Nummer 88 Zondag 5 Novem Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebela Mfadlwllhcbe Stoomdrakkerl) Antoon Tieten, Eerste Blad. „NOORD-BRABAND" I Dit nummer bestaat nit TWEE bladen. FEUILLETON. Reclame- Gemeenteraad. Maatschappij van Verzekering op het Leven. Toen het leven eenvoudiger was Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden (0.90. Franco per post door het geheele ryk f 1.08. Brieven, ingezonden stokken, geldon ens., franco te lenden Uitgever. den UITGAVE Telefoonnummer 88. Tolef ram-AdreeIOHO. Frö»du AnvnnTiimlK 10 cent per regel; minim. ote letters naar plaatsruimte. Ad verten tiën 8 maal ter pb. geven worden Smaal berekend. Voor plaatsing van een groot at -gels en advertenties bij abonnement worden speciale sser voordeeligw contracten gesloten. Reclames 15 oent per rege BESOIJEN. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Vrijdag 3 November des avonds ten 6 uur. Voorzitter Edelachtbaren heer C. G. Verwiel. Ongeveer 6 15 uur opent de Voorzitter de vergadering afwezig met kennisge ving de heer De Greeff. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE: 1. Ingekomen stukken. s. Schrijven van Ged. Staten, houdende mededeeling dat zijn herbenoemd tot zetters de heeren Broeders en W. Klerics. b. Idem houdende goedkeuring van de rekening over 1915, sluitende op een bedrag aan ontvangsten van f 17406,39, uitgaat van f 11242,23'/a» zoodat er een goed slot is van 1164,1 5 V2- c. Schrijven van het comité tot berei king van geneeskundig onderzoek voor het huwelijk. .Wordt voor kennisgeving aangenomen. d. Schrijven van den heer N. van der Hamme, kantoorhouder van het, hulp postkantoor alhier, houdende' dat zijne werkzaamheden zeer zijn toegenomen, en verzoekt mitsdien zijn salaris van f 50 op f 150 te brengen en dat van de ver vangster van f 10 op f25. Voorzitter. Van der Hamme heeft dit verzoek gedaan naar aanleiding van een bezoek van den inspecteur. Deze schrijft dat het wenschelijk is zijn salaris te ver- hoogen met f 50 en te brengen op f 100. Groenen. Hij vraagt f 150 en de in specteur f 100. Voorzitter. Ja. B. en W. stellen voor op het verzoek van den inspecteur in te gaan en zijn salaris met f 50 te ver- boogea. Er is reeds eerder eens over geschreven het salaris te verhoogen. Het mag wel, want zijn werkzaamheden zijn toegeaomen. Both, Ik heb een een statistiek gezien en het bleek me daaruit dat Beeoyen ea nog twee andere gemeenten het minst be- taleo. Voorsitter. Hij heeft het na eenmaal met de mobilisatie drukker gekregen. Daar heeft hy van den Minister f 185.45 toeslag voor gekregsn. Wij stellen voor 1916 een gra tificatie van f 50 ts verleenen, en met in gang van 1 Januari 1917 syn salaris met f 50 te verhoogsa. Aldus wordt sonder hoofdelyke stemming besloten. c. Schrijven van het onderwyiend perso neel houdende mededeeling dat het mini mum-salaris niet meer toereikend is in des# dure tijden en verzoekt mitsdien het sa laris van het hoofd der school met f 100, waarin dan is opgenomen de f 50 voor het geven van les in de Duitscbe taal te ver heugen, tin voor de onderwijzers vsn bij stand met f 50. Adresianten vragen, om indien het salaris niet met dat bedrag kan worden verhoogd, de gevraagde verhooging dan ts willen uit keren als duurtetoeslsg. Uit de memorie van toelichting wordt er op gewezen dat voor 80 jaar geleden reeds heiselfde salaris 1 aan het hoofd der school werd verleend, sonder dat toen voor pen sioensbijdrage ists behoefde te worden af gedragen. Verder markt het hoofd der school in de memorie san