Nummer 101 Donderdag 21 December 1916. 39e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie ;n Gemeentebelangen. Gemeenteraadsvergaderingen I)li OOKLOG. I „NOORD-BRABAND" Mipcsclie Stosmdrukkeril Antoo Tielen FEUILLETON. Maatschappij van Vezekering op het Leven, M) Opgericht WAALWIJK. 1843 LONDEN. De Engeliche mi nister-president deelde mede dat de geallieerden tot de indentische opvatting gekomen Bijn dat het beëindigen van den oorlog zonder de doeleinden waarvoor hij aan gevangen is, lafheid zou betee- kenen. Wij zullen wachten op zekerder en betere voorwaarden dan wélke de Duitschers thans aanbieden. Wij stellen liever vertrouwen in ons ongeschokt leger dan in verbroken beloftent De minister deelde verder mede dat in beginsel besloten is tot invoering van den nationalen volk8dienst. fVaalwUksrhr en Langstraatsclie Courant Dit Blad versohyat Weanzdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs perS maanden f 0.90. Franco per post door het geheele rijk f 1.05. Brieven, ing Monden stokken, gelden ens., franco te senden aan Uitgever. den UITGAVE Telefoonnummer 38. Telegram-Ad. 4t ECHO. Paus owiismninilH 10 cent per regel; minimam 8 regels; groene letters naar plaatsruimte. Advertentie» 8 maal ter plaatsing epgegeven worden t maal berekend. Voor plaatsing van een groot aantal Tegels ei advertenties bij abonnement worden speciale «eer voordeelige contract jeslotei Reclames 15 cent per rege HEUSDEN. Vergadering van den Reed dezer ge meente op Donderdeg 14 December des voormlddagi 11 uur. Voorzitter de heer Everdingen l.v. Aanwezig de leden v. Andel, Moll, Prime, Veerman en Vos. De Burgemeester Is wegens onge steldheid verhinderd de vergadering bij te wonen. Nadat door den Secretaris de notulen dor vorige vergadering zijn gelezen eo deze onveranderd zijn vastgesteld doet de heer Moll mededeelieg dat Wethou der de jong niet aanwezig kan zijn door ongesteldheid. Daarna komt in behandeling punt 2. Ingekomen is een Besluit van Ged. Staten waarbij goedkeuring wordt ver leend aan de gem. Begroeting voor 1917 Idem waarbij goedkeuring wordt verleend aan de verhooging der belooning toege kend voor 't geven van herballngeonder- wijs. Brief van Ged. Staten waarbij bezwaar wordt gemaakt tegen ari. 15 der veror dening voor bet levensmiddclenbedrijf. B. en W. stellen voor aan de in dit schrijven vervatte ogmerking tegemoet te komen en de verlangde wijziging aan te brengen en tevens te bepalen dat door dea Admiribirateur, desveiiangd borg kan worden gesteld, die volgens oordeel vae B. en W. solide is. Hiertoe wordt met algemeene stemmen besloten. Brief van Ged Staten waarin verzocht wordt art. 4 der verordening tegen brand gevaar aldus te wijziger, dat er iD plaats van >onder voortdurend toezicht van een bouwkundige* wordt gelezen >onder voortdurend toezicht van een deskundige. En art. 4 de bepaling waarbij een patroon aansprakelijk wordt gesteld voor mogelijke gevolgen van brand veroorzaakt door nalatigheid van zijn personeel, de aansprakelijkheid te laten vervallen en dus dengene door wiens nalatigheid de brand is ontstaan aansprakelijk te stel len. Op de vraag van het lid de Moll, wie de deskuadlge moet betalen ant woordt de Voorzitter dat deze wordt aangesteld voor rekening van de bouwers. Ook deze verandering wordt met alle stemmen goedgekeurd. Punt 3. Benoeming ouderwijzere» voor M.U.L.O. school. De secretaris doet mededeeling van de voordracht waarop voorkomen 1. Mej. M. Th. de B'uijn (tijdelijk onderwijzeres.) 2. Mej. A. F. Touw te Hoogvliet. 