Nummer 93 Donderdag 23 November 1916. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Eerste Blad. DE OOKLOG. ttUifMe StaMteiij Into» Tide» ES» „NOORD-BRABAND" SUe Jaargang Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. iSÏS; ^"™kmb": In d° -««Hik. Maatschappij van Verzekering op het Leven. BINNENLAND. 6' Opgericht WAALWIJK. 1843 Verzekerd Kapitaal f 17.824.006.— Reserve f 2.663.649.- I W-Ww—r »twh nu De Echo van net Zuiden Waalwyksciic en Langstraatsclie Courant Dit Blad verschijnt Wnaasdag-en Zaterdagavond Abonnementsprijs per S maaudon f 0.80. Franco per post door het geheele rijk f 1.06 Rrierea, ingebonden stukken, geldou ens., franco te eenden aan den Uitgever DE TOESTAND. Monastir is gevallende eerste Servische stad. De bladen der entente juichen natuur lijk over den val van Monastir en wijzen er op, dat deze een zware slag is voor de Bulgaren en Duitscbers. De Fransche bladen zeggen, dat deze schitterende overwinaing van de strijdkrachtén van Sarrail het begin is van het herstel van Servlé. De bladen bewonderen de stra tegie van Sarrail, die ze even handig als stoutmoedig noemen en zetten het mili taire, moreele en politieke belang van de inneming van Monastir uiteen. Sommige Fransche bladen nemen echter eenlge terughoudendheid in acht en wijzen er op, dat de moeilijkheden, die overwonnen moeten worden, om uit de vlakte van Monastir op te rukken, veel grooter zijn dan die, welke thaas overwonnen zijn. Bovendien zal de val van Monastir geen rechtstreekschen in vloed hebben op de stelselmatige actie van Falkenhayn en Mackensea in Roe menië. De Duitsche bladen zeggen, dat de terugtocht der centralcn in Macedonië slechts politieke, doch geen strategische beteekenis heeft. De waarheid ligt ook hier in het midden. Te spreken van een schitterende pres tatie van Sarrail's leger, zooals de Fran sche bladen, is wel ietwat grootspraak, het is zeker een prachtige prestatie van het Servische leger, maar de taak van generaal Sarrail was, de groote Balkan verbinding der centralen met Constan- tinopel af te snijden en dit wordt nlot bereikt door de inneming van Monastir. Dat de Roemenlërs thans zoo zeer in verdrukking komen, is juist te wijten aan de mislukking van generaal Sarrail's Van „DE EOHO VAN HET ZUIDEN." Eene geschiedenis uit de Eogelsche rechtspleging. Telefoonnummer 33. Telegram-Adv*»ECHO H*®^®"*1®® abonnement worden speciale teer voordeelige contracten gesloten.Reclame* 15 cent per rege 45) XX. Steeds nad.'r drongen da woedenden.om bet aar hepc; Robert bad deu eonon arm om etty gefil&goB, met den anderen hield by den bestormers bet pistool voor. Daar storte Hetty's paird; etn messteek had het schoons dier doodelijk ia dea baik ver woed. so met een oorverdooveed gejeieb be groette de bende de nabyaynde sage. Toen gaf de vertwijfeling Robert rensonkraebtea, en met een rak bief by Betty tot sich op het paard Robert, laat af 1 Hat is vergeefs, bygde sy, maar stiet onmiddeiyk daarop «en luiden kreet, don eoretea sedert hst gevaar haar bedreigde. Em steenworp bad Robert aaB dea slaap getroffen. Gij bloeit 1 riep sy ontsteld. Hat ia niets, een schram, aeido hij ge— roststell6nd; maar sijao stem blonk aohor en beswaard. Niet om de pyn ven de wond bij sag de onmogeiykbeid in, «ieh langer t« ver dedigen nog weinige minatsn, «a beiden waren verloren. Daar liet sich een dof tromgeroffel hooren, en in de verte blonkea geweren. Van de