toelichting op, dat bij sijn benoeming als 't ware was toe gezegd dat hij verhooging zoa krijgen. Het hoofd vraagt daarom syn salaris met ingang van 1 Januari 1917 ts verhoogen met f 100 en voor dit jaar een gratificatie van f 100 te verleenen. Groenen. Iu de memorie san toelichting ■wordt alleen gesproken over hst hoofd. Voorzitter. Bargameester en Wethouders hebben dit schrijven reeds besproken en stellen voor het hoofd der school een duurte- toeslsg ts verleenea van f 100, metgjnbe- grip vsn f 50 voor het geven *an les in de Dnitsche taal en de onderwijzers van by- stand van f 50 sn dit te verleenen van 1 October 1916 tot 1 October 1917. Aldas wordt besloten. 2. Vaststelling begrooting van het Bar. gerlyk Armbeatunr. De begrooting wordt vastgesteld op een bedrsg aan ontvangsten en uitgaven van (1088.20'/a. /au DIS ECHO VAN HET ZUIDEN." Eene jwchiedeais uit ie Engelschc recbUplejinj. 8. Wyziging begrooting voor het dienst jaar 1916. Conform het voorstel van B. en W. wordt besloten. 4. Vaststelling begrooting dienstjsar 1917, -De Hoofd. Omslag is gebracht op f 8500 de belasting op honden op f 225 en het vergunningsrecht op f 225. De post onvoorziene uitgaven wordt ge bracht op f 654.37. De begrooting wordt hierna vastgesteld op eea bedrag aan ontvangsten en uitgaven ran f 15645.56»/,. 5, Voorstel van B. en W. om de heffing van den Hoofd. Omslag van f 2500 op f 8500 te brengen. Klerks. Zon het niet beter lyn nu in eens te vrsgen om op f 4000 te mogen brengen, anders moeten wij binnen eeoige jaren weer opnieuw om verhooging vrageD, wy behoeven het dan nog nist te heffen. Voorsitter. Ged. Staten zullen dat niet goedkeuren. Men mag niet hoogst gssa dan iaën noodig heeft. Met algemeene stemmen wordt het voor stel van B. en W. aangenomen. Voorzitter. In de vorige vergadering is besloten voor de uitvoering van de distri- bntiewst f4000 nit te trekken. Voorzitter. Ged. Staten schry>ea dat het wensehelyk is het bedrag noodig vour dit jaar en voor bet volgende te splitsen en dit bedrag zooveel m»gelyk te dekken nit ds gewone middelen. Gaat dat niet dan kan een geldleening worden aangegaan doch dan moet *00 spoedig mogelijk worden af gelost. 9 Voorts leggen Ged, Stalen dat het be drijf afionderlyk kan worden gehouden en ook dat men het door de begrooting kan laten loopee. Het beet i« echter afzeader- lyk wijl men dan een beter overzicht heeft. Op de begrooting van 1916 zal f 1000 en op 1917 3000 gebracht worden. Een geldleening zal worden aangegaan voortaopig vsu f 1000, tegen hoogstens 6°/0 vet een aflossing van (150 per jaar, daar mede te beginnen in 1918. Aldas wordt besloten. Nog wordt besloten bij demobilisatie de café's en bierhuizen te sluiten. Niemand meer het woord verlangende sluit de Voorzitter deze openbsre vergadeting en gaat de raad orer in geheim Comité ter behandeling van vaststelling suppletoir ko hier Hoofd. Omslag. BINNENLAND. Aardappelen. Het »H«gz." schrijft Intake aardappelen zijn we, meteen nituwe officieele mededeeling en sen nienw ministerieel rescript verrast. Zooveel blijkt daar wel nit, dat we in Mei sonder aardappelen tallen zitten. Tenzij het publiek meewerkt, verklaart de Minister. Maar het publiek dat weten we wel, zal niet meewerken. Het eet en koopt en slaat in kleitard- »ppelen, al wordt het nog 100 dringend voorgehouden, de eerstvolgende maanden uitsluitend «sandaardappelen ,te gebruiken sn op te doen. Doch de Minister zelf gaat, met zyn wei felende politiek, niet vrij nit. Eerst sloot hy voor de klsiaardappelen de dear styf dicht. Toen deed hij se half open. Ei ook na nog staat se op een kier. Opgericht WAALWUK. 