3. Mej. M. A. A. Corbeij te Wouw- bach (L). Het lid v. Andel stelt voor de benoe ming voor 3 maanden uit te stelle», aan gezien de Raad geen gelegenheid heeft gehad kennis te maken met de 3 solli citanten. «De voordracht wordt zoo spoe dig behandeld dat twee en drie zelfs geen gelegenheid is gegeven zich voor te stellen. Voorzitter. Wat mij betreft heb Ik tegen Uw voorstel geen bezwaar. We hebben dit punt in behandeling gegev. en omdat de heer Pos'ma en de School opziener er op aandrongen. Veerman. We kennen de personen niet eens en we hebben ook niet naar hen kunnen loformeeres. Vos. Als we de benoeming uitstellen, dan was deze vergadering overbodig geweest. Na nog eenige discussie wordt het voorstel van den heer van Andel aan genomen. Daarna verzoekt de Voorzitter de reeds bij de begrooting goedgekeurde beslui ten om de jaarwedde van de ambtenaar ter secretarie met f 50. per jaar te verhoogen en de belooning voor de werkster der M.U.L.O. school te brengen op f 100.eD tevens de pensioengroad- slag van de werkster vast te stellen op f 100,alsnog ambtshalve bij gewoon Raadsbesluit te wille i goedkeuren. Hiertoe wordt besloten. Op de vraag van den Voorzitter of nog een van de leden iets voor deze vergadering te behandelen heeft, teemt de heer Veerman het woord en zegt Mijnheer de Voorzitter, in mijn bezit is een handschrift zijnde de „Beschrijving der Stad en Lande van Heusden", met de verder# zakeD, daartoe behoorende. In 't licht gebracht door Ds. Theodorum Groen, eertijds in Maastricht, daarna in den Bosch, nageschreven en vermeer derd met de hand van K. v. Alkmade Van bDE ECHO VAN HET ZUIDEN." Kmi jMokiedeais oil it hgeluhe rechtspleging. XXIV. Ik xeide n geen ja of neeB, en wilde niet dat gij «ij den voigendet avend eotdt afhalen, O, had ik dat maar toegestaan, wat ion allee endere geweest zgn Zij saikte luid. - Verder 1 Verder Elisa— hetkl smeekte hij nn wae het Charles, die baer tot spreken aanspoerde. Teen ik dei Zondags te Londen kwtn, giag sty voort, aeide tante Colley mij. dat allee ia orde wee. de keer soa mg om negen nar waohten. ik weifelde neg altijd en vertelde hear nw veereteJ sg leekte mij uit en seide det het eene senderliege kaas was de vroaw ven een timmerman te worden, waBaeermen een lerd ken kragen. Spreek hem van avend maar caret ease, wee het teikena en telkens opnieuw, en neg nw com nieta van die dwase geschiedenia met Ckarlee Lyondie sou in ataat aija hem teretond hier te kalen, en den ware alles verlorea f Dat afschuwelijke wijf! knarste Ckarlee Lyon. Ik kek altijd vermoed, dat sij de hand m kat spel had. Ea volgdet gij haar raad? Zij kield niet bij mjj op, en ach, Charles, ik s'eldfl ket mg teek ook soo heerlijk voor okne eaueienlijke dame te zjjn, neg veel aaz- nienlijker, sei tante Colley, dan mevrouw Wn tlabury an miss Mary. Hoe dikwijle kad ik aekter mijn rug hoeren seggaa als die gekleed was als eene dame, dan zon sij schoo ner lijn dan een van allen. Dat aijt gij see ook I hernam Ckarlee. En gij gingt? Ik giog. Oom en taate C al ley vergeseldaa m£ tel Hound-ditsch, van daar is het bok slechts eau klem eind tot Whit. fi»ld eu ik eloeg den weg drrwaarts in. O Elisabeth en ik wachtte met zulk ecu verlengeu op n! kou Charles sioh niet ont houden met een zacht varwijt t-» seggeo. Daar hek ik wel eau gadaobt en «en paar maal wilde ik terugkeken cm naar Aldermanbiry te gaan, maar *ee geheim ainnigo macht dreef mg voert. Te?n ik diebt bg W bitefield wae, naakte de angst xieh van mij meister, ik keerde om, ik wilde vluchten maar Maar Masr 7 vroeg Charles io de hoogst spanning Het was te laat 1 Ik voMde «jj van aeh teren aangrijpen. Mat een gil weedde ik mij am een groete, denkere mannelijke gedaante stond voer mg. Schrik niet, Elisabeth, ik ben bet, di» reeds lang, user laag, naar dit oogenblik hak