Nummer 86 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadi wiltaebe Stoomdrukken] Antoon Helen Eerste Blad. DE OORLOG. Adverteert in dit Blad. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. Reclame- Zoo dikwijls te wijten aan RECHTSZAKEN. Telefoonnummer 38. Telegram-AdresEOHO. Met het oog op den Feestdag van Woensdag as. zal het vol - gerd nummer van dit blad a.s. Dinsdagavond verschijnen. Heeren adverteerders en berichtgevers gelieven hun advertenties of be richten Dinsdag vOór 12 uur in te zenden. DE ADMINISTRATIE. BOEKBESPREKING. Waalwyksche en Lanptraatscüe Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond, lboonementsprjji per 8 maanden f0.90. Franco per poit door het geheele ryk f 1.06 Brieren, ingeaouden stukken, gelden ens., franco te senden aan den Uitgever. UITGAVE Paus du AjjviKTBimlif 10 cent per regel; minimam 6 regels; gtaoU letters naar plaatsruimte. Adrertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gesloten. Reclame* 16 cent per rege Roemenië in het nauw gebracht. De donkere wolken boven Roemenië worden nog dichter. Manhaftig stellen de troepen op de oostelijke Zeveoburg- sche grens zich nog altijd te weer, al kunnen ze niet verhinderen, dat toch hier en daar de Oostenrijkers ook op dezen vleugel het Roemeensche gebied reeds betreden hebben. Over 't alge meen echter vechten de Roemenië, s hier niet onfortuinlijk. Alleen in 't uiterste noorden, in het Bertczer-gefctefgri-, be haalden de Oostenrijkers een succes, ze wierpen daar de Roemeniërs en Russen van een grenshoogte, na een verbitterd handgemeen. In het Uzuldal ea in het Ojtozdal overwinningen op kleine schaal der Roemeensche troepen, die in 't eerste gevecht 3 officieren en 108 man gevangen namen, in het tweede 159. Tot aan Predeal toe noemt Boekarest den toestand onveranderd. Van Predeal af langs de heele zuidelijke Zevenburg- sche grens echter, is de druk der Duitsch-Oostenrijksche troepen blijkbaar onhoudbaar geweest. De drie voornaam ste toegangswegen tot Waclachye den Tömóser, den Rooden Toren en den Vulkaan-pas heeft Falkenhayn in han den en tusschen Prahova en Aloeta b.v. staat zijn leger reeds vrij ver op Roe- meensch gebied. De Russische en Va* .DE EOHO VAN HET ZUIDEN.* Etfle jettkiedeaii uit de Eagelscbe rechtspleging. •8) XVIII. Het gesprek tussohan de meesteres en de dienstmaagd was nauwelijks geëindigd geweest, of de eerste was naar het venster gegaan en had eieh een paar maal ever het voorhoofd gestreken. Daarop was eene donkere gedaante, nis uit den grond opgeresen. te voorsobyn gekomen, en snel als eene sohadnw weder verdwenen. Milly Natas bad hst afgesproken teekan ontvangen, en was naar Cheaney-Wood geijld, om miss Davistown te beriohten, dat bet oogen- blik was gekomen om den lang voorbereiden slag te slaan. Binnen een kwartier sat Hetty op den mg van baar fraai gebonwden, vlaggen appel schimmel Arion, en vloog 100 snel den weg naar Londen op, dat de onde rijl neebt, die baar op bare tochtjes gewoonlijk vergoielde, baar nauwelijks kon bijbonden. Hetty had Chesney - Wood nojf niet verlaten, toen de heidin alweer op weg was. Thar.s gold hst, Nancy Forbss aen wenk te geven, en in de nabybaid vaa het bnisjs der onde op den loer te blyvea, Elisabeth Canuiugmosit bewaakt warden. N Hetty trof bij bare aankomst in Mansion— house den lord mayor tehuis en kwam vroeg genoeg om kern tijd te laten tot het maken van alln noodige voorbereidselen. Eenige beambten werden in een aangrensend kabinet geplaatst en de tnsachendenr slechts aangeiet, zoodat ®ij alles konden hooren, wat •r gesproken werd. Daarheen zon ook Hetty Oostcnrijksche legerberichten noemen zelfs al gevechten bij Campolung, waar de spoorweg naar Boekarest aanvangt. In de Drobroedzja blijft de fortuin den jongste der Entente-Bondgenooten eveneens den rug toekeeren. De ver wachting die een Engelsch blad gisteren uitsprak