1843 Verzekerd Kapitaal Reserve f 17.824.006.— f 2.663.649.- 40) XIX. Sobaam u, William! viel mavronw Win- tlebury in of Hetty gelijk of ongelijk heeft, kan ik nog niet beslissen, maar wat zjj gedaan heeft, deed tij ait liefde voor n 1 William lachte bitter hy wilde eea scherp antwoord geven, maar de eerbied voorzyne moederlijke vrieadin, deed hem syne tong bedwingeD. Ik bedank voor mik een liefde 1 seide bijbin ik een kind, dat men aan den leiband moet voeren Robert maakte nehter «yn rag een toestem mende beweging, maar ontving daarvoor eea bestrsffenden blik van iyn moeder. Betaamt het misi Hetty Davietown van Chesney-Wood gemeene «aak te maken met de timmermanevrouw va» Aldermanbnry, met eena heidin vervolgde William met klim mende drift. Betaamt het mr. William Davietown ven Cbesney—Wood pariodeerde Robert, eich tot ridder, neen tot slaef te maken van ee»e dienstmaagd? Gemeenschappelijk met een timmermanszoon om hare gunst te werven, ea aioh door dezen nog de leef leten efateken Dat ie niet waer l barstte William nit, Dat etom ik toe, hernam Robert met onverstoorbare kalmte, de elnwe heka heeft n beiden bfj den nena rondgeleid. Schandelijke leeter 1 Zij heeft nooit iets Van Charlea Lyon willen weten l Daar weet Neacy Forbei meer af 1 laehtte Robert. Die oude etaat in dienit van Elisabeth's vijanden. Wel mogelijk maar Charles Lyoa noemt haar immera self ayne bruid. Kan het meisje del helpen, als hfj sioh snlke gekkepraat inbeeldt la het dan missohibn ook gekkepraat wat hy nog meer aitsohreenwt Neen, bet is alles waar 1 riep William driftig. Het is waar dat ayne moeder sich met Hetty en sir Crispe Gaecoyae en mat de heidin MiUy Natas besft vereenigd om Eli- sabeth in hst verdsrf te storten 1 Bet is waar dat ay uit Virtus Hall, de half onnooaele meid nit den *Li»twerin« mu valsobe getui genis hebben weten te lokken I Het ie wear, dat Elisabeth iich met Charlee verloofd heeft, dat ifj met elkander naar Amerika soaden gaan, en dat hy nooh een sehip voor den overtooht vinden, noch iUne papieren krijgen kon. omdat de lord- mayor de hand in het spel had, voegde Robert op denselfden toon «rby. - D»knaap schreeuwt dat toch ook op alle straten nitals gij het sene aanneemt, weerom ontkent gQ dan het andere William kromp in een en verstomde bet gewicht der feiten, die by nift vermooht te loochenen, en toeh ook niet wilde erkennen drukte hem neder, De handelingen en beweringen van den jongen Lyon, ja roede de rol, welke diene moeder e&eslde in de taak van Elisabeth, hadden William doen vermoeden, det dese een velseb spel mat hem dreef en hoe meer hij eioh hare houding gedurende de leeteta weken voor den geeet bracht, dee te moer werd hij beveetigd in do overtuiging, dat »y om de eene of andere oabekende reden, soowel hem ele Charles Lyon met eenige hoop bad willen vleien, om later tnssohen hen een keuzo te doen of misschien ook wel beiden te leten loopoa. Indien hfj dose ontdekking gedaan bed toen Elieabeth nog in vrijheid en ongedeerd was, ion lij misschien een einde hebben ge maakt aan syn tweaatrijd en aioh bevrijd heb ben ven de boeien die eijn hart pijnlijk drukten maar waarin eigeniinnigheid en een velsoh begrip van eer bem onverbrekelijk gekluisterd hielde». Maar nn sat het meisje in den kerker, beaohnldigd van een zware misdaad, een streng vonnie hing boven haar boofd en dit alles leed elj onschuldig, soo els hy vast ge- loofde en om zijnentwil. Indion hy haar niet tot haren eebgenoot