Nummer 97 Donderdag 7 December 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. IVaalwIjlcscbe Stoomdrulen] Antoonïielen GEMEENTERAAD VAN WAALWIJK, K/r „NOORD-BRABAND" WAALWIJK. FEUILLETON. Maatschappij van Verzekering op het Leven. Telefoonnummer 38. Telogram-AdvetEGHO. Opgericht 1843 Verzekerd Kapitaal Reserve f 17.824.006.— f 2.663.649.- De Echo van het Zuiden, Waalwpsche en Langstraatsclie Courant Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden f 0.90. Franco per post door het geheele ryk f 1.06- Brieven, ingezonden «tukken, gelden enz., franco te senden aan den Uitgever. UITGAVE Prijs oir AjdtmtkttiSn JO cent per regel; minimum 6 regel»; groote letters naar plaatsruimte. Advertentie» 8 maal ter plaatsing opgegeven worden maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels en advertenties bij abonnement worden speciale zeer voordeelige contract gesloten. Reclames 15 cent per rege Openbare vergadering op Maandag 4 Dec. 1916, des avonds 6% uur. Voorzitter de Burgemeester. Afwezig met kennisgeving de heeren Houben ea van Schijndel. Aan de orde I. Ingekomen stukken a. Een schrijven van de levensmid delen-commissie van den R. K. Gilden bond om toegelaten te worden tot com missie van advies in zake de distribu tie van levensmiddelen. Voorzitter. B. en W. stellen voor om de heeren te berichten dat wij gaarne van hunne adviezen zullen kennis ne men en dat zij zich in verbinding ge lieven te stellen met den leider van het levensmiddelen-bureau, r Aaagenomen. b. Een schrijven van den comman dant der N. Holl. Waterlinie met ont- werp-politie-verordening, inzake spion- nage, fotografeeren nabij forten enz. Aangenomen voor kennisgeving. II. Voorstel Burgemeester cn Wet houders, tot het vaststellen eener veror dening tot bestrijding van drankmis bruik bij demobilisatie. De desbetreffende stukken worden door den secretaris voorgelezen en heb ben wij van andere gemeenten reeds meermalen medegedeeld. VoorzitterOp 't eerste schrijven heb ben we den minister medegedeeld, dat wij een dergelijke verordening voor deze gemeente onnoodig achten, wijl hier nooit last van een of ander wordt ondervonden. De minister is daarop echter terug gekomen en verzocht 't alsnog te doen men kan er desnoods inlasschen, dat de burgemeester ontheffing van 't verbod kan verleenen. B. en W. stellen daarom eene ver ordening voor dat bij demobilisatie- de lokalen met sterken drank en verlof moeten gesloten zijn, de dagen nader door den Burgemeester te bepalen. De burgemeester kan ontheffing van^dlt verbod verleenen. Straatverkoop is hier al bij politie-verordening verboden. Aangenomen. III. Voorstel van de Gascommissie tot Yaa bDE ECHO VAN HET ZUIDEN." Keie gesekiedtaig lil de Engelschi reckUplejing. XXI. Ik ban binnen een kwartier ter uwer bsaohikking «ir Criipe, zeide hy, teen hQ in bat lalon teruggekeerd wan. vergan my dat ik aij reiaraardig maak ea u naar Londen verges»). Kort daarop rolde ket rfjtuig met de beide boeren de leen af, dia van de abdy naar den ■traakweg voerde. XXII. Bjjna veertien dagen weren sedert bat vertrek ven Robert Wintlebur j verleepen. De debatten in Old Bsiley «ouden den volgenden dag beginnen, en nog wei bij niet tereggekeerd; nog wil geen van de bewijsen, die bij in een brief aan Hetty bad toegeaegd, in hinden der richters nog wae geen van de getnigen, die bij aan den lordmayor bad opgegeven, in Loeden aangekomen. De apaeniag naar den aitalag van ket procea bad in Londen ean koortsachtig» hoogte bereikt. »Yoor Canning I", Voor de Heidenen 1" klonk het weder overal, en dat ket tet daaver ecg niet tot geweldadigbeden wae gekomen vond «ijn grond daarin, dat de eerate partij reden meende te kebben siob reeds