St. Paalaikerk naderde in den stormpas eene afdeeling soldaten op eigen veiligheid bedaoht lieten da woeetalicgen hunne elachteffore les, Gered 1 Gered sacbtte Robert uit voire borat, dat was wal hulp ten juister ure Hetty kou geen weord uitbrengen^ Het verschijnen der roodrokken veranderde in een oogeablik den geheelen toestand. Een taak. De Duitsche en O jsteorijksche troepea nadereo thaas reeds Crajova, de hoofd stad Van Westelijk Walachije eu dringen zeer gevaarlijk vooruit. De lijn naar O'sova is reeds in hun bezit en dit gedeelte der Roemenen is reeds afge sneden. Dc Times ziet dan ook de toe stand van Roemenië donker in. (Crajoaa is intusschen bezet). Van het Fraosche front valt niets bijzonders te melden, alleen hevige artil leriegevechten aan de Sotnme en de Ancre. Ook van de overige fronten niets van belang. De regeeringen der entente mogend heden hebben aan Griekenland kortweg den eisch gesteld, alle gezanten vaa de vijandelijke staten, Dultscbland, Oosten» rijk, Turkije en Bulgarije, hun paspoort te geven. Naar Reuter uit Athene meldt acht de Grieksche regeering dezen eisch onaannemelijk. Griekenland kan deze gezanten niet naar huis zendeD, dit zou immers gelijk staan met een oorlogsverklaring aan die landen. Een zoo juist uit Athene ontvangen Reuter-telegram meldt intusschen, dat ondanks het verzet van den koning van Griekenland, de Fransche admiraal Four- net de gezanten reeds bevolen heeft, zich aan boord van een schip te begeven, daar anders geweld tegen hen zal worden gebruikt. En het >onafhankelijke< neutrale Grie kenland moet zich dit alles maar laten welgevallen. Keizer Frans Jozef overleden. WEKNEN, 21 Nov. (Korr. Bur.) Een extra editie van de ambtelyke Wiener Z-i- taDg meldt, dat keizer-koniug Frane Jozef vanavond om 9 uur in het kasteel te Scfcöa- brnnn zacht ia ontslapen. De keizer, die op zoo hoogen leeftyd syn land in een wereldoorlog zag gewikkeld, heeft xyn liefsten wensch, het herstal van den vrede nog te beleven, dn» niet in ver vulling zien gaan. Het doodsbericht bereikt ons vlak voor het afdrukken van de courant, zoodat wy met een enkele aanteeksning moeten vol staan. Wy herinneren alleen dat keizer Frans Jozef 86 jvar ia geworden. |«d«alte van dea hoop, dia looals by alle oploopen nit nieuwsgierigen bestond verstoof ussr alle windstreken eenigs schreenwora die sich te weer ateldeu, warden gevangen genomen, de crgtnlyke raddraaiers hadden aieh wijselyk nit de vo»temgempakt. Hier ia niets meer te doen flnietarde da man met dea awartea baad Cbarlea in het oor; de lordratyor ia voor heden gerod laten wy van de gelegenheid gebruik maken, en terwyi de roodrokken bier bezig zijn, uaer Giltspnr trekken. Dat woord verspreidde,aicb als een loepend vnur. Eer de soldaten reobt wisten wat er gebenrde, was bet plein ledig, de volksstreom bad aea ander richting genomen. Het was ta laat. Giltspnr eu Newgate weren eveneens door militairen omsingeld; waarheen de oproerlingen zich ook wendden, hun bleef nieto over dAn onverrichter saka af trekken. Vervloekt I riep de man met den swarter band, dat komt er ven als men «ich met bemalingen opbondt; als ik met de grep bad willen hebben om die kleine heks, die Da- vistown, angst aan te jagen, dan ion de veegst my niet ontgaan syn, Da lnmmsl son Eli sabeth Canning er nit gebaald hebben en my overgeleverd eu ie zon mfj niet ten tweedon mala ontsnapt ayn. Nn ia de gelegenheid voerby