Nummer 95 Donderdag 30 November 1916. 39e Jaargang U 19 C i 1II «1 Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. IVadlwijkscbe Stoomifiukkerij Antoon Tieien Eerste Blad. Gemeenteraadsvergaderingen. „NOORD-BRABAND" WAALWIJK. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON. Maatschappij van Verzekering op het Leven. Opgericht 1843 en Courant Dit Bind verzchynt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per S maanden ?0.9Q. Franco per post door het geheels ryk f 1.05- Brieven, ingezonden ztmkkon, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Telefoonnummer 38. Telegram-AdvECHO. itiJ8 dïr AnviKTa'crriiif 10 qent per regel; minimam 6 regeli; groo'e letter» naar plaatsruimte. Advertenties 8 maal tor plaatsing opgegeven women 2 maal berekend. 7oor plaatsing ran eri groot aantal regel» en advertenties bii abonnement worden apecisJo zeer voordeelige contraetan geslotenReclames 15 sent per rege DRUNEN. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Vrijdag 24 Nov. c^es avonds ten 6 uur. Voorzitter Edelachtb. heer vaa Huiten. Ongeveer 6'/3 uur opent de Voorzit ter de vergaderingaanwezig zijn alle leden. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. AAN DE ORDE: Ingekomen stukken. a. Schrijven van den Minister van Binnenl. Zaken, houdende verzoek eeue verordening te willen vaststellen ter voorkoming van brandgevaar. Van der Geld. In een enkel geval zal er zeker wel eens onth ffing kunnen worden verleend. Voorzitter. Neen, het is een verorde ning welke overal wordt vastgesteld. Hierna wordt dc verordenlag vastge steid. b. Schrijven van Ged. Staten, hou dende eenige aanmerkingen op de> ge meenterekening. Wordt besloten de gemaakte opmer kingen alsnog in de rekening te ver anderen c. Idem houdende bemerkingen op de gemeentebegrooting 1917. Er is' eea abuis in de optelling ge weest, waardoor het eindcijfer van de begrooting f 1000 hooger is dan de ge raamde opbrengst werkelijk is. Wordt besloten de post opbrengst van weischaren met f 1000. te verhoogen. d. Aangehouden adres van de geiten- fokvereeniglng houdende verzoek om subsidie. Voorzitter. Dit'adres is in de vorige vergadering aangehouden omdat eerst eens een onderzoek moest worden in- rna olJE EOEO VAN HET ZUIDEN." Sent geschiedenis uit de Esgelsehe rechtspleging. 47) XXI. Eo ik risp Robert, terwijl kij opbaar toetrad, baar van daa groad ophief, en hare hand in de zijne hield, ik zegen dit avontuur, went hst heeft Bij het hooftte galak mg es levaos aangebracht. Allen sagen verwonderd op. Het was boo neldaaam dat Rebert aan de in hem leveade innige on sterke gevoelens vergunde aio's te niteu, Ale dit daa ook, sooale in dezen oogen- blik gebeurde, maakte het eea dei te diopsrea indruk. Robert 1 Mjja soon Wat segt gijMag ik aan awe woorden da geweneohte verklaring geven vrosg mevrouw Wiatlebnry met eea bevende atem, en seg vaa 't vreugde stralend gelaat vaa Robert near de hoeg bloceade Hetty Dat moogt gij/ Vader, moeder, ik kaa Bi<it zeggea dat ik a eeae doehter breng, waat dat ii zij voor n reeds leolaag sig leeft ik ken n smeekea, zogen kef verbond nwer kinderen I Mevrouw Wiatlebnry drakte heir soon en zijne verloofde onder heete tranen aaa kaar hart. Mgno kind eren Mijao kinderen I Hoe gelukkig maakt gij mij anikte aij zoo ia ten minate één mijaar vurige waaschen vervuld aa wal die mij vroeger 't minst bereikbaar eebeen Oogodeeht komt dikwijls, meeder 1 schorste Robert, die reeda weder «ijn vroo lijben toon tereigovonden