Nummer 94 Zondag 26 November 1916 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Indistrie en Gemeentebelangen. l¥adlwi|kscbe Stoomlrukken'I AntoonTielen Eerste iBlad. t Keizer Frans Jozef „NOORD-BRABAND" I I Dit nummer bestaat uit DRIE bladen. FEUILLETON. BINNENLAND. Reclame, j Maatschappij van Verzekering op het Leven. Opgericht WAALWIJK. Als alles miB gaat. Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdag i t o n d. Abonnementsprijs per 3 maanden f0.90. France per peet door het geheele riïk f 1.05. Brieren, ingeconden tukken, gelden ene., franco te eenden aan den ÜITUYÏ Telefoonnummer SS. folofram-AdretECHO. Pnue d» Aj)TMLTiimÏN 10 cent peAregel; minimam 6 regelt; groote letten naar plaatsruimte. Advertenties 8 maal ter plaatsing opgegeven worden 2 maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels ea advertenties bij abonnement worden speciale teer voordeelige contract-a gesloten. Reclames 16 esnt per rege Zooals wij in 't vorig nummer reeds mededeelden is Keizer Frans Jozef betrekkelijk onverwacht overleden. De toestand schijnt plotseling verer gerd en de dood heett een einde ge- mftakt aan het veelbewogen en men mag gerust zeggen droeve leven wan dezen Keizer, die in oorlog ep den troon gekomen en in den oorlog nog overleden is. 't Was ia een jaar van beroeringen, 1848, dat Frans Jozef aan de regeering kwam. In Maart had een opstand te Weenen Mctternich tot afstand gedwon gen, in Mei noopte een nieuwe opstand de Keizerlijke familie naar Innsbruck te vluchten. Radetzky onderdrukte de opstanden van Milaan en Venetië, die door Karei Albert van Sardinië onder steund waren, terwijl Vorst Windlsch- Gratz den 18 Juni een einde maakte nan den opstand der slaven in Praag. In Hongarije bonden de Krostee onder Jcliechleh den strijd aan tegen de Magy- area en den 28 Sept. vond de opper bevelhebber Graaf Ltmberg te Boedapest den dood door moordenaarshand. Hinde October onderdrukte Wlndisch-Gta'z een nieuwen opstand te WeeneD. Zoo was de toestand op 2 Dec. 1848 toen Keizer Ferdinand I afstand deed van den troon ten gunste van zijn neef Frans Jozef I, die 18 Aug. 1830 was geboren uit het huwelijk van Aartshertog Frans Karei (t 1878, die zelf geen aanspraken op den troon liet gelden), en Prinses Sophie van Beieren. De nieuwe Keizer stond reeds dadelijk voor twee oorlogenmet Sardinië en Hongarije. De eerste eindigde door Radetsky's overwinning bij Novara 23 Maart 1849, de andere met Russische hulp eveneens in 1849. Ia 1850 werd door Duitschland dn Duitsche Bond weder hersteld. Van aUK ECHO VAN HET ZUIDEN." Ine jctekidcaii lit it hgilscJii rtekUpleginj. Hst jonge meisje had dit op ssa levendigen hartsteehUlgken teoe nitgsbrscht, thans ver volgd# sjj eeaigesine bedaarder Ik kwam aan Maaaieakense, sir Crisps was sr nist meer, kjj had sieh raadt aasr Guildhall begaven, ik volgde hom, gewillig maakte het volk mg plaats tosa sprong Charles Lyon n>y in daa weg, sa hitste de menigte tegan mg op, mea draag om mij haan, sloot mjj ia, an seed»ra ware ik verloren gewsestO, Robert, nooit in aetyn lavna sal ik dat hemslseke gélnid vergeten, toen ik nwa stem vernam t Zg hsd ngaa beide handen gagrapaa en ssg hem non met een blik, weeria sieh meer daa nalik da varigste dank baarheid voor dan redder kaars levens afspiegelde. Zg hert sprong op vaa zalige hoop, maar by bedwong sieh niet aan het voordeel, dat hg thans op husr verkregen knd, wilde ky sgn gelnk te danken hebben. Uwn eigeniyke redster is Milly Natas, ssida by losweg. De kèiéia P vroeg s{j verwonderdhars beriebtna waren hst, die my neer Londen draven. En teen ging het haar mat n, even als