Nummer 90 Zondag 12 November 1916. 39eJaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Waalwi|ksche Stoomdrukker!! Antoonlielen Eerste Blad. DE OORLOG. BRABAND" Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. LANDBOUW. FEUILLETON. BINNENLAND. n' la. IK. 1843 Maatschappij van Yerzekerijj# öp Leven, Ll Telefoonnummer 88. Telegram-Adra»ECHO. Korte opmerking over de bemes ting der Aardappelen. Opgericht VepcftfrtiftT Kapitaal Reierve f 17.824.006. f 2.663.649- De Echo van het Zuiden, Waalwpsclie en Langstraatsclie Courant, Dit Blad verschijnt W p a n s d a g— en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden f 0.90. Franco per poet door het Brieveningaeonden Uitgever. r y per o uimuubu i het geheele ryk f 1.05 ■tukker;, gelden ens., franco te xonden aan den UITGAVE Pujs nn AnvuTKKTikK 10 cent per regel; minimim 6 regel»; groote lettere naar plaatsrnimte. Advertentiën 3 maal ter plaatsing opgegeven worden Z maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speoialezeer voordeelige contraeten geeloten. Reclame» 15 cent per rege Het is naar aanleiding van in den laat- sten tijd gemaakte opmerkingen over den invloed van de bemestlngswijze op de eigenschappen van de eet-aardappe- len, dat ik het volgende wensch mede te deelen. In het algemeen kunnen we ïcggenj dat een versche bemesting met stalmest e.d., geen goede invloed uit oefent op den smaak en de eigenschappen van aardappelen en tevens, dat een ratio nale bemesting met kunstmest, vooral met kali- en stikstofhoudende zeer goede resultaten geeft. Het Is verder ook van algemeene bekendheid, dat ksiniet bij eet-aardappelen kort voor hei poten minder gewenscht Is, doch dat patentkali daarvoor beter voldoet. Wat de stikstof- houdende meststoffen betreft, zijn chilt- salpeter, Peruguaio en zwavelzure ammo- nlak geschikt; het laatste alleen op zwaardere gronden. In „Rust Roest van 20 {September schreef iemand, dat de Red Star aardappelen op sommige gron den kringelen, als men ze geen zwavel zuren ammoniak geeft. In het nummer van 25 October komt een landbouwer, die zeer veel Red Star aardappelen schijnt te verbouwen en de poters van den heer Veeehuizen, chef de culture te Sappemeer betrekt, hier tegen op. Hij gebruikt chilisalpeter, heeft nooit zwavel zuren ammoniak gebruikt* doch heeft nooit lets van het kringelen der Red Star bespeurd. Nu schijnt dat kringelen volgens een „naschrift" alleen op zand gronden voor te komen. Alsook het „rotten". Het verband met de bemesting met ammoniak wordt echter losgelaten. Ik geloof er dan ook absoluut niet aan. Ammoniak wordt dan ook slechts bij uitzondering op zandgrond gebruikt. Chilisalpeter is en blijft als stikstofvorm zeer gewenscht. De aard van den grond* Vn.DESOHO VAN HET ZUIDEN." Esse jesckiedeiw uit 4* bjelscke recbliplejioj. vooral ook de vochtigheidstoestand dragen veel bij tot kringelen, rotten e.d. en ook tot den smaak. De aardappel verlangt eea lossen, humusrijken grond, goed doorlatend en behoorlijk vrucht baar, rijk vooral aan licht opneembaar plantenvoedsel. Natte, stijve gronden ver hinderen een goede ontwikkeling van uitloopers en'wortels en bevorderen de bekende ziekte. 