Nummer 92 Zondag 19 November 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Mfadlwllksche Stoomdrukkerij Antoon Tieten Eerste Blad. Gemeenteraadsvergaderingen. Feuilleton. „NOORD-BRABAND" I Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Maatschappij van Verzekering cp het Leven. Telefoonnummer 88. Telegram-Adve»ECHO. *4) XX. 1 Opgericht WAALWIJK. 1843 «a Verzekerd Kapitaalf 17.824.006.— Re.erve f 2.663.649.- De Echo van het Zuiden, Waalwtjksclie en Langatraatsrke Courant Dit Blad vereehjjnt Woensdag- en Zkterdlfarend. Abonnementsprijs per S maanden f 0.90. Franco per,post door het geheele ryk f 1.06. Brievea, ingezonden stokken, gehian enz., franco te zenden aan den Uitjrever UITGA TE Paus on ADTMTKfnïH 10 cent per regel; minimam 0 regels; groote letters naar plaatsruimte. Adrertentiën S maal ter plaatsing opgegeven worden maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer roordeelige contracten /eslcten. Reclames 16 eent per rege KAATSHEUVEL" Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Maandag 12 Novem ber des morgens ten 10 uur. Voorzitter Edelachtbare beer Vao Besouw. Ongeveer 10 uur opent de Voorzitter de vergadering; afwezig is de heer van Rooij. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE: i 1. Ingekomen stukken. a. Schrijven vao dea Mlaister van Binnenlandsche Zaken, houdende mede- deelingen dat er geen termen- meer be staan om te voldoen aan het verzoek om f2000 subsidie in de kosten van het onderwijs. Voorzitter. Onze gemeente wordt niet meer als noodlijdend beschouwd en daarom wordt ons de subsidie niet meer verleend. b. Schrijven van Ged. Staten betref fende de distrlbutiewct. GecL Staten zeggen geen bezwaar te hebben dat bij De Hanzebauk een Rek.- Crt. wordt geopend, doch dan moet daideUjk een en ander worden omschre ven. Aan dat verzoek zal worden vol daan. De Rekening-Courant zal geopend worden met een bedrag van f 15000. Voor op te nemen geld zal 5 pCt. cn voor te storten geld 3 pCr. betaald wor den. De leening zal in 10 jaar moeten worden afgelost. Van den Heuvel. Is 10 jaar niet te lang. Voorzitter. Ja, we zullen het maar probeeren, anders wordt de belasting druk zoo zwaar. 2. Schrijven van het gemeentebestuur van Vrijh.-Capelle inzake het onderhoud van den Hoogevaartschenweg. Van .DE EOHO TAN HET ZUIDEN." Kmi gecekieduii ait de hgilscke recklsplijiij. Zij was naar Cbssnsy-Wood gemald aa had aooali wjj weten, door baar verbaal vao het govaar, waarin de lordmayor verkeerde, Hetty aanleiding gegeven lieb «aar Londea te spoe den. Toen am dea Londensehen burger, dien men verkeerdelijk voor een heiden gehouden had, liet loopen, hoorde men plotaeliag eea ■potende atom: aZQ aullen wal aorgen, die heidenen, sieh hier niet te laten sien!« De apraksr wae een man, die, ondanks da onaanzienlijke klaeding dio bij droeg, tot de hoogere standen scheen te behooren, wellicht aan Tory, die persoonlijk hat vnnr wilde aanstoken. Hy moeat overigens bij eea vecht partij reads tamelijk wat medegekregen hebben want een breeds awarte band bedekte de sene helft van zyn gelaat, Waarom gaat gy niat naar Newgate en kaalt er de ware misdadigers nit ging hy schimpend voort. Hg heeft gelyk Naar Newgate Naar Newgate 1 klonk het nit den hoep. Hier blyven Eerst den lordmayor aijn deel geven hoorde men ven een nndere ayds, Die aal niet wosleopen I hernam weder da «pottende stem, Binnen drie A vier aren zijn de waardige heeren daarboven niet gerend, In di*n tjjd kant gij al lang afgedaan hebben met da htidenep, die men a wil