dat Tsjernavoda aao den Donau het punt zou worden waarop de Rus- slsch-Roemeensche troepen zich zouden moeten soncentreeren, terwijl de Centra- len om dit bruggenhoofd kringvormig zouden optrekken, is niet-vervuld. De ver dedigers hebben het bruggehoofd moe ten loslaten en den rechtervleugel van hun leger de beweging van.den linker moeten laten volgen. Ze zijn ook daar achterwaarts gedrongen en hebben zich reeds moeten terugtrekken op een linie noordelijk van de lijn KoastauzaTsjer navoda, die loopt van het Tasavlu-meer over Dorabaniu naar Kokwileni. Van een overtocht der Roemeniërs over den Donau wordt niets gemeld, zoodat er dus voor het grootste deel Roemeensche troepen niets anders opzit dan steeds verder iu de Dobroedzja naar het noorden achteruit te gaan. In verband met deze omstandigheden wordt in ernst de vraag onder de oogen gezieu of het niet beter ware, dat Roe menië voorloopig Wallachye met Boe karest opgaf en zich bepaalde tot de verdediging van Molydavlë. Een Russisqh bericht meldt, dat dezer *d»ageh over de Roemeensche officieren een groot strafgericht is gehouden. Tot nu toe moeten 5 generaals, 8 luitenant-kolonels, 3 kolonels en 26 ma joors wegens ongeschiktheid ter dispo sitie zijn gesteld. Een groot aantal offi cieren is tot vestingstraf veroordeeld, terwijl 128 officieren bij wijze van straf naar Rusland gezonden en door Russische officieren vervangen zijn. Over den in Konstanxa gevonden buit zegt het Bulgaarsche legerbericht, dat er 500 wagons en locomotieven genomen werden voorts een aantal petroleum- houders en dat er op 70 Turksche schepen in de haven beslag werd gelegd. De verovering van Konitanza heeft in Bulgarije groote blijdschap verwekt. In Konstanxa zeggen de Bulgaarsche bladen, heeft Rusland Roemenië om- eich begeven, coodra de beide vronwen werden aangediend tot toolang hield sir Criepe haar by zich in zyn prachtig ingerichte receptie zaal. Hare tegenwoordigheid wae voor air Criepe bloemengeur en souuesobijn, hemelgaven, die een dnbbsle en drievoudige waarde verkrijgen, naarmate de dagen afnemen en de herfstluoht koeler wordt. Sjr Criepe Goscoyne wae tot een leeftijd gekomen, waarin de eohadowen langer worden, zijn omgang met Hetty had hem tot het dnidelyke bewustzijn gebraoht, dat bij den beaten tfjd zijns levens bad verwaarloosd, en onstuimig eisobto-nu het hart zijne rechten. Had bfj eenmaal Hetty's moeder bemind, ster ker en vnriger wae die liefde op bare dochter overgegaan. Hij *ag koe afj siob nut innig vertrouwen aan bem beohtte, hare innemende vriendelijkheid versebrikte bem en de hoop sloop in zijn hart, dat by die litfdslyke bloem zou kannen winnen om er zyn leven msde op te sieren. lly wilde syne vurige wensehen in syne borst optlaiten tot bet gelukt wee de taak, waaraan Hetty zich bad gewijd, tot een goed einde te breagen. Wanneer haar broeder uit outeerende kluistere wae verlostwanneer de bedriegster aao haar welverdiende straf was overgeleverd wanneer onschuldige gevangenen en veroordeelden aan de vrijheid en aan bet leven waren teruggegeven dau wilde by met de bekentente zijner liefde voor den dag komen en bet in Het'y's band stellen of zij bnm, van allen, die haar bnn geluk te danken hadden, tot den gelnkkigste wilde maken. Da dag van heden zou ook bem een goed eind nader brengen tot de vervulling van tyn stil, vurig verlangen. Deze gedachte blonk in zijn geheele voorkomen uit. Met stralende oogen sat bij naast Hetty en kon geen blik afwenden van de slanke, jeugdige gestalte, die door bet nauwsluitend, donkere rijkleed voordeeligrr uitkwam tegen de zwaor vergalde meubels en de barnsteen- kleur van het glanzende fluweel, waarmede de wanden, stoelen en divans waren bekleed voer de vensterramen hingen zware gordijnen van dezelfde stof, waartusschen rijke Venetiaansche spiegels in venilverde lijsten, die tot aan de gekocht om dé poorten