42) XIX. Good, dan moeten wij het vsrdern Maar afwachten, ik sal den greaf van Waversford Mjjn kind niet opdringen. HQ sette «ieh naast ■ijna aahtgenoota, terwijl Robert aieh «til ver wijderde en Mary aan bat venster trad en naar bnitan tag, waar badan de eerste inenaw in groote vlokken rondwarrelde. Zy herademde. Had sij ook badan William enherroapelQk verloren, dan wai baar thans nog aan nitital vergund, waarin «ij nog aiehsalve toebehoorde •n mede werkiaam kon nyn aan syae bevrij ding Er wai plotseling ean lichtstraal voor haar doorgebroken; sy meende den draad te heb ben gevonden, die baar nit den doolhof bob voeren. XX De Duitsche rijkskanselier aan het zvoord Onlangs heeft Grey, de Engelsche minister, van buitenlandsche zaken, voor de buitenlandsche persvereenlglng te Londen een redevoering gehouden over den oorlog, waarin hij vooral het ontstaan van den wereldoorlog ter sprake bracht, natuurlijk door een Engelschen bril be keken en het ideaal üiteenzette van een statenbond, na den oorlog te vormen, die den vrede zou handhaven. Bethmann Hollweg, de Duitsche rijks kanselier, is ln een uitvoerige reden, gehouden' ln de centrale commissie uit den Rijksdft; o;J de woorden van Grey ingegaan en heeft de Duitsche lezing van het ontstaan van den wereldbrand gegeven. Allereerst nam de kanselier nota van de erkenning door Grey, dat, als het waar was, dat de oorlog aan Duitschiand was opgedrongen, het dan ook recht had, waarborgen te verlangen tegen een toekomstlgen aanval. Vervol gens ging hij de geschiedenis van 30 Juli 1914 af, toen de Lokal Anz. verkeer delijk had bericht^ dat de Duitsche mobi lisatie was afgekondigd, na Rusland, dat in den nacht van 30 op 31 Juli 1914 mobiliseerde, heeft zichzelf nooit op deze vergissing van de Lokal Anz., die bovendien onmlddehjk is tegen gesproken, beroepen voor zijn maatregel, die den wereldbrand eigenlijk ontketend heeft.. Grey wijt echter aan dit bericht van het Duitsche blad het bevel tot de mobilisatie ln Rusland. De tsaar zelf vond het nle^ noodig, dergelijke spits vondigheden te gebruiken in zijn tele gram van 31 Juli aan de keizer, in ant woord op diens laatste beroep tot het bewaren van den vrede. Terloops merkte de kanselier in dit verband op, dat mecdige vrouw, die alle eigenschappen in lich vsrecnigde welke Robert nick in syn levens - gesellin had gedroomd en die nog daarenbo ven de lieve, reine trekken van da gesellin ■ijoer jengd droeg. - Wat echter veel swaarder woog dan dat de lofdmayor Betty beminde, w»l de opmerking, dat do jonge damo dose neiging aokeen te be antwoorden. Zij legde ateeda kare hoogachting voor air Crisps üascoyne aan den dag «n verborg bet volatrekt niet, dat sjj de itontmosdigheid be wonderde, waarmede bij, onbekommerd om de vQandigen aanvallen, soowel van aantienlijke ale van geringen, lich tot verdediger der on derdrukte beidenen bad opgeworpen. Telkane opnieuw moeat ik vod kaar koorenair Criepe ia een man. hij heeft den waren eehten moed.' knarste Robert. In ge dachte tal sjj er dan wel byvoegpn Gy Robert Wintlebnry, zijteen onnoosele jongen, •SB lafaard En bale mQ de ik kan haar niet geheel ongelijk geven ik h-b mij bij Hetty werkelijk niet van de schitterendste ■ijdo voorgedaan. HQ float syn lieveliogadenntje Malborough ■'an va— t— en gaarre. binnensmond!, en vervolgde nadenkend: Wat heeft men insQne jeugd aan lieve epeelgenootjee, ale men ce niet een weinigje ion mogen plagen Maar waar heb ik toch mijne oogan gehad? Moest er dan aeret een air Criepe Gescoyne met syn ouderwetaehe galanterie komen, om mij te doen sien, welk een prinsesje in bet bstooverde tegenover Oostenrijk, dat met het voor nemen om Servië te tuchtigen een ge deelte van zijn leger had gemobiliseerd. Rusland voldoende had aan de 13 leger corpsen, die reeds gemobiliseerd waren. Op Duitschlands lankmoedigheid, dat Rusland nog 12 uren tijd had gegeven om zijn maatregel ln te te trekken en aan Ruslands vrienden daardoor de ge legenheid om het uitbreken van den oorlog te voorkomen, op Duitschlands aansporingen