had. Hg voerde Hotly tot ifn vader en seide Vader heet ook ging met Nieuwjaar eerst voor goed wordt opgericht, doordat dan de be staande geltenverzekerlog daarin zal worden Opgenomen ea deze vereeniging beslaat uit 78 leden met 100 geiten. Nu bestaat alleen het voorloopig be stuur, welke de voorbereidende werk zaamheden regelt. Van der Geld. Kunnen wij niet aut- woorden dat zoo gauw de vereeniging is tot stand gekomen, zc op onzen steun kuunen rekeuen. Van Son. Dat is veel beter, want om nu al te besluiten voor dat de vereeni ging 1« opgericht, gaat toch moeilijk. Brok. Waar moeten de oprichtings kosten inzitten. Voorzitter. In het aanschaffen van een echte rasbok. Deze kunnen ze tegen woordig weer van een andere bestaande vereeniging huren. Wordt besloten het voorloopig bestuur te berichten dat de gemeente wel ge negen is bij de oprichting subsidie te verleencD. d. Aangehoudea adres vaa de har monie >De Volharding*, houdende het verzoek om f 50 subsidie inplaats van f25. Voorzitter. Het Dag. Besl uur heeft dit adres besproken en acht het wenscheltjk f50 subsidie te verleenen, omdat de an dere harmonie geen teekenen van leven meer geeft. Brok. Ik ben er ook voor, doch on der voorwaarden. Voorzitter. Die voorwaarden bestaan reeds en dat is dat ze bij nationale feesten concert geeft. Iets aoders is dat de subsidie gevraagd wordt voor 1916, wat bijna is verloopen. Van Son. Wat ze vragen behoeft nog niet te worden gegeven. Ik zou het voor 1917 verleenen. Daartoe wordt basloten. 2 Schrijven van de Commissie tot geneeskundig onderzoek voor 't huwelijk. .Wordt voor kennisgevingaangenomen. Van Son. Ik was dlsze week in de Wolfshoek en werd toen binnengeroepen in het café van Hulb. van Son. Ze had den daar een gesprek over den vonder, waarover heel veel menschen passeeren. Doordat het er zoo donker is en geen gij mijne Hetfy wolkom Tan janschor harte, mijn liaf, liefkind! hernam da sqnire, hij knate Hatiy op het voerhoofd en sohndds sfja aoou do band. Gy badt ona Reen welkomar schoondochter kansen brengen. Morgen zei ik smar air Ralph gaan en hem voor n do hand synor deobter vragen ik acop Hotly, dat kjj mij aiet weigeren aal? voagde hij er by. Dit lactate gearde moest eea liwfkosende plagerij forbidden, wxar in d<tn grond verborg de sqatre oadsr doze acherts eone bezorgdheid, waartegen afjo trota sich vernette ou dm toen hij h«t «onder linge karakter van den baronet niet gahaal ongegrond was, Dat sal by niet, antwoordde Hetty beeiiat ea dawijl ik dat weet, waag ik hit verzoek daarmede nog eenigo dr.gen uit t« stellas. Wearwia P vroeg da iqa<ra bjd liohte wolk van ontevredenheid vrrecheaa op z$u vcorhoofd ieder; afwgking van den strengelt regel van weJgsvoeglykheid was hem onaan genaam. Robert nam ket woord. Hatty weoioht dat oase verbintenis nog gebdin blijv# tot 'I proca van Elisabeth Canning nitgewesea ia. Elisabeth Canning, as alljjd Eliaebeth Canning riep de apaire driftig moet die ■aam zioh daa in al mqne huizelyk* aangele genheden mengen Hetty vatte xijae hand ea sag met bare saohte, bruine oogea ameekaad aaar hem cp, Papa, seida Bij, an eea hoog raod klaarde hare wangen, toon iq den aqaire desea titel gaf, pij sijjt immcra ook een vriead van orde? Orde herhaalde hij glimlachend ea baaa tegelijk; dit aebijnt mg veeleer tegeadeordo ta «ijn. Neon, antwoordde Hetiy, tk heb eea heilige gelofte qedaaa, al mgna kraakten to «uilen aanwenden om mijn broeder ait schandelijke kluistere to verlossen, en moet aan dezen