Nummer 87 Woensdag 1 November 1916. - 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen Nfufv(kiefie Stoomdfukkerif Antoon Tieleo, Gemeeoteraadsiefgaderifigen. „NOORD-BRABAND" /Waalwijk. FEUILLETON. Maatschappij van Verzekering op het Leven. Dit Blad verschjjnt troan.aag- en L t e r d g v o n Abonnementsprijs per 8 maanden f0.90. Franco per post door het geheele r\jk f 1.05 Brieven, ingeronden «tukken., gelden enx.( franco te zenden aan den Uitgever Telefoonnummer 88. Telegram-Ad r^aECHO. RAAMSDONK. Openbare vergadering van den raad -dezer gemeente op Maandag 30 October des voormiddags te 10 uur. Voorzitter Edelachtb. heer Ridder de van der Schueren. Kolkslag 10 uur opent de Voorzitter de vergadering; afwezig zijn de heeren van Dongen, Martens, Timmermans en de Bruyn. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE 1. Ingekomen Stukken. Schrijven van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het In de vorige ver gadering genomen besluit tot het aangaan van een geldleening groot 11500 en f 7000. Idem dat zijn benoemd tot zetters S. Lankhuijzen en M. C. Zijlmans. Voorzitter. Ia de vorige vergadering is besloten het Steenpad zoover te be straten als het eigendom is der gemeente. Inmiddels is daarmede begonnen, toen bleek dat, doordat het werd verkocht, geen eigendom is van de gemeente. Ik heb daarna last gegeven niet verder te gaan met het bestraten. M. Zijlmans. Ik zou toch doorgaan met bestraten, want wij moeten de In dustrie slcuuen. n yfllil Voorzitter. Op particulier terrein gaan bestraten. M. Zijlmans. Wij moeten de industrie helpen, zooveel als wij kunnen opdat deze hier blijft en aog komt. Hebt u al eens met den eigenaar gesproken of hij erkent dat het gemeente-eigendom is. Voorzitter. Dat doet hij niet. Vroeger, voor mijn tijd heeft de eigenaar eén schipper wel eens verboden daar te lossen. M. Zijlmans. Voor een -el of wat pu blieke weg kan mea toch ook niet gaan procedeeren. Voorzitter. De lengte zal ongeveer 20 a 30 M. bedragen. De heer Lankhuijzen zegt dat bij wel eens in papieren heeft gezien dat het vroeger de kerkstraat was. Later is Fas »DK ECHO VAN HET ZUIDEN'* Bene geschiedenis uit de Eugelsche rechtspleging. Opgericht Verzekerd Kapitaal BeaerTe f 17.824.006.- f 2.668.649.- De Echo van het Zuiden Waalwyksche en Langstraatseke Courant', rsehjjnt Woaaidag- en Zaterdagavond I tt t m - W 39) XVIII. En waarom .vroeg de lerdmsyor. Omdat die ellendige Egyptenaar daobt, dat bij beter waa dan oen Esgelsob christec- kind, stiet zij hortend nit, bij sal bengelen, en Gij doet bet om CaarUs, wat kan die heiden n dan nog schelen 7 viel hare meeateree in, die vreesde dat de haat Virtne weer tot andere gedachten ion kannen brengen laat hem loopen, hty sal den ztrop toch niet ont gaan. H\j kan mij toob niets doen 7 vroeg zij nn toch eenigssins beangst. Daar zal hij zioh wel voor wachten Uwe bekentenis redt hem immers voor ditmaal van de galg I Beide de lordmayor geroatateilend. Alsoo is alles zooals gij thans gezegd hebt Gij neemt awe vroegere getuigenis in alle dealen als onwaar terag? Je, dat doe ik De lordmayor zette een klein silveren Aaitje aan zijn lippen, en liet een korten schellen toon booren. De deur van de naaste kamer ging open, verscheidene heeren traden bienen, van welke één een vel papier in de hand bed. Op een wenk van den lordmayor lae hij den inbond ven dat papier hardop voorhet wee eeae bijna woerd^lgke teruggave van alles, wat Virtne Hall zooevan verklaard