n mat sir Critpe. aeherste Robert, s(j voelde dsn last der verantwoordelijkheid, maar was. als een eek te dochter van haar volk, slim genoeg dien op mgne sehondars te ventrien. Das hoeft Milly n gesonden? Zoo is hot." En gy ayt my nagesaald, Robert Hat In 1854 huwde de Keizer met Prinses Elisabeth, dochter van Hertog Max van Beieren, die hem als kinderen schonk Aartshertogin Gisela (in 1873 gehuwd met Prins Leopold van Beieren), Kroon prins Rudolf (ia 1881 gehuwd met Prinses Stefanl van België) en Aarts hertogin Valerie (In 1890 gehuwd met Aartshertog Frans Savatcfr.) In 1855 sloot de Keizer een Concordaat met Z. H. den Paus. De Italiaansche oorlog van 1859, die eindigde met het verlies van Lombardije, had groote veranderingen in het Rijk rengevolge. Don 20 Oct. 1865 schonk de Keizer de landen van de Hongaarsche Kroon een nieuwe Grondwet, de overige landen hun eigen Landdagen. In 1861 echter werd weer een nieuwe Rijks - grondwet ingevoerd, waardoor naast den algemeenen Rijksraad voor den geme^n- scbappelijken staat, een kleineren voor de Slavisch-Duitsche landen werd inge steld. Met Pruisen vereenigd voerde Oosten rijk in 1863 en 1864 den [Deensch-Duit- schen oorlog, die Sleeswijk-Holstein bij den vrede van Weenen in 1864 aan de beide Mogendheden bracht. Onderlinge ijverzucht voerde echter tot den Duitschen oorlog van 1866 die Oostenrijk uit Duitschland verdrong en Venetië aan Italië bracht. Minister Beust trachtte op den grondslag van het du alisme de Monarchie nieuw op te bou wen en den 14 November 1868 nam Frans Jozel den titel aan van >Keiaer van Oostenrijk, Koning van Hongarije» en werd de monarchie de >Oostenr(jksch Hongaarsche Monarchie» genoemd. In 1872 werd in Berlijn met Duitsch en Rusland de Drie Keizersboad ge sloten en in 1879 een afzonderlijk de- feoslef verbond gesloten met Duitsch land. Ingevolge dit verbond bleef Oos tenrijk tijdens den Russisch-Turkschen oorlog (1877) neutraal en kreeg op het Berlijnsche congres het mandaat tot be zetting van Bosnië en Herzegowina, die op 28 Juli 1878 volgde. Binnenlands had mea door de zeer gemengde sa menstelling der bevolking, met groote moeiplijkheden te kampen en herhaalde lijk deden zich ernstige politieke con flicten voor, die tot het uitbreken van den tegenwoordigen oorlog hebben voort- was das gssn toeval, dat n ter pisstee voerde P Met vólkernen bewaatbeid ven het ontzettend gevaar kwaamt gy om mg te redden riep sg, en tranen van dankbaarheid, van bewoadering en van een voergeveei van ongedacht gelnk stroomden lange here wangen. Betty, dwaas kind, waaraan waant gy P vroeg by, terwgl b(j hare wangen streelde, daeht gy dat ik minder voor moe doen, dan gij voor den lordmeyor G(j bad mg niet in h^t gevaar gebraobt, Beide *y zacht. Gelooft gy inderdaad, dat er geen andere reden ken hesteen den het gevoel ven ver. nntwoordaiykheid vroeg hy, gebrnik makende van hetgeen ny straks had genegd Zy verstand hom mear al te goed een nameloos zoet vervelde haar hart, blosand boog ny hst schoons hoofd, omgevea door de thsns ongepoederde kastanjebruin* lokken, daar sg den hoed had afgenet. Mag ik mj|Be reden noemen P vrovg ky naeht en hartatochtciy k Doch neen, beantwoord mg vooraf neg ééae vraag. Hetty, ik besweer n, spreek de waarheid, bemint gy sir Crisps wsrksiy'k niet Ik heb n immers al genegd, dat ik hem heegaebt sn verser, meer mijne liefde Behoort een ander viel ky haar ja de rode. Zy knikte. Hetty I Hetty 1 riep ky, en breidde de armen nit, begrijp ik o Zy week sehelke terag. Ho, ho, mynheer Eerst nwe reden Zen ik soo dwese sijn die te noemen Die hebt gy tooh el leng geraden, gy leone