en waarschuwingen aan de regeering te Weenen tot het plegen van overleg met Petersburg, wierp de kan selier het licht om er dan aan te herin neren, dat ln 1914 ln Rusland nog altijd van kracht was de in 1912 uitgegeven algemeene kennisgeving, dat een alge meene mobilisatie tegelijk een oorlogs verklaring aan Duitschiand inhield. Aan Engeland en aan Engeland in de allereerste plaats weet Bethmann Hollweg het uitbreiden van den wereldbrand. Grey nam de gedachte, dat Engeland onzijdig zou blijvpn, weg, en steunde dus Rusland ln zijn plannen door de mobili satie van de eerste Engelsche vloot Grey deelde zijn onderhandelingen met den Dultschen gezant, die een snel in grijpen van Engeland vermoeden deed, mee aan den Franschen gezant te Londen ter'ijl Frankrijk volledige nakoming van zijn verbond en verplichtingen jegens Rusland had gegarandeerd. Het voorstel van den tsaar om het geschil aan de Haagsch«*yh*;4i?sconferen- tie te onderwerpen, lijkt heel mooi, maar 't mooie wordt er aan ontnomen door het feit, dat, toen het aanbod gedaan werd de'Russirche legers al tegen Duitschiand oprukten. Alle reeds bekende gebeurtennissen en onderhandelingen omtrent België, om trent Frankrijk en de hulp van de En gelsche vloot aan Frankrijk haalde de kanselier nog eens op om ten slotte de conclusie te trekken, dat onder Enge- lands toezicht de Entente plannen gei* maakt heeft voor een nieuwe verdeeling van Europa en Kleln-Azle, waarbij Rus land Konsjantinopel, den Bosporus en de Dardanellen zou krijgen, Ëlzas-Lotharln- gen aan Frankrijk zou komen enz. Kan bij een dergelijke gewcldspolltlek, vroeg de Rijkskanselier zich af ooit van een statenbond sprake zijn Hij bleef er bij, dat Duitschiand zich In dezen om singelingsoorlog verdedigt en vecht voor zijn vrijheid van bestaan met den vasten wil tot leven, waarop zelfs Engeland» groote macht zich de tanden stomp Z'A bijten. België roerde de kanselier verschillen de malen aan. Tegenover de verove ringszucht der Entente mogendheden stelde hij het feit, dat hij bij de bespre kingen van de Duitsche oorlogsdoeleinde nooit de inlijving van België als het voornemen van de Dultschers had aan geduid. Van de oorlogsterrelnen is bet eenlge nieuws van beteekenis, dat op het Ze- venburgsche front de toestand voor Roe menië Iets dreigender geworden is. De Dultschers hebben do Russen, die de Roemenen ter hulp gesneld waren en op den rechtervleugel wat >lucht« vbegonnen te verschaffen, door de cen- 4 tralen wat achterait te dringen, weer teruggeworpen, ln den sector van Töi- gyrs, zoo meldt het Duitsche commu niqué, hebben krachtige Duitsche aan vallen de opgerukte Rassen teruggedre ven. Tegelijk hebben dan ook decentralen ten Zuid-Oosten van den Roten Turn»? pas nieuwe vorderingen gemaakt, waar door de stellingen der Roemeenen weer verder gevaarlijk zijn afgebrokkeld. Van den anderen kant hebben ln dn Dobroedsja de Russen en Roemeenen den toestand weer eenlgermate verbeterd. Zij hebben de vooruitgeschoven troepen van von Mackensen, gelijk deze overigens zelf erkent, uit het Noordelijk deel van de Dobroedsja teruggedreven en Hasova, aan den Donau, 'een 40 kilometer ten Noorden van Cernavoda, heroverd. Hoe-, wel door dit ofteaslef het behoud van de lijn Cernavoda-rConstanta, welke voor Von Makensen een alles beheer- schend belang heeft, allerminst nog sedreigd wordt, blijkt er toch uit, dat de Russen en Roemeenen IndeNoord- Jobroedsja een kracht vormen, waar mede ernstig rekening te houden valt, en die voor Von Makensen een blijvende jedreiging uitmaakt. Roberk Wintlebnry bad esn naar onrnstigen naakt