ontbonden I Naar Newgata 1 Naar Newgate bralde het weder. Neen, naar de Qiltapar-gevaagenii I riep Ged. Staten hebben toegezegd aan het gemeentebestuur van Vrijh., dat in de verbetering van den Hoogevaartschen weg 100 pCt. in de kosten zullen worden bijgedragen. De kosten zijn geraamd op f6000 en de jaarlijksche kosten van on derhoud op f 563.30. Dit laatste komt voor rekening der gemeente. Wel zullen Ged. Staten den weg zelf onderhouden, doch deze kosten moet door de gemeente ■worden gedragen. Ged. Staten geven echter in overweging aan de gemeenten Kaatsheuvel, Capelle, Sprang en de firma Oerlemans het verzoek te richten om mede in de kosten van het onderhoud te betalen. Van den Heuvel. Zooals ik in het ver slag van Capelle, voorkomende in De Echo van het Zuiden heb gelezen, is de gemeente Capelle werkelijk een directe belanghebbende en deze gemeente is er nog niet op ingegaan omdat Vrijhoeven Cappcl niet eens cijfers heeft genoemd. Bovendien wil Capelle de bijdrage nog afhankelijk stellen van een bijdrage die Vrijh. Cappel zal hebben te doen in de kosten van verlichting. Daarom stel ik voor bet schrijven aan te houden en eerst eens te zien wat ze zelf doen, want nu is bet voor ons moeilijk een cijfer te noemen. Ik erken gaarne dat wij er wel belang bij hebben. Voorzitter. De heeren moeten'niet uit het oog verliezen, dat wij reeds een zeer groot deel van de keiweg naar het station geheel voor onze rekening onderhouden n.l. vanaf de grens tot aan het Bruggetje. En laat er eens iets aan maokeeren, als Is het nog zoo'n kleinig heid, dan weet het bestuur van Vrij hoeven het ons spoedig aan het verstand te brengen. Het is wel heel aardig om te zien gedaan te krijgen dat een ander medé het onderhoud gaat dragen. Nu geef Ik toe dat wij er belang bij hebben met het oog op 't Station, doch Capelle heeft dat ook en zelfs nog meer dan wij omdat een deel der bewoners aan dien weg wonen en een der leden van Capelle, iemand die het meest belang heeft bij goede wegen omdat hij ontzet tend veel daarover vervoert, iemand met eet groote zaak, zei, altijd volgens dat ik in het verslag van De Echo van het Zuiden heb gelezen, dat Vrijhoeven de weg zelf maar moet onderhouden, omdat ze zelf oorzaak is dat de weg in dien toestand is gekomen. Roestenberg. Zijn ze ook tegemoet gekomen bij het aanleggen van dien keiweg. Voorzitter. Neen, dat is uitsluitend door onze gemeente gedaan. Ik zei al, als er iets aan hapert weten ze ons spoedig op de vingers te tikken. Het mooist van alles is dat wij dan van den berm van den weg moeten afblijven, wat dikwijls, vooral b,j het afwateren, heel lastig is. Het Dag. Bestuur voelt er dan ook niets voor om in de kosten te gaan bijdragen. Zoo zei de heer Sneep, dat onze gemeente een groote belang hebbende is, doch ik zou wel eens willen weten of hij zelf niet meer over den weg zal vervoeren dan wij. En vooral moet men in het oog houden dat wij reeds zoo'n groot stuk voor onze rekening on derhouden, waar ze zelf toch. ook van profiteeren. Rijken. Als Vrijhoeven het nu eens niet doet. Voorzitter. Dan kan men niet tegen ons zeggen dat wij het moeten doen. Rijken. Wij komen er wel met zware vrachten over, want de voerlui voor de gasfabriek hebben zware vrachten. Roestenberg. De heeren Oerlemans en Sneep zijn zelfs groote belanghebbenden. Zacht. Wij moeten toch ook voor onze eigen wegen zorgen. Zelfs onderhouden wij al een groot gedeelte daar en dan nog meer in de kosten vatl het onderhoud gaan bijdragen, acht ik onnoodig. Puls. Ik zou