Nummer 98 Zondag 10 December 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Wadl*!|tacbe Stoomdrukker!) Antoon Tielen Eerste Blad. DE OORLOG; HTinnênland~ „NOORD-BRABAND" I Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. FEUILLETON^ Maatschappij van Verzekering op het Leven. Telefoonnummor 88. Tölegram-Adr*i ECHO. uit Opgericht WAALWIJK. 1843 I Verzekerd Kapitaal f 17.824.006.— Reserve f 2.663.649.— De Echo van het Zuiden. WaaUyksclie en Langslraalsche Courant, Dit Blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond, Abonnementsprijs per 8 maanden f0.90. Franco per post door het geheele rök f 1.05- Brieveningezonden stokken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. UITGAVE Feijs dkk AnvnTxnniH 10 cent per regel; minimam 6 regels; grooto letters naar plaatsruimte. Advertentiën 8 maal ter plaatsing opgegeven worden S maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal regels nn advertenties bij abonnement worden special eiser voordeelige contract gesloten. Reclames 15 cent per rege Boekarest in handen der centralen. Boekarest is gevallen. De Roemeensche hoofdstad, zoo sterk als de Belgische vestingbouwer Brialmont haar ook mag gemaakt hebbeo met haar 72 K M. lan gen vestinggordel, met haar 18 hoofd en 18 tusschenforten, deelt het lot van Belgrado, Cettinje en Brussel. Met Boe karest deelt het belangrijke Ploesci het zelfde lot. De Roemeensche legerleiding, om te redden wat nog te redden was, heeft de hoofdmacht van het Roemeen sche leger in noordoostelijke richting gezonden en de stad, zonder haat' te verdedigen overtuigd dus, dat ze niet te verdedigen was tegen den krachtigen druk der oprukkende centralen en tegen het door dezen medegevoerde zware geschut aan Mackensen overgelaten. Met den val van Boekarest is wel het oordeel uitgesproken over den vesting bouw van Brialmont, het systeem der vaste pantserforten, dat tegen het krom- banige moderne geschut geen weer standsvermogen genoeg bezit. Zoo snel als zij nu gemeld wordt, had waarschijnlijk niemand zich de inneming van de Roemeensche hoofdstad voor gesteld. Zoo ligt dan het vierde kleine land, dat in den oorlog meende te moefen in grijpen, dat het voordeel had het voor en tegen van meedoen in den wereld- strijd te kunnen wikken en wegen totdat ten slotte natuurlijk de Russische Inmenging de beslissing bracht aan de voeten van den overwinnaar. Het hart van Roemenië bevindt zich in zijn bezit, het half millioen sterke leger is gedemoraliseerd en verloor min stens 100.000 man aan gevangenen al leen, bet front der centralen kan bijna 1000 kilometers worden ingekort, het prestige der Entente heeft eed nieuwe Van «DE ECHO VAN HET ZUIDEN." 49) XXII. Bij had met zyae uitspraak den hem geoor- loofdon tijd ver overschreden, maar de voor litter van kat gerockthef bad 't niet gewaagd den streom eyner woerden af te breken, de uitwerking waa al te iterk geweeat. Toec de lichamelijk reeds geheel verswakte ziekelijke dichter uitgeput in sjjn stoel terug zonk, scheen het laatste woerd ia dsie zaak gespreken. Wat konden aanklagers en ver dedigers nog ia het midden brengen, dat tegen de rade vaa Fielding ia de weegscbeal ken worden gelegd Da heidenen ken men reeds voor veroordeeld, Elisabatk Canning voer vrijgesproken kouden, een tweede dag van tereohtsittiag was sen ijdols vorm I Luid triumfeerend verkendigden dit da Canningianen, toen de sitting verdaagd werd. Ontmoedigd liet de tegenpartij 't hoofd hangen. Met beswaarde harten keerden Mary en Hetty naar de abdy terug. Robert bleef neg weg. En de tweede dag der tereehtaitting brak aan en nog was Robert er niet. Er werden nog eenige getuigen