doorgebraoht. In kat gesprek met Wil lies weren verscheiden uitdrukkingen geval len. die hem maer verontruste» den hij an deren wilde laten merken, ja dan hfj lioh— ■elven wilden bekennen. Will am bed hem bevestigd, wat rijn door Qversncht verscherpt oog rsrds self badge— ■ion, de lordmayor beminde Hetty. Hetty die hem tbane by wist self niet boe, icoon— nitsprekelyk dierbaar was geworden. Het kleine meisje, met hetwelk hQ bad gesobertet an gespeeld, dat by bad geplaagd en beschermd, was op een oogenklik veranderd in ten sebeena Zij is daartoe veel te geaond. Jonge meis jes, die onde mannen beminnen, hebben altyd iets siekelijkt, iets overspannens, en daarvan beeft Hetty geen nier. Z\j aoht en vereert den lordmayor, maar beminnen? Hij bealde de schouders op msar kon bet met siohstlven niet eens worden. - Misschien sal keer gesiokt mij klaarheid geven, dacht hg, en greep dit voorwendsel aan om dan weg in te slaan, die ky maar al te gaarne betrad, naar Chesaey Wood. Hij liet aIj0 paard sadalen sa read, door zijn bond gevolgd, weg. Het is esn sombere, nevelaobtige morgen. De eneenw ven den vorig» dag waa weer geemolten, en m«akte de wegen onbegaanbaar, terwijl men in een dikken, mietigen damp drie eekreden voor aick uit kon Chesney-Wood op verloeeing wachtte? Neen Ik son knnr ook wel gevonden hebben, seide hij stampvoetendik son dan etyven lordmayor niet ale oogarts noodig ge- bad hebban. En Hetty kan hem immers niet beminnen, dat ie niet mogelijk, hot strijdt tpgen de natnnr. Zacht wat, «acht wat, myn jengen aaide ky daarop, en keerde sQn sarcasme tegen siebswiven, dat mogen wtj eoo etijf en sterk nog niet bewerenbet son de eeratemaal niet rijn, dat een schoon meisje aan een bodaarden man de voorkeur gaf boven een jongen spring in 't veld, en Hetty is er geheel bet meiaje naar om dik te doen! Neen, dat ie sij niet kring sien. geen Robert en eyn paard stoorden wiek daar niet aan; ay hadden dien weg aoo dikwyle afgelegd, dat sy hem ook onder nog veel on- gnnetiger omstandigheden wel veilig sonden hebben gevonden. Ea evenwol ecbrikte bet paard voor een onsiehtbaar beletsel, en begoa eoo te steigeren dat slechte snik een geoefende rniter ale Robert ia staat waa bet op zijde te rakken en vaat in den sadel te blijven; Hector bief een joedene geblaf san, er moeit iets verdacht* in do nabijheid sijn. Wat ie er? Wie is daar? riep Robert, swaaide de karwata en greep met de andere hand naa'r ket dubbele pietooi, dat hQ eteeds geladen ia den holster bad; eta, of ik «obiet Eene donkere gestalte dook uit den nevel op, Robert Wintlebnry legde hot wapen aan. maar lint het ook teretond weer takken; de vermeende etreatroover, dia sicb dreigend in den weg had geeteld, wae in eene vrouw ver anderd. Wat wilt gij? Uit den weg! ecanwde by haar toe. Hoa ka at gij mij a paard too doen schrikken? M. Wintlebary! Mr. Wintlebnry.' ZQt gij bet? Goddank Ik sooht u juietl Mij? vroeg R»bert verwonderd, entag de brnine vronw scherper aan; nu herkende bij Milly Natus, de beidin. Yan waar komt gij? v Yen Cheeney-Wood En g'q soebt my? Wat ie er dan gebenrd? Of liever, bond mij maar niet op, ik ryd er been en tal bet daar wel vernemen. HQ wilde sijn paard de eporen geven, meer sy greep het in den teugel. Niet daarheen 1 Niet daarheen 1 Dat dient nergene toel Waarbeen den Naar Loaden. Om wat te doen? Miss Hetty - de lordmayor Charles Lyon mr. Fiedling. Vervloekte- heks.' Uit uw gesnap moge een ander wys worden! Kant gy niet geregeld vertellen, wat er gebeurd is Gaarne, gaarne, waarde beer 1 Laat my slechte eerst tot besinning komen. Hebt gy daartoe geen tyd