bij voorbaat van de overwianing vsreeaefd te raegen honden. Aen bet hoofd der Canningianen stonden Charles Lyon en William Daviatonw. Hoe ■eer het gemoed van den laatate innerlijk verecheurd waa, boe dieper in hem de tweestr^d bruik. De Voorzitter: Naar aanleiding van de circulaire van den Minister van Landbouw, Nijverheid al voor dit werkgas te veel betalende, motoren ol. gas voor machineverwarming. Bij mij loopt dat gewoon over den lichts- meter en dat is toch ook werkgas. Ik kan daarop natuurlijk niet bezuinigen, ik torn daarop neer, dat ik, toch en en Handel, d.d. 15 en 24 November j.l. en aan de hand van een dienomtrent door de gascommissie uitgebracht rap port, hebben wij de eer Uwe vergadering ten einde bezuiniging van 't gasverbruik wegens gebrek aan steenkolen te ver krijgen, de volgende tijdelijke regeling voor te stellen le. In de gemeenten Waalwijk, Baardwijk eD Besoijen a. voor particulier gebruik zoowel voor de gewone als over de muntmeters de gasprijs te brengen van 10 op 11 cent per kub. meter met dien.verstande, dat een verbruik wordt toegestaan van 70°/o van het verbruik der correspon- dcerende maanden van het vorig jaar. Voor meerder verbruik zal eene verhoo ging van 100% van bovengenoemden prijs la rekening worden gebracht met de bepaling, dat afronding zal plaats heb ben In het voordeel van den verbruiker. b. voor de verbruikers die eerst in den loop van 1916 zijo aangesloten, de gasprijs te brengen op 13 cent per kub. meter. c. voor gas ten dienste van motoren de prijs in plaats van 8'/a °P 9 cent per kub. nieter. d. voor de winkels te bepalen, dat met Ingang van 6 December a. s. in Iedere vitrine slechts één lichtpit mag branden tot 's avonds 8 uur. Na dien dien tijd zal la elke winkel slechts één lichtpit mogen branden, hetzij in de vitrine, hetzij in den winkel. 2e. In de gemeente Waalwijk het sluitingsuur van tapperijen op 11 uur In plaats van op 12 uur te stellen. 5e. I'd de gemeenten Besoijen en Baardwijk voor de openbare verlichting in plaats van l'/z cent de prijs vast te stellen van 2 cent per brandingsuur. 4e. Bij overtreding van een dezer bepalingen de levering van gas te doen staken door het verwijderen van den gasmeter. Na le meteropname. Klijberg. Hoe is de bedoeling met gas voor fabrieken, dat nu niet juist is voor en de twijfel woelden, daa te hardnekkiger klemde hg ziek vaat aan zijn waan, des te lnider verkondigde bjj zijn geloof aan Elisa beth's onschuld en aan hare xtge, daa te moer aprak hg van «ijn liefde voor baar. Hij en Caariea Lyon galaken twee made- dingers, die sieh versemgd hadden om een derde ean baait te betwiatea en vait kalloten waren om. aoodra aij met dazen bad afgedaan, op elkander nan te vellen en elkander op leven en doed te bestrijden. Hetfy waa reeds das nvonda voor de behan deling in de abdg gekomen nij kon het in het verlaten Chesay-Wood niet meer uitbolden waar haar vader als een levend bsoravone niet bniten ijjn loreikara«r kwam «n William sla aen dwaalgaaat varaeheen an verd *o-n. Aab sy waa oagestadig en onmatig gewerden l Nn da btsliasmg naderde, overviel baar een naam- looze angst over daa uitslag, die deor Robert'u uitblijven en doer zyn atiiswygen bijna ondra gelijk werd. By mevrouw Wintlebury, bjj Mary had ■jj verlichting geaoektde kalme vastberaden houding do eerste, de stille verheven onder werping van hare vriendin gaven haar den verloren moed terug. Met den uitroep Robert tal niet nitblgven, hem kan nieta overkomen syn, bjj bewandelt goed» wagon, morgen ter reohtertyd «al hg veriehjjnen eu ens de over winning bezorgen weneehta «jj mevrouw Wintlebury en hare dochter een goeden nacht eu begaf ziek a&ar het haar aangewezen slaapvertrek. Hetty