naar Coostan'i- nopel te openen ep daar zijn ook de plannen ten grave gedaald. Uit Berlijn meldt men, dat In militaire kringen, waar men zich niet ontveinst, dat nog vele moeilijkheden moeten overwonnen worden, gerekend wordt, dat langvoor Kerstmis de veldtocht tegen Roemenië beëlpdigd zal zijn. Duitsche tegenaanvallen bij Verdun afgeslagen Het aantal Duitsche krijgsgevangenenen stijgt tot 4.500. Zoo&lz te verwachten was, hebben de Dultschers pogingen ln het werk gesteld om het verloren terrein bij Verdun te herwinnen. Het Fransche legerbericht van gistermiddag spreekt van twee Duit sche tegenaanvallen op de vleugels van het Fransche front: bij de steengroeve van Haudromont en op de batterij van Damloup, dat van gisteravond van drie achtereenvolgende vijandelijke tegenaan vallen in de streek van Haudromont en Douaumont. Al die aanvallen zijn echter gestuit, zoodat het Fransche front on aangetast is gebleven en niets van de terreinwinst verloren is gegaan. Van hun kant hebben de Franschen s'nachts de schoonmaak van het fort Douaumont voltooid (de Duitsche fortcommandant werd gevangen genomen) en zijn xe gis teren nog iets vooruitgegaan ten oosten van het Fumln-bosclj en ten noorden van Chenois. Het. krijgsgevange nen is tot 5000 ongewonae Dultschers gestegen. De Parijsche bladen melden, dat de onderneming in alle stilte door de ge neraals Nivelle en Mangio was voorbe reid, doch wegens het slechte weer tieu dagen uitgesteld. De Dultschers hadden er wel de 'lucht van gekregen, doch konden geen weerstand bieden aan den stortvloed van projectielen. De aanvals- colonnes bereikten In zoo'n korten tijd het doel, dat de leiders de mogelijkheid zagen, nog verder te gaan dan aanvan kelijk was voorgenomen. Generaal Jofire volgde den strijd steeds met groeiende vreugde en ontroering. Britse he mijnveg er getorpedeerd De Engelsche mijnveger >Genista« is door een vijandelijke duikboot in den grond geboord. Alle officieren en 73 soldering reikten, waren aangebraobt. Hoe zal ik u genoeg danken riep zy, nadat hty teruggekomen was met bet biricht, dat allo schikkingen voor de ontvangst van de verschalkte valsobe getuigen in orde waren, waarvoor zij bem dankbaar de band drukte. Zonder uwe zorg zouden wij bezwaarlijk tot ons doel geraken. En zonder uwen vurigen yver en uw doorzicht nog veel minder 1 hernam hij en streek met de band over den mouw vau baar overkleed gij n'yt de veldheer die ons allen aanvoert 1 Gij eobter de odele, onbaatzuchtige raads man, ik sta beschaamd voor u wat ik doe, geiohiedt in de eerste plaats voor mijn broeder gij bebt u al die moeite op den bala gebaald □it zuivere mensohlievendbeid, uw gevoel van rechtvaardigheid dryft u aan om te strijden tegen de maoht van bet vooroordeel h en booge blos kleurde de waugen van sir Crispe. Hetty's lofspraken maakten bem ver legen, bij was immers ook aichieive biwust, dat by niet zoo geheel vry van zslfsuobtige nevenbedoelingen was, ofsokoon bij mooht zeggen, dat deze niet uitsluitend s|joe kan - delingen brpaalden, In deze overtuiging richtte bij/ bet hoofd weder op, en zyn blik viel op de spiegel, die zyn beeld en dat van de naast hem staande Hftty terugkaatste. Da lordmayor mooht beweren, dat beiden te samen een schoon, deftig paar vormden. Als bij aioh de jonge dame in bet donkere rykleed voorstelde in een licht, kostbaar gewaad, omhangen met den bruidssluier, en aiobzelveu in rljkgebordnurde flaweelen klee daren, dau mocht bij aioh bekennen, dat het een scherp, SDydend contrast vormde, indien hy dat bominnelybe vrouwenbeeld naar bat altaar leidde. Eo mocht hy geen hoop koesteren Zjj zag b\J de laatste woorden, die zij tot hem riobtte, met een warmsn blik tot hem op, met een blik, waarin iets als een ontkiemende liefde scheen door te schemoren. Was bet een al te vermetele droom, dat sioh sit deze kiem de volle verrakkelyke bloem sou kunnen