Nummer 100 Zondag li December 1916 3k>e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. flfultt jjksck Stoorndfukkerij Antoon Tielen. Eerste Blad. GemeenteraadsTergaderfngen. „NOOED-BRABAND" I WAALWIJK. Dit ïmmaaer bestaat mit TWEE bladen. FEUILLETON, BINNENLAND. Maatschappij van Verzekering óp het Leven. Hand ?l6berichten. TfiloftSi-iiXLUïnmer 33. Telegram-Ad**»ECHO. Opgericht 1843 Verzekerd Kapitaalf 17.824.006. Reserve f 2.663.649.— mw*»wKKram* yi*w*n&p*9frm?fJj.u*m*-?*iaK»rmvy*^,>n9 Mae *J*>' *wr emmMw^raMeeerawr»* ■^www^ De Echo van het Zuiden, Waalwyksclie en Langstraatsclic Courant Dit Blad verscagxiv Woiusdig- en Zaterdagavond. A.boaneaaeat8p]fije per S maanden f 0.9ö. Franco per pont door het geheele rijk f 1.06, Sricrea, iagesondan itiuni, gelden en*., franco to tonden aas den Uitgirtt ÜIT0AVÏ Pmj» öh* AjmiaïsafTiiN 1§ cent per regel; minimam 6 regelt; gruo'e letter» naar plaatsruimte. Advertenties 8 maal ter plaatsing opgegeven werden t maal berekend. Voor plaatsing va* cm groot aantal regel» en advertenties bij abonnement worden speciale xetr voordeeliga contract gezlotos. Reclame» IA cent per rege BESOIJEN. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Vrijdag 15 Decem ber des avonds ten 6 uur. Voorzitter Edelachtb. heer Verwiel. Ongeveer 6.15 uur opent de Voor zitter de vergaderingaanwezig zijn alle leden. De voorlezing van de notulen der vorige vergadering wordt aangehouden tot eea volgende vergadering. Aaa de orde 1. Ingekomen stukken. Schrijven vac Ged. State.n houdende mededeeWog dat van den Minister be richt is gekomen dat volgens art. 33 der onderwijswet geea buitengewone subsidie meer kau worde» vcrleeod in de kosten van het onderwijs wijl er geen tetmen meer voor btsta3u aange zien de Hoofd. Omslag nog beneden de 3°/0 is gebleven. Voorzitter. Gevraagd was f 700 even als vorige jaren. Het is das eea heele streep door onze rekening. Vaststelling begrooting 1917, coodlg doordat ecne kleine wijziging is aange bracht. De begrooting wordt vastgesteld op een bedrag aan ontvangsten en uitgaven van f 15841,35'/2. Benoeming van een tijdelijk secretaris. Both. Bij het ontvangen van het con vocatiebiljet heeft het. me opmerkelijk getroflen dat eerst eea tijdelijk secreta ris zal worden benoemd en daarna een definitieve. Ik heb dc gemeentewet er eens op ingezien en bevonden dat een tijdelijk secretaris door B. en W. kan worden benoemd. Het komt m;J voor dat het beter is eerst een definitieve secretaris te benoemen. Misschien mogen wij dan ook vernemen wat het plan is Vaa a'JB SÜHQ VAN SET ZUIDEN." Ecne gcsckidcnis oit de Rogelsche recklsplefiog. 51) XXIII. B-jb w&s er dia r,og aan baar geloofde, in weerwil van baar eigene bekentenis: Charles Ly<a*. Hij koesterde sfrehts ééa wenroh, dion van tot hear barker door te dringen, om haar te «eggen, dat bij niot «on ophouden toanr te beminnen, dat bq besloten was bnar in bare ballingschap te volzen. De heidenen en Moeder Well» werden, toer» zij de gevangenis varlietao. jnboleDd omringd en bijna op do armen weggedragen. Giften m geld vloeiden ban van alle zijden toe, eo toch zonden dn ongvlukkigen niet geweten bobbsn waarheen sq nn banna sehredso moesten rich ten aa waar zij h«n hoofd zouden nearleggnn, iadian de lordiuayor daarvoor niet reeds had geeorgd. Hg naderde met Mary Wintlebnry aan dan arm om den geredden aijne bescherming toe te ifggen heta volgden stralende van geluk. Robert Wintlebnry en Hetty Davistown. Ook Milly Natas was daar en wierp aiob om den bals van haar man. Ziet daar nwe bevrijders l mikte uij, terwijl ag op de beide pareD wees zander