had willen maken, dan zoa het Hetty nooit in den ein sjjn opgekomen ooit een vinger tegen baar te verroeren. Voer hem ion de ongtlnkkige opgeofferd worde», daarom was het sijn heilig» plicht haar ter zijde te atean en hulp te bieden. Dat deed by dan ook met die drift ea volbardiig, waar mede de aoedanigen een «aak verdedigen, aan welker rechtvaardigheid «ij in hnn hart eenige twijfel koesteren, maar dien «U voor geen pry« ter wereld liehzelven wille» bekesneD. Ook thans herstelde hy aich weldra e» riep sonder op de laatste aanmerking van Robert te antwoordenIk herhaal dat men *»n afschuwelijk complot hoeft gesmeed om het stme kind in het verderf te stsrten. Maar William, »«id« mevrouw Wintle- bury, sir Crispe Gasooyne ie Een achtenswaardig ma», en het «yn allen achtenswaardige liedenmaas den »og»l, waaraan de domme visoh gevangen 11, ken ik weldet hebben de lieve oogen van Hetty gedaan Robert spro»g onwillekeurig op, ait de gemakkelijke houding, die hij had aangenomen zijn» lippen beefden, hij wilde «preken, maar hij beson aich en liet sleehts een zaoht gesis tusschen da tanden hoore». Mevrouw Wintlebory stond misnoegd nit baar stoel op. - Ik moei «eggen dat de toon die gü lieden heden verkieat aan te slaaD, mg weinig gepazt toezehijnt voor mfjn salon. Eerst behandelt gij de liefdesaangelegenheden van eene dienstmaagd en nu teat William zelfs op liohtvaardigo wö»e de naam iyn»r ineter Robert, die b% al «ij» spotluet een goed noon was, sprong op kuste zijne moeder eerbiedig de hand .en aeide: Vergeef m_ mama Maar gy zult thanz in heel Londen en omstreken nauwelijks een salon vinden, waar gy niet een dergelijk gesprek hoort: die el lendige geschiedenis maakt maai al te vsel water vail. Z\j moet en sal nog veel meer water vail maken! riep William en hief dreigend den arm op. Fielding heeft een vlngsohrift opgesteld, waarin de nitstekende schrijver zonneklaar bewijst, dat alle beiohnldigingen tegen Elisabeth nit de lacht gegrepen zijn. Ik heb dat vlegsohrift gelezen, maar ben er niet door overtnigd, seide Robert. Zoo; gij atelt u zeker op het etandpunt van het prnlecbrift, dat van den een of anderen ongenoemde daartegen verschenen is I spotte William. Biidon sijn tenminste oven goed. Dat zullen wy'eens eien ik leg n dat het stak van Fielding vnar heeft doen vatten, bet volk zei het aiot dolden dat lijn vleesoh en bloed veroordeeld e» gemarteld wordt, om heidenen te redden y Ook niet als zs onschuldig *ijn William vroeg Mary met hare aachte stem zy was tet dasverre een zwijgende toehoorster ge weest. Na de beslissing, die in Hampshire gevallen was, en die binnen weinige dagen, wanneer lord Wsversferd »aar Londen terug keerde hare bekraehtiging zon verkrijgen, waa haar bet wedersien van William toch veel awaarder gevallen, dan lij tieh in het gevoel van baar trots en haar versmade liefde had voorgesteld. Het was haar eene weldaad, dat baar broeder bijna aitslnitend bet gesprek aan den gang hield en zjj weder de» toon kon aannemen, waarin ay gewoon was met den vriend barer jengdie verkeertn. Zijn ziekelijke opgewonden bonding vol tegenstrijdigheden smartte haar zeer, en toen hij zelfe met zijn vooroordeel tegen de heidenen voor den dag kwam, achtte iy zioh verplicht daartegen bare zlem te verzetten. Zy zyn sohnldig, Mary, zfj moeten het zijn, riep hij heftig. Moeten herhaalde zy. Ja, je, zij moeten schuldig zijn, sohnldig bevonden worden, want als ze dat niet zijn, dan Is Elisabeth Canning eens bedriegster en meineedigp, viel Robert in. Zeg dat woord nog aens