iNummer 102 Zondag 24 December 1916. 3de Jaargang 1* Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. f Wadlvffkscfae Stoomdrukkerif Antoon Tielen Kerste 6lad. KERSTZANG. „NOORD-BRABAND" I KEJRSfMISt Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. "BINNENLAND" Opgericht WAALWIJK. 1843 I Reclame. PM T o O - W Maatschappij van Verzekering op het Leven. I Ontmoediging helpt niet. «in Blad varsaugnt VVv«us<lag- «Q iinidifiroH ihonnementsprjjs per S maanden '0.90. *ranee per pest door hst geheels rijk 1.05 brieven <n*e«o*den stukke», relden ens., franco ts aende* sa* dsn ÜIT6A f Talefeomnummer SS Tolegrlm-Ad ICHO r*usaimAirnrnrnln 10 cent per regel; minimam f regels; grove •etters oaar pUatsraiHte. Adverteatiia 3 maal ter plaatsing opgegovet. «orden J maal berekend. Voor plaatsiag raa aen groet aantal regels en «d verten ties bjj abonnement worden speciale s eer voordeelige contract /ealotea Reelame* 1 b eeat per rege De nacht is stil, der sterren glans Bestraalt van 's hemels lichten trans De sluim'rend aard, het wijd heelal, De kudden, grazend in het dal Daar roept opeens een Eng'lenstem „Ontwaakt, spoedt u naar Bethlehem, „Daar. herders, vindt gij in de grot „Den Heiland, uwen Heer en God." En nauw'lijks is die stem gehoord, Of luid weerklinkt in vol accoord Daarboven om des Vaders troon, De lofzang voor Gods een'gen Zoon. De jubel dringt de sfeeren door, En 't aardrijk hoort van 't Engelenkoor „Lof, eer en glorie zij aan God, „Den menschen vree en zalig lot bloeiende landstreek, en Hj«cen zaaiend, waar arbeidzaam leven was tot stilstand gebracht. En niemand had zich toan kunnen voorstellen, dat deze éénlge, deze wereldhistorische Kerstmis, die haar schrikwekkend beeld aanzie volgende geslachten zou voorhouden als nimmer falende waarschuwing, zich nog eenmaal herhalen zouDat scheen iets ondenk baars I En toch, het is geschied. De kracht van den haat en de woade der vertwij feling, zij zijn nog niet gebroken. De smartkreten van den rouw en de doods- geluidec, die de gewoldadlge scheiding van krachtige menschenievens verkon digen, vermengen zich nog dagelijks, gelijk zij heel dit droevige jaar deden, met h«t krijgsgeschreeuw van aanval en verdediging, en de machtige atem van het modern geschut vereeaigt zich met dat alles tot een helsche symfonie, een helaas tot dusver onvelendete I En niemand, niemand weet met zeker heid te zeggen, dat het nu de laatste Kerstmis van bloed en tranen zal geweest zijn. Gezegend ons Ncderlaüd,' waai de oorlogsfakkel niet werd geslingerd om woningen en voorraadschuren in vlam* men te doen opgaan, waar niet de moker der vernieling tempels en monumenten En dan zal Nederland, dan zal het volk tusschens Eems en Schelde, In de voorste rijen staan, daarvan boude men zich verzekerd. Maar is het tot slot niet bedroevend te denken op dezen grooten feestdag, dat het hooge beginsel door God met Kerstmis op aarde gebracht, niet dieper wortel schoot In de harten der regeer ders en machthebbers {dezer wereld, die de zeggingskracht over oorlog of vrede in handen hebben. Moge het Kerstkind hun verlichten, o dat spoedig de vrede terugkeer© over de gansche wereld in de harten der menschen, met de genade over de mlllioenen gevallenen, opdat weldra de mannen naar hunne vrouwen, de vaders naar hunne kinderen, de zoon* naar hunne diepbedroefde ouders weerkeeren, en vrede heersche als weleer, tot heil van 't menschdom en glorie van den Allerhoogste Aan onze Katholieke Landgenooten. Evenals vorige jaren bieden wi{ u bij gelegenheid van het scheone Kerstfeest •n Hs» wi«4i»llng éaa jaar.* onv« fceate wenschen aan. Deze heerlijke dagen bieden zooveel vreugde en geluk te midden van den huislijken kring of van goede vrienden. Hoe natuurlijk is dan de drang van Verlosser, eeuwen lang verwacht Door Adams zondig nageslacht, Bereid ons harte tot een woon, Waarin naast dank ook liefde troon. En als eenmaal ons sterfuur slaat, En 't schepsel tot zijn Schepper gaat, O geef, dat wij door Uw gena Dan zingen 't eeuwig Gloria! Verzekerd Kapitaal A. C. van der Heijden. Volkswijze: .Die Sonne sanck 24.006.