en moet ik de oude wear te werk stel len. Toen Charles Lyon naar syn makker emzag vond by geen speor meer vau hem; hy was als in den grond vorzouksn; Charles moeatna self syu boil in do vloobt zoeken. Wat was er van den braven, viytigen handwerksman geworden Hoe lang was bet al geleden, dat by rustig de byl gezwaaid, en onder bet vliegen der epaenders ayn vroolyk lied goaoDgea bad Nu biar, dan daar, bad hy roadgesworven en waa reeds oproermaker geworden. Waarheen, ach, waarheen zon zijn hartstocht beu nog dryvsn 1 Juffrouw Lyon begon het reedt te onder vinden, dat sy wind had gezaaid ometorm te oogsten. De ontploffing tc Archangel. ST. PETERSBURG, 21 Nov. (P.T.A.) Van bevoegde 'Zvds wordt het Dui nche bericht, dat by de ontploffing in de haven Brkaritsa, by Archangel, z-.ven met muniile geladen ss, zijn vernield, tegengesproken. Alleen de Baron Driesen en het naastlig gende es. Earl of Farfor zyb vernield. Volgen» nadere berichten is na het op ruimen van de ingestorte gebouwen vast gesteld, dat het aantal doodeo 810 bedraagt, het aantal gewonden is 4-9 offijierm rn ambtenaren, 437 soldaten, 131 bewoners, o.w. 25 vrouwen. Van de bemanningen vrd Engelsche koop vaarders ziju 27 omgekomen en 25 gewond. Het vrij groote aantal slachtoffers is te wijten aan het feit, dat de ontploffing kwam tyden» het schaftuur, toen de muonen in de loodsen, die door de ontploffiag zyn vernield, vertoeiden. Wegvoering van Belgen De Dultschers beweren, dat zij slechts de werklooze Belgen wegvoeren om ze aan den arbeid te zetten. Maar wat dan te zeggen van de volgende berichten, die ons van de grens worden gemeld Een ontvluchte Belg uit Willebroek vertelde Zaterdag in den pamiddag tegen 3 uur werd de bekende papierfabriek van >De Nayer* te Willebroek, plotseling door Duitsche soldaten omsingeld. Een trein, samengesteld uit goederenwagens, werd geplaatst voor H-■? grooten uitgang van de fabriek op het verbindingsspóor die de fabriek met het gewone spoor wegnet verbindt. Niemaod mocht in of uit de fabriek, zen af en gaf den bedienden, meester knechts en werklieden last zich aan te kleeden, de werkzaamheden te staken eu zich op een groote plaats te verza melen. Geen eokel protest hielp men moest gehoorzamen. In groepjes van twintig werden zij onder militaire gelelde bulten gpbracht en in de beestenwagens gestopt. Het geheele personeel van de fabriek op dat oogenbllk werkzaam, ten getale van 250, werd aldus naar eeft onbekende bestemming weggevoerd. Uitzondering werd gemaakt voor twee oude stakkers, die dit droevig nieuws in 't dorp gingen bekend maken. Een massa werklieden van de steen bakkerijen van Boom, werkloos zoowel als aan den arbeid zijnde, worden on danks hun protesten naar Dultscbland weggevoerd. Toen men hoorde, dal met de depor tatie begonnen was, sloeg een gedeelte óp de vlucht, hield zich eenige dagen schuil in Antwerpen, waarna het dit deel gelukte evenwel met de grootste moeite en levensgevaar, de Nederland- sche grens te bereiken. De Vlaamscht kerkklokke ook al f Naar de Tel. van de grens verneemt, zouden de Dultschers de klokken en bronzen standbeelden te Bruggeo opel- schen om ze als oorlogsmetaal te smelten. De duikboot en mijnoorlog. BERLIJN, 21 No». (Wolff.) Officirel XXI. Zoodra da b»an maar eeniigacina vry was geworden. vaa Robart met da aioh aan ham vaat kiens mende Hetty uit kat gswovl een stille ayatraat ingeslagen en bad hinr een