genoeg[gehad Neon, neea, ik ben half dood, aij baddea my bjjna vermoord I Wie? v AlleD. Robert zag in, dat hQ met syn ongeduldig vragen de beidiü nog meer in de wer braebt; hü dwong sicb dns tot kalmto en versoobt haar geregeld te verbalen. Ook toen nog moest hn bet meeete er by denken, want de anders nog al bedaarde Milly was door den schrik als verlamd. Robert vernam intueschen toch dat m Len den eene groote opgewondenheid betrachte; meavilde alle beidenen doodslaan en MiUy was slechte ter nauwernood aan een woedende volkeboop ontkomen. Ik ben naar Cheeney-Wood geloop» om bescherming te toeken by do goede mi«» Hetty, ging de beidin voort. En die, heoft *y n toogesegdverder, verder Ja, ja, an ik. ik heb baar m bet onge luk gebrachtsnikte.»Q. Gijl riep Robert ontsot, greep de vrouw bij de scbonders en tilde haar als een pop van den grond. Gy 1 Ik «al n vermoreri» Mr. Wintlobnry 1 O wee.' Arme Milly niets heeft gpdoon.L»at-my los! Da lord— m Dat liet sicb wel denken, dat die er ook tusscben stak, riepRobart woadend en slingerde de heidin ter aarde. Zal ik nm smdelyk ver— Nobelprijs aan een Nederlander? Volgens >Svenska Dagbladet4 verluidt in wetenschappelijke kringen dat d« Nobelprijs voor phyaica. of chemie zal wordpa toegewezen aan Prof. H. J. Hamberg-er te Groningen. Benzine. De voorraad benzine voor het gebruik van automobielen en motorbooten in ons land is op het oogenblik buitenge woon klein. Alleen bedrijven kunnen van het allernoodzakelijkste voorzien worden. Particulieren, die voor hun genoegen een auto houden en geen voorraad hebben, kunnen thans geen benzine koopen. Wanneer er binnen enkele da gen geen toevoer komt, zullen ook de maatschappijen genoodzaakt zijn haar bedrijven stop te zetten. Reeds nu wordt door velen met halve kracht gewerkt, Men hoopt, dat binneu enkele dagen een boot door Engeland zal worden doorgelaten, maar zeker heeft men niet. Hbl. nemen wat er gebeurd ie? Ik heb aan mies Hetty gezegd, dat ay den lordmayor te lyf wilden, builden de beidin terwyl sy met moeite opstond en hare pij ui yke ledematen wreef' En vroeg Robert ademlooe. Toen beeft efj terstond baar paard 1st» «adelen en ie naar Londen gereden. Alleen Da oude ryknecht 11 h»r nagered», maar sy ging soo enel, dat ik niet ^«loof, dat hü baar beeft kunnen inhalen. Te midden van bet oproer? Ik beb gebeden, dw bedienden hebben gebeden, dat iy te hu ie sou hielp niete. Toen beb ik gedacht Milly. loop naar de abdy. na* mr. Wintlebnry, die heeft miss Hetty lief, die .tal haar redden. Et nu komt gij mij juist tegen. Mr. Wintlebnry baast n «aar Londen, miss Hatty ie in gevaar ale ny haar herkennen sullen ny baar kwaaa d°De beidin eprak reeds lang in de ledige luebt. Robert bad by »yn laatste woord mes een ruk syn paard omgewend, an reed, neon vloog den weg naar Londen op, Hector volgde hem met «roote sprongen, en «•ld» waren paard, ruiter en hond in den nevel verdwenen^ Ook Milly Nalue sloop weg. Zy bad hare weldoenster een beschermer gesomden, en meende nu aan haar plicht voldaan te behh» eb gerechtigd te syn ook haar «gene huidl» veiligheid te brengen, en daaraan noo mogely* eenige eorg te wQden. Zy aoebt de biscber- ruende mnren van CbeaDey Wood op. In de City van Londen en in de aan gren zende deelen der stad *b«woog noh eene wof-ete en ongewonden menigte, bpookachtig els schimmen verhieveD eich donkere gestalten uit den golvenden nevelsluier, en verdwen» weder, raear stood dichter wei'den do volke- hoopen, steeds luider en dreigender de doe elkander schreeuwende stemmen. iWordt vervolgd

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1