het niet op sleeptouw houden en Ineens zeggen dat wij niet op het verzoek ingaan. Roestenberg. Indien de eerste belang hebbenden zich niet eens doen gelden, dan zou Ik er ook niet op ingaan. Voorzitter. Ik zou het niet doen omdat wij >al een groot stuk op hun grond voor onze rekening onderhouden. Van Lier. Het komt mij ook voor dat ze tevreden mogen zijn. Roestenberg. Ze zijü wel tevreden, maar ze zouden gaarne nog meer hebben. Van den Heuvel. De heeren Oerlemans en Sneep geven als belanghebbenden zelf ook niet en gezien dat wij reeds een groot gedeelte onderhouden, kan ik mij best met het gevoelen van het Dag. Bestuur vereenigen. - Met algemeeoè stemmen wordt hierna besloten niet op het verzoek In te gaan. Schrijven van de gemeente Capelle, houdende het verzoek om antwoord inzake electrlciteit Loouschendijk* Voorzitter. Ze vragen antwoord op hun schnjren van 27 Juni en 6 November. Weet misschien de heer Rijken iets oaders mede te deelen Rijken. Ik kan wel zeggen dat allen er veel voor voelen, cloch een garantie hoeveel dat men zal verbruiken, kan ik niet geven. Wel hebben ze plannen om aan te sluiten. Voorzitter Verbinden ze zich Rijken. Dat zullen ze wel doen. Nu is het een goede gelegenheid en later komt er niet meer van. Verster. Wij moeten toch een zekere garantie hebben" Rijken. Daar kan ik niet aan voldoen. Maar dat aansluiten komt wel. Bij de oprichting van een Coöperatieve Room boterfabriek waren er 60 leden, nu 500. mc jonge man, die, om heter gehoord te worden, tegen een lantaarnpaal opgeklommen waedaar wit Elisabeth Canning bevrgdt haar 1 Bravo Bravo 1 sehreenwdo de eerste «preker met den nwartcn band ever bet oog bsvrijdt Elisabeth Canning, slaat den heidenen dood, dan is het geheele prooss in eens nit l Laat n niet tot snlke gewelddadigheden verleiden, meaaekem l Wij staan onder de wet riep een schrille stem. Fielding werkte sioh door het gedraag en trachtte met al de kracht van a|n longen nioh gakoer te verachnffsn. E»n oogenblik gelakte hem dit, hy ward herkend. FieldingFielding 1 klonk het renden. Gaat naar huis measehan Loopt de gerechtigheid aiet veoroit, vermaaade hy. Gerechtigheid, riep de man met den swarten band, er ia immers geen gerechtig-' keid. Ds lerdmsyer houdt het mat de baideasn dat heht, gij immars nalf gezegdi ar. Fielding, riep de nan ep den lantarenpaal, wij willen eas reeht nemen, tegen heidenen en voorname dames en tegen mijne eigen mosd«r, voegde hy er taodekaarsead by terwijl hfj aieh van dea paal liet glijden. De man met den band wa« tot ham door gedrongen. Ale wij d« yevA&gooia bestor men, houdt n den slechte by mij. flaiaterde hij hem toe, ik nal n helpee om ave braid in veiligheid te brengen. Gy zyt immers Charles Lyon Kent gij my Ea gy Stil, stil. De vreemdeling legde met eea veelbeUakenead gebaarden vinger op de mobtf. ▼oornitj voornit, riep hy nit. Kinderen, vrienden, bnrgers, laat af vermaaade Fieldiag. Gy hebt het immers aalf gesegd, aide dwaas, sehimpta de man met dea band. Vat itaat er anders in nw geschrift, dan dat wy de heidenen moeten doodslaan God, mijn God, Gjj sijt mijn *etoige. Dat beb ik aiet gewild, jammerde FieUing, De ander bracht zijn raoad diohtsancyn oor en beat hem toeMen moet vooraf overleggen, wat het aeggeu wil brandstof ander de menigte to werpenknappe lieden veten ts mak daarvan een vaartje tea waaraan baBse tegonatanders staven en ziobselven de bandon warmen Esr Fielding wist wat hem ovsrkwam was da andere verdwenen. Naar Newgate Naar Gilspur! galmde het weder. Hier