guitKa took was hst de liefde niet alleen Ik wil n hawysen, dat sir Crispe den ■eed en de manhaftigheid niet alleen in paeht heeft. Heb ik dat dan eoit beweerd Toeh niet vaker, dan gjj mg iw ideaal van eens vronw hebt aigeeehilderd, en dat too weinig op de arme kleine Hetty geleek, seide ny met een komitohen sooht. Den moeten wg «es beiden troosten, plaagde by, en daar onse idealen onbereik baar ny», het ieder maar seat sijn speelmak- geduurd. Het familieleven /an den Keizer is zeer droevig geweest Zijn zoon Aarts hertog Rudolf, die hem op den troon zou volgen stierf dn 30en Jan. 1889 op dramatische wijze Zijn broeder Aarthertog Ferdinand, eeas Keizer Maxlmilhan I van Mexico, kwam treurig aan ziji einde. 's Keizers echtgaoote, Elisabeth, werd 10 Sept. 1898 ermoord. Eenige prinsen ea prinsessen hebben door hun minder gunilgen levenswandel de levensdagen van den ouden Keizer niet veraangenaamd. Ten slotte werden de Aartshertog troonopvolger Frans Ferdinand en diens gemalin in Juni 1914 te Serajewo ver moord, welke misdaal aanleiding heeft gegeven tot het uitbrdcen van den tegen woordigen gruwelijkei ooriog. In 1914, na het drima van Serajewo, schreven wij het volgende en het moge hier nog eens herhaald worden Lang zijn zij geleten, de tijden van het »felix Austra*, toen de glans der Habsburgers over de geheele wereld stianlde en het scheel, alsof het geluk voorgoed aan den Hsbsburgschen naam verbonden was. Reeds In Maria Theresia's tijd begon de aftakeling en daarna zelfs Jozef II kon haar niet ophouden ging het steeds verdsr achteruit^ Ea vaa al die monarchen is vel de tegenwoor digen oude Keizer Jozef de on gelukkigste. Slag op slag heeft den nobelen vorst getroffen en het schijnt, dat hij den bitteren kelk des lijdens tot den bodem ledigen moet. Zijn lievellngs- broeder Keizer Maximillaan viel onder de kogels der Mexicanen bij Queretaro zijn schoonzuster, de hertogin van Alen- gon, kwam in de vlammen om van den Charité-bazar te Parijs, zijn eenige zoon Rudolf was het slachtoffer van het ge heimzinnige Meyerllng drama, zijn gema lin, Keizerin Elisabeth, werd te Genève vermoord door den Italiaan Lucchini dit, wat zijn naaste tamille betreft om nog te zwijgen van de agnaten. zooals het geval met Johan Orth (Johan Salvator), de onverkwikkelijke historie van de kroonprinses van Saksen, Leopold Wölfling enz. enz. En nu weer de moord, op den aartshertrog-troonopvolger Frans Ferdinand en diens gemalin, de hertogin van Hohenburg, te Serajewo in Bosnië. Wel mocht de oude Keizer, bij het hooren van die schrlkmare, uitroepen »Nlets blijft mij op deze wereld be spaard 1« Keizer Frans Jozef Is steeds een zeer sympathieke figuur geweest, die over de geheele wereld werd hoog geschat. Weinig vorsten kunnen op een zoo lang durige regeeringsperlode wijzen als hij, want niet minder dan 68 jaren heeft hij 's lands zaken bestuurd. Zijne Majesteit was een zeer god vruchtig Katholiek en heeft nimmer geschroomd van zijn dispen godsdienst zin ook In het openbaar getuigenis al te leggen. /P. C. De jonge Keizer Carel Frans Jozef is 29 jaar oud. Deze doet nog weinig aan de politiek. Hij ls bemind en heeft een proclamatie tot zije volk gericht die me groot eathousiasme is ontvangen. H* heeft hartelijke telegrammen met de1 Dult3chen keizer gewisseld. In den loop van den oorlog zal deze gebeurtenis wel geen verandering brengen. Landstorm jaarklassen igog en igoS. De opkomst van landstormplichtlgen der jaarklasse 1909. die zon plaats heb ben in het tijdvak van 1620 December a.s. Is tot later uitgesteld. Nader zal worden bekend gemaakt wanneer de opkomst van de jaarklassen 1909 en 1908 moet geschieden. Door deze kennisgeving vervalt het geen omtrent de opkomst van die jaar klassen reeds werd bekend gemaakt. 