verlangd, fluisterde bijgij hebt mij luug daarnaar laten smeekten, maar kom nu spot dig, mijae paarden worden reeds ongeduldig Daarop vatte hij mij vast. Waarheen? vroag ik variohrikt. Naar mgD kasteel, seide hg lackeBd Kom Kom I lig wilde mg met geweid meesleepen, ik varsette mg, ik worstelde met hem, daarb; ontviel bem da muts, die kg diep ie de oogen kad getrokken wij weren uit de sebaduw op eeue plek gekemen, die held*r deor de maan werd beioheueu, ik tag zijn gelaat. Lord Wavereford nap ik. Kendet gij dien dan viel Cnarlee in. Ik had hem, toen ik oog in de abdy wee, daar een paar maal gaaien, e* was eigea lijk bevreesd voor kom geweest, omdat by mij eltgd zoo soitderling aanzeg. Ook thans wierp kg mg een blik toe, waarvoor ik terugdeinsde en zeide met een booaaardigen Uah Kent gij mij, mijn engel, nu dan bekosf ik mij Biet veor te stalles. Hij bracht een klein fluitj uan den mond, ééi enkele schelle toon weer kloDk, en eer ik wist wat er met rag ge baarde, werd mg een doek ever het hoofd geworpen ik voelde mg deor een paar aterke met vermeerdering en aanteekeninjo van P. van Schelling. Er staat geen j»i- tal bi', doch naar het schrift af te leidn 1* het vermoedelijk in het begin er 17e eeuw samengesteld. Zoover mij bekend is het een unicui. Wel wijst de titel op een origineel, doh dit is vermoedelijk in den loop cr eeuwen zoek geraakt. Dit werk was e-- ttjds in het bezit van Ds. Pape predikst en later lid v. d. Gemeenteraad te de:r plaatse, die het mij ten geschenke he't gegevep, omdat hij zeker wilde zijn ct dit Handschrift bij zijn overlijden n Heusden zou verblijven. Om dezelfde reden heb ik gemeed het af te moeten staan aan de Gemeea. Men vindt er bijzonderheden in, die mn in de geschiedenis van v. Oudenhovn niet aantreft. Er i£ mij eens een bd van f 500,voor gedaan, doch ik hb het niet willen afstaan. Mijnheer de Vor- zitter ik bled U dit Handschrift aan vor de gemeente, als een geschenk van nj. Voorzitter. Mijnheer Veerman, it naam der gemeente zeg ik U dank vor Uwe roijale gift en geef U, die steds de belangen der Gemeente hebt hog gehouden, de verzekering dat deze jft zeer op prijs wordt gesteid. Hierop vroeg de heer v. Andel ofcr n'ets te doen was aan de smerige bel nabij het tramstation. Volgens zijne me ning was het kwaad met een steenn paadje voldoende verbeterd Vorig jar kregen de militairen de schuld, dab thans nu er geen militairen zijn, is fet er even vuil. De Voorzitter belooft deze zaakln een volgende vergadering ter tafelte brongen. Op de vraag van het lid Prins, waarom de boomen voor de woning van den heer Hllwlg rog niet ztjD gerooid, ver klaart de Voorzitter dat de steenenzeiter, die gewoonlijk voor de stad werkt op 'c oogenblik geen tijd heeft en het rooren daarom iiuitgrs'eld. Zoodra deze echter kan zal biertoe worden overgegaaa. Niets meert te behandelen zijne sluit de Voorzitter de vergadering. Door onvoorziene omstandigheden kon onze verslaggever deze vergadering niet bijwonen. Wij ontleenen bovenstaand aan 't »Nbl. v. H.* Red.) Van de oorlogsterreinen wordt geen nienws van eenige bnteekenis gemeld. Op hit Verdun-front hebben de Duit- 8cher% blijkens de Fransche legerberichten, een poging g°:da»u om een deel van het verloren terrein te herwinnen. Zij hebben daarbij aanvankelijk succes gehad, daar 'i Fransche middag-communiqué erkent, dat de Dai'schars er in slaagden vasten voet ie krijgen op een pont van de Cbambrettei- hoeva. He Fransche avoud-communiqaé k<n echter melden, dat de tegenstander weer geheel uit de Clnmbrettes-hoeve werd ge worpej. 