blijven, met den lordmayor af— rekenen sohreeawden anderen. Tsrwyl de menigte nog keen en weder woelde trok een ander voorval de algemeen# aandaeht. Tan Maasionhonse kwam aane dame epoen appelschimmel, door een rykaecht gevolgd eanrjjden. Moeielyk baanda het paard sich een weg. maar zij had iets soo liefelijks, soo innemend», dat men voor kaar OBwillak*urig plaats maakte, Plotseling deed kat paard een wilden sysprong, soodat de dame in den sadel wankelde. Charles Lyon had den schimmel ib den tengel gegrepen. Weet gij wel wie dat is? schreeuwde hy, dst is miss Hetty Davistown, de dame die met de heidanen baalt Mr. Lyon, om Godswil, smaakte Hetty sseht, bedenk Bebt gy bedacht knarste big dat is de dame, die Elisabeth Canning in de gevan genis heafl gebracht Zij wil naar Guildhal, naar dan lordmayor hnar madopliohtige, laat baar niet door Weg mot Hstty Davistown; schreeuwde de man met den baud. Men omringde het jonge meisje, dat doods bleek, maar zander vreee, in het oproer sag dat rondom haar woelde. Verguefs verhief Fielding sijn waarschuwende stem, vergeefs vermaanden eeaige beaadigden tot matiging. De man met den zwarten band stookte en hitste en de opgeruide menigte eischte haar slachtoffer. De onde ryknecht, die getraeht had zijne meesteres te hulp te Aomen, werd van het paard gerukt en zon vertrapt gewordeB zijn indient Fielding- hem niet opgevangen en met geweld ter sijd* gebracht bad. Esn stesnworp trof H»tty's paard een tweede ging diobt langs hare hand voorby en aam de sierlijke karwats mvda, die in bet nedervallsn een dar belhamels tameiyk onzacht op het hoofd trof. De hmdenprinses slaat eerlijke lieden met ds zweep 1 schreeuwde by. Wacht, gy colt voden of alagan pijn doen Sleurt haar van het paard. Hy creep haar by het kleed en wilde haar naar beneden trekkeu ook andere kanden strekten zich caar baer ait. Zij sloot de oogen sy was verloren maar zy wilde het afschn- welykt. dat om en met haar gebenrde niet meer sieo. TerugTerug 1 klonk plotseling een heldere krachtige stem. Wie haar aanraakt is des doods I" Wat was dat Spiegolde de doodsangst haar de nabijheid voor van hem, met wien bare gedachte* sich in het geheim maar al te dikwijls hadden bsiig gebonden Was bet een droem of werktlykheid, kwam ia den hoogstfin nood inderdaad oen redder opdagea Hvtty sloeg da oegan op sn zag om zich heen, en: «Robert 1 Robert.'# ruiachte fluisterend van hare lippen. De verncbyning van Robert WmteUbnry had iets weodsrbaars en deed denken aan St. George, die deer komt aanrennen om den strijd m»t den draak, te wagen. Hy reed immers ook een voelhoofijigau draak een op gehitst, blind, woadend gepanpal te gamoet. Op eau met schuim bodakt paard kwam hy aansnellen en alles overhoop werpende wat bom niet vrijwillig uit den weg ging, zonder acht te slaan op do armen, die tegen hem werden opgeheven, of op de steeoen, die hem warden nagaslingard. In de oeoe band had by een dubbel pistool niet overgehaalden bean, iet de andora bestaards by syn paard. Zyn groote bond sprong met woedend geblaf om hem heen en liet ieder die het waagde zyn haar te naderen de tanden zien, Terag de pistolen zijn geladen en treffen zeker. Daarop riohtte by zijn wapen zoo dreigend op de vooretan van Hatty's aanran- randers dat deso verschrikt terng weken en anderen die achter ben stonden, moeskopten. Er onstond em opm rnimte, zoodat Robert sijn paard dicht bij dat van Hetty kon brengen. Em oogcoblik verstomde het oproer sd zich dit tea entte makende, riep Robert Wlotlebury Zyt gy