bewgten, dat ay Elisabeth weggesleept en ia den «Lintworm» opgesloten gebonden hadden. En verder? Verder Nn dan wist men immers niet ol het meisje in den n Lintworm* of elders waa gaweaat, en dan son Charles van haar afgaaien hebban. En als bet Ba nog eens aan bet licht kwam, dat «y niet/in den «Lintworm" is geweest? vroeg Virtua met eenslnwengrges. Ach, boe ion dat knnnen, beraam de meesteres mat een ongsloovig boofdsobnddec, det ken niemand Tooh wel, toob wel, dat kan ik I fluis terde Yirtne geheimzinnig. Gg Gij O, Yirtne, indien gU dat koadet, sou ik n op myne knieën danken Ik ion niet meten eer ik bet doorgedreven bad, dat gg mijne schoondochter werd Maar dat kant gg niet, gg mieleidt mg. Belooft gy m|j stellig det ik aw zoon zal hebben vroeg Yirtne met de loosheid van het onverstand. Wat ik daaraan doen l 11, aal gesohieden, antwoordde joffronw Lyon vry dnbbelzinnig, maar wat helpt da*, gg knot het toob niet 1 Zeker wel, bei nam Yirtne *y ie daar nooit geweest t Maar hij hebt het toeh gesegd Omdat de rechter mg dat zoo in den mond gaf, grgnade Yirtne; hg soheen zich daarover too te verhengen, det ik het aeide om hem pleizier te doen. Wat ayt gij tooh ten goed gedienstig ■ohepeel l En de heidenen dan f Natas an syne vronw hebben dien ge— heelen tijd in die kamer geslapen, endeonde Squires an haar zoon hadden eerst een peer dagen, voordat de politie met Elisabeth naar den «Lintworm* kwam, daar bun intrek gaaemen. En ia dat seker en waaraohtig waar Zoo waar ik leef 1 Virtne, Virtue, lieve, beate Yirtne. juichte joffronw Lyon, en viel de meid om den kale. nn kan alles immers nog terecht komen. Maar vervolgde zy, wederom moede- loos wordende, nle ik det neg rallen «y my niet gelooven, gy aondt dit ook aan anderen moeten vertellen, en det snit gij niet willen. Virtne begon nn tooh eeoigaeiae na te denken, Zullen zy mg niets doen vroeg zy. Wie ion n iets doen laohte joffronw Lyon. De heeren van het gereoht. Die rallen n veeleer eene belooning gsvn, omdat gy thana de waarheid sen den dag brengt. Sobn-.f maar alles op mr. Fielding, die heeft aoo veel gevraagd, det gij het ten laatste aelve hebt geloofd. Ik beb eene gehoord, det di« m<n geschiedenissen vertint, ze ep— sohryft en laat drukken en det den da,.mensohen die ba lazen, ze voor waar hoedea. Dn» heeft hg mg ook snik eene gesobic- dtnis verteld Jniat, dat beho-ft gg maar te leggen, en den zal gaan meeseh n ieti maken. Dan «al ik het doen. Goed. Weet gy wat, wij gaan beiden terstond naar Londen, ik ken deer eenvriec- del ij ken heer, dien vertellen wy da geheèle geschieden e, die zal ons radon boe wy de zaak moeten eanvsttten. Maar terg, dat biar in hnia niemand merkt wat w|j voor hebben, Een half nor later was joffronw Lyon met Yirtne Hall op weg neer Londen maar voor bear uit, enelde reeds Hotty Dasietown, om air Crisps Gaseoyne kennis te geven van het bsioek, bem te wcohten stond, en bom te versoeken egoe voorbereidende maatregelen te atmen. (Wordt vervolgd.)II De Echo van het Zuiden, Waalwpsche en Langstraalsclie Courant,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1