ont wikkelen. -v Da men8oblievsndheid beeft zooveel vormen en trappen, zeide hy na eena poot. man zijn omgekomen, slechts 12 opva renden zijn gered. Mannenadel en Vrouweneer (Roermond J. Bomen.) Hst zoo eren genoemde tijdschrift begon 1 Oct. 1,1. zijn zeiden jaargang. Iu een punt is het achteruit gegaan. De schoon gestyleerde omslag is verdveQen, wateren- wel niet wil zeggen, dat de nu gekozen teekeniag minder sprekend sou zijn. De rerandering waa noooig, omdat de titel ver- anderd ward in Mannenadel en Vrouweneer. Na op verlangen van het Episcopaat de Vereeniging Voor Eer en Dengd ook de katholieke Trouwen gaat mobiliseeren (waar voor onlangs Sylvester in de Maasbode en de Berw. Pater Mouraos la Ds Tijd een lans braken) was het passend in bet tijd schrift dier vereeniging ook met de rrouwen- afdeeling rekening te houden. Pater Stoks en Pater ran Grinsran wij den daaraan een tweetal artikelen. Pater Rata bestrijdt in een degelyk artikel de bewering ran den Groninger arte Jonken, dat «toenemende huwelijks vruchtbaarheid gepaard gaat met toename der kindersterfte.' Na een ichalkich intermezzo over «Vivi sectie en nog wat' wordt Minister Bosboom ter .rerantwoordiog geroepen over syne te 'slappe bemoeiingen bij het Tilbnrgsch schandaal, terwijl in een achttal bladzijden iuterressante beiichteu worden aangetroffen di» ontvolking van Europa, de jeugd-* verwildering ea de woningtoestanden in Duitschland, de geslachtsziekten in Enge land, Duitschland en Ned.-Indië, de prik kellectuur in Ooitenrijk, de spoorwegboek handel ia Zwitserland, de bioscopen, in de Vereenigde Staten. Eenige bladzijden Nieuws uitdeAfdee- lingen, voeren ons de actie in Valkenburg, Tilburg, Boxmeer en Schiedam gevoerd, voor oogen. Zooala. men ziet mag het tijdschrift er wezen. Vis aan goede handen toevertrouwd. Hoe meer steun het vindt, hoe meer de redactie zich zal beijveren, in de 2 maaudelyksche afleveringen die voor taan telkens 62 blade, zullen tellen, aan het in haar gestelde vertrouwen te beant. woorden. M. O. P. •n da beweegreden, die de handelingen van den meusoh bepalen ayu zelden van enkel voudigen aard. Evrat de nitalag moet leeren of gjj mij werkelyk dank sohnldig zyt. Altijd I Altijd 1 Zulk een varigen oneindigen dank, dat ik hem simmer kan afbetalen Hetty, all ik u eena aan uw woord hield fluisterde bij. Doe dat, bid ik u riep sy levendig, maar boog plotseling hoog bloseud bet boofd, sjjn oog had een taal gesproken, die zij met hevigeu schrik bad begrepen. Toen sij na eesige seoonden sohnw weder opaag, meende a|j aidh vergist te hebben helder en goedig ruitte het oog van baar vaderlijken vriend weer op baar, en op een toon, die selfs iets droogs bad, zeide by Het is overigens boog tijd, dat die per soon tot spreken wordt gebraoht. De lord opperrechter beeft my doen weten, dat bet uitstel verstreken is, en dat de door my gevraagde hervatting van bet prooea nn be ginnen moet Zonder een gelijktijdige gevan genneming van de valsobe aanklaagater wm daarvan evenwel geeu ernstig gevolg te ver wachten. En na? vroeg Hetty levendig, ofschoon al deze mogelijkheden door baar en den lord- mayor reeds herhaaldelijk waren overwogen. Indien de bekentenis van de meid soo afdoende ia als de boodsobap van Milly doet hopen, dan kan de inhechtenisneming nog heden plaats hebben. Evenwel is daarmede de taak nog niet beslist. Wij zullen haar tot eeB goed einde brengen riep Hotty mot vertrouwen. God helpt degene, die een rechtvaardige zaak voor hebben. Hat gesprak werd afgebroken d*or een be diende, die kwam zeggen dat juffrouw Lyon van Aldermanbury in een dringende zaak gehoor verzocht. De lordruayor begaf zich in zyn studeer vertrek, H .t'y in bet aangrenzende kabinet en jaffrouw Lyon, vergezeld door bare dienst maagd werd binnengelaten. Zij droeg den lordmayor bare belangon op zulk een gepaste wijze voor, dat deze een glimlach