plieht voldaan hebben, aar ik -oen anderen op mg mag nemen. Tegen deze sophieterg zoa veal ia te brengen zijn, reide Robert, kaar sehnlkaohtig mot dea viager dreigende, maar het zij zoo ik bid n. veder, vervol Hetty weaaob ik voor mijn persoon gevoel voorwaar mat de minste antipathie tegen Elisabeth Canning, ay leuning 'aan den vonder is, zijn er al heel veel Ingevalleo. Je moet er met handen en voeten over kruipen, soo donker is hei daar. Nu wa» het verzoek daar nog een lantaarn te plaatsen ea aangezien de weg te smal is, heeft Klerks zich bereid verklaart dat de lantaarn in zijn tuin geplaatst mag worden- Elshout. Van wie is die vonder. Voorzitter. Ik denk daar van die men- schen. Van Son. Ja, doch dat doet er niets toe, want al zou dé voaider worden weg gedaan, dan is het nog absoluut noodig. Wordt besloten daar een lantaarn te plaatsec. 1; Hierna gaat de raad over in geheim comité. RAAMSDONK. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Zaterdag 25 No vember des voormiddags ten 10 uur. Voorzitter EdelAchtbare Heer Ridder de van der Schueren. Ongeveer 10 uur opent de Voorzitter de vergadering en deelt mede, dat de heer Lankhuijzen heeft kennis gegeven de vergadering wegens een ongesteld heid niet te kunnen bijwonen. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. Aan de orde 1. Ingekomen stukk o a. Schrijven van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit tot verhuring van de schuur staande aan den Postweg. b. Schrijven van de heeren M. Klaas- sen en Kaliber, houdende mededecliog dat zij hunne benoeming als leden van de commissie tot weiing van school verzuim aannemen. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 2. Voorloopige vaststelling gemeente- rekeoing dienst 1915. Timmermans. Namens de Commissie uit en door den Raad benoemd om te onderzoeken de rekening over het dienstiaar 1915, deel ik mede, dat alle stukken en bescheiden zijn onderzocht e,n stellen voor deze vast te stellen op een bedrag aan ontvangsten van f44906,64, aan uitgaven f 41321,27'/2, zoodat er een batig slot is van f 3585,35'/2. Voorzitter. Ik dank de commissieleden voor hun onderzoek wat zij met zoo veel zorftahebben verricht. Timmermans. Dat vereischt geen dank, mijnheer de Voorzitter, wij stellen ons gaarne ter beschikking voor de belangen der gemeente, 3. Ootwerp-besluit tot vaststelling rooilijn ten westen langs den openbaren weg aan Stadsweg. Voorzitter. De Gezondheidscommis sie is gehoord ea deze heeft geen be denkingen. Het voorstel is de rooilijn vast te stellen op 8.20 Meter van den as der weg. Timmermans. Ik wenschte u eens te vragen wat eigenlijk de grondslag van dit voorstel is om dit zoo afwijkend te doen met de gestelde rooilijn aan de andere zijde van den weg. Want deze is. als ik me niet vergis op 12 Meter gesteld en in geheel dezelfde ligging Verzekerd Kapitaal Reserve f 17.824.006.— f 2.663.649.- hoeft mij gelukkig gemaakt. De iqaire hobg toestemmend bet hoofd. Misschien ia het heter zoo, dat die onge lukkige snak, waarin,de Wiatlebnry's en de Daviitowns ca eenmaal gewikkeld afja, eesal uit da wereld gemaakt wordt ik vreea aleckts dat dit niet soo apeadig aal gaan. Hat geval !B zaer twijfelachtig in hetlaatat der volgende week aallen de debatten in Old Bailey aan vangen, on indien voor diea tijd geen door slaande bewtjaen voor de onschnld der heidenoa kannen worden geleverd, dan biyft het by de eerst» uitspraak. Hij had dit laatste sacht tot ago soon ge- geiegd, en deae antwoordde op