- f 2.66 Opnieuw herdenken wij, die het ge loof In het Kind van den Kerstnacht ongeschonden bewaarden, hu». Hij in de achamele kribbe de levensles g'aA dat door Zijne diepe vernedering seere aan God la den hooge en vrede op aarde aan de menschen van goeden wll< werd gebracht Gods geheimenis, nooit genoeg vol prezen, nooit genoeg begrepen, nooit genoeg overdacht. In zijn onschatbaar-heerlijke reizaogen heeft de groote Vondel ook den heiligen Kernstnacht bezongen op hemelsche wijs, Een schat van kennis van dit heilig en diepe geheim, hoe God voor den mensch e' zijn heli mensch werd, opstapelend doet bij tegelgk de liefelijkheid van Heeren geboorte ons zien en gevoelee, en daartegen de zonde en de hoogmoed der wereld, die Hij kwam bestrijden en •verwinnen. •e* O, Heer, Geef Vrede, O, Heer l met nog te meer klem zullen de kreten om vrede tot God opstijgen, nu er nog een sprankje van hoop bestaat, dat er een inleiding tot den zoo vurig gewensch- ten vrede is gevonden. Een sprankje hoop, al is het klein, het bestaat toch nog. Och Heer, geef vrede, Heer Niet te tellen is het mililoeneetal harten, die la dagen en nachten van grievend leed. deze verzuchting doen opgaante overzien noch te peilen de oceaan van rouw, van weedom, die het stip|ï dei heelals,'t welk wij onze wereld noemen, overstroomt. Eo weer Kerstmis l Weer de her denking van de hoogste liefelijkheid als een lichtbundel stralende, als eet geluid golving voortzweveade. de harten der menschen met blijde verrukking vervul lende Eere zij God la den Hooge, Vrede op ajurde, in de meeschea welbeha gen 1 Welk een tegenstelling, en welk een ontgoocheling Verleden jaar de wereldstrijd had toen al reeds meer dan een jaar geduurd, toen de Kerstdagen aanbraken, en de gruwel der verwoesting was over een bloeiend deel van Europa gegaan, zijn pulnhoopen spreidend, waar ku»-»i-,yee* lea stonden, een woestenij makend van tot puia sloeg, waar niet de siddering des doods de harten doortrilde dergenen, j die hulsgenooten moeten zien heengaan om voor de afwering van een overval zich gereed te houden. Zeker, gelijk het aan den vnurmoad ontvlogen pro jectiel in zijn vaart een luchtdruk spreidt over wijden afstand der baan, voelen wij ook de depressie, die tot een ontwrich ting leidt,.— en niet minder bezorgd •ver het heden dan angstig voor de toekomst, vragen wij ons af, waar dat alles op moet ultloopcn. Maar al is dan de kalmte binnen onze grenzen slechts betrekkelijk, zij geeft ons toch den tijd en laat ons toch do gelegenheid om het Vrede op aarde I< niet als een disso- neerend geluid te hooren, drijft ons tot dankbaarheid, niet omdat wij niet zijn gelijk dezenmaar omdat de felheid van de geeselreede niet ons vleesch doorploegde. Zien wij met dankbaarheid op naar 't Kerstkind, bidden wij vurig voor 't be houd van den vrede en voor die mllli oenen die sneefden en die nog vechten, voor die weduwen en weezeo, voor den vredn alom. Hoe weemoedig het ook klinken moge, met trillende stem uitgebracht, er Is toch dn toon in hoorbaar van H» de hoop op bet.ro <•*- -.«"•» V««tkraeht <jer -till zal samenbrengen, niet op het werk der vernietiging, maar op dat van herstel en verzoening. het hart om aan de geliefdn familiele den en vrienden te doen blijken, dat men het wel met ben meenten gaarne beoefent men dan de aloude deugd der gastvrijheid door hen feestelijk te ont heien, Maar helaashoe dikwijls Is juist in die schoone dagen de vrede en vriend schap verstoord door dat men zichzelf en anderen aan de drankverlelding blootstelde. Welnu, het ls toch gemakkelijk,"die drankverleidlog te weren. Laten wij: Ie. Geen alcoholhoudende draaken aanbieden aan kinderen en aan hen, van wie wij weten, dat zij lichtelijk de grens der matigheid overschrijden. 2o. Ons onthouden van allen aandrang om hen, die geen alcoholhoudende of die geen sterke dranken willen gebrui ken, in dat beslnit tn doen wankelen. 