haal ander toouael gavoxden. Ioplaata van bet dreigende, voedende ge peupel kvamvn hun liadea tegemoet, beangst en ontsteld gelijk aysalven. Vriondelyka deal namende blikken vielen op de dame. die eau aulk een groot gevaar ontkomen vei, en op haar Btontmoedigeu radder; da deuren werden voor ben geopand, men boed bun bijstand aan. Hetty werd opgenomen ia het vriendeiyke kamertje van eene matrone met een gelaat, dat vertrouwen inboeaemde en bleef daar tot Robert, geholpen door een rykneebt, die ala door eeu wtndor ongedeerd waa gebleven en aieb weder by syne meeaterea bad gevoegd, een rytaig bad gevondtn. James kan myn paard naar kuis bren- gsn, xftide btf, ik blijf by u. Mijne arme Arion ligt dood voor Guild- ball, anehtte Hetty, toen bet rijtuig sich ia beweging stolde. En B*otor, myn goede trouwe mekker ligt vertrapt naast h.m, hernam Robert som ber; maar dat sei zao, ging by opfernimdar voert, het bad «waarder effort kunnen koateal Hij vlyde nicb in een hork ven bet rytaig en liet ayn gedaobler den vryea loop Ook Hetty aat zwijgend na»st beu bat waa bat eerate oogenblik, watrop ay, nu het ver schrikkelijk toonaai dot sy doorleefd bad, tot aicbaelve kwam. wast tot nu toe waa sQ door deelnemende nieuwsgierigen omringd geweest, en bad hun te woord noeten atean. Zy ver viel ineen diepe, zoetemijmering;»y gevoelde ■ieh soo veilig in Rcborte nabijheid, onder syne boscberming. Meir waarom waa bty aoo stil? Waarom sat by iaar aoo in een boek? Zon hy boea op haar lijn, omdat eg htm dit dolle avontunr bac op den kale gehaald? Zou syne woed ban pyn doen? Hoe kon. sy ojk soo gedeebtaloca ayn dit te vergaten Robert I Robert/ riep sy, waarom syt gy aoo etil Doet awe wond pyn Welke? vroeg hy. Hebt gy er dan meer gokrogfia hernam zy op den toon der boofite bstorgdbeid. Ik bid u, Robert, tprock 1 Ik viat van mots dan van den steenworp aan den alaap. Ik ook niet, anlwoorddé hy en traobtte den ondeo ïcherteendea toon aan te elaan, maas het wilde hem niet galakken. Het dirpar gevoel brak onwillekeurig door, Weea onbe zorgd, U>t'y, ik g.loof dat er nauweiyks een litteeken van sal ovsrblyveo en al dead het dat, dan sol het myn« ceboonheid tooh niet benadeeUn. Maar ware de ateen een paar strepen dieper isgadrosgen, dan sou bat met bet buis WiDtlcbury gedaan sjjn geweest. Robert, eaberto niet soo akelig, dat kan ik mot aanbooren smeek'e zy. Hos had ik koDDea levon, ala ay u vermoord baddeo Zyo oog straalde van geluk. Nu ja, uw leven hing ook aau etn tyden draadmaar sou myn dood u wurkelyk «ooveel smart veroorzaakt hebbfa Hoe sou ik uwe moeder, boe sou ik Mary oo.t weder onder ti» oogen hebben uurven komen, boe sou ik myu aacsien b»b- ben kunnen drageo mat sulk een vreeaelfjke acbuld op myn gewetea? De laob verdwe«n vau oQn gelaat, een donkere, bij da vijandige blik trof do jonge dame. Ja, ja. ik verata a, geide bij koel. Nu gy knot garuat syn, op uw geweten druk geea blotjdschnld, of h»t moea> aoo te der Bijje, dat bet neb em Arion en Hactor be swaard maakte; en ook over'eir Criapa Gaa- coyne behoeft gyaiet bekommerd te zyn hem ie gaan baar gekrenkt. Robert, wat scheelt u? vroeg ay met een zacht T-rwijt. Waarom spreekt gy van air Criapa ep zulk aan toon? Wat behoeft gy n dat aan te trekken? - Omdat kat my ongepast voorkomt voor hem, dien ik'boogaokt, dien ik vereer Dien ik bemin, viel Robert bittor in; waarom gy noemt het g-voel. dek gij voor bem koeaterd, niet