den lordmayor en mr. Wintlebary, zonder miss Hetty Davistown, haddon nwe lichamen reeds de raven tat voeds-1 verstrekt. Hare woorden waren verstaan on vonden werklank bij de volksmenigte, di9 beden Hosanna riep, waar zjj nog kort geleden hotKraist hem Kraist hem 1 had deen booren. Leve sir Crispe G&seoynn Hoezee 1 Hoaiöo galmde hot overalHeil Heil den nl. hoe lang wij een tijdelijk secretaris zullen hebben, zoo weet dc raad niets. Voorzitter. Het is precies hetxellda of eerst een definitieve secretaris wordt be noemd en dan eea tijdelijke, want beide zaken staan geheel op zich zelf. Wat uw andere vraag betreft, daar kan ik op an-.woorden, dat mijn zoon, wanneer hij wordt benoemd, direct zulk» moet zeggen, opdat dan een advertentie kan worden ge plaatst voor eene oproeping, want de Gou verneur zon eerst gaarne iemand in zijn plaats hebben. Het in dienst komen van dien plaatsvervanger kau 4 A 6 weken doren, zelf 2 üt 2'/a maand, precies is dit vooraf niet te zeggen. Wel k*a ik madedetlen, dat men zoo spoedig mogelijk daarin zal voorzien. Both. Het komt mij toch voor dat het meer zin heeft eerst een d-ITtiave en d»D een tijdelijke secretaris ts benoemen.' Voorzitter. Daar is absolaut niets tegen. Hierna worden de sollicitaties'ukkon voor gelezen wasruit blijkt dut de heer J. Vcvwiel werkzaam is goweest tv Beeoijen en Enschede op de secretscie, dat hij thins wtrkstem is al* adjunct-commies op de P/öv, Griffie te ,'s Bosch en in het bezit is van dip'oma secretaris, akte staatbuir.hoadknode ei, M.O. Statistiek. De Voordracht bestaat uit de hesren. J, Verwiel, adj.-commiee te 'n Boseh. J. van Heijst, eand.-secretarix te Baardwijk. Dc heer J. Verwiel wordt inet algemeene stemmen benoemd. Alle hoeren fciiciieeren den Voorzitter met dezs beuoemi'ig. Voorzit'er. Ik dank de hoeren voor hnnne felicitatie enhet vertrouwen iu mijn zoon gesteld. Ik hoop, dat hij de voetstappen 5*1 drukken van onzen secretins Hendrikx, dan ban ik overtuigd dat by een goed Heere'ans i»f want dat moet ik nogmaals seggan, dat is de heer Hendrikx gedurende al die jaren in de volste sin vaa het woord geweest, Hierna wordt overgegaan tot benoe ming van een tij 'elijk secretaris en met algemeene stemmen daarvoor benoemd de heer J. van Heijst te Baardwijk. Nadat deze in handen van den Voor zitter de bii de wet voorgeschreven eeden heeft afgelegd, heeft de heer van Heijsl de felicitatie van alle leden' ia ontvangst te nemen. f. van Heijst. Den heer Voorzitter en de heeren raadsleden betuig ik mijn dank voor de sympathieke woorden van felici tatie tot mij gericht. Ik hoop dat de gedane keuze geen ijdele mag zijn geweest. Hier bij steun ik op de medewerking van Uwen Raad, v&n den Burgemeester en Wet houders, welke medewerking een ge meente-secretaris in deze zoo buitenge wone omstandigheden zoozeer behoeft. Ik geef daarbij de verzekering dat ik mijn beste krachten, zij het ook slechts tijdelijk, zal aanwenden tot heil Uwer zoo dierbare gemeente. Vaststelling borgtocht voor een te benoemen tijdehjken ontvanger. Wordt besloten op f 1500 tc brengen. Benoeming van een ambtenaar van den Burgerlijken Stand. Wordt met algemeene stemmen be noemd de heer J. van Heijst. Benoemiog van een Armmeester we gens periodieke aftreding van den heer M. L. Verhagen. Op de voordracht zijn geplaatst de heeren M. L. Verhagen. H. v. d. Meijs. De heer Verhagen wordt met alge meene stemmen herbenoemd. Voorzitter. Aan het slot van deze ver gadering deel ik de heeren mede, dat hst mijn voornemen is binnenkort aan H. M. onze geëerbiedigde Koningin mijn ontslag aan te vragen. Wanneer ik dit zal