verhoord, wior verklaringen niete vaa belang aan hat lieht braahtan. Toen liet de preaident nogmaals de geinige» John Gibbons van Abhotabury, William Clarke en Thomas Greville van Coomba in Dorseta- hiro, dia dan eerste dag niet veraehsnen waren, oproepeB. Oek thans volgde geen antwoord, Ten tweeden en ten derden male werd de oproeping herhaald daar klonk 't plotseling geweldige klap gekregen en ontzaglijke voorraden tarwe, benzine en petroleum komen den overwinnaar ten goede, die met zijn organisatietalent natuurlijk voor de komende tijden zot gen zal en het zijne zal doen om Walacbije het volgende jaar, als mogelijk Europa nog in brand staat, vooral niet minder te doen opbren gen dan gewoonlijk. Generaal Sarrail's positie in Grieken land wordt door den loop van den Roe- meenschen veldtocht niet plelzieriger en Lloyd George weet straks, als hij het roer van staat in Engeland in handen neemt, wat voor werk er voor hem aan den winkel is. De Frankf. Ztg. geeft als resultaat van den veldtocht in Roeme ië op aan gevangenen 774 officieren, 107,900 man, 448 kanonnen, 186 machinegeweren. De Times, die een overzicht van de Roemeensche olleproductie geeft, komt tot de conclusie, dat minstens 1 millioen ton petroleum in Roemenië in voorraad lag. die thans, zoo ze niet vernietigd is, zich in handen der centralen moet be vinden. De inneming van Boekarest en Ploesci levert voor de centralen, wat den heelen krijgskundigen toestand betreft, de vol gende voordeelcn op 1. Vernietiging (althans voor een tijd) van de gevechtskracht van een aanzien lijk hulpleger der entente. 2. Afwending van het gevaar voor een inval in het Zuiden van Zevenbergen met de daarmee gepaard gaande bedrei ging van den rechtervleugel van het Oosterleger der centralen. 3. De bezetting van een gebied, dat zeer rijk is in alles waar Dultschland juist gebrek aan heeft, een van de graan schuren van Europa, rijk aan allerhande mineralen. 4. Zeer aanzienlijke verbetering van de verbinding met dc Balkanlandea. Het succes orer Romeuie opent voor de centralen ook vele vooruitzichten. Wy noe men er enkele Voortzetting van den opinarsch in da richting van Moldavië met de na op een kort front vereenigde strijdkrachten, voor welken opmarsch Boekarest een goede basis kan vormen. Het gevolg da&rr&n zou oen bedreiging vaD den linkervleugel der Russen kunnen zijD, Hier I Hier Niet slechts de genoemden, maar eon Jonge ry van mannen, twec-en-dertig in getal traden in de zaal. Bier ie John Gibbons, de herbergier uit Abbetebnry, sprak de voorste. Ik en al d se mannen lijn gekomen cm getuigenis af ta leggen, dat George en Mary Sqaires gedurende do lnatete kolft der maand Augustas «n de geheele maand September in Dorsetshire zyn geweestdag voor dag kunnen wy n hun verblijf aaawtjien. Een enguhoorde opscbndding ontstond soowel onder de geawerenen ale onder de toesehoor- ders, sslfs de rechters hadden meeite om hunne waardige kalme bending, ta bswaren. Do optocht dier getuigen h&d iets indrukwek kende, ieder gevoelde dat met bnn verschijnen do saak een besl'osendo keer bad genomen. Ook met de beiobnldigdsn, of liever met de elkaar beschuldigende gevangenen had oene in het oog vallende verandering plaats. George Squires, die tot dasverre sleeht met de grootste verachting op rechtere, jury en getuigen had neergeaien en een voorkomen had aangenomen, alsof de geheelo aaak hem niet in het minste aanging, bad de hem bskends inwoners van Dorsetshire met oao ouwillekenrigen uitroep van vreugde begroet en zag tkaas met maer deelneming in den kring rond, hij had weder hoop en levenslust geschept. Da oude heidin snikte bijna ovorlaid en trachtte