wilde in de abdy overnachten om den volgenden morgen met Mary naar Londen naar de bealiaseBde terechtzitting te rjjdan. Sir Criipe had» de beide jonge dam»s waar een verborgen kabinetje bezorgd en daarin ook aan juffrouw Lyon en Milly Natas eene plaats toegestaan, die beiden niet minder opgewonden den afloop te gemoet sagen. üenselfden avond, waarop in de abdy de volgende dag mst kloppende harten werd verbeid, waarop in de kerkers van Newgate en Giltapur de gevangenen in etomme ond*r- werpiog of in woaate vertwijfeling de eind- braliaaing afwachten, liep in da nabijheid der Loadeasche dokken, in een afgelegen steegje, waar keen zelden ten menseheiyke voet af- omdat het als lichtgas wordt genoteerd, nu ook boven de 70% vaa andere jaren het dubbele moet gaan betalen, en dat Is toch wel onbillijk. Hetzelfde geldt voor al mijn collega's. Dat ik voor werkgas tot nogtoe den lichtgas-prija betaalde, daarover heb ik geen bezwaar gemaakt. Nu echter wordt 't wel wat erg, en daarover wilde ik wel «enige inlichtingen hebben. Gragtmans. De heer Klijberg zegt 't zelf, daar is geen verschil tusschen licht en werkgas, alleen voor kracht. Ieder mott bezuinigen en dat is een schade post, maar die heeft iedereen kantoren en fabrieken varen In 't zelfde schuitje. Ik heb b.v. mijn werkuren veranderd. Ook in Enschedé geschiedt dat. Als men niet kan bezuinigen, zal men moeten betalen. Klijberg. Met het verstellen der werk uren wordt niets bespaard, 't is voor verwarming der machines en die branden dan toch dezelfde uren. Het wordt voor ons een dubbele belasting, daar hierop natuurlijk geen bezuiniging mogelijk Is. We hebben er niets op tegen iets meer te betalen, maar geen dvSbele belasting. De kwestie Is nëel geuxaRKeiijk op te lossen. In de maanden Mei, Juni en Juli gebruiken we zeker geen lichtgas, neem dat gebruik als norm en wat daarboven gaat is lichtgas. Nu betalen we al meer, straks 't dubbele en 't geeft toch geen gasbesparing. Van Rlcl. We moeten van 't princiep uitgaan om te bezuinigen, dat wij die fabrikanten dan dubbel laten betalen is onbillijk en we bereiken er 't doel niet mee. Voorzitter De hoofdzaak Is bezuini gen maar Ik wil alleen vragen of de heer Klijberg dat niet door iet» anders kan vervangen. Klijberg, Neeb, dat gaat niet. Timmermaos-Verschur». Wat de heer Klijberg heeft gezegd, geldt voor alle schoenfabrikanten, allen moeten verwar- mingsga» hebben en zij kunnen daarop niet bezuinigen, evenmin als voor eeo gasmotor. Daar doet 't verzetten der uren niets aan, in dezelfde uren, heeft men 't zelfde noodlg. De minister wil besparen en dat is hier niet mogelijk. Waarom moet dat nu weer omgezet worden in verhooging van den gasprijs. Besloten wordt de regeling zoo die door den heer heer Klijberg is voorge steld, over te laten aan B. en W. le Gasprijs brengen van 10 op 11 cent beneden 70 pCt. van verbruik als vorig jaar. de rest 100 pCt. meer of 22 cent. Timmermans-Verschure. Daar ben Ik zeer sterk tegen. Gragtmans. Eerst is in de gascom missie ook besloten niet te verhoogen, maar ia het Dag, Bestuur wees collega Timmerman' op de grpote schadepost voor de gasfabriek b:j minder gebruik en dezelfde exploitatiekosten, en daar voel ik ook wel iets voor. Timmermans-Verschure. Ik wil dat beamen, maar waarom moeten dat nu dwaalde, eene booge mannelijke gedaante, in een wijden mantel gebald, den hoed diep in de oogen getrokken, een doek om den hals geslagen, zoodat bij dan mond bedekte, een bril met groots blauwe glazen ep dan nena, onmatig en ongedaldig op en neer. Zal dat veavloakte wyf dan nooit komend knarste by. Zal ik dan nooit van die afsohn- welyke soak bevryd worden Ia welke ver wikkelingen beeft die ellendige geschiedenis