doen, weet ik cog t^e^p-ecies en hangt van omotaadigheden af. In ieder getal binnenkort. Ik achtte het een plicht dit den raad mede te dcelen. Hierna wordt de vergadering gesloten. De vredesvoorwaarden in de Tweede Kamer. In de gisteren gehouden zlttisg der Tweede Kamer zclde de heer Troelstra bij de behandeling van de ontwerpen inzake militie en landweer Het aanbod der Centralen om vredes onderhandelingen te voereo, is door het geheele Nedcrlandsche volk met groote ontroering begroet. Er is thans een straal van licht in de duisternis, en groote verantwoordelijkheid drukt op hen, die de onderhandelingen hebben te voeren. Spreker hoopt, dat de Entente het aan bod zal aanvaarden, waarvan tot duiver niets anders bekend is dan dat de vrij heid van beweging en bestaan der Cen trale Mogendheden zal worden gewaar borgd. Spreker weet zeker, dat bij zijn partij de vredesonderhandelingen instem ming zullen vinden, en hij vertrouwt dat onze Regeering, als zij dit kan, tot ver lichting van den druk zal overgaan. In zijn antwoord zeide dc Minister: Ik kan den heer Troelstra namens de Regeering mededeelen, dat voor alles de Regeering met buitengewone belang stelling heeft kennis genomen van het geen 'zich Dinsdag heeft afgespeeld in den. Rijksdag te Berlijn,' en dat zij met buitengewone aandacht en inspanning volgt wat er gebeurd is en nog gebeu ren zal. Ds Regeering heeft doorloopend tel kens opnieuw overwogen eo zal dit ook in' den vervolge doen, of de mogelijkheid bestaat den druk der mobilisatie nog adelen, bra ren moedigen man Hoezee Hosier 1 Miss Hetfy Davistown nep men tab e«n anderen kast. Mits Uetty Davistown for «var 1 Miss Hetty Dovistown for aver Daar weekte Robert W't^Wibury mat ds hand aa ried mat ceo* stem, dia bov*n betrnnasr uitkloak Mat uw verlaf, guade liudee. daarin k«»b ik ook aog «on woordj-s rase te spraken N»ot nigs Davistowu for ever, maar vo»r «on korten tijd I Een donderend, gejuir.b, gtstanp en hand geklap volgden op des* woorden, wnurvai) taan do beteakasis scar gord had begrepen D« aienigte bood nu usr. Wiotlabory an sgaa n&nstnanda b&rs laidrncbtiga geiakwasseheu ano. Slechts m-t moeite bereikte da lofdmeyor mot zijne gasten de koets, die hau raar Mae- siofihonss moest brengen. XXIV. Tasschtm ds uitspraak van bet vonnis, over Elisabeth Cmaiftg sn Virtus Hall geveld, en desKslfo uitvoering, lsg slacbts oen kort tijds verloop van twos dagen. In de bsveu van Portsmouth lag een schip seilrse, dat naar Jamaica was bestemd en een aantal gedepor teerden zou meenemen. Aan boord van dit schip conden ook dn beide veroordealdon haar overtocht doon naar de West- Indisobestrof- kolcnie, die haar gedurende vijftien jaar tot een onvrywülig varblyf was aangewezen. Het was de dag na de veroordeeliHg aan de gevangeooa was aangelegd, dat sq sicb gereed moosten bonden om den velg.inden morgen zeer vrorg *a«r Portsmouth te wor den ovorgabraeht. Elisabeth Canning boerde dia woorden, maar -eij vonden geen weerklank in baar hartzij wist wel b^ter zij bad immers ssn plechtige belofte, «en machtig» hand bfscbermde baar son b*t vreesclyk lot van baor afwenden, dat zij onaor smart en ontberingen, ia bat gouelschap van misdadi gers, onder zwaran arbeid in een ongezond klimaat zon moeten leven. Zy behoefde Enge land niet te verlatenof indien dit onvermijdelijk was, dan zon zy vry en sonder boeien naar een plaats gaan, waar men zeer goed zon cunnen levendit was kare overtuiging. meer te verminderen dan tot dusverre heeft plaats gehad. Onst aanvoer van graan en mais. Terwijl we krap io ons graan en mis schien nog krapper in onze mals