de naast haar zittende moeder W*lls door blikken, teekeas en woorden aan het verstand te brengen, wat ar om haar voorviel maar daso en Natos schenen dit niet in zgn gobeolen omvang te kunnen begrjjpan evenwel verdween ook van hun gelaat de doffe, hope- loeie uitdrukking. Daarentegen vertoonden zich bij Elisabeth Canning, voor hot eerst sodsrt zij op do bank der beschuldigden zat. verwarring en versla genheid. Het was alsof zy do tussohsnkomst gevoelde van een heogero maeht, dio tioh tor elfder ure openbaarde om eneehuldigen aan het verderf to ontrokken. Hare blanwa oogen, die «ij anders zedig naar den grond geslagen hield, of met een vromen oesehuldigen opslag ophiaf, dwaalden nn earnstig en zeekoBd rond onder do toe schouwen, en lehenen tot in de verste hoeken, Versterking van het Macedonische front ten einde tegen Sal/ail een offensief te openen. De entente heeft op den Balkan een nieuwe troote mislukking te boeken. De deelneming van Roemenië, wel vette van, zooals de Koning van Engeland den 28 Augustus telegtafeerde jde triomf der grootsche zaak nader te brengen', of, zooals op. denzelfden dag de Globe rchreef, den slagader van het Daitscbe rijk dnor den Balkan af te knijpen, heeft integendeel de positie der centr leu op den Balkan zeer versterkt. Men begrijpt dat iu de centrale landen dit heugelyke feit met groot vertoon is ge vierd, dat er veel telegrammen gewisseld zijn, enz. De pers der geallieerden erkent eenparig het groote 6chec hier geledeu, een der grootste van den huidigen oorlog, vooral wat den rykdom van voorraad betreft en de belangrijke verkorting van hot front. Van het Roemeensche gevechtsterrein. WEENEN, 8 Dec. (Woiff) Officieel; Legergroep Mackensen De vervolging der Roemeensche troepen voorbij de linie Boe karestBloesci vordert snel. De van den Predeal- en dea Altsebans-pas terugtrek kende vijand heefa den aftochlsweg reeds door O.-H. en Daitsche troepen versperd gevonden en is voor 't grootste gedeelte gevangen genomen. Gisteren heeft het 9e leger ongeveer 10.000 man gevangen genomen. De aanvalsgroep v;n kolonel-von Szivo heeft de in de West V. alnchije afgesneden Roemeensche strijdkrachten aan de Alt tot Qvergave gedwongen. 10 bataljons, 1 eska dron, 6 batterijen, tezamen 8000 man met 26 stukken geschat, hebben de wapens neergelegd. Legergroep aartihertog Jozef; Krachtige vijandelijke aanvallen in het Trotes-dal en het Lndowa-gebied zijn bloedig afgeslagen. BERLIJN, 8 Dee. (Wolff,) De doikboot- kspl'.ein Steinbiück, die onlangs de orde pour le mérite kreeg, heeft op zijn laatsten tocht 22 schepen van tezamen 14005 ton, in II dagen tijds in den grond geboord, waaronder 11 schepen met steenkool voor Frankryk en Italië. Den 6eo November ia het grootste >asn- t»l schepen getorpedeerd, d.I. 88 op één dag. Tot 4 December verloren de Roemen-ërs aan gevangeaen 112,000, aan geschut 500 kanonnen en eenige honderden machinege weren. De gezamenlijke verliezea der Roe meniërs bedragen meer dan 300,000 mar, meer dan .de helft vau het Roemeensche leger. Hisiin zijn de verliezen iü de gevechten van 4, 5 en 6 December niet meegerekend. BERLIJN, 8 Dec. (Wolff.) Het aantal gevangen genomen Roememërs is tot 128,0ü0 geategep. Dit getal zou nog groo- ter zijn, zoo niet vele Roemeenscha solda ten hadden weten te ontvluchten door hon uniform mat borgerkleeding te vetwiaselen. Verhooging der Spoorwegtarieven. Blijkens mededeellng worden de prij zen vau de abbonnementskaarten met 15 Dec. met 20 pCt verhoogd; met 1 Januarle zullen bovendien de overige waar san soort van schemerlicht heerzclate, te willen doordringen. Op ems bleef cfj staren, sij zoheea iets gezocht cd