bad. Waarom hebt gij dat allez opgesobreven vroeg tij verschrikt. Opdat gij het aan de heeren, waar ik na heenga, niet nogmaals soadt behoeven te deze gemaakt tot haven. Goede be schrijving van alles is versloft destijds. Wethouder Simoois. De groote kwestie Is maar dat het onderhoud meer zal kosten dan de bestrating en als men op eens anders eigendom zulke kosten moet maken, dat is nogal. Schoenmakers. Wil de eigenaar het niet aan de gemeente afstaan, dat zou In eens een goede oplossing brengen. Voorzitter. Men zegt dat hij het liever niet kwijt wil zijn. Lankhuijzen. Ik geloof wel dat dit met een beetje overleg zal gelukken. Voorzitter. Wenscht de raad door te laten gaan met het straten en B. en W. opdragen deze zaak te regelen. Aldus wordt besloten. Schrijven van dea heer Schoenmakers dat hij buiten den Zondag geen gelegen heid heeft om les te geven cn derhalve geeo gebtulk zal maken van een school lokaal. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven van Th. Emmen om op het Veerpad eene verlichting aan te brengen; Wordt in handen gesteld van Burg. en Wcth. evenals een schrijven van de straatwerkers Adr. co Cornells van Strieo. welke verzoeken hun salaris te willen herzien. De ingekomen bezwaarschriften in den aanslag tegen den Hoofd. Omslag worden In handen gesteld van de Commissie bestaande uit de heeren Timmermans, De Wit ea Dorreboom. dienst 1917. 3. Benoeming commissie tot onder zoek dier begrooting. Worden tot commissie-leden benoemd de heeren Timmermans, Schoenmakers en M. Zijlmans. 4. Aanwijzing personeel voor het her- halines-onderwijs voor den wintercursus 1916-17. Worden benoemd voor het Veer de heer Bloeders en Mej. van Dalen en van het Dorp de heer Zwets. 5. Benoeming van twee leden in de commissie tot wering van schoolverzuim te Raamsdonksveer ter voorziening in de vacatures van de heeren P. C. Jaossens en P. A. van Schnppeo. Worden benoemd de heerea M Klaa- sen en A. P. Caliber. vertellen, seide juffrouw Lyoz zij g*looven mij anders niet. Herbaal nn cog coca ia allta Booala het daar gesohroven stiat Ja. ja In hetselfda oogenblik viel er bone hand op haar eobouder. Virtne Hall, ik neem n in hvohtenis ala valicbe getuige en m-ineadige, zaïde de kulme stem van d»D beambte. De meid liet een lniden kreet' boorea en wildo op hare meesteres toespringen, maar deze had met den lordmeyor zacht en onge merkt het vertrek verlaten. Virtne brak in een vreesalgka woede uit, en verweerde zioh met banden en vosten- Eerat op de bedreiging van den beambte, dat bij baar de handboeien zon aandoen en baar laten binden, werd zij bedaarder. Een half nor later bavond zg zieh welbewaakt in de ge- vzngenie. Nog dienzelfden dag werd ook een bevel tot inhechtenisneming tegen Elizabeth Canning uitgevaardigd, én dea avonds in alle stilte volvoerd. Nanoy Forbes en Milly Natut hadden bare maatregelen soo goed getroffen, dat Eli sabeth varrast werd op bet oogenblik dat zij na een onderbond met William Davistown, Charlts Lyon wilde tegemoet gaan. wien zij ▼oor dit nor een besoek bad toegestaan. De jonge timmerman kwam bij het bnis toen jmst het rijtuig, waarin men baar om alle opsien te vermijden had afgehaald, om een boek van bet boicb verdween. Nancy Forbes verbsalde hem, sohgnbaar zeer ontsteld, wat er gebenrd was. Ik geloof dat de dienstmaagd van nwe moeder, Virtne Hall, ook in de gevangenis »e, voegde zij er bij, zg heeft bekend, dat sg en Elisabeth een valsobe getuigenis tegen de heidens hebben afgelegd. Een