zitten, heeft dé Times weer een paar brieven van zakenmenschen gepubliceerd, waarin er op wordt aangedrongen, den export (niet uit Engeland, wel te verstaan,maar uit Amerika naar Nederland te beper ken. Een inzender beweert,van een Hollan der (Holdert gehoord te hebben, dat de Engelschen wel heel stom zijn toe te staan, dat zulke hoeveelheden mais in Engeland worden aangevoerd, die een voudig dienen tot voer van varkens, die naar Duirscbland gaan. Krijgt Engeland van de varkens zijn part niet, en eten wij er zelf niet een aardige collectie op als oas verbruik op l'/j mllloen KG. varkensvleesch per week geraamd wordt. Hsgn. Grof l In de Echo Beige van 1.1, Zaterdag wordt aan hier te lande vertoevende Bel gen de raad gegeven,Dietvoor den Neder- landschen landbouw te werken. Wie hier zich bezig houdt met den landbouw draagt bij tot de voeding der vijanden van zijn land, zoo heet het. Een dergelijke raad is een grofheid, als men bedenkt, dat van onzen levens- mlddelenvoorraad mee-eten tienduizen den uitgeweken Belgen en tienduizenden geïnterneerde Belgen, dat wij bij massa's brood naar België sturen en ook Bel gische krijgsgevangenen op allerlei ma nieren te hulp komen. Hsgn. Waalwijk, 15 Dcc. 1916. Varkens aangevoerd 10 stake. f 6 11. Eieren 220 atuke prijs 12 a 13 cent. Boter 190 K.G. f 1,97 a f 2,—. KAATSHEUVEL, 14 Dec. Reden was de prij< der boter Hoogste prijs f 2, Laagete prijs f 1,96. Eieren 11 en 13 cent per stak. Masr de iqd verliep cn niets liet zich ver nemen, dat ecaiga V9rundering m haar to-staud eoaeen aan ts dnidan integendeel, baar oojb wm bij baar geveest, had aangadrocgro, dat zij hem bekennen non, waar ii» gwwnost was; sn had onder b^lreigingvn en danrca onder heil» tranen r.fs^id van haar gunonea. Hij wist dna nog Biets Mw zijne vrouw dia sg verwachtte, die haar een vr^jheidsbode moest xgn, kwam ook niet, ac de aren ver vlogen. R»*ds begon het to schomeren, sDohts de sneenw op de plaat» dor g^vang^ni» block nog bulder en friscis Elisabeth telde da nrsc de coinoten, maar ui*>ts bswoog zich. zij hoorde niets dan het kloppen ven haar bart. H-t ken niet zijn Het mag niet zijp Hij kan mij nizS soo vroaselijk, xoo gruwzaam misleiden I kermde zg. üo moet iemand zen den Hg moet mij verlossen f Hear mijn God, bea ik dan geheel verlatea Zy wiorp s'.sa voor hare legerstede neder, woelde met h it hoofd in het knesen. en barstte in een luid geween uit. Plolselieg richtte zg sieb op daar buiten in des gang ko»rde cij schreden en stemma», sleutels knarston. de grendels van bare gavange-is W9rd<in wegge schoven. Men kwam, eindelijk, naderde bara bevrijding 1 Zij 6procg op en gids daw binnwDtredezdn tegemoet, achter wien do door terstond wfder gesloten werd. Als verlamd bleef sg staan, slap violen hare armen langs het lichaam neder, een nitdrnk king van onuitputtelijke teleurstelling spiegelde zich op heer g*laat Gij, Ciarlos zeida zij somber. Zgt gij boos op mij, Elisabeth, dat ik niet vroeger gekomen ben vroeg hij, daar hij aan hare bewsgiog een vurkeerdeuitlegging «•f. O indien gn wist hoeveel moeite het mij ■«kost heeft heeft om tot a door te dringen Eorst nn is het mij gelakt vergunning te verkrijgen een nar bg n te sijs zij kibbp.n bet mg toegestaan omdat gij mijn vrlpofde zqt, ik mocht afscheid vaa u nemen. Een uur. eea enkel armzalig nar voor een scheiding van vijftien jaren I Zg koe eich aiet voorstellen, dat het Charles Lyoo was «n g«en ander, die h»ar m kare gevangsnis bouoeht. Charles at ik ^orkslijk morgei? w«g himft ns*n n n<et gez»gd, dat hst Moet vroeg sg beult r»*n anders bepaald was. Hij schudde treurig h-t