1843 Verzekerd Kapitaal Reserve f 17.824.006.— f 2.663.649.- ker voor lief nemen. Het wee een gelukkige tocht, dien sy te semen aflegden, veel te spoedig voor hen vertoondea sieh de muren der oude abdy. Ik heb leet gegeven near de abdy te ry'den seide Robert, h*t berieht ven hetgeen ia LoBden gebaard ie, tel wellicht rooda tot de myeen doorgedrongen sya, ea «Ij sallea ongerust sijn. Gy hebt gelgk, te Cheeney Wood ie m«n dat niet. hernam H«tty treurig; m(jn veder sit op sjjn toren, en William bekommert nob niet meer om mij. De abdy was eteeds nw (abuis, sn «al b«t an in den volsten «in dos woorda wordea, antwoordde Robert vertroostend. In obso lief de salt gg vergoeding vinden voor de liefde van san broeder, wien gg eooveel hebt op geofferd. Ik ben nog niet een bet einde, aaide Hetty ernstig, ik heb eene belofte gedaan de de onwaardige strikken, weerin hij ferwerd is, te sollen verbraken, en soolang dit niet volbraoht is, meg iktelve niet gelakkig sya. Beloof my, Robert, dot wy tot sooleng onse verbintenis voor de wereld geheim sollen honden- Kleine dwingelanden, seide hy, ik wilde mya gelak wel door de gekeele wereld lit— sobreeawea, en most ik het aa verbergen? Mnnr één ding-ka» ik niet, nnn de mynen kan ik het niet verswijgen, el moet het den voor de overigen voorloopig nog oen geheim biyvea. Det sg dea aoo seide Hetty, torwyi sg boeg blosead haar golant tegsa sijn sohonder verborg. Na aiet de onde abdy alseo ia eene twee braidsparea te gelijk, lachte Robert vrooiyk. Hetty sehrikte.Robert dner herinnert Kji mij iets vroeaelgks seide sij hui verand. Eb diebt nnn sya oor gebogen flaisterda rij dom toe De veruehrikkeiyke aan met den zwarten band over het oog, die do meaeehen opstookte, wee graaf Vfaversford, ik heb hem herkend l Robert sobadde lachend hst hoofd. Toob aiet, liefste, de graaf ie ia Sebotlead, gij Bobt n bedrogen. Hy is hst geweest, ik heb bem gezien I Da ontsteltenis heeft n dingen voorge spiegeld, die niet bestaan, mgn hart, hernam hg. Ik heb voor mga booggrafelgken nwager in spo jaist geen bijzondere sympathie, mear ven dcrgelgke wandaden kan ik hem tocb aiet verdenken, vooral niet omdat ik agn oogmerk doorsie. Hes kant gg weten, welke geheime plannen hy koestert f die menscb ie een boos wicht I Uw afkeer tot bem voert a te ver. Robert, luister neer mijne waarschuwing. GQ hebt my beden moedig nil doodsgevaar gered, bewijs nwe saeter deielfde, neen, veel grootere weldaad, en'verlos hoer nit de klauwen ven dat monster.' Ik noa slechts eea korten doodstrijd hebben doorgestaan, haar dreigt een lang smartvol leven Gy siet spoken, mijn bert, wees weer Ssgn lieve, heldere Helty etij, stil, deer is, Mtry, geen woord hiervan tot baar Het rytaig was door hst dennen boseb gereden, dat ziek tot nnn de buitenste poort uitstrekte, en de laan ingeslagen, die tot b^na een het koofdgebonw liep, en die aan beide nyden baset was met donkere, schitterende rhododendrons, wnsrsobtsr sieh statige bonken ea torenhoogs .pynbeomen verbievea. Het portaal etond open en Mary snelde in een morgengewaad da onde eiken bonten trap af, de binnenkomenden tagemoet. Robert, Hetty, wat is er gebeurd vroeg sg de onde Jamrs heeft voor omstreeks een kwartier nw paard gebracht, en dingen ver teld, die iemand de heren doen te bergen rgsen mnnr wy hebben niet recht wye nit hem bnnnen worde». Dat doet mg pleisier, anders son hij ons van hst effect ven ons verheel hebben beroofd, sehertsts Robert. In de zeel vonden tij den squire en mevrouw