3o In plaats van alcoholhoudende dranken op te dringen, ook alcoholvrije beschikbaar te stellen. De gulle gastvrijheid, vroolijkheid zullen er niet onder lijden, en zoowel gastheer als gasten zullen tevreden zijn. Ons Vaderland en ons H. Geloof heb ben krachtige, vastberaden mannen en flinke offervaardige vrouwen noodig. heldert hoofden en warm kloppende harten. Het ls onze vas*^ overtuiging, dat znlke mannen e- vrouwen ook In en door den *«gen de drlnkgewooa- moeten en zullen gevormd worden. Volgt onzen raad en aanvaardt hem met onze wenschen als bet'woord van een oprechten vriend. Z*hg Kerstfeest l Gelukkig Nieuwjaar! Het Bestuur van Sobriötas. De Raadsverkiezing-Hermsen. M*n meldt up Dan Haaf; Naar wy »er- nt»no'-n keeft H.M, de KoniDgm gehand haafd hot beslnit van G-p. Staten van Noord-Brabant tot veraietiog van hat besluit van den gemeenteraad van 'a-Hertogenbo*cb, waarbij de heer Hermeen wat ioegelaien alt lid van den Raad. Er sal dat een nieuwe verkiezing moeten plaatv habben. Onze regeering en de bewapening der Engelsche koopvaardijschepen. Het Handelsblad verneemt uit Londen: Lord Robert Cecil deelde Maandag In het Lagerhuis mede, dat de Brltsche regeering van de regeeringen van alle neutrale staten de verzekering had ge kregen dat schepen, die alleen ter ver dediging gewapend zijn, in de havens zouden worden toegelaten- Slechts de Nederlandsche regeerlog heeft totnntoe geweigerd. Dit heeft hier een ooaan- genamen indruk gamaakt, te meer, zoo merkte Lord Robert Cecil op, daar de Nederlandsche regeering nooit de wettig heid heeft betwist, dat koopvaardijsche pen voor zelfverdediging gewapend zou den zijn. Hij hoopte daarom, dat niet geweigerd zou worden dtrgelijke schepen ln Nederlandsche havens toe te laten, vooral met het oog op het feit, dat het nieuwe Engelsche kabinet niet weer zal dulden, dat Engelsche stoomschepen, zonrler i>«n poging IOI verdediging, doui vijandelijke dutkbooten tot zinken worden gebracht. Verdronken Uit B«tavia woidt geseind, dat de geheels bemotnijg an bet sio<iujfChip Va* E'ebroek 23 m»n, ie verdronken. De V*n Et*broek was een stoomschip van «ie N. V. Djoeana'a praaweovofrhet uial 1622 rrg.siertODDfD, had een mcbine *an 150 P.K., voerende de Nederlandsche vl*g *u derd dienst op onbepaalde tijden voor het slepen ven prauwen neer verschillende havens op de Noo-dkosijvau J*ve. Woningbouw te Schiedam De Gemeenteraad van Schiedam besloot tot het verstrekken ven ecu voorschot tot en beogste f 715,000 ean de ven-enig g Velkshniaveeting voor den boaw van 239 woningen en 3 winkels in de Gorzen. Het is geen Wonder, dat vrouwen bij 'ijdea moedeloos werden. Zij zyn zoo verdiept in bet welvaren van anderen, da aorgeo voor de familia ea het geluk van het eigen hm*, dat haar eiga» geceodbaid vaak verwaarloosd wordt. Als rugpjjo, waterstoornissan, zenuwach ig- beid, of verliet een gewi ht hieruit voort- vleeien, toont dit aan dat de nieren aan het verzwakken zij a en aan dat min znnr zich ia het lichaam ophoopt. Mm dient te beden ken dat dan verdere orwaa lootingk*n leiden toi rhaumatiek, ischias, niergrutt of -steeo, ontsoken nieren en blaas, of tot grtdeo van on. geneeslijke nierziekte. Ontmoediging dient tot niets. Geniet liever meer frissche loebt en slaap. Verlicht toe mogeljjk nw werk. Neem slechts licht ver- tearbaar, gezond voedsel, met genoegzaam melk, genoegzaam water, maar gevn onnoodtge opwekkende middelen, en versterkt de nieren door een knar met Foster's Rugpijn Nier*n Pillen, Dit genesstmiddel herstelt da werk zaamheid >an alle nrioeorgaoen, zuivert het bloed en doet nieuw levenstijdperk m beginnen. Mannen zoewel als vronweo on dervinden nat van Foster's Pillen, wsrt deze berstten de zuiverste besianddeelen uitslui tend voor nier. en b)«askw*lea. De echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen, kenbaar aan hel handelsmerk (de man met •jjo harden in da lendenen) <-p het etiket, zyn te Waalwijk verkrygb. by Wed. Orie- Damonli», Markt Toezending geschiedt franco Da de oatv. v. postwissel h f 1.75 p. doos of f 10 p. zes doosen De Echo van het Zsiden, a en Langslraalselie Courant

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1916 | | pagina 1