55 Do Dobroedsja is bijna geheel door Ru«- sen en Roemenen ontruimd. Do centralen hebben, voigens het Berljjuec'ie avond- communiqué, de linia BabsdagPicineoga reeds overschreden. Alleen het uiterst Noor delijk deel lan de Dobroedsja, het gebied van ds Donon-raonding, waar het terrein d Verzekerd Kapitaal Reserve H f 17.824.006.— f 2.663.649.- urman epksffon, werd een eind weage voor— gedragen en toen in eea rijtuig gaworpa. dat onmiddellijk soo snel mogelgk waared Ik gilde, ik trachtte mij vai dea doekte bivrijdvn. ik was geheel buiten wijselv».Ten w«rd sij de doek afgenomen, dient naaat ajj sat de grsuf. hg slotg d.m ars om sij hen, beog sija hoofd tot mg over, seodat ik ga warmep adem ep mgu* wang voelde ea flis- terde mij in h«t oer iloe maakt gij tech silk een misbaar, kleine? Ia het dan anlk «n groot ongeluk gravin Waversford ta worde Verbaasd richtte ik mij op. Gij, gij vilt mg tet nwe gemalin maken Wat auders? hernam hij mijne vrag scheen bens belaedigd te hebben. Daartee had gij mg teeh Biet met g, - weid behoeven weg te sleepen, bracht ik in. Gq wildst mg immers niet vrgwilig volgen, seide hg lachend, on ik bad geen ijd to verliosen, ieder oogenblik kou iemandlaige den weg komen en ik moeit u kennelijk op mgn kasteel brengen. Waarom vroeg ik. Wat sijt gij nieuwsgierig lief kind.' vae ket lachende antwoord. Meent gij dat een pair van Engeland maar soa soader ometan- digh°den een maisjo uit h«t vol* kan trouwer, al >8 zij ook in acbooobeid eene koningin Wg moeten om geluk voor da geheele wereld verbergen eerst leven wij heel stil op mijn kasteel, dan gaan wij naar Frankrijk en naar Italië, en als ik dan terug kom en mijne gemolin medebreng vraag niemand meer waar ik baar sekregen heb. Ach Charlee, ugne woorden klonken aoo aangenaam, soo verleidelijk; eene heidir had mg voorspeld, dat ik eene een groe'e dame zon worden, ik reed seo heerlijk in ie zaehte kueiene van hat rijtuig, in mgn geheel leven had ik 'tnog niet coo gead gehad. En dit was eerst het voorspel. Toeo wij na ongeveer evn nir rijdens stil hielden, vervolgde zij, bracht de graaf rag door eene donkere gang de trap op en toen bg den doek, die hij weder over mij geworpen bad, wegnam, stond ik in eene wonder fraaie kamer, waaruit men ar nog eane geheels, rij achter elkander zag, de. eene al fraaier dun de andere. Dat zija uw« vertrekken, eeide bij, en kuste mij op het voorhoofd, en nu, ver kleed n Hij verliet da k*m*r. pu in zijn» plea'" v»rsob«rtD p«n« eode vrouw, dia mg ale myiady aansprak, en mij naar de laatste kam*r van de rij bracht, die sij mijae toiletkamer noemde. Zij baadde mij, vlocht mijne baren, trok m'j fijn linnaogoad en kovtbara kleederen aaa, deed mij jaweelen om den hale en em de armen, en toen ik mg ia den grootee spiegel besohoowde, kende ik mljaslve niet meer. Daarop kwam de graat terug, x side mij veel vleierijen over mijne schoonheid, en bracht mij door nog voel prachtiger kamers n- ar do ootaaal, waar alles sobitterdo van goud en silver, en waar wij bediead werden door lakeien, die er aoo veornaam uitlagen, dat ik mij sehaamde mij door hea de icbotele te laten aanreiken. En werd gij getrouwd vroeg Charles, w'eu van bet geheele verbaal slechts dit eeue punt belang inboeeamde. Dan volgenden morgen werd ik aog prtohtiger gekleed, de oude vlocht mij Bf-lfe eeh krans in de haren, opdat ik er volkomen als een brnid zon uitzien, zooals xij ««id* toen kwam de graaf mfj halan, en brackt mij naar eene zaal, waar wij getrouwd werden mst alle plechtigheid. Elisabeth 1 das ïijt gg lady Wafirsford r/ep Charles opspriagend Waarom hebt gg dit aiet reeda Isdk gexegd? Waarom? Gidnld Charles, geduld I Lanter verder de tijd verloopt, en ik heb u nog voel te 86— Maak het sort ameekto kg, ik kan ik kan de pijniging aiet langer verdragen