Engelzcben of barbaren, mannen of schurken, dat gij aan ssn weerlooze dame Zoo zal het ook hiermede gaan. Zelfs zal men wel overgaan om drijfkracht te betrekken, want het werk moet gebeuren en aan personeel is niet te komen. Kijk maar eens hier in Kaatsheuvell Wie had 10 a 20 jaar geleden gedacht dat er zooveel machinale fabrieken zouden komen. Van den Heuvel. Dat is allemaal wel waar, wat u dair zegt, maar men moet toch eenig houvast hebben. Roestenberg. Zijn de menschen dan al eenz gehoord Is er al eens een bespreking onderling geweest Rijken. Er staan 17 huizen en ik maak mc sterk dat ze allemaal aansluiten. Verster. Dan is het toch een kleine moeite dat ze zeggen of zij aansluiten. In Loonopzand is dat ook gedaan en nu zijn er al veel meer als zich toen hebben opgegeven. Roestenberg. Het beste is dat de bewoners eens een onderhoud krijgen met den heer Stibbe. De Voorzitter zegt dat hij met twee bewoners van den Loonschendijk een bespreking heeft gehad en dat hij hen ook aangeraden heeft naar den heer Stibbe te gaan. Ze wilden echter de drijfkracht zoo goedkoop hebben, dat ik geloof dat er nooit iets van zal kunnen komen. Ik geloof dat ze er ook verder niets meer voor hebben gedaan. Zacht. Voor drijfkracht zal het tc duur uitkomen bij hen. Voorzitter. Ik geloof dat ze 5 a 6 ct. per Kilowat wilden geven, dat gaat niet. Indien ze een contract afsluiten dat ze meer dan 10000 Kilowat per jaar ver bruiken, krijgen ze een speciaal tarief. Na nog eenlge discussie wordt beslo ten „de bewoners van den Loonschen dijk in de gelegenheid te stellen met den heer Stibbe op het Raadhuis eene bespreking te houden. Bij de rondvraag wijst de heer Heuer er op dat bij hem in de buurt 3 lan taarns staan, doch nooit branden, zoodat het er altijd zeer donker Is. Een lan taarn is zelfs geheel stuk. Voorzitter. Ik zal den directeur daarop wijzen. Binnenkort krijgen wij een 25-tal lantaarns, vrij uit Loon-op-Zand. Dan zullen wij de slechte lantaarns weghalen en deze er plaatsen. Hierna gaat de raad over in geheim comité. vergrypt Sebaamt gjj u niet Maar bet syn een paar nietsweardigen, die u op een dwaal weg leiden, fataoeiiiyke manseheo doen geen vrouw kwaadmaakt plaata goede lieden, opdat ik deie dame nit kat gedrang kan bren gen; wie een rechtschapen Engeliehman is, sal my bystaan om een schelmstuk te verkinderen. Hy greep ket piard van Hetty by dea teagel en wilde sioh asst haar een weg banea. Vree» nists, Hetty, ik ben by n, flmsterde hy kaar toe. De moedige en vastberaden konding van den jongenman misten banne nitwetking niet Men maakte plaats, en er werden kreten ten gnnste van de jonge datne en kaar ridder gehoord. Daar trof plotseling eon steen, met greots behendigheid gewerpen, Robert- asn de hand, waarin hy het pistool hield, 't wapen dreigde hem te ontvallen, krampachtig greep hij er naar, daarbjj raakte by den haan aan. Ma loop ging af, ea fluitend vloog eea kogel over de hoofden der menigte. Men bad kannen denken' dat het eea kar- tstssalvo was, dat honderdea bad weggemaaid ofschoon inderdaad niemand was gedeerd, snik een woedend gehuil ging van alle zyden op. Zy sohieten op odbVerscheurt tel •teenigt se 1 vertrapt l klonk het nit vele moodeB. Steenon vlogen, men greep de porden by de staarten en by da stijgbeugels. Heotor sprong woedend op de aanvallers los, en beet om sich been, maar lag weldra bloedend ver trapt. stervend op den grond, als een offer van zyne tronw en van een gruwsame volks woede. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1