oogenblik stond de jonge man als door den bliksem getroffen plotseling was bet alsof er een liohtatraal nedersoboot, die enne om - geving, tot dusverre ia diepe duisternis gebald, tot in den veraten boek verlichtte. Moeder, mosder, dat is nw werk.' riep bg nit. Daarom die inschikkelijkheid voor mij I Daarom die vriendelijkheid voer dia leelijke. onbebonwen m*id O, nn begrijp ik alles. Maar ag moet keipers gehad hebben, ging bij voort, terwijl 6. Ontwerp besluit tot wijziging van de Instructie van den gemeente-ontvanger. Voorzitter. Burgemeester en Weth. stellen voor art. 7 te veranderen. Daar staat dat hij iedere week zitting moet houden te Veer en Dorp van des mid dags 2- 5 uur. Wij stellen voor dit te veranderen in van 2-4 uur. Slmonis de Kok. Voor wat het Veer betreft zou ik liever zien dat het van 2-j uur blijft. Voor den ontvanger is het ten slotte toch hetzelfde of hij daar of in zijn kamer zit en het publiek is er mede gebaat. Lankhuijzen. Twee uur in de week Is niet te lang. Zijlmans. Zooveel bewaar kan het niet zijn. Voorzitter. Willen wij er eens een proef mede nemen. Blijkt dat het voor vele i wat te kort is de duur der zitting, dan kan hij weer van 2-5 uur zitting houden. Aldus wordt besloten. 7. Ontwerp-beslult tot het verleenen van een gratificatie van f100 aan den wegwerker A Verschuren. M. Zijl mans. Wat is nu 's mans ver dienstee. Voorzitter, f8 per week. - M. Zijlmans. Op den dag van vandaag is f 8 veel te weinig voor dien man want men moet wel weten, dat, indien wij een volslagen werkman willen hebben wij f IS moesten betalen. Eu hij doet zijn werlj 1 ,;b eeo man_u£f g. Slmonis de Kok. Het is beslist niet te veel waarom ik ook goed mst het voorstel van B. en W. kan meegaan. Aldus wordt met algemeene stemmen besloten. 8. Voorstel van B. en W. om nl«t in te gaan op het verzoek van C van Loon en Th. Kolsteren, respectievelijk hoofd en onderwijzer van bijstand aan de o. 1. school op het Dorp, om een duurte- toeslag. Met algemeene stemmen wordt daartoe besloten. 9. Ontwerp besluit tot inwilliging ver zoek van F. A. Canters tot het onder hands huren van een gedeelte der schuur aan den Postweg. De huurder zal op zijn kosten de schuur moeten afsluiten en de huur zal f 15 per jaar bedragen terwijl deze zal ingaan op 1 November a s. en zal ein digen 1 November 1922. Aldus wordt besloten. 10. Benoeming van een Stembureau voor de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor de op Woensdag 22 Nov te houden verkiezing. Worden benoemd .tot Voorzitter de burgemeester en tot leden de heeren G. Simonls en Timmermans en tot plaats vervangende leden de heeren M. Zijl- mans, Dorrenboom en P. van Dongen. 11. Ontwerp besluit tot goedkeuring van het Burgerlijk Armbestuur dienst rekening 1916. De heer Schoenmakers 'zegt dat de Commissie de rekening met de fce- bevondeo. Alleen dringt ze er op aan, wat ze ook verleden jaar heeft gedaan, dat de verrekening en boeking van bh, «onder op bat gero»p dar oade ta letten, ijlings den weg naar Aldarmanbnry insloeg, machtige helpers, alleen ion «ij er nooit toe in staat sijn geweest. Tbaat, vervolgde bg. merk ik earet, dat ik opiettelQk ben teruggehouden, dat mij voor- beduehteiijk mocielgkhaden in den wag *ijn gelegd; ik moest niet met baar weg; het arme kind mooht Eageland niet verlaten, eer bat net gereed was, dat man haar over bet boofd heeft geworpen maar ik «al bet vertobenren Ademloos, gloeiend van toorn, stormde bg de kenkan van het ouderlijke ba s