gevoudvn te hebbeo. Plotsaliug kremp zij ineen, alsof sij een electrischen schok had gekregen, baar hoofd sakta op de borst, sjj scheen mot moeder Welle en Fortune Natas van rollen verwissold to hebben en tot dofheid vervallen te ejjn. De voorzitter van bet gereehtshof schorste de zitting voer een half nmr, daar de opsohnd- ding niet tot hadaren wilde komen, en door hetgeen plaats gegrepen had ook eenige veranderingen in de verdere behandeling noodig gewerden waren. De besobnldigden werden naar hunne oellen teruggebracht, de gerechtszaal ontruimd, maar in da voorzalen en in de gangen «tonden groepen, die bet geboorde bespraken als op de vlengeUn van den wind werd het bericht daarvan op de straten voortgeplant. Het proess Canning, zoo tyk aan verras - singen en afwisselingen, was, nu men hot reeds voer afgedaan had gehouden, weer esn nieuwe phase ingetreden. XXIII. Robert Wintlebnry was naar Dorsetshire gekomen onder den naam van wolhandelaar, dio in desa districten, waar een belangrijke schapenteelt ward gedreven, inkoepsB kwam deen on betrekkingen aanknoopen wilde en bad het traafsehep in alle riobtingen door - kruist. Hij bezoeht niet alleen de kasteelea en pachthoeven, maar nam in de steden en op het platteland bij voorkeur zijn intrek in geringe herbergen en kroegen onder voor - wandaal dat hy makreelen. de lekkernij van Dorsetshire, zoo verseb mogelijk wilde eten, trad hij de vissehersbnttea aan den Steur, dan Piddle en den Brit binnen, en overal waar hy kwam, wist hy ongemerkt het gesprek te leiden op de keidenea in het algemeen en vervolgens op George Squirez en zha moeder in 't bijzonder. Den eerste, wiea hQ het ware oogmerk, waarom kg naar Dorsetshire was gekomen, meedeelde, was John Gibbons teAhbetsbury Deze man had reeds een Bieuwo dagvaarding voor de teraehtzitting te Londen ontvangen; hl) maakte Robert Wintlebury, toen deze hem ondervroeg, met tyne twijfelingen hekend. Bij hom, zoowel els big Greville en Coombe stond de overtuiging vast, dat de heidenen ia September in Dersetahire waren geweest, en toeh liet zich do tegenstrijdigheid ia de opgave van da datums niet verklaren Gij rekent immers near den kalender ven don nieuwen etfjl vroeg Robert. Ongetwijfeld, antwoordde Gibbons, onze predikanten hebben ons reeds lang geleden voer den enden gewaarsehawd, en het gebruik vaa den nieuwen is wat geworden. Houdt gij de heidenen ook voor zoo wetskundig om zich van den verbeterden kalander te bedienen Gibbons spreng op en sloeg zich voor het hoofd. By S\ George, heer, gij hebt gelijk Hoe kon ik nog zoo mot blindheid geslagen aija, dat my dit niet in de gedachten kwam 1 Gson heiden ateert zich aan den nieuwen kalender, dat heb ik dikwyia opgemerktdie rekenen allen nog by dea oude», dien nu aanmaal kennen, zooals by die zworvende stammen zeer verklaarbaar is. Daardoor zal dan ook de tot duzverro bestaande tegenstrijdigheid in de opgeven der heidenen opgehelderd werden zeide Robert, en haalde een kalender te voorschijn, waarin de dagen naar den ouden en naar dea nieuwen styl stenden opgëteekend. Ziet gy, George Sqaires en zyn moeder beweren, dat sy op St. Michel tan uwen huize zijn geweest, dat maakt eeu verschil van elf dagen, dat er thane ook tusscktn den ouden en nieuwen styl bestaat. Zoo is het 1 bevestigde Gibbons, maar daarmee wordt nog altyd niat bowmen, wear ■y op 29 September nieuwen etyl zijn geweest. Dat uit te vorscben is mQae taak, ant woordde Robert. God geve, dat gy ze velhrengen moogt, hernam de herbergier, maar sy is moeilijk en vereiseht tyd. Dorsetshire en Devonshire werden wegens hun saoht klimaat by voor keur door da zwervende heidenen bezocht, daarom