Nummer 91 Donderdag 16 November 1916, 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. I „NOORD-BRABAND" I Waalwi|ksche Stoomdfü^kerij Antoon Tieien Gemeenteraadsvefgadefingen. FEUILLETON. Maatschappij van Verzekering op het Leven. Telefoonnummer 38. Tulegram-AdresECHO. 43) XIX. Opgericht WAALWIJK. 1843 Verzekerd Kapitaalf 17.824.006.— m Reserve r f 2.663.649.— Waalwpsclie en Langstraatsche Courant, Dit Blad verschjjnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden f0.90. Franco per poet door het geheele ruk f 1.06 Brieven! ingezonden stukken, gelden Uitgever. enz., franoo te lenden aan den UITGAVE Prijs du AjovuTBimlif 10 cent per regel; minimam 6 regelt; groote .otters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing ran een groot aantal regels en Advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contracten gealoten. Reclames 15 cent par rege VLIJMEN. Openbare vergaderiog van den raad der gemeente op Vrijdag 10 November des avonds ten 7 uur. VoorzitterEdelachtbare hear Van der Ven. Afwezig de heeren A. F. Mommer- »teeg, J. van Wagenberg en C. van Wagenberg. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. Aan de orde 1. Ingekomen stukken. a. Een schrijven van den heer Mom- mersteeg, dat hij door ongesteldheid verhinderd is de .vergadering bij te wonen. b. Schrijven van Ged. Staten, dat tot zetters zijn herbenoemd de heeren Mommersteeg en van Stokkum. c. Een schrijven van Ged. Staten houdende mededeeliag, dat de argu menten tot de grenswijziging niet ge wichtig genoeg zijn om tot zoo'n in grijpende maatregel over te gaan. d- Procesverbaal van kasopoeming. Boeken zijn regelmatig bijgehouden en in kas aanwezig f2319.65'/2 2, Voorstel van B. en W. tot In trekking van hét raadsbesluit tot ont ginning van Blok IV iu 't Ven. Voorzitter. Het zal de heeren mis schien wel verwonderen dat wij nu inet Cen dergelijk voorstel komen, doch wij doen dit omdat wij weien dat heel weinig superphosphaat zal to krijgen zijn en dan is het risico te groot om te ontginnen. B. en W. achten het ver standiger derhalve te wachten tot weer een normale tijd is aangebroken en meer kunstmest voorhanden is. M. Boom. Zal er nu in 't geheel niet worden ontgonnen. Voorzitter. Neen, wij zullen het nu maar beweiden. V M. Boom. En die perceelen die voor 2 jaar geleden zijn ontgonnen. Voorzitter. Ook die zullen we laten beweiden. Wellicht zouden we ze ook als hooiland kunnen verpachten en dan Van «DE ECHO VAN HET ZUIDEN." ËMe gewkiedeik uit de Enfelscke rechtspleging. On de oude, eerwaardige St. Panlskerk en door de nauwe, hoekige etraten der Gitj was ean vreseelijk gewoel, maar het hevigst was bet getier, bet dichate het aebsoheogedrang rondom Msnaionhonse, de woning van don lordmayor, en rondom Guildhall, waar sir Crisps met do aldermen en de gezamenlijke l»d«u van den raad reeds sedert den vroegen morgen in een fitting vergaderd wat. De strijd, die weken lang ia openbare bijeenkomsten .en in de pers gevoerd en iteede seherpir geworden was, brak na in eene rawer, ge- meeBer gedaante nit. De inheohtenisneaing van Elisabeth Canning en de hervatting van het proces had buitengewoon opsien verwekt. De reeda half vergeten geschiedenis werd wssr levendig, en wond op ongehoorde wgse alle standen der maatschappij op. Earat was er elechta «en algemeene spanning waarin de gemoederen geraakten men vroeg elkander, welke nienwe voorvallen aan het liobt gekomen waren, gewichtig genoeg om den reeda opgeheven arm van den baal tegen te honden en nit hot slachtoffer der booswichten aelve eene besohaldigde te maken. Na verscheen