binnen, waar vader au moeder met de overige bn<s genooteu aan het avondmaal «aten. Zonder aicb aan de tegenwoordigheid der vreemde getuigen te storen, deed bij sjjue meedor de hevigste verwijten, dat «ty Elisabeth in bet verderf bad gestort. Jnff.ouw-Lyon bleef volkomen bedaard sg en baar zoon sohenen de rollen verwisseld te hebben terwijl bg raasde, glimlachte sg. Ik bob baar niet in bet verderf gestort, dat beeft die deerne selve gedaan door bare ▼alsohbeid en dubbelhartigheid, seide «ij kalm die kwaad doet, kwaad ontmoe', Haar is alleen kwaad ontmoet, «ij is het slachtoffer van een doortrapte samemwericg geworden sohredöwde Caarles, maar ik sal wel nitvorsohan, wie daartoe de band heeft geleend Als gij niets anders verlangt, dan kant gij dit terstond vernemen, ik was in gotd ge selschap: S r Crisps G-taooyae, de lordmayor van Londen. Daarom, daarom kon ik geen sobip vinden En miss Hitty Davistown Schandelijk SchandelijkWat heeft mijoe El:eab-th die voorname dane gedaan Volkomen hetselM* wat ag nwe moeder gedaan b.eftnwe Elisabeth bad ook dea jongen Davistown aan de lijs, tij wijfeld» nog tnsscban n beiden, miss Betty wilde baar broeder, ik mijn soon redden Voor dese met de grootste sekerheid uitge sproken beschuldiging verstomde toob de soon snaar sLcbts voor weinigs minuten Ook dat geloof ik niet nep hij Elisa beth is mijne bruid, en ik sal haar gatronw blijven, wat o^k tegen ha <r mg'-bracbt moge worden.' O ?*d*r, vad-r! Hoj hebt gij dat kannen dalden spruk bij op een toon vol verwijt tot meester Lyon, die het toonvel soo v«rbaasd bad bijgewoond, dat het b»m met mog'ilyk wee geweest *r een woord lunchen te voegen. Ook nu no< w.s Ikm do zaak niet geheel dnidelgk, Ik bob immers van niets geweten, seide bij aurseler.d. Neen, gij bobt van niets geweten, viel sijn vrouw in. Blijf hier, Kate, Soar rat en gij overigen, beval sg; toen dese. die bg den twist taisohen moeder on soon siok niet op ban gemak begonnen te gevoelen, de kamer wilden verlatenblijft bier, nwe meesteres aal n in den laatsten tijd vrij sonderling njjo voorgekomen, verneem thans waarom sg dat goweest is en wat tfj gedaan beeft. Zg sweég een oogenblik eu «drmde diep, als om krachten te veriamalen voor de beken tenis die sg voor bare gezsm»n)gk* hmsge nooten wilde afleggen daarop vervolgde «ij op nrnatigen toon: Mijn kind b.b ik ver dedigd tegen eene slang, die in sijn bert w»» geslopen, en ook rjjo vad*r had vergiftigd door bare sohgnheiligs schoonheid een man on soon h-b ik verdedigd t- gen hnn e g-n* dwaasheid, ban eigene verblindheid. R*as na sooveel rü wilt, mijn Caerl.s, scheld mij, dreig mjj het is mij onvsriobillig. ik duid het a evenmia ten kwade als de arts an de op passers den koortslijder, die siub tegon ben te weer stolt. Moeder Gij snit mij nog eenmaal op nwe kni«ën dankf n, dat ik de slang den kop heb verplet terd, oer slj nw karteblaad tot op den laatsten dropp.l bad nitg.sogen Mijn laatste dropp»! behoort baar ik geloof n met bet is alles bedrog en verraad, v*rsonn<>D om baar 'o*g»-lakkig 'e maken! Ik vol» haart Gij hebt g»on soon meer! Hij vloog bet vertrek nit E>ne haiv*ring beving de hnisgnnootea snel v-rstroo den eij sicb joffronw Lyon bl«»f met hner man all»en in de keuken achter, e Ea toob >k goed gehandeld smde sfl als om sicbs-lve icrou te s»ell«r. D' meester sweeg en sag stil peiasend voor «iob. en de uitgaven er een goed slot is qultanties op duidelijker wijze zou ge schieden. De ontvangsten hebben be dragen f 