denaelfden toon Dan is de saak toch ook beslist. Ea w|j maken nwe verloving 8n die vaa uw zuster tegelijk bekend, voegde dn sqnire •rbg. Robert boeg sich tet het oor van sjjn vader, ia dezen het door Hefty genitte ver moeden mede te deelen, maar bij bracht het niet over de lippen, de taak klon^ al te ongerijmd. Zslfs de veronderstelling, dat de graef tegen een staatkundigen tegenstander had willen ogeeren, hield geen steek waat vooreerst traden eantienly'ke heeren bij zalke gelegenheden nooit aslvea werkend op, maar bediekdnn mek van hunne baarliogen en ia de tweede plaata behoorde de lord tot deaelfde partg als air Criape, beiden waren Whigs, Robert awetg derhalve. Gedurende het geaprek tnaaoban vader eo zeen had Mary Hetty aan haar bart gedrukt, ea baar toegefluisterd Lieve, dierbare snater, hoe verbeug ik m{| ia uw galak Ook gg, Mary, zalt gij nog gelnkkig worden, antwoordde Hetty, liefkoiead. Een traan parelde ia h«t oog van Mery. Mija lot is beslist, seida sg zeer zeoht, graaf Waaersford h«eft bvdea achrifteiyk.bg rngn vader aanioek om mijne hand gedaan, en sg ia hom toagcasgd aoodra hij ait Sehot- land terugkeert, aal da vsrloviag bekend go- maakt worden; Hetty wilde Mtry toerospsn - Hty is aiot in Schotland, ik heb hem hier vermomd tien rondalaipsa, neem voor hem in acht Maar ook «y btftoht dit woord niet over bare lippen wat haar desen morgen onloochenbaar had toegeschenen, kwam baar thans, na zg kalmer waa geworden, toch ook twijfelachtig voor. Zg mocht in Mary's zwaar balast gemoed niet nog anlk een vreeiwiyke verdenking werpen. Z| besloot te swggen en ooren cn oogen open te hoadon. Mevrouw Wintlebary uood'gae het kleine geselschap nit naar d« bibliothosk te komen, waar zg vroeger daa gewoonlijk, eea maaltijd had laten gereed zetten, daar, zooela zjj lachend seide, Hetty en Robert na alle aandoeningen van den voormiddag wel oene harteterking zonden noodig hebben Men zat nog aan tafel, toen air Griape werd aangediend, die in de aalon wachtte. v De lordmayor had nog in Gnildhall ver nomen, aan welk groot gevaar Hetty was blootgesteld geweest, en zoodra sijno ambta- pliobten hst hadden toegelaten, had by nob naar Cheanvy-Woed gespoed. Daar bad de oude James hem medegedeeld, dat misa Davia- town ongedeerd waa, an sich in de Abdy bevond; onmiddellijk bad hg sich derwaarts begeven De lordmayor verkeerde in een ataat van groots opgewondenheid, die minder baar grond vond in den tegen hem verwekten maar gelnkkig verijdelden volksoploop, daa in de deelaeming, die Hetty vo#r hem had aan den deg gelegd. Een meisje, dat aieh vooreen maa blindelings ia gevaer stort, moet kern beminnen, had ook hg tot aicbselvsn gezegd en de zoete hoop. dia hg koesterde giek als eena zekerheid voor gesteld. tot dat een blik van Hetty en Robert, die arm in arm in de aalon traden, die met één alag vernietigde. In de oogen van het jonge paar lai hty dat bnn let, en daarmede ook bet sgne, bealiat waa. Het waa aen diepe, amartelgke val nit de hoogte vaa een saligen droom in een harde, kende werkelijkheid ket waa den Ierdmayor alsof er eenaklapo een yskoade hand ever de wereld waa gegaan, die allee, wat aooeven neg in vellen lentebloei pr|kte, in eea dorren akeliged winter had veranderd. Maar air Criapn wee een man en van een door en door recht schapen karakter wat ar daar ook in sjjn bicDonate waa vernield, niterljjk soa lismand daarvan ieta bamsrkan hg gevoelda sen ondragelijk# smart, maar geen wrok tegen het jonge paar. Die twee hadden aleebta datgene genomen, waarop sy reekt hadden, wat de jengd toekomt, staat men toe ze op 8.20 Meter te brengen, Voorzitter. Dc schuur van Konings en van Achterberg staan ongeveer op die lijn, daarom is deze richting geno men. 1 immermans. Tegenover de andere zijde is dit m.i. een groote onbillijkheid want dat gaat hun 3.80 Meter in het bouwen schelen. Van Dongen. Dat zal in verband staan met den bouw der woningen. 