hoofd Hoop niets meer, ragae arme lieveling, bcord'-n op de bianucplaats Wordt het rfjtaig reeds gereed gemaakt, waiutn-de gij morgen naar Porta - month salt gebracht worden, «Morgen ochtend om vier our sal ow liefste vertrekken,* zfeido da sluiter. Die oum^nschnn. midden in den! wmtor slepes *ij u aat.v hit schip Neoa, Charles, sssn. Bij sullen mij aiat «aar Portesenth brongen. zy sullm lint der.», Isat de heep varen. Maar ik zul ux volgen watr gij heen gent, Maar ik zul n. volgen dear pa ik oor bten. - Charles. Charles, bsmint gij s»g sog vroeg sg, door snik san trouw diep geroerd. Ik bcmig' u en ik geloof aan u, ant woordde hijal veroerdseldt u de geheele wereld, al hcseheldigi gij U3«lf, ik hond aan n vast vad«ir en «seider heb ik verlaten oas u-te velgen gg znlt ayne vrouw worden sa al m.<e( ik vijftien |«re<B op n wschtuB. ik meet xyra waar ^g zgt, of ik b»ga aeo misdaad ons veroordeeld te worden gelijk gij I Charles, C «arlap. gij zgt d» oazige vrietd, die mij nog op aerde is overgebleven ri*p «ij, an wierp sioh in sgna armen. R«d mg 1 R«d mij I Hij drukt» haar vest aan zgn hart er. sta melde m»t eene doer tranen verstikste srem Indien ik dat kon l mija bloed, mgn leven zon iic er voor veil hebbm Gij kant hstGij kaat het 1 riep zg zieh epr«Uhteude. È-»n etreel ven hoep sehi»- tarde in bare eogea. B-leeft gij mg te zullsa do .n, wat ik u n«l zeggnn Alles, alle* verzekerde bij - Dun zult ga weten wat geen aei»schelgk oor h*eft veraaman, u zei ik zoggen waar ik gaweest ban. terwijl gg nanr mij eoeht. Neen, neen, seide de jenga naaa daarom ben ik niet bier trehomaa, gij behoeft bat mg uiat ta segféa, Ehsebetb ik geloof u en zal blindelings doen wat gij verlangt. Gij moet het weten. Csarles, seid» zij zacht, anders knot gg mg sist helpen, Zet u daar nader, voegde sij er bij. en waas op bat ecnige bankje, dat »n da cil nnnweilg was, lu.stor naar mg, de tijd is kort es ik heb u vanl te cipgen- Hg g'-kcorxaamde, zij harkte aaasjjnnvoe teu op <?en bo«ot»j» s'roo reder, legde haar boofd op zijne knie, ea begoo Kant gg n nog di'»n nvoud in AafaetaB herinnervn, Cazrhi to«n gij op de timmerwerf bij mg kwaant en mg vroegt, of ik uwa vronw wilde worden f Of ik mg dat ktn herinneren ri><p Czarles. Mgn lsv*'B lang zal ik dies avoid aiet ver geten. Ik ook niet, vorvolfd» Elisabeth. Ik ontwaak uwa vraag eu gaf u gzoo bepaald antwoord. Omdat gij niet aaa de to itemmmg vaa mgae moeder wildat galoovea, omdat Nieo, no»n, omdat ik nog eea ander aanzoik had William Davistown 1 viel bij uit- Zij sehudda bat hoofd, die dacht toen nog niet aan mij. Wia das? Wie dan? bggde Charles ademloos. Esq aanzisnlgk. esnassr asasienlgk beer. Ik wist «venwel toen nog Biet. wie hij was. Hij bed mg jszien. vertelde mij tanteCJley, hg wilde mij den volgenden av^nd spraken als ik van Landen naar Aldermenbury terug keerde, sou hij mii bij dea maar v*a hst korkhof van Wh-ti-fiold opwachten. Das toob I Da* toch I mompelde Chnrlas Eu gij bftloufdet te tullfin komen? Ik wist nUt wat ik do»n moest, ik durfde UO*o jz en ook geen B"en te zeirgio. Tante Colly bnwrardo, dat ik mijn gelnk warwierp als ik neen zeide. Toaa gg bij mg onder het afdak kwaamt, peiasde ik er neg strode ever, en kon het met rzüzalv» niet oena werden. Daarop deelt gg mij aw voorstel en esn oogen- hlik dacht ik er aan dat aan te nemen en des Zondags thais te blijven Misr toen kwam w»d»r dc nieuwifierizhiid naar d«n aanzien lijken heer sn het groote galak. Ik kon hem tooh eorst wel eens zisa, en daarüe kon ik immers doen en laten wat ik wild». (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1