Fielding's gesohrift. Met de duidelijkheid en scherpheid van den jariat, sant het vuur en de welsprekendheid van den romanschrijver, wees hij aan, dat de bewijeen die man tegen de verklaring van Eliiabeth Canning bad bijgebracht meer dan swak waren. Da aarsts getuigenis van Virtue Hall bescbonw- raet de laagst gelegen gedeelten nog eens zien. Boom. Als de toestand In het voor jaar veranderd is zou men het nog kunnen bewerken. Van Buul. Daarom komt het mij voor dat het beter is de zaak maar te laten loopen en het besluit niet In te trekken opdat als de tijden eens beter worden bet besluit nog van kracht is. Aldus wordt besloten. 3. Voorstel van Burg. en Weth. tot aanleg van een nieuwen uitweg in het Ven langs de blokken III, IV en V. De bedoeling van dit voorstel is een dwarsweg aan te leggen om te voor komen dat de koelen uit de weide loopen. Nu laat men geregeld het hek open staan waardoor de beesten er ultloopen en op bouwgrond komen. Het is geen groote kosten. De heer van Halder is van msenlng dat enkele perceelen in waarde zullen verliezen door den grooteo omweg die men nu moet maken. Voorzitter. Indien daar tuinbouw was zou het kunnen gebeuren doch nu er een ander gewas wordt geteeld zal dat bezwaar niet zoo groot zijn. De Vaan. Ik zou het tot een volgende vergadering aanhouden om ter plaatse eens te gaan kijken. M. Boom. Als men dat doet, zal men toch een beetje haast moeten makeD, want binnen een week of 3 kan men het water verwachten en dan gaat het niet meer om daar te werken. Voorzitter. Het is beter dat de raad in beginsel besluit. Van Heivoort. Het gaat in hoofdzaak om er duikers te leggen. Dp geheele kosten zullen ongeveer f 50 bedragen. Van Heesbeen. Hoe eerder dat men daar dat werk verricht hoe beter. Van Buul. Later kan men met het uitwegen nog regelen en alles zoo ge makkelijk mogelijk maken. 4. Voorstel van B. en W. tot verkoop van 90 boomen in Peperstraat, Stuper- wiel, enz. 5. Bespreking pooten boomen en eiken Schaarhout langs Hoogen Maasdijk, Voorzitter. Het komt B. en W. voor dat nu de beste tijd daar -is om de boomen te verkoopen. Het hout is in de hjj als do jaiate door de krocht der waar- heid afgedwongen de tweede, voor den lord major afgelegd, als valtch en haar onder allerlei soboooe beloften ontlokt. Nogmaals schetste kty op wegslepende wijze het stille, reine, ichuldtlooxe leven van Elisabeth öfaoboon in armoede en ellende opgegroeid, was nooit do geringste smet op hsnr gevallen soo voor treffelijk had sij sich gedragen, dat e«a geacht bnrger, de timmerman Ljon te Aldarmaabary, haar aan sgn soon tot vroaw wilde goven. Es op denselfden avond, dat s|j de verloofds van den jongen Ljon soa worden, aadat i\j den vromen plicht had vsrvnld, op de graven van hare oaders te gaan bidden, grijpt de misdadige bende haar aan, sleept baar naar een slecht befaamd bnis en mishandelde haar op oogekende wgse, omdat sg woijorl het pad der dengd te verlaten. Hst gelakt haar te ontkomen, de onverlaten worden ontdekt, veroordeeld, da ondengd wordt gestraft, do deugd Begcvit-rt. Maar de maat des oag»laks van de zoo wreed vorvolgde ie oog niet vol nog heeft Elisabeth Canning do martelaarskroon nipt verdiend. Zg beeft vijanden, bittere vijanden, en nog bitterder, omdat zij tot haar eigene ■exe bekooren. De aaasienlgko damo acht het niet beneden nick in verbond te treden met de vronw des volks os met eene beidiu aan alle drie is Elisabeth Canning ia den weg. eg moet eohaldig bevonden, sij moet opgeofferd worden. Men vindt een valsche getnigo, een invloedrijk man verleent zijne hulp, en bet is