Wintlebnry, die beiden bun zoon met ongeduld verwachtten Robert, gy «yt gewoEd was de eerste ■itroep van mevrouw Wiutlebnry het eioo- deroea? wat snel over de geheele geetzlte van den zoon gevlogen, en had da wond aan den slaap ontdekt. Wees onbezorgd, moeder 1 seide hg Verschijnselen van nierxwakte, soosls onnatuurlijke vermoeidheid, schemeringen voor de oogen, rugpijn, wsterstoornissen, spit, uiergrais. -steen, rheumatiek en waterzucht, zijn voldoende om iemand het gevoel te geven of alles 'mis gaat. Hoe spoediger zulk eea stand van sskei veranderd wordt, des te beter, want nit ver- wezrlooziug komen vssk ongeneeslijke nier ziekten voort. Misschien hebt gy te veel vleeich of ander zwaar voedsel gebraikt, i te veel zorgen gemaakt, ea niet voldoende lichaamsoefening frissche lacht en slaap geno men. A In dit het geval is, waes dan geregelder in ow gewoonten ea een poos zorgvuldiger niet uw diëót. Dit is een verstandige, nattige raad, maar dat is niet voldoende, want de door een of andere oorzaak verzwakte nieren kunnen nist van self beter worden. Zij hebben behoefte san een specisnknier- geneesmiddel. m Het eenige waarop de echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen ooit aanspraak maakten, was dat zy een speciaal geneesmiddel voor de nierer en blaas zijn. Als bytijds met dit middel begonnen wordt, vóór de nieren ernstig ziek weiden, dienen de goeden resnlten dnurzasm te zijn. Maar verwaarloos nw nieren niet te lang. Te Waalwijk verkrygb. by Wed. Orie- Damonlin Markt. Eiich de echte Poster's Rugpijn Nieren Pillen, voorzien van het handelsmerk-— de man inet tya houden in de lendenenop de verpakking. Toezending geschiedt frsnoo na ontv. v. postwissel h f 1.75 p. doos of 10.p. ses doozeo. 10169 lachende, my is niets kwaads overkomen. Ik ■tel n hisr een heidia voor. een tweede Jeanne d'Arc soa ik ssggen; indien ds naam in de ooren van ons Eogtliehen nist al te ougenasm klonk. Robert, hernam de sqnire strong, lent an die scherts aebterwsge, ik verleng to weten wet er in Londen gebeurd ia, en kon bet kwam dat gh daarin betrokken sfjt ge weest. Op eun wenk van den iqnire naman ellen plaati, tn R»bert verheelde soo kort en soo sakelyk mogelyk de gebeurtenissen van dien voormiddag. - g Elisabeth Canning, en nogmaals Elisa beth Canning 1 riep de sqnire misnoegd. Wanneer zal ik dien neem het laatst gehoord hebbent Dat soa ik ook ven genecber harte wen- soben, pope, aside Robert met oen beteekeais- vellen blik op Hetty het sel echter nog wel eene pooe duren, eer die ongelukkige geschie denis ten einde ie. Zelfs em in de verkissingen te werken wordt van die aaak gebrnik gemaakt, want de oploop ven beden gold niet den lordmeyor, maar den oandideat der Whige, gromde de sqnire. O het ie een betreurenswaardig ver schijnsel in oni staatkundig leven, det iedere party ruwheid en gemeenheid mede in dienat neemt. Ea do misdaad voegde Hetty er saoht by. Mevrouw Wintlebnry greep hare hand. Arm kind, wet hebt gy geleden, zeide sy medeiydend, maar toen kwam tooh oek kat diep beangstigde moederhart weer boven, sn sg veegde er bg Hoe kondet gy n took moedwillig ia gevaar «forten Welk een onher stelbaar ongolnk bad er kannen 'gebeuren I Ik beef als >k er aan denk Turgeving Vergeving snikte Hetty, haar te voet vallende, ik. heb verkeerd gehan deld Nooit in »gn geheele leven zei ik opbonden Gods genade to prgtea, die het leven van Robrrt bsechermd. onmy voor de zwaarste «could bewaard heoft. (Wordt vervolgd.) De Echo van het Zuiden, Waalwtjkscbe en Laigstraatsche Courant, Uitgever. t XX. Teek genoeg

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1