sohreeuwde William dreigend, of Hij bedaoht zich, en voegde er kalmer bfj Dank het de tegen woordigheid der dames, dat ik geen endere Dit kier zal groot genoeg blijken om er kleiaard» ppelen met masia's door te lateo, Ala het goed. neen, als hot aleoht gaat, houden we iu Februari, wanneer ie oneet baar zyn geworden, mavis's zzudaardsppelen over, die dan nolens volens, vermalen of sen den Duittcher verkocht moeten worden. En de beperkte voorraad kleiaatdappelen is dan zoo ver opgeteerd, dat we tot den nieuwen oogst niet meer toe kunnen en rijst en brood zullen moeten eten, als dzt er is. Het iz geen aangenaam vooruitzicht, maar het publiek zal het zichzelf en den Minister met zijn weifelpolitiek hebben te wyten. was de levensduur langer. Als de organen beginnen te verzwakken hetzy vroeg of laat in bet leven, raken d° hard werkende Dieren gewoonlyk het eerat uitgeput en vereiachen zij in de 'eerste plaats verzorging. Achteruitgang ran het gezicht, stjjre en pijniyke gewrichteD, rheumatiiche pijnen, rngpyn en bedroevende waterstooruisssn zyn vaak alleen te wijten aan iwakke nieren. Gf)f bij het eerste teeken van verzwak king onmiddellijk holp aan de nieren. Drink ▼rij water om de nieren door te spoeleu en gebruikt Foster's Rugpijn Nieren Pillen om se te reraterken. Keer terug t»t een een voudige leefwyse, tot de verstandige ge woonten van uw jeugd. Eet minder vleescb, vermijdt overwerking, en neemt meer lichaamsoefening in de buitenlncht, rust en slaap. Ieuereen vreest een uierkwael, maar Foster's Rugpijn Nieren Pillen zullen de nieren in goeden staat houden. Deze verstandige behandelizg dient om uw leven te verlengen, bet aangenamer te ma ken en allicht ernstiger nierziekten te voor komen. Eiich de echte Foster's Rngpyn Nieren Pillen, voorzien van de handteekening van Jamei Foster op de verpakking. Te Waal wijk xerkrijgb'. bij Wed. Orie-Damoulm. Toezending geschiedt franco na ontv. v. postwissel f 1.75 p. doos of f 10.— p, zes dooien. 10042 taal tegen u voor. Ik bsvind my in hetielfde geval, hernam Robert met een spotachtige buiging. Wat heb ik ook mst u te maken, ver volgde William op boogen toon, denkt wat gij wilt Mlar gy, Mary, gij kunt, gij moogt toob niet aan Elisabeth's schuld gelooven Hij had hare hand gevat, en zag haar in angstige spanning in de oogen, Mary ontweek «Ijn blik en aveeg. Mary, ik beaweer n, spreek een enkel woord Wat sou dat helpen Gij gelooft mjj toch niet, aside zjj zacht. Als door eene adder gestoken sprong hfj op. Versta ik u wel Het is niet moee- lijk 1 Het kon niet zijn Houdt gy moeder Wells en de heidens voor onsohnldig Mary aaf een licht, maar user duidelijk teeken van bevestiging. Dus gelooft gij, dot Elisabeth het elacht- cfl'er van eene dwaling ie geweest Neon, was bet sachte antwoord. William stiet een woeatcn lach nit, Zjj is das ook voor u eene bedriegster, eene meineedige, sooals uw broeder baar noemt Ook gy, Mary, cok gy O, dat bad ik waa u niet gedaeht 1 Er'ontstond eene pauze. Mevrouw Wintle. bury de voorname, deftige dame zag ontsteld naar den buitengewoon opgewonden jongen man «ij kon siob zijn gedrag niet begrijpen, en beiobouwde hem ongevesr als een tooneol- ■peler, die jnist een bfjzonder effect makende scène bad afgespeeld. Robert hield eioh insgc- lyke stil voor bem wai Williem rseda lang een zielkundig raadsel, en het intereeseerdo hem, waar te nemeu welk nieuw verzohtynsel uioh an ion voordoen. (Wordt vervolgd*. lie Echo van hei Waalwpsclie en Laiiptraatsche

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1