12961.93'/,, f 11370.10 zoodat van f 1591.83 12. Ontwerp besluit tot goedkeuring begrooting van alsvoor dienst 1917. De begrooting sluit op een bedrag van ontvangsten en uitgaven van f 13501.34. Wordt goedgevonden. M. Zijlmans. Mijnheer de Voorzitter ik eens een enkele vraag tot U richten. Ia alle couranten heeft gestaan at wij tegen goedkoope prijzen alle mogelijke artikelen zouden kunnen be- komen door de Regeering of gemeente beschikbaar gesteld. De vrouwen hebben zich al blij gemaakt. Nu echter beginnen te alweer tp mopperen omdat nog niets van a! wat beloofd is, i, te verkrijgen. Blijft alles ln het verlichte 's Hage, kan het zijn weg nog niet goed naar het donkere Zuiden vinden? De Voorzitter zegt dat de regeling van den Minister Zaterdag acht dagen geleden pas Is binnengekomen, Zijlmans. Bestaat er kans dat wij het krijgen of blijft alles in het verlicht* Noorden Voorzitter. Wij hebben besteld en hopen het dan ook te krijgen. Wij zullen onze krjfihilgste pogingen aanwenden ter verkrijging van alles. Zijlmans. Ik weet wel dat het niet aan ik Simoois de Kofc.T£Si»Ö5a& hoe de regeling zal komen en of met de belangen van de winkeliers is rekening gehouden. De Voorzitter zegt dat de handel ge heel zal worden vrijgelaten. De winke liers bestellen wat zij noodlg bebben bij hun grossier en deze krijgen dat weer van het Rijk. Voor controleering zal een bonnenstelsel worden ingevoerd teneinde ook te kunnen bepalen om in de onkosten te kunnen betalen. De winkeliers worden door de gemeente en de grojsiers door het Rijk gecontroleerd. Hierna wordt de vergadering gesloten. VRIIHOEVE-CAPELLE. Opnnbare vergadering van dnn raad d»r gemeente VrijhefiVo-Capflls op JÜBandag 80 October den avond# 7'/, uur. Da bsdriegn'er ia ontmaskerd, ging sty voort, oDicbnldige m*n>chen ega g*r«d. Ia dAt nw dorl? vro«g meester Lyon, terwijl bij sjjoe vrouw scherp asnaag de goed* God had ook wel «oodftr nw toedoen d« rchul - digen kunnea ••ri.fl' n'en de ocschnldigen verlosser. Gjj hebt elects aan nt'lva en aan awe wreak gednebt 1 Det heb ik, erkende sg, maar verdedigt en wreakt selfs bat dier zijne jongen niet?, Dan give do Almachtige dat nw» wraak niet nw eigen boofd troffel hernam de onde op plcohtigen toon, XIX. Elisabeth Canning is in h'«ht«riia ge nomen, sg son een velsche «etnig'nis hebben afgelegd tegen de heidens, het procs ia weder hervat, o, er sgn ongehoorde dirg-n gebeurd gedurende uwe afwaaigheid, Mary Dit wes het berioht. waarmede Willam Divistown Mary WioMebury b'groettn die e«ra' voor weinige aren mt Hampshire was teruggekeerd an me' har» moe<1«r bg bat knappnori* haard vuur sat, terwgl Robert op g<ringen afstand van de dam-s op ren" divau leende Hij«eh*eo door bat binnentreden van William in een levendig varhaal gestoord te syo. Ik heb joist aan mijne moeder en «nete'r die «aak al verleid. s»i ta hij op den spot - aobtigan toon, di^o bg altgd bjjsonder sch-rp togen William aannam. t Eo naiuurlgk n<t nw g*BioV*pnot Dat «oa ook wal boawaarlgk anders kannen, eeida Robert droogjes maar wond daardoor William oog meer op Ik went wel, dat g(j mede to* d«* sa maatwnerders behoort gil hebt ook de hand in b«t komplat, dot listig» vronwsp rsonen g'Smoed bobben om de arms ooeOeldig" in net v«-rderf te storten. Eeo fraaie earetitel voor nw pig n «ns'- r Ik heb geen «re'er m**T. Foor '•ltfj'1 h b ik mij van baar losg-rnk' er is g »n gemeeneohap m-er tn««cbMn one (Wo' v r I

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1