by den waren naam? Omdat daaraan die naam niat toekomt, seide >5, en slo*g bet bruine oog open en onbevangen tot hem op. Hy lachte tcherp. Maak dat zelve en koopvaardijschepen met eto geizmenlijken inhaud van 306500 tou bruto door duik— booteu en torpedobooten van de midden- rijken opgebracht, in den grond geboord of door mjjnen verloren gegtan. Verder lijn 72 onaijdige koopvaarders met een gezamen- lijken inh'/ud van 87,000 ton brnte wegens verroer van contrabande naar dea vijand in den groud geboord. Sedert het begin van den oorlog is door i)orlog»m*atregelen vau de middeDrijken 3,822,000 tou acheeparnimte van d«n tijand 'ertoren gegaan daarvan was 2,550,000 ton Engelacb. Gebrek aan steenkolen. Het Nederl. Correspondentiebureau in Den Haag meldt Men deelt ons van bevoegde zijde mede, dat in den geregelden aanvoer van Engelsche kolen tot dusver geen stoornis plaats vindt. In verband met den zeer onbevredl- geoden aanvoer van kolen uit Dultsch- land, wordt reeds gerulmen tijd het mogelijke gedaan om aan den aanvoer uit Engeland te versterken. Indien het inderdaad mogelijk zal blijken, uit Engeland meer kolen aan te voeren, zal wel voldoende scheeprulmte kunnen worden verkregen om dien aan voer te doen plaats hebben. De re geering blijft bij voortzetting diligent. Van de zijde der spoorwegmaatschap pijen wordt medegedeeld De gestadige vermindering van den steenkolen-voorraad noodzaakt onze spoorwegen op beperking van het ge bruikbedacht te zijn. Een sterke in krimping van den dienst ls op hooger last in behandallng en zal vermoedelijk binoed enkele weken tot uitvoering komen. Inmiddels zullen reeds met ingang van 27 November eenlge treinen vervallen, die, zonder groote storing in het verkeer te brengen, kunnen worden gemist. Hierdoor hoopt men de meer ingrijpende beperking van den dienst te kunnen uitstellen tot na de drukte in het reizigersverkeer, die zich gewoonlijk aan het einde des jaars voordoet. Een ander middel om dit doel te bereiken, denkt men te vinden door het verwarmen van de zware reizigerstreinen te beperken en door ook ln de wachtkamers het opstoken van de kachels, bij niet al te strenge koude, te matigen. Het publiek zal zich dus weder, evenals in den begintijd der spoorwegen, hebben voor te bereiden om zieh door dikkere kleeding en reisdekens tegen de koude op reis te beschutten. De regelmatige voorziening van de aey niet wys, n>yn kind Sleohta voor aan mat. dien ay b«nint, atorl aan aioh soo varm«t«l in gevaren ala gfj kaden gedaan hebt. Denkt gy dat? vroeg H«"y, an haar toon kloak meer vroolqk dan hel edigead. Gelooft gy werk*lyk, dat er geun unJere redt<o voor ion kannen be»taai<? - Ik kat er gaao, of naiiaoaian de be- sorgdkeid voor den toekonstgen eohtgenoot klonk k«t aarcaititok. Al fraaier, of liever nl leeiykor eerst mest de liefde en nu zelf bet eigenbelang de dryfrser mijner handelingen ayn/ Kant gy n in het geheel niet voorstellen, dat een grenzelooss angst, een gevoel van varaatwoordelykheid my bezield hebber? [k ben het ïmmera. die air Crisps m dese zaak gewikkeld heb, ik heb syn naam, zyn oer. zyn leven er in gebracht/ Dat waa het wat my ala de bezninen vaa het laatste oordeel iu da oor»n klonk. Of ik heaa redden, of ik mijzelve ODzianig in gevaar stortte, ddt allee bedacht ik mat sleobta voor 1 voort klonk bet my in myn binnenete, aleobti voort 1 (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1