niet kou weerhouden, Welke geboren tooneelspaelsters zijn tooh de vrouwen, zorgeloosheid. De meeste huidkwalen en de verschillen* de vormen' van aambeien (jeukende, bloe dende en uitwendige aambiien) zijn gewoon* lijk te wjjtin aan een verkeerde leefwijze en verwaari o ing. Een te ryke voeding, onvoldoeade lichaamsoefening, onregelmatige en opge- hondon stoelging, te weinig slaap en over working leiden, tot bloedaiektsn, verstopping en aenuwichtigheid drie- gewone oor zaken van ecifm», dauwwoym, gordelroos, psoriasis, puisten en aambei Een eearoudike, geregelde leefwijze en de gfzoodheiderégila, die het gezond ver stand ons zegt, zijii de h&ete voorzorg. Tot bestrijding van hit onwtnak en tot gene zing wordt FosterYZslf aanbevolen. Deze bizondere zaherat alle noodige verzachtende, antiseptische en genezende eigenschappen. Zij Ast de meest gevoelige of ootitoken huid geeft verzachting vanaf de eerata asnweoding. Een voordeel is, dat'; de zalf niet te spoe dig opdroogt en niet te gemakkelyk kan worden weggowrevsn. Bij het gebraik ver dwijnen spoedig de ellendigs prikkeling, jeuk en ontsteking en Foster's Zalf bleek succesvol zelfs by hardnikkige gevallen van inwendige, uitwendige en bloedende aam beien. Ook by winterhanden en -voeten, huiduitslag en inaectenbeteu, Gsen huia diende zonder Foster's Zalf te zyn. Fbster's Zalf (let op den jnisten naam) ia te Waalwijk verkrijgb. bij Wed. Orie- Damoufin, Markt. Toezending geschiedt franco na ontv. v. postwissel i f 1.76 per doos. 10084 Poging om twee menschen te verdrinken. Do Zaandamsche visschers P. d. V. en P. v. d. M., die beschuldigd werden, getracht te hebben den Rijksveldwach ter De Joqg en den vischwaterpachtor Hartendorp, beiden te Spaarodam, te verdrinken, werden veroordeeld tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. De Zaandammers werden door den veldwachter des nachts betrapt op vlsch- «trooperij. Deze eenvoudige timmermanavrouw wist siuh by snik een gelegenheid voor te does als iemand, die raad noodig bad, dia tot hem kwam om hem eene laak, waarvan bty tot dus var re niets geweten had, voor te stellen en «(ju gevoelen in te roepen, alsof s|j haar geheele leven op de planken bad doorgebraoht. Virtue Hall liep met open oogen in de val. Het lokaas, dat juffrouw Lyon ia de band van baar soon bad uitgeworpen, wei soo ver leidelijk, dat de geringe voorreed van be dachtzaamheid, dien de deerns beaat, daaren tegen werkeloos wae. Met een beaat alsof ieder woord dat aQ •prak haar bet beloofde loon nader braebt, nam sij de voor Fielding afgelegde, sn later in de gereobtszaal herbaalde getnigeaie in alle bijzonderheden terug. Zg bad Elisabeth haar leven leng niet geaien tot op bet oogenblik, dat deze met de politiebeambten in den eLint- worm" gekomen was. Natna en Sqnirea hadden nooit een geroofd meisje in bet tauie vau moeder Wells gebracht, en de laatste waa met sijne moeder op dien noodlottigon 15en Augustus ver van het tooneel der miedaad verwijderd geweest, eerst kort voor ayne gevangenneming daar gekomen. Het was blijkbaar, dat Virtue desa laatste omstandigheid, aarzelend enj>ls tegen haar wil mededeelde. De lordmayor vroeg boe zh er ton gekomen was om die geheele genohiedenia zoo te ver tellen Zij staarde met bare matte oogen in de rnimte, en aaide grijnzend Ik daoht er eerat in het geheel niet a&n, iets anders te zeggen, maar de haer, van wiea juffrouw Lyon meent dat bij geschiedenissen ■chrijft, sprak mij aan, sn vroeg zoo aardig, dat ik dacht dat ik hem en de andere barren pleizier deed, indien ik bet soo naseide sla sij bet gaarne wilden hooren en weerom sou ik dat ook niet gedaan hebben? De beidenen hadden mij immers slecht genoe? behandeld, an moeder Wells ook. In sande hna wel wat, vooral George Squires. Da oogan van da meid fon— keldan nn als van een wilde kat. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1