mij na reeds gebraakt Negen doffe slagen klonken van da St. Panlaakerk door dan vaahtigeB dampkring, an waran gedeeltelijk onhoorbaar deor dan havigan stormwind, die den wandelaar dan koed van bat hoofd dreigde te rakken. Hy drukte hem vaster, en zetta.nog taaraiger dan ta varen syo hvec en weer loopen voort. Plataeling stond hy stil. Hy had een atap vernomen, die den afgelegen boek, waar by aieh ophield, scheen ta naderen. Nn eana verdreef da wind den klank en dan weder boorde hy dien duidelijker, nader bjj. Om dan hoek varachaen eenediebtgaalnierde vrouw-lijk» gedaante, en zag voorzichtig naar alle zydan rond. De man trad haar te gemoat. Zjjt gij het. My Zwyg wyfananwde hg baar toe. Noem geen namen op deze plaata. Waar blyft gy zoo lang Yeraoboon my, uwe lord Hij stampte op deu grond, en sy hervatte Yeraoboon my, ik kon niet weggaan, aer myn maBtebed waa by aokynt toob al achterdocht opgevat ta hebben maar als Colley eenmaal slaapt Wat gaat my dat aan viel hy baar barich ia ds rede om daarnaar te vragen ben ik in dit bqndeweer niet hier gekomen. Hebt gij baar geaproken Ja, heer Alleen Ja, uw heer, maar bet heeft voel moeite gekost, en Geld, dat begrijp ik, laebto by aeherp en wierp baar een banrs toe. Hebt gy baar oQie boodtchop gedaan Heeft sy beloofd wat ik wenaob? Ja, my Yervloakte heks, pas op uwe tongriep hy dreigend. Zal zy zwijgen Ja beer, dat zal zy maar ag rekent er op dat gy ook nw woord zult bonden. Wordt gg ook betaald om mij dat te zeggen zeide hy met een hoonenden lacb. Wat ik te doan heb, ia myoe zaak. Alaoo zal zy in isdar gaval zwijgen Zy aal awygen. Goed, seida by iata vriendelyker. Ala da zaak ten einde ia, «al bet voor a ook geen aehade zyn. Goeden naeht Zender kaar neg met een enkel woord te verwaardigen, «tapte hg haar voorby in de tegenovergestelde richting. De vroow anelde den weg terug, vanwaar ag gekomen waa. By het lieht van een lantaarn beschouwde sy de beura eu laakte de gondatukken toe, die door de mazen baar tagenblonken. Da storm van deu vorigen avond bad dan dampkring gszaiverd, beider, kond en frisch waa de Februaridag, waarop de terechizitting in Old Bailey geopend werd, die met desaak Canning begou. Da lange reeka van getuigen, die reeds by de eerste behandeling gedagvaard waren geweeat, bevonden sieh weer ep bnane plaatsen, de raebtera namen banna zetels in, de jury werd bf öedigd de beicbuldigdsn werden voorgebracht even als moeder Weill en de heidenen, maar van Robert Wintlebury en de getuigen uit Dorsetshire waa nog niets te zien. De vrouwen in bet geheime kabinetje zagen elkander aan met eene uitdrnkking van onbe- sohryfelyken angst, toen de president d* zitting geopend verklaarde. Elisabeth Canning verklaarde nogmaals hoe sy by moeder Wells opgesloten en boe sy ontkomen wol, en nogmaals nam bet onachul- diga voorkomen van bat engeisckoone gelaat reohtera, gezworenen en toshoorders voor haar in. De beweringen der heidenen konden daar tegen niet in aanmorking bomen. Mary Squires «ag er, ten gevolge van den uitgeatanen doodaagst, dor teragatootsDder uit dan vroecer do woeste blik vaü baar zoon, en de dotte. buna dierlijke onverachilligheid, die moeder Wells en Natu» èaD dan dag legden, strekten ook niet om byzonder gunstig voor hem te stemmen. Alle getuigen, die Elisabeth op harevlueht juist weer de gasverbruikers betalen. Toen de vorige keer de kolen duurder werdeu moesten de gasverbruikers direct meer betalen, en nu 't deze tijdelijke maatregel betreft, zijn 't weer de gas verbruikers die betalen moeten, hoewel dit 't algemeen moest doen, daar ook dat van de baten der gasfabriek profiteert. Van Riel. Is het niet te ondervangen door 70 pCt. tot 60 pCt. terug te brengen