1 immermans. Daar kannen ook wel liefhebbers komen om op 8.20 Meter te bOuweb. Ik zelf vind het ook heel aar dig een tuintje voor de woning, prin cipieel ben Ik er zelfs voor, Ik hou van een tuintje, maar dat alles neemt niet weg dat ik nu de vraag moet stellen waarom den een wel en de ander niet. V an Dongen. Het eene perceel wel land zal zeker niet zoo breed zijn dan het andere. Timmermans. Ik zou juist denken, dat het andere nog breeder is. Voorzitter. Aan de overzijde is de rooilijn gesteld op 12-12 M. Timmermans. En hier op 8.20 M., dat scheelt bijna 4 M. Zijlmans. Het is jammer, dat er toen tertijd geen acht op is geslaan. Ik geef toe, dat er eenlgszinds eene onbillijk heid inschuilt maar als toen een fout is begaan, dan behoeft deze nu weder niet te worden gemaakt, Timmermans. Ik beweer niet dat toen een fout is begaan. Het is zeer aardig een mooi tuintje voor de woning, alleen vraag ik me maar af, waarom de een op 8 20 en de ander op 12-12 M. moet bouwen. Laten wij de andere zijde dan ook op 8,20 M. stellen. Het is wel is waar, dat er nu al twee huizen staan, maar dat is dan toch niet zoo heel erg. Na nog eenige discussie stelt de heer Simonie de Kok voor, aangezien het eene perceel toch eene diepte heeft van 40 Meter, aan belde zijde de rooilijn op 12-12 M. te stellen. Met algemeene stemmen wordt daar toe besloten. Hierna stelt de Voorzitter voor de punten: 4. Ontwerp besluit tot aankoop vao grond en tot overdracht in eigendom van dien grond aan de Woningbouw- en dat. eenmaal versmaad of verbenseld nimmer terajkaert. Reeda in de eerata smart volle minuten stond bij air Criape het bealait vaat, voor Hetty cn Robert cca trouw on baatzuchtig vriend door het gchtalc leven te ego. Sqnire Wintleknry ontviag den hooggederden beaoeker op da voorkomende wgastegenover kern en zijne echtgenoot# kreeg air Criapa weldra zijne kalmte terng en waa zelfa ia ataat mat Hetty over ket doorgeatane avontuur te Dshertaen. Robert en kg gevoelden dut a| elkander begrepen, in een warman kraoktigea haaddrnk, waarin de beide mannea tender woorden allee neerlegden, wat de een den ander zoo gaarne had willen zoggen, en wat toeh niet kon worden uitgesproken. Nadat de gebenrteniaae» van den voormiddag ▼eor zooverre Hetty an Robert daarin waren betrokken geweeet, afgehandeld waren, viel het geaprek op de aanleidiag tot den opliepde sqnire meende dat het waa om da verkiasingaa tegen te werken. - Dat bet dit ia, daarvoor ayn voldoende bewgsen voerhanden, hernam de lordmayor dat ia piraooaiyk vertroostend voor nay, maar most mg met het oog op myn vaderland, diap bsdrosver. Waar moet het keen, wanneer men, om een staatkundig doel ta bereiken, de slcchtate hertstochten van een volk in beweging brxngt Da parlementsverkiezingen worden meer en meer eone soort van jasht, seide Robert. N*en, tot eane soort van oorlog, hernam de iqnirsmet handelt met de tegenpart| als met een bnitenlandaoken vgand en vergeet geheel dat men tegen ayn eigen vleescb woedt. (Wordt vervolgd.»

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1