gelakt Elisabeth Canning zit in den karker. Nesu. naan het mag nietgelakken Op gij rechtere Dald snik een afschuwelijk misdrijf niet, verscheurt hst leugenwsefssl I Op, gij volk van Engeland Verheft awe stem, en laat het blgken, dat g|j nog da onschuld weet te besehermen en geen onrechtvaardigheid verdraagt Het geschrift maakte ean verbasenden opgang, en werd meer gelesen dan «Tom Jenae" of «Amelia1', of welkt andere roman van den schrijver ook. Drie degen later ver scheen evenwel een tegeoschrift, dat, ofsohoon ook niat in snik een schitterenden stijl, mis schien daarom des te bondiger en zakelijker, alle tegenbewijzen toelichtte, en eindigde met ons land schaars en daarbij zeer duur zoodat voor boocnen hars veel. geld wordt gegeven. Ia hef. geheel zijn er 93 stuks en de bedo*ling is ze door Notaris Tax te laten verkoopen. De opbrengst is geruamd op f 1000 k 1200 en dit geld tnag niet aan gewone uitgaven worden uitgegeven, daarom stellen B. en W. voor óveral weer boo men te pooten met uitzondering voor het postl antoor. De directeur is er niet op gesteld en in 't nujaar geraken de goten maar verstopt c at* de bladoren die afvallen. Wij stellen voor aan de Wiel en Peperstraat te pooten. Daar zal echter het geld niet grheel aan kunnen worden uitgegeven, daarom zouden wij ook met 25 stuks willen probeeren of de boomea ook op den Voordijk en. Heidijk willen groeien. Wij verwachten van wel, want daar bij den heer Mom mersteeg groeien de boomen zeer goed. M. Boom. Ik denk ook dat ze daar wel zullen groeien, ze staan er vrij. De Vaan. Ik zou ook aan den Voor dijk pooten. Hierna wordt besloten aan den Hoogen Maasdijk 2 rijen boomen te pooten en aan den Krommen Hoek 50. Van Heesbeen. Moet geen vergunning gevraagd worden. Volgens het provin ciaal reglement moet *ulks. Voorzitter. Ik zal met de betrokken besturen wel eens 6 .:1e*; plegen. Ik denk 'wel, dat het iln'órde zal komen, want Ged. Staten bepooten daar de wegen ook. Van Engelen. Zou het niet goed zijn, om ijzeren banden om de boomen tc laten aanbrengen. Ia Bern is dat ook gedaan cn er kan dan niet veel aan gebeuren. Voorzitter. Op het oogenbllk zal dat nogal duur zijn maar wij zullen wel zorg dragen, dat ze toch goed beschermd worden, dat is hier wel noodlg. De heer M. Boom wijst op den strook grond gelegen langs den Nleuwkulkschen weg welke wel eenige buaders groot is. Ook daar zou men wel eens een proef kunnen nemen. Voorzitter. Daar zou men wel 20000 boomen kunnen pooten. Mijn bedoeling zou echter zijn successievelijk met eiken- schaarhout te beginnen. De Vaan. Met het oog op de meel dauw zou ik het niet doen. De heer M. Boom ontraadt zulks ook wijl de meeldauw nog steeds toeneemt. Na ecnlge discussie wordt besloten voorlooplg van het pooten van eiken hout af te zien en eerst eens te zien wat de resultaten zijn met het stukje perceel gelegen aan den Hoek van de Pepersteeg. Verder wordt besloten aan den Krom men Hoek 100, aan de Heidijk 100 en de rest op den Voordijk te beginnen bij Haarsteeg. M. Boom. Ik zou de boomen niet aan eiken prijs verkoopen, doch ous aan een begrooting houden. De boomen zullen eerder duurder dan goedkooper worden. De Voorzitter zegt toe ze door een deskundige te laten schatten en bij in schrijving te zullen laten verkoopen. 