en dan de oude prijs houden, en boven 60 pCt. verdubbelen. Dat la veel redelijker en 't princiep bezuinigen wordt er beter door bereikt. Gragtmans, 't Percentage Is overal verschillend, doch meest 70. Verbunt. Ik moet den heer Timmer mans-Verschure opmerken, dat dit voor stel niet op den weg der gascommissie lag, hoewel de directeur ons heeft voor gerekend,' dat steeds een tweede oven zal moeten aaogehoudea worden bij deze bezuiniging. Timmermans-Verschure. Dat weet ik wel, dat de exploitatiekosten niet veel zullen verminderen, en de extra-kosten moet 't algemeen betalen, en laat de fabriek een beetje minder winst maken. Wethouder Timmermans. Principieel ben ik 't niet met u eens dat de dure exploitatie alleen de gasverbrulker betaalt de kosten van den duren tijd drukken op allen, dat zult U wel merken als de biljetten van den H. O. thuis komen. Timmermans-Verschure. Duurder wordt alles, toen de kolén duurder werden, werd de prijs van 8 op 10 cent gebracht, en nu weer 1 cent hooger, daarmee kan Ik me niet vereenigen. Toen de nieuwe directeur kwam is gezegd dat de fabriek gemoderniseerd werd, dat bij beter beheer meer winst zou komen enz. Er zijn teekenen dat 't in gewone tijd beter zal gaan en dan zijn de baten voor iedereen en wordt de meerdere winst ook voor andere zaken gebruikt, dan moet ook nu de gemeente die kleine meerdere kosten betalen. Van Riel. Als ik de heeren hoor spreken, voel ik hoe langer hoe meer voor mijn 60 pCt. en dan daaronder de oude prijs. Na eene uitvoerige discussie over den voorrang der voorstellen, wordt besloten eerst in omvraag te brengen, of de gas prijs al of niet onder zeker percentage hadden ontmoet, of die baar by hare aankomat te Alderaoanbnry hadden gezien, zeiden bet zelfde ala by de eerate bebaadeling dersaak, reeds Ring er aen gemompel door de saai, boe men bet bad knnneD wegen, bij zulke hand tastelijke bewyzen voor de schuld der heidenen, bet proces te hervatten ea Elisabeth Canning in ataat van beschuldiging te itellen. Het optreden van Yirtoe Hall veranderde ket toonaai. Het duurde eemgen tyd, eer sy tot spreken kon gebraobt worden, maar teen legde zij onder snakten en kermen de bekentenis af, dat allea vat zy tegen moader Wells en de heidenen bad getnigd, gelogen waa en ahokta door haar verteld, omdat Mr. Fielding bat baar zoo is den mond bad gelegd. George Sqniraa en syne moeder waren in iang mat in den eLintworm" geweest. Fortune Natna en gyne vroow hadden de geheels maand September geslapen in dia kamer, waarin Eiiaabitb Canning zeide opgesloten geweeat ta zijn men bad nooit een meisje naar den aLintworm" gesleept van dat allea wiat sy geen woord. Eene diepe stilte volgde op deae verklaring sy had een verbaseadan indrnk gemaakt. Zen bat dan mogelyk «yu, dat men op da valaaha getuigenis van die deerne menaohen bad ter dood veroordeeld Nn eobter stond Fielding, die reedainsyna eer ala rcobter aangetast voelde, en bield eana rede, dis de schitterende verdediging van Eliaabetb Canning* en de awaarate aanklacht bevatte tegen hen, die haar beicbnldigd hadden. Wat by ia zyno geioknfien uiteengezet bad, vatte by bier samen els in een brandpunt, welks stralen Elisabeth verheeriykten hare en tegenstanders schijnbaar vernietigden. Welke verklaring ia de ware riep hy, die voor den eersten reehter op het oogenblik der verontwaardiging afgelegd, of die, welke dat half onnoozrle schepsel door bedreigingen, beloften en vleieryen werd afgetroggeld Machtige vijanden bobbon tegen de ontcbnldige samengespannen ik eiscb de jury in naam van God op, ncht te spreken, opd*»t d9 ear an de gerechtigheid van Oad-Engeland gehand haafd worden. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1