I Wij werden getronwd, ik hield mg voor de vrouw van dea graafdo dienstboden - er waren er slechts weinig op het kasteel noomde mij myiady, en uw loidiebap, de oude die mij bedierd*. deed dat ook. Ik bemerkt# wel dat sg dikwgle lecbtea eu fluisterden in het geheim, maar ik schreef dit toe aan mgn aog aoo onhandig geareg, en nam mij voor, waaneer ik eerst in ge aelsobap kwam, wel op te paaien, en te deen sooals andere dames. Als ik daarvan «prak, lachte de graaf en n oilige .defeoaieve voordeden bied», ie duB nog slechts in htinden van de geallieerden. In Roemenië zetten de centralen hun opmarsch in de richting va» de Sereth voort. Een officieuze Duitscke mededeeling. Naar aanleiding van de in de buiten- bndsche pers verspreide, deels onware geruchten over de Dultsche vredesvoor waarden, merkt de (officieuze) Berlijascbe correspondent van de „Kölnische Ztg." op De openbare meeni»g ia het bultan- land moet xich met die geruchten maar bezig houden, gelijk sij wil en kan. De maatstaf ter beoordeeling ervan geeft de nota zelf, want daarin staat, dat onze eigen rechten en gegronde aanspraken niet in tegenstelling zijn met de rechten van de andere volken en dat de voor stellen, die wij bij de vredesonderhan- del.ngen zouden meebrengen, een ge- schlkten grondslag voor het herstel van duurzamen vrede zouden bieden. Daarmee is het eenlg mogelijke vaate richtsnoer aangebracht. Meer kan in het tegenwoordige stadium niet gebeuren. Het voornaamste waar men ditmaal naar verlangt is de rede van Lloyd Geo/ge, minister-president in 't Engelsche Lagerhuis, We hebben reeds het eerste korte telegram aangeplak', dat luidt als volgt: Hier volgt een meer uitgebreid over zicht van zijne woorden. LONDEN, 19 Decambtr. (Reuter.) aaide, dat ik hem beviel aoeala ik nn wei, en da» ik miar lang aeo mo-at blijven. De eene da>< ging *oorhg e»enale d«? aud-re; toen #r ut»'" -k v rtuop u w— ii'di de graaf vaar een p**r op "n Aca C«*arl*e ik b»d nooit gidatbt. dat man nob in fraaie kleedoren. bg gesd eten, in pracbtvalle lamere, xoo ongelukkig kon ge voelen ale ik toen deed. Ik wae eao alleen soo verlatende oude Draa «prak aiet mot mij maar aoedra ik Bleekte mgna kamer ver liet volgde aij mij, ale mgae «ehadnw, en verder dan ket terree meeht ik aiet gaan, ik was ale een gevangene. Toen de graaf terngkwam, beklaagde ik mg, maar bij lacht# mij uit, en duur ik met mgae klachten uiet ophield, werd bij beee en gebood mij te zwijgeu. Ckarlee, toen ea ff ik veor bel eerst hoe verschrikkelijk kg iD egn toorn ken aön. Daarop werd bg weder vnesdelgk en hartelijk, maar ik wai bang voer hem ge- weiden. Wederom gieg bg van bate es bleef langer weg, en toen k\j terugkeerde, enteloud er een nog heviger tooueel. Zoo giog het meermalen tk ns«rkt# dat ik den graaf bpgon te vervelen, eu de dienst boden moesten bet ook gemerkt hebben, wau» sij werden nalatend ea btleedigead. en da oude Dina behandeld# mij niet meer ale har# gebiedster, maar els bare gevasgeaa Io#b raakte mijn geduld teneinde; waarvoor waa ik gravin Waveraford, al# >k kier op dit eeutara" kasteel moeet bliive», en van al de heerlijkheden aiet meeht genieten Toen de graaf op eekenra dag van de jacht te buie kwam, eeide ik dat all«e, en eieekt# tan kern dat hö mij aou bekandelen aooali mg toe kwam. Tegen ega «•wooate koorde hg mij bedaard, met over elkander geslagen armen in een lenningetosl geseteu, aan. Gij verlangt dat ik u aal behandel» sooals n toekomt, zeide hij, tosn ikwtat opgewonden zweeg, en mat mg met een bh die mg bet bloed in de aderen deed stollen, welnu gij zult uw «in hebben, enie wensobeu zga dezelfde. (Woadt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1