zal bet niet makkelijk zyn de sporen van enkelen te vinden, En evenwol moot het gebeuren, zeide reizigers en bagagetarievcn met 20 pCt verhoogd worden. In verband hiermede worden deze maand geen tlenrlttenboekjcs voor buurt verkeer en geen kllometerboekjes voor vaste reizigers meer verkrijgbaar gesteld. vS"teenktleninvoer. De invoer van steenkolen wordt nu nog minder. Het gebeurt thans zelfs, dat slechts een paar wagons 's daags te Ze venaar passeeren. Ea het meeste daar van Is dan nog cokes. De Minister van Landbouw heeft aau de Inspecteurs der arbelds-lnspectles machtiging verleend om, waar dit ge- wenscht wordt, dc rusttijden van jeug dige arbeiders, arbeidsters en vrouwen, wegen de steenkolenschaarschte, te ver korten. i De verplichte ralddagschaft van 1 a 11/2 uur, mag tot een half uur worden teruggebracht, terwijl deze schaft niet buiten de werkplaatsea behoeft te wor den doorgebracht. Voor December en Januari mag de werktijd niet vroager aauvaogeu dan te 7.30 's morgens, én ia Februari niet vroeger dan 7 uur v. m. Achtereen mag niet langer dan 5 uur worden gearbeid, en in een etmaal geen grooter aantal uren, dan tot hedeo placht te geschieden Deze regeling is tot 1 Maart 1917 geldig. Landstorm Jaarklasstn igoy enigoó. De Minister vau Oorlog brengt ter algemeene kennis, dat nog niet kan wor den bepaald wanneer de in 1887 en 1886 geboren peisonen, die tot den landstorm behooren of daartoe op of na 30 Dec. 1916 komeu te behoo.-cn, in werkelij- ken dienst zullen worden gesteld. Behoudens onvoorziene omstandighe den zal hun opkomst niet in de eerst komende maanden moeten plaats heb ben. Zoodra de tijd van indieoststelling zal zijn bepaald, zal nadere bekendmaking volgen. De keuring voor bedoelde landstorm pllchtigen zal vermoedelijk worden ge houden in Januari en Februari 1917. Robert bepaald. Wilt gy my naar Clarke en Thomas Greville te Coembe vergezellen I Tan harte gaarne, was het bereidwillige antwoord, ea boiden begaven zich onmiddellijk op weg. Ook bier bleek, dat de zfwykingen in de pgavea door het verschil tnssohvn de Joli- aaniehe en de Gregoriaansohe tydrekeniogon ontstaan waren, maar hiermede was men nog Diot veel verder. Robert doerkrnisio nn Engelands tuis, zooals Dorsetshire genoemd wordt, van Southampton tot Wieohester, van Bridgewator tot Dor ohester. Hij deed naverachibgen op de schier eilanden Parbeck en Portland overal voed bij da meeaing van Gibhone bevestigd, dat syne taak zeer moeielyk zon zij». Zeer veel onda, leelyke heidicnen, zssrgveol jonge, knappe, heidenen hadden sieh op kae- teelen en pachthoeven, in kroegen en viz scherahatten vertoond, hadden bisr in een schaar, ginds op een hooizolder den nacht doorgebracht, wie kon neggen of het juut Mary Squires en baar zoon geweest waren Wie bad ook zoo nauwkeurig gelet op den dag, waarop zij verschonen on weder verdwe nen waren? Wie zou zelfs den datum van dien dag naar den Gregoriaacschen ef naar den JaliaaDichen kalender kannen bepalen De omstandigheid, din Robert bemoeilijkte by syne nssptfingen, d» «roots menigte hei denen in Dersetahire, bood hem van de anders aijde ook weder eene hulp, zonder welke ky bszwaariyk ooit zyn doel zou bnreikt bebben. Gibbons met wien by voortdurend in betrekking blqef, maakte eenige heidenen, die by hem hnn intrek namen, opmerkzaam op dm jongen beer, en op bet oogmerk van zyn verblijf in het graafschap en nu seg by zich spoedig door een sohaar gedienstigen omringd. Da heidenen kenden allen Mary Squires en baar zoon sij wistea welke beschuldiging tegen hen was ingebracht en eveneens dat sy valich was. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1