6. .Voorstel van B. en.W/tot aankoop vat» 10 wagons kalkmergel inplaats van 5. Voorzitter. Voor^20 H.A. zal 5 wa gons veel te weinig zijn en bovendien is het geld beschikbaar. De kosten van 100.000 K.G. zullen ongeveer f 800 be dragen. l)e Vaan. Ik zon eerst een proef willen nemen om de resultaten te zien. Voorzitter. Het land heeft groote be hoefte aan bemesting en kalkmergel is goed, dat wordt door alle landbouw- leeraars gezegd. De Vaan. Ik geloof niet dat wij er met f 800 zullen kom*daar de vrachten het zeer duur zullen r-.iz.ken. Er is bijna aan geen uoerlui te komen. M. Boom. Ik geloof wel dat men met i 800 zal komen. Het wordt f 40 per wagon, dat is nogal wat. Voorzitter. Een vorig jaar is er ook heel weinig me9t opgekomen. Bovendien kan ik de heeren mededeelen, dat de mest eerst in het voorjaar wordt gele verd en dan recht van het spoor op het land kan worden gebracht. Ze behoeft eerst niet opgeslaan te worden zooals aanvankelijk was gezegd. Voor f 15 zal men "de mest wel naar het land brengen en dan blijft er nog f 25 over voor de bewerking. De heer M. Boom wijst er nog op, dat er enkele perceelen zijn waar gras bij gerooid moet worden. De Voorzitter zegt zulks toe, waarna met algemtene stemmen het voorstel van B. en W. wordt aangenomen. 7. Verzoek van de verloskundige om verhooging van jaarwedde, met voorstel van B. en W. Adressant wijst er op, dat in den te- gcnwoordlgen tijd de uitgaven voor een verlossing vaak meer bedragen dan de ontvangsten. Zij vraagt f 100 meer voor deslnfectiemlddelen. B. en W. hebben een en ander onder zocht en de klachten gegrond bevonden en stellen voor f 50 meer salaris te ge ven en f 50 duurtetoeslag. De heer M. Boom zou het salaris met f100 willen verhoogen. Het voorstel van B. en W. wordt aangenomen. 8. Voorstel van B. en W. tot vast stelling van verordeningen houdende voorschriften tot voorkoming van brand de bewering, dat de heidenen den roof niat konden gepleegd hebben, dat Elisabeth Canning niet in den «Lintworm" opgesloten geweest kon sijn, dat zij een valsche getuigenis had afgelegd om de ware oorsaak van kaar ver. dwijnen te verbergen. Eq na volgde gsscbrift op gesekrift, en ieder nieuw pamflemt verliet al meer en meer deu grond van degelijke overweging en ging tot persoonlijke aanvallen over. Hoe duidelijk het uitkwam, dat bier slsehts bewering tegen over bewering stond, dat geen partij in staat was on wederleg bare bawgssn kg te brengen, des te meer werden de gemoederen verbitterd. De dagbladen waren tnet hokeliekriften over- vold. Portretten van Elisabeth Canning en van de heidenen, de laatste natuurlijk verschrik kelijk ioolijk, hingen voor de winkelramen, met platte gronden en teekeningen van het huis vaa moeder Wells, en de ijaslijkete voor- stellingbR van de gevangeosohap van bet jonge meiaifl, wier lijden vreeselijk overdreven werd. «Voor Canning en «Voor de heidenen werd oen waohtwoord, werd de leae tot sokejp* debatten in elnbs en-salons, en gaf aanlsiding tot kloppartijen en vuistgevechten op de streten. Ten laatste mengde er zioh xolfs nog een staatkundig element io. Het parlement was ontbonden, nieuwe ver kiezingen waren aanstaande de Wbigs (libe ralen) hadden sir Crispa Gascoyne voor de City tot oandidaet gesteld, en na maakten de Tories gebruik van lijn deelneming aan de gebeurtenis die in de algemeene belangstelling op den voorgrond stond, om het volk tegen ham op te netten, In de zaak xelve lag immars een al te gesekikt pant van nitgaagde vcreordeeldeu, voor welke sir erispe Gsscojne in de kres sprong, waren keidenen. Te allen tijde was er niets geweest, dat bator snocsa beloofde, dan de volkswoede af te leides op ken, die onder den last van hot vooroordasl suohtten, die men als vreemdelingen bescbonwde en etaeda onder drukt had, an van wie men toch nil# daagden van den vrijen bnrger in booge mate had geëiscbt. Reeds sedert verscheidene dagen had men aan de hoeken van de st-aten der City in Giüdhall, ja zelfs aan Manaionhoase, des morgene plakkaten gevonden met hot opaobrift Geen Qtidenvritmd I Weg met den lordmayor, die do heidenen beseharmtSlaat hat dood bet vreemde gespuis 1 Jaagt de heidenen naar Efypta 1 De politie scheurde dergelijke oproerige aanhitsingen spoidig af, maar sg keerden in steeds grootar aantel en ateeds hatelijker terug. Bssoldigde agenten bespraken hot thema in de kroegen en op de etraten op alle wijten schreeuwers, die sich aan iedere beweging, •nkol nit xacht tot schandaal aansloten, zongen bat liedje verder. Toen ziek de lordmayor in volle ambts- klcediog van Manaionhoase naar Guildhall had begaven, in zijne xware koets, met den kostaier op des bok, wiens reusachtigs prnik nadert alleen reeds esrbied inboezemde, en de beide lakeien achterop, hadduu sioh verdichte gestalten vertoond, bedreigingen en smaad redenen weren gehoord, ja e»a steenworp had ztlfe een# rait van do kaats verbrijzeld, maar de lordmayor had met kalmte op den volkshoop nedergesien, was mst vaste schreden haar de vergadersaal gegaan en bad rustig zijn zetel onder de aldermen ingenomen. Laten wij onze beraadslagingen beginnen, zngne heeren I Gaildball wordt soo gemakkelijk niet bestormd, eer oase werkzaamheden ofge- loopon sgn, zullen de konstabels met het gemeen wel klaar sgn Da verwachting van den lordmayor, indien hg die werkelijk had gekooeterd, werd niet vervuld. De petitie bleak geheel machteloos tegenover het volk, dat met steeds tslrijker troepen aanrolcte, en een hel«ok geschreeuw, gejoel en gebral maakte. Door onziohtbare handen werd geld en brandewijn onder do menigte uitgedeeld, en daarmede olie in het vaar geworpen. Hst wss een goed georgani seerd oprosrden lordmayor moest de hoogste smaad aangedaan en bjj daardoor onmogelijk gemaakt worder. Steenworpen verbroeiden de vensters van Mansioaboute en beschadigde in de kamers spiegels, meubels en schilderijen, ofsohoon men sich daarmede niet vergreep aso den eigendom van Criflpe Gascoyne, maar de woning van den lordmayor vernielde, die aan de City toebehoorde. Dei te beter ook het vernielen van den etedelgken eigendom moest op rekening ven den gebeten lordmayor komen. Toen het beriobt van de steeds toenemende wanorde in Guildhall kwam, beval de lord- mayor, dat de constabels sioh lgdol|)k moestan gedragen en in alle stilte militairen laten aanrukken. De oproerige legden da lgdssamkeid der politie anders uit. Zg mtanlen, dat de lord mayor bevreesd was, en besloten bem bg het terugrijden op de grofete wijte te beleedtgen. Intaseohsn koelde sg hnn moedwil aan waar looss slaohtoffsrs. Een heidin klonk het gebral, toen sieh den man met eenigssins donkere gelaatskleur, gekleed in een flaweelen buis en met een bonton halsdoek vertoonde. Er op los I Slaat hem dood 1 W|j dalden die vreemdelingen niet meer onder ons Zij z(jn vijanden van ons volk Naar Egypte met heidenen en heiden vrienden Yorseheidene dreigende vuisten verhieven sich tegen den ongelukkige, wien bet slechte met moeite gelnkte, ken te overtuigen, dat hty gaan afstammeling van don verachten en gebaten stam was, maar de eer had tot ket Angelsak sische ree te behoorea. Ook Milly, die naar Londen gekomen was, om eens weder rondom Newgate te elaipen, en te beproeven of sij niets van haar man kon vernemen, was door een woedenden hoop aangevallen en slechts met moeite